סימן א'- השמעת שם ה' מהקלטה

                                        לאו"ח סימן רטו, חו"מ סימנים ש"ץ ושצ"ב

יד כסלו תשי׳׳א

לכבוד

הרב הגאון המפורסם לתהלה מסגני כהונה

כמוהר״ר שמואל מאיר הכהן הולנדר יצ״ו

תל-אביב

שלום וברכה,

מכתבו מיום ב׳ פרשת חקת תש״י הגיע לידי במועדו, ולרוב טרדותי התאחרה תשובתי עד השתא ואתו הסליחה. ועתה הנני להשיב על שאלתו.

שאלה

חזן אשר השמיע את תפלתו לפני הגראמופון ונקלטו דבריו בלוח הפלאטה, ובהם היו גם אזכרות שם ומלכות, אם מותר להשתמש בלוח זה להשמעת קולו, או שאסור משום ברכה לבטלה.

תשובה

וזאת תשובתי לפי קוצר השגתי.

בשאלה זאת דנתי בסה״ק משפ״ע (ח״א או״ח סימן ה׳), והעליתי אם המשמיע קולו כיון לניגון של שעשוע, הרי הוא מזכיר שם שמים לבטלה, ואסור לשמוע קול זה מפי הגראמופון, שלא יהא קול קלוט זה עדיף מקולו של המשמיע עצמו, וכשם שאסור לענות אחריו ״אמן״, כדין המברך ברכה שאינה צריכה [או״ח רטו,ד]. וגם אם המשמיע היה מברך ברכה הצריכה, וא״כ בשעה שברך לא הזכיר שם שמים לבטלה, בכל זאת אסור לברך ״אמן״ על קול קלוט, שהוא קול מת שאין בו רוח חיים.

והנה מעכ״ת חקר אם מותר להפעיל קול זה שיש בו הזכרת שם שמים, ואם הפעילו אותו מי החייב בדבר, זה שהשמיע קולו בראשונה, שגם בברכה הצריכה הוא מצווה שלא להשמיע זאת בגראמופון או קולנוע, שודאי ישתמשו בו שלא לצורך, והרי הוא גורם להזכיר שם שמים לבטלה, או נימא שהמשמיע הוא פטור, והמנגן בו עתה הוא שחייב ומעכ״ת פשיט זאת וכתב שהיא שנויה בבעיא דגמרא בדין כח כחו, דגרסינן התם: בעי רב אשי,כח כחו לסומכוס ככחו דמי, או לא, מי גמיר הלכה או לא, תיקו(ב״ק יט,א). והנה בעיא זאת שייכה גם בנדון דידן, שאם כח כחו ככחו דמי, חייב המשמיע הראשון, ואם לאו ככחו דמי, חייב השני ולא הראשון.

ומעכ״ת פלפל בחכמה בדין זה, ואף אני אענה בה חלקי:

הנה הרא״ש ז״ל כתב [פרק שני אות ב]: ״רב אלפס ז״ל לא הביא הך בעיא משום דלסומכוס מבעיא ליה, ולית הלכתא כוותיה, ולי נראה דיש נפקותא גדולה בבעיא זו, דמתוך בעייתו משמע דפשיטא ליה כח כחו ככחו דמי לכולי עלמא, ולרבנן משלם על כח כחו חצי נזק, כמו על כחו וכו׳, וקרוב לענין זה מצאתי בפי׳ הר״ז הלוי ז״ל ובשמעתין דכלב שנטל חררה לא פירשו התוס׳ כן״.

פירוש דבריו הוא, דהנה לקמן בפלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש, אקשינן מדתנן: ״הכלב שנטל חררה והלך לגדיש, אכל החררה והדליק את הגדיש, על החררה משלם נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק״, בשלמא למ״ד אשו משום חציו, חציו דכלב הוא, אלא למ״ד אשו משום ממונו, האי אש לאו ממונו דבעל כלב הוא וכו׳,

(ורבי יוחנן דסבר אשו משום חציו מתרץ מתניתין) דאנחה אנוחי על חררה, ועל מקום גחלת משלם נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק. וכתבו התוס׳ (ד״ה ור"י): ״לא מצי למימר באדיה ארויי ועל כל הגדיש חצי נזק, דאי כח כחו לא ככחו דמי, הוי על כל שאר הגדיש פטור״ (ב״ק כא,ב-כב,א). מכאן מוכיח הרא״ש דהתוס׳ סברי דבעיא זאת דכח כחו ככחו דמי, היא גם לרבנן דפליגי אסומכוס, ולא כדכתב דפשיטא ליה דכח כחו ככחו דמי לכו״ע.

מכאן למדנו שלש שיטות בהלכה זאת:

א. הרי״ף סוכר דבעיא זאת היא רק אליבא דסומכוס, אי ס״ל ללמוד הלכתא לכח כחו לחייב חצי נזק

או לא גמיר הלכתא כלל, וגם בכח כחו משלם נזק שלם. אבל לרבנן דילפי הלכתא לכחו דמשלם חצי נזק, ס״ל דכח כחו פטור לגמרי, דכיון שראינו שהקלה תורה בכחו לשלם חצי נזק, מזה למדנו דכח כחו פטור לגמרי.

ב. הרא״ש סובר להיפך, דבעיא דכח כחו היא לסומכוס, דאע״ג דלא גמיר הלכתא לחצי נזק צרורות שהוא נזק הבא מכחו, שמא גמיר הלכתא לכח כחו להקל עליו בתשלומי חצי נזק, אבל לרבנן שפליגי עליה, ס״ל דכח כחו ככחו דמיא, ומשלם חצי נזק כדין צרורות, דהלכתא גמירי לה לכחו וכח כחו, דחד דינא וחד טעמא הנו.

ג. שיטת התוס׳ היא דבעיא זאת היא גם לרבנן, אם גמירי מדין צרורות לחייב גם בכח כחו חצי נזק, או שמא רק בצרורות הוי דינא דמשלם חצי נזק, אבל בכח כחו פטור לגמרי. ולסומכוס דילמא גמיר הלכה לכח כחו לשלם או לא גמיר כלל, הלכך בצרורות משלם נזק שלם, ובכח כחו פטור לגמרי, מסברא דכח כחו לאו ככחו דמי.

בשיטה מקובצת כתב: ״אבל לרבנן דסומכוס דאית להו הלכתא דצרורות חצי נזק, פשיטא ליה לרב אשי דאין חלוק בין כח אחד לכחות הרבה, דהכל חצי נזק, אבל לסומכוס דלית ליה הלכתא דצרורות חצי נזק, אלא סבירא ליה צרורות נזק שלם, מבעיא דילמא מוקי לה להלכתא דחצי נזק בכח כחו או לא״. והיינו כסברת הרא״ש.

הרשב״א כתב: ״ולרבי יוחנן דאוקמינן דאנחה אנוחי, הוא הדין דהוה. מצי לאוקמי בדאדיה אדויי ועל כל הגדיש חצי נזק וכו', אלא משום דאוקימנא אליבא דר״ל דוקא באדיה אדויי, אמר בדרבי יוחנן דאפשר לפרש מתניתין… וכל שכן באדיה אדויי״(חרושי הרשב״א ב״ק כב ד״ה בשלמא). מדבריו מוכח דסובר כהרא״ש דלרבנן פשיטא לן דכח כחו ככחו דמי לשלם חצי נזק כדין צרורות.

ולענין פסק הלכה, הרמב״ם ז״ל לא הזכיר בהלכותיו בעיא דרב אשי בכח כחו, וצ״ל בדעתו דסבירא ליה כהרי״ף, דהנה בדין צרורות, דהיינו כחו, פסק כרבנן, דצרורות משלם חצי נזק, דכן גמירי הלכתא (הלכות נזקי ממון פ״ב ה״ב), ובדין כלב שנטל חררה פסק: ״כלב שנטל את החררה והלך לו לגדיש, אם הניחה בגדיש ואכל את החררה והדליק את הגדיש, על החררה ועל מקום החררה משלם נזק שלם, ועל שאר הגדיש חצי נזק, ואם היה מגרר אח החררה על הגדיש והולך ושורף, משלם על החררה נזק שלם, ועל מקום הגחלת חצי נזק, ועל שאר הגדיש פטור״ (שם שם הלכה י״ז).

מדבריו למדנו שהוא מפרש תירוצא דגמרא לרבי יוחנן דאנחה אנוחי, שהוא דוקא כחו ודינו כצרורות דמשלם חצי נזק, אבל אדיה אדויי שהוא כח כחו פטור לגמרי, והיינו כדברי התוס', דלצד שכח כחו לא ככחו דמי, פטור לגמרי, אלא שהרמב״ם סובר דאין בעיא זאת אלא אליבא דסומכוס, אבל לרבנן פשיטא דכח כחו לאו ככחו דמי, וזו היא כוונת הכ״מ דכתב: ״ודברי רבינו מבוארים כדברי התוס'", ר״ל כדברי התוס׳ בפירוש גמרא דתירוץ דאנחא אנוחי הוא דוקא, ולא כפירושם דאדייה אדויי מספקא ליה, אלא פשיטא ליה דכח כחו לאו ככחו דמי, וזהו כדעת הרי״ף וכדאמרן, ובזה מסולקת קושית הלח״מ (שם).

אולם דברי הרמב״ם צריכים פירוש במ״ש: ״ואם היה מגרר את החררה״, ולכאורה דבריו תמוהין, דכלפי ליא ? המניח את החררה חייב, משום דהוא כחו, אעפ״י שהאש הולכת ומתפשטת מאליה, ומגרר שהוא עצמו הולך ושורף יהיה נדון ככח כחו לפטור?

וזאת היא השגת הראב״ד דכתב: ״ליתא, דצרורות על ידי שנוי מרביע נזק מיהא לא מיפטר״. וצ״ל שהוא מפרש תירוצא דגמרא דאדייה בהוראת זריקה, וכמו שכן פירש״י בסוגין וכן בביצה (לט,א). מלשון: ״וידו אבן בי״ [איכה ג,נג]. המ״מ כתב דאין זה צרורות על ידי שנוי, שכך דרך לאפותה (אות החררה) על ידי שנוי, וטעם הרמב״ם לעשות גרירת החררה ככח כחו, הוא משום שהוא סובר דכיון שהניח כלו חציו, ושוב אינו מחויב על הגרירה, כיון דלא נשרף הגדיש אלא מחמת הגרירה, וצ״ע. (שם שם).

ואין דבריו נהירין לע״ד, ונראה לי לומר בדעתו של הרמב״ם, דהנחת החררה על הגדיש הרי זה ככחו, הואיל והגחלת שבחררה היא מבעירה בכחה את כל הגדיש, מה שאין כן כשהוא מגרר, אינו מדליק את הגדיש אלא משאיר אחריו נצוצות אש, שכל אחת כשהיא לעצמה אינה מבעירה ועלולה להכבות, אלא בהצטרפות יחד נעשות לשלהבת בוערת ומבערת, וכיון שכן הוי כח כחו, ופטור מתשלומי כל הגדיש, דכח כחו לא ככחו הוא.

מרן ז״ל בשו״ע פסק: ״כלב שנטל חררה והלך לו לגדיש, אם הניחה בגדיש ואכל את החלה והדליק את הגדיש, על החלה ועל מקום החררה משלם נזק שלם, ועל הגדיש חצי נזק, ואם היה מגרר את החלה על הגדיש והולך ושורף, משלם על החררה נזק שלם, ועל מקום הגחלת חצי נזק, ועל שאר הגדיש פטור״ (חו״מ סי״ שצ״ב סעיף א). מכאן שמרן ז״ל פוסק כהרמב״ם ודעמיה דכח כחו פטור מתשלומי הזקו.

והנה הלכה זאת היא סותרת למה שכתב: ״דרסה על הכלי ברשות הניזק ושברתו, ונפל על כלי אחר ושברו, על הראשון משלם נזק שלם, ועל האחרון משלם חצי נזק, ויש מי שאומר שה״ה לכח כחו״ (ח״מ סי׳ ש״ץ סעיף ה׳). פירוש דבריו, דלדעת יש מי שאומר, גם בנזקי כח כחו משלם חצי נז׳. ואלו בדין כלב שנטל חררה, נקט כהלכה פסוקה על שאר הגדיש פטור, דכח כחו לאו ככחו דמי וכדאמרן.

הסמ״ע עמד על זה וכתב: ״דזה גרע מכח כחו דנתבאר בטור ובמחבר סי׳ ש״ץ דחייב עליו גם כן ח״נ ע״ש״ (סמ״ע סי׳ שצ״ב סעי״ק ג׳).

אבל דברי התוס׳ הויין תיובתיה דכתבו: ״דאי כח כחו לאו ככחו דמי, על כל הגדיש נמי פטור״ (ב״ק כ״ב תד״ה וד״י), ואם איתא כדברי הסמ״ע, אפילו אם כח כחו ככחו דמי, בדין זה דכלב שנטל חררה פטור דגרע מכח כחו. אלא נראה דבאמת מרן פוסק דכח כחו פטור, ומ״ש ויש מי שאומר, הוא ללמד שאין הלכה כמותו.

מהאמור ומדובר נקטינן דכח כחו לאו ככחו דמי, לדעת הרמב״ם והש״ע ודעימייהו.

וחזיתיה לרב נהוראי יצ״ו שהביא מ״ש מרן ז״ל: ״כשם שחייב על כח שיש בו ממש שהתיז צרורות, כן חייב על כח שאין בו ממש, כגון סוס שצנף, וחמור שנוער, ושברו כלים בכח קולם, ותרנגול ששבר כלים ברוח כנפיו, או שהושיט ראשו לאויר הכלי ותקע בו ושברו״ (שם שם סעיף ט׳). ועוד הביא דברי רמ״א שכתב בדין חוט, או רצועה שקשור ברגליהם של תרנגולים, ונסתבך באותו חוט ונתגלגל ושבר, משלם חצי נזק, וכתב רמ״א: ״וכל זה אם נקשר מאליו, אבל אם קשרו אדם ברגל התרנגול – הקושר חייב בכל ענין… וה״ה אם היה החוט במקום מוצנע, והניחו אדם כמקום תורפה ועי״ז נקשר בתרנגול, הוי כאלו קשרו בידים״ (שם שם סעיף י׳).

ומתוך כל זה אסיק וכתב: ששניהם חייבים ־ החזן ומניח הטבלא, החזן, משום שהוא מוציא את הקול בטבלא, ונותן הטבלא חייב מדין היה החוט במקום מוצנע והניחו במקום תורפה. ושוב נשא ונתן בחכמה בדין הזכרת שם שמים לבטלה אם הוא דוקא בשם ה׳, או גם בכל שאר השמות, ואסיפא דדינא החליט לחייב את שניהם: החזן המשמיע קולו, והנותן הטבלא הקלוטה מקול החזן, מדין אזכרת שם שמים לבטלה.

ולע״ד נראה ששניהם פטורין מדין אזכרת שם שמים, שהרי בררתי להלכה שהרמב״ם ושו״ע פסקו דכח כחו פטור, ועוד נראה שאף למ״ד כח כחו חייב, אין זה אלא כשהוא נמשך מכחו, כגון זרק החררה שעליה גחלת לרש״י, או שגרר אותו לדעת הרמב״ם, או דרסה על הכלי ושברתו ונתזו צרורות על כלי אחר, שכל זה הוא פעולה נמשכת מכחו, אבל בנפסק כחו לגמרי, ואי אפשר לחדשו אלא על ידי פעולה אחרת של איש אחר, כגון בניגון הקולנוע, שהמנגן בו מוכרח להניח הטבלא על הכלי הנועד לכך ולתת המחט ולכוונו על גבי הטבלא הקלוטה מקול זה, ולגלגל את המניע כדי שהמחט התחובה בו תסתובב על הטבלה ותשמיע קולה, ועוד זאת לתת החצוצרת על הקולנוע כדי שיהיה קולה נשמע, לפיכך אין זה כח כחו של החזן, אלא פעולה ישירה של המנגן שהוא משתמש בקול הקלוט ורשום בלוח הטבלא של הקולנוע, ובכגון זה לית מאן דאמר שיהיה חייב הראשון משום כחו.

הגע עצמך שהתרנגול הושיט ראשו לאויר הכלי ותקע בו ושברו, ובא תרנגול אחר ודרס על שברי כלים אלה והתיזם על כלי אחר ושברו, לא יעלה על הדעת לומר שבעל התרנגול הראשון יהיה חייב, משום שאם לא היה משבר את הכלי הראשון לא היו צרורות נתזים ! הלכך ברור ומחוור לע״ד, שהמשמיע הראשון אינו חייב משום אזכרת שם שמים לבטלה, אפילו אם בשעה שהשמיע את קולו ידע שהוא נקלט בטבלא על מנת להשמיעו לאחרים אחרי זמן, או אפילו תיכף ומיד. והרי זה דומה למזכיר שם שמים לפני גוי או קטן, או בתוך הבור שיש בו הבלה, והד קולו מזכיר את השם, או הגוי והקטן מתלמדים ומשננים דברים בפיהם, ובודאי הגמור שאין מי שיאמר שהמשמיע חייב בזה משום הזכרת שם שמים של הד קולו. והמנגן נמי אינו חייב בזה, משום שאינו דומה נזקי ממון לאיסור אזכרת שם שמים, דבנזקי ממון – הנזקים הם המחייבים, בין שנעשו על ידי אדם או ממונו, שהרי הפסידו ממון חבריהם ומחוייבים להשיב לו הפסדו, אבל איסור הזכרת שם שמים אינו אלא על האדם ולא על בעל חי, ואצ״ל על כלים מתים. וכלל גדול למדונו רז״ל ואמרו: איסורא מממונא לא ילפינן (ברכות יט.ב).

מכל האמור ומדובר נראה לע״ד, שאין המשמיע ולא המנגן חייבים משום הזכרת שם שמים לבטלה,

אבל שניהם אסורים לעשות זאת משום שהתורה חוגרת ואומרת: עשאוני בניך ככנור (סנהדרין קא,א], וזה אפילו כשאין בהם הזכרת שם שמים.

במה דברים אמורים, כשהדבר נעשה לשם זמרה של שעשוע, אבל אם הדבר הוא לשם תלמוד תורה או דברי מוסר ותוכחה, שיהיו נפוצים ברבים ולמרחקים, אפילו אם מזכירים בהם פסוקים של תורה ונביאים וכתובים שיש בהם שם ה', אין בו איסור כלל, הואיל והם נעשים לשם למוד תורה והטפת מוסר, ולשומעים יונעם ועליהם תבוא ברכת טוב.

והנלע״ד כתבתי

בברכת התורה ורגשי כבוד רב,

בן ציון מאיר חי עזיאל ראשון לציון הרב הראשי לישראל