שער א' / גמול השם

פרק א'/  בריאת העולם

ישתבח הבורא ויתעלה היוצר אשר ברא את עולמו בחכמה ויצר את האדם נזר הבריאה בצלמו, כדכתיב: ״בראשית ברא אלקים", ותרגם הירושלמי: בחכמא ברא ה', ומה שסתם התרגום פירש הזהר הקדוש: רבי יהודאי אמר: מאי בראשית דא חכמה דעלמא קיימא עלה לעאלה גו רזין סתימין עילאין (הקדמת הזהר ג:) מאן ראשית: דא חכמה, דא נקודה דלגאו דאתמר בה: ״כל כבודה בת מלך פנימה״  ודא יראה דאיהי פקודה קדמאה, ועלה איתמר: ״יראת ה' ראשית דעת״ במשלי  (בתיקוני הזהר תקונא תלתין) וכן אמר נעים זמירות ישראל במזמוריו: ״מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך״ (תהלים קד, כד)

ידיעת חכמה זאת, במדה שאדם יכול להשיגה, היא סיבת אהבה ויראה לבורא העולם ומקיימו, וכן אמר הרמב״ם בהלכותיו: בזמן שאדם יתבונן בדברים אלו ומכיר כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בו,  ויראה חכמתו של הקב״ה בכל היצורים ובכל הברואים מוסיף אהבה למקום ותצמא נפשו ויכמה בשרו לאהוב המקום ברוך הוא, ויירא ויפחד משפלותו, דלותו וקלותו וכו' וימצא עצמו שהוא ככלי מלא בושה וכלימה ריק וחסר (הלכות יסודי התורה פ"ב ה"ב  ופ"ד הי"ב).

והם הם דברי תקוני הזהר: דא חכמה ודא יראה, ועלה איתמר: ״יראת ה' ראשית דעת״

דבר יסודי זה להשלמת העולם, אמרו החכם באדם במלים ספורות וקצרות: ״ידעתי כי כל אשר יעשה האלקים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע, והאלקים עשה שיראו מלפניו״ (קהלת ג, ד)  אמר רבי יהודה: לא ברא הקב״ה את העולם אלא כדי שיראו מלפניו, שנאמר: ״והאלקים עשה שיראו מלפניו״ (שבת לא:) הרמב״ם ז"ל פרש מקרא זה על נצחיות העולם והתחדשות הנפלאות בו ואמר: כבר הגיד מה הפסוק שהעולם ממעשה האל ושהוא נצחי, ונתן העילה בנצחותו, והוא אמרו: עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע וכו'. כאלו אמר שהדבר אשר ישתנה, אמנם ישתנה מפני חסרון שיש בו, או תוספת בו אין צרך אליו, אמנם פעולות השם יתברך שהוא בתכלית השלמות ואי אפשר התוספת בהם ולא החסרון מהם. אם כן יעמדו כמו שהם עליו בהכרח וכו' וכאלו הוא ג״כ נתן תכלית כוונה למה שנמצא או התנצל על מה שישתנה, בסוף הפסוק באמרו: והאלקים עשה שיראו מלפניו. רוצה לומר: התחדשות הנפלאות (מורה נבוכים ח״ב פרק כה).

פירוש דבריו: השתנות הדברים הטבעיים ממנהגם הנהוג הוא בעבור שיחשבו האנשים, שהם פועל הא-ל וכחומר ביד היוצר לעשות ממנו מה שירצה הוא בעולם וכל מה שבתוכו, כדי שייראו האנשים ממנו (שם טוב שם) וכל הדברים הם כלולים במאמר רבי יהודה, לא ברא הקב"ה את עולמו, היינו שטבעו של עולם ונפלאות המתחדשות בו הם עולמו, שהקב״ה בראו בנצחיותו ובשנויו הנפלאים, כדי שייראו יצירי כפו מלפניו. מכאן למדנו: בריאת העולם בכללו ובפרטיו כולו נברא בחכמה מכוונת להשלמתו של האדם הנברא בחכמה נפלאה שאין בכל היצורים דומה לו, כדי להחכימו ולהשכילו ביראת אלקים ואהבתו שהיא החכמה האמיתית היחידה, שממנה נאצלות כענפים היוצאים מן הגזע כל החכמות שהן תולדותיה וסעיפיה וכמאמרם ז׳׳ל: אין לו להקב״ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד. דכתיב: ועתה ישראל מה ה׳ אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה, וכתיב; ויאמר לאדם הן יראת ה׳ היא חכמה שכן בלשון יוני קורין לאחת הן (שבת לא:).

פרק ב'/  יצירת האדם

 יצירת האדם באה בסוף בריאת מעשה בראשית לפי שביצירתו התאחדו כל היצורים. וכל הכוחות הגלויים והגנוזים במעשי בראשית הם גופים מתים שמצפים לפעולת האדם לגלותם ולהפעילם, נוסף לכך, האדם חונן בסגולה מיוחדת שאין דומה לה אפילו בצבאות השמים והיא: צלם אלקים שעל פניו, שנאמר: ״ויברא אלקים את האדם בצלמו״ ועליה אמרו רז״ל: חביב אדם שנברא בצלם, חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם (אבות פ״ג י"ד) כלומר חביב הוא האדם מכל הבריאה כולה מפני שנברא בצלם אלקים, וחבה יתירה נודעת לו לאדם שהודיע לו יוצרו שבראו בצלמו, וכדכתב הרמב״ם ז״ל: הודעת מה שהטיבו לו שיעור הטובה, היא הטבה אחרת כי פעמים שיגמול טובה לאיש מבני אדם על דרך רחמנות ולא יודיעהו שעוד מה שעשה עמו מפני שהוא נבזה בעיניו (פירוש הרמב"ם שם). והם הם דברי רבינו יונה: חביב אדם שנברא בצלם אף כי לא יודע הדבר אליו כי נברא בצלם אלקים אעפי״כ היה חביב לפניו אחר שנברא בצלמו ובדמותו, וכשנגלה לנו הדבר חבה יתירה הודיענו .(שם).

פרק ג'/  צלם אלוקים

״ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו" במקרא הזה סתם הכתוב ולא פירש מהותו של צלם אלקים, לכן טעו בו חסרי הדעת, שהם מחוסרים צלם אלקים ולא מרגישים במציאותו בתוך עצמם, ופסקו את הכתוב בסכינא חריפא ואמרו: בצלם, אלקים ברא אותו, כאלו אמר כי האלקים עשה את האדם בצלם. הראב״ע הכה על קדקדם ודחה פירוש מוטעה ומטעה זה (בראשית א, כז). כן כתב רש״י ז"ל: חבה יתירה חבבו שבראו בצלם עצמו, שנאמר וכו' וכל המפטפט ודורשו לצד אחר כי בצלם וכו' נזרקה בו אפיקורסות (אבות שם).

עוד כתב הראב״ע: ־ויאמר הגאון כי פירוש בצלמנו כדמותנו, בממשלה. וטעמו: בצלם שראה בחכמה כי טובה היא, ובעבור כבוד האדם סמכו אל האלקים״. לפי זה יוצא כי רס״ג מפרש מקרא זה בצלמו של האדם שראה אלקים כי טובה היא ובצלם אלקים בצלם של גדולה וכבוד, וכמו שנאמר: "ומארצו יצאו " (יחזקאל לו,כ) וכן: ״לה' הארץ ומלואה״ (תהלים כד, א) דברים אלה אסור לאמרם ופירוש מוטעה נתן הראב״ע בפיו של רס״ג והילך דברי הרס״ג: פ׳כלק אללה אדם בצורתה. מסלטה כלקהא. תרגום דברים אלה בלשון הקודש הוא: ויברא אלקים את האדם בצלמו, שליט ברא אותו, כלומר: צלם אלקים שבאדם הוא צלם של שלטונות, כמו שכן נקראים השופטים בשם אלקים, כמו[שמות כב,ז] ״ונקרב בעל הבית אל האלקים״,״עד האלקים יבא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלקים״ [שם ח], ״אלקים לא תקלל״ [שמות כב, כז] וכן פירש רס״ג: ״ויראו בני האלקים את בנות האדם״ וכו' (בראשית ו,ב)  וראו בנו אלאשרף, שפירושו: בני הגדולים במעלה וכבוד, וכעין מה שתרגם אונקלוס: וחזו בני רברביא, וכן פרש״י: בני האדם השרים והשופטים.

ולפי זה דבריו: מסלטה כלקהא – הם פירוש בצלמו, זאת אומרת צלמו של האדם הוא: צלם של שלטונות ושררה שהוא נקרא בשם אלקים. והוא צלם אלקים העלה לעינינו בשלטונו המוחלט. תדע שכן הוא שלא כתב רס״ג בתרגומו מסלטא אללה כלקהא, אלא מסלטא כלקהא, מכאן מוכח ברור מאוד שהשלטונות שבאדם הוא נאצל מצלמו של הבורא שהוא צלם גדולה וחשיבות, וזהו צלם אלקים שחלק לבני אדם, וכן קבעו רז"ל בברכה: ברוך שחלק מחכמתו ליראיו וברוך שחלק מכבודו לבשר ודם. דברים אלה מפורשים יותר בספרו שכן כתב: ומזה מה שאמר הכתוב: ״ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו״(בראשית א, כז) ואבאר שזה על דרך ההגדלה והחשיבות. והוא כאשר כל הארצות שלו והגדיל אחד (צ״ל אחת) מהם באמרו: זאת ארצי. ושכל ההרים הם שלו והגדיל אחד מהם באמת: זה הרי. וכן יש לו כל הצורות והגדיל אחד באמת: זאת צורתי. על דרך היחוד והסגולה (האמונות והדעות ח"ב פ"ט) דבריו אלה ברור מללו שרס״ג מפרש מאמר: בצלמו בצלם אלקים ברא אותו, דהיינו צלם של גדולה וחשיבות. בדברים אלה כוון רס״ג להסיר טעות ההגשמה ולתרץ כפל הדברים של בצלמו, ובצלם אלקים, ופירשם שצלמו של הבורא באדם הוא צלם של כבוד ומעלה שנתן לאדם מפני חשיבותו וסגולתו המיוחדת, שהיא השררה ושלטונות, שהוא צלם אלקים מלכו ושליטו היחידי של עולמו ושל האדם יציר כפו, כאמור: "לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש, והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל" (דברי הימים א כט, יא-יב)