סימן ג' א. עוף שנפל לגופרית, ותכף נשחט כהלכה, ונמצאו מעיו חלקם אדום וחלקם ירוק

ליו"ד סימן נ"ב

 

יא טבת חשי״א

לכבוד

הרב המובהק

כמוהר״ר צגייר עשוש יצ״ו מחנה עולים תלפיות ירושלים

שלום וברכה.

מכתבו(בלי תאריך ובלי חתימה) הגיע לידי במועדו, ואיידי דטרידנא טובא, לא יכלתי לעיין בו עד כען ואתו הסליחה, ועתה הנני לחוות דעתי על ראשון ראשון:

         עופות- שחיטה

שאלה א

עוף שנפל בתוך כלי מלא גופרית, ותיכף העלוהו ונשחט כדין וכהלכה, ופרכס כעוף בריא, נסתפקתי שמא יש לדונו כעוף שנפל לאור, מחמת חוזק הריח שבו. אחרי השחיטה בדקתי בחללו, וראיתי הלב, הקורקבן והכבד שהם שלמים בלא שום שינוי, אבל במעיים – חלק מהם אדום וחלק מהם ירוק, ואמרה לי האשה בעלת העוף, שכן דרך כל המעיים שבעוף, ובכל זאת לא מלאני ליבי להכשיר עד שראיתי וכו׳, וגם מה שכתב רמ״א: ״ויש מכשירים כל זמן דלא ידעינן שנפלה לאור, אלא תלינן השינוי בדבר אחר״ (יו״ד סי׳ נב סעיף ו), והכשרתי מכח ספק ספיקא, ספק שכן דרכן של בני מעיים שחלק מהם אדומים, ואם תמצא וכו׳ ספק דגפרית אין דינו כאש

תשובה

א. עוף שנפל לאור

עיקר דין זה שנינו במתניתין: ״נפלה לאור ונחמרו בני מעיה, אם ירוקים פסולים״ וכו׳, פירש רש״י: נתכווצו מחמת האור ונשתנה מראיתן, וכן פירש הר״ן, לשון: מעי חמרמרו [איכה א,כ] (חולין נו,א). הרמב״ם בפירוש המשניות כתב: ״פירוש נחמרו – נשרפו, וכן אמרו במחוייב שרפה: וחומרת את בני מעיו״. ונראה לי שדקדק הרמב״ם לפרש מלשון התלמוד ״חומרת״, דאי מלשון המקרא: חמרמרו מעי [איכה ב,יא], יש לפרש שהתחממו כדרך כל הכועסים או מצטערים מכעס שנרתח דמם ואבריהם, לכן דקדק הרמב״ם וכתב שנשרפו, והיינו שנשרפו ממש, להוציא מדעת המרדכי שכתב: ״ויש מפרשים לשון חמימות״ [סימן תרל׳׳א](עיין טו"ז יו״ד סי׳ נב סק״א).

מכאן משמע דלא מצרכינן בדיקת המעיים לעוף שנפל לאור, אלא דוקא כשראינו שנחמרו מעיו כגון שנתכווצו, שזה מוכיח שהאור שלט בהם, אבל אם לא ראינו סימני התכווצות, אין אנו חוששין שמא נכמרו, הלכך אפילו אם נשתנו בני מעיים במראיהן ונהפכו לאדום, תלינן שזהו חולי שאינו עושה אותה טריפה.

אבל מדברי הרמב״ם בהלכותיו מוכח דבידעינן שנפלה לאור, חיישינן שמא הוריקו האדומים והאדימו הירוקים, שזהו סימן ששלט בו האש, וכן: ״עוף שנפל לאור והוריק לבו, או כבדו, או קורקבנו, או שהאדימו המעים שלו בכל שהוא, הרי זו טריפה״ וכו׳ (הלכות שחיטה פ״ז ה״כ). ולפי״ז יהיה לישנא דמתניתין: ״אם ירוקים פסולים״ פירוש: דנחמרו מעיה כגון אם ירוקים. וכן יש לפרש דברי מרן ז״ל: ״עוף שנפל לאור ונחמרו בני מעיו ונשתנו״ וכו׳, פירוש ״ונחמרו בני מעיו״ והיינו שנשתנו הלב וקורקבן וכו׳, ולישנא דמתניתין נקט, ולפי״ז יוצא לדין דכל שנפל לאור צריך בדיקה, דחיישינן שמא נחמרו מעיו.

ב.  נפל לאור ולא ידוע אם נחמרו מעיו (לאו"ח סימן קמ"ג)

וכן מוכח מדבריו בסעיף דלקמן דכתב: ״נפלה לאור ואין ידוע אם נחמרו בני מעיה, צריכה בדיקה,

ואי ליתא קמן למבדקה אסורה״ (שם סעיף ה), מכאן מוכח דכל שנפל העוף לאור, הרי הוא בחזקת שנחמרו מעיו, עד שיבדק וימצא שלא נחמרו מעיו. והט״ז כתב בדעת מרן דמסברא יש לפסוק כן, דכיון שיש כאן ריעותא דנפלה לאור, אמרינן ודאי יש שינוי עד שיתברר (ט״ז שם סק״י).

הט״ז הביא דברי רש״ל דחלק על דברי הר״ן ודייק מלישנא דמתניתין: נפלה לאור ונחמרו בני מעיה אם ירוקים וכו׳, ומדלא תני נפלה לאור אם ירוקים וכו׳, כמו דתנאי דרסה בכותל, מזה הוכיח רש״ל שאין איסור בנפלה לאור, אלא אם נחמרו בני מעיה. והט״ז דחה דיוקו של מהרש״ל דמתניתין הכי קאמר: נפל לאור ונחמרו בני מעיה, דהיינו ששהתה שם כשיעור הזה וכו׳, ודאי אין  סברא שתיכף שתפול לאור תאסר, אפילו אם סלקוהו מיד, אבל אם שהתה כשיעור שתתחמם ודאי הוה ריעותא לפנינו וצריך בדיקה, ובדבר זה סגי לקיים דברי הר״ן בלי ראיה אחרת (ט״ז שם).

והנה הט״ז כתב זה לפי הי״מ שבמרדכי שנחמרו – היינו התחממו, וכבר כתבתי שהר״ן מפרש כרש״י שנתכווצו, ולפירוש זה יש לומר דמה שצריך בדיקה הוא כשניכר מבחוץ סימן התכווצות בני מעיים. אבל מדברי הרמב״ם בהלכותיו שהשמיט תנאי זה דנחמרו מעיו, מוכח כמו שפסק מרן, דאע״ג דלא ידעינן דנחמרו מעיו, כיון שנפל לאור איתרע וצריך בדיקה.

מ״מ סברת הט״ז היא נכונה וקיימת, שלא הצריכו בדיקה לעוף שנפל לאור, אלא בשהוי זמן כדי שתשלוט בו האור, או שהאור הוא שלהבת בוערת, שבנפילה בו אפשר לעוף להשרף מרוב חומו, כמו שנאמר: ״קטל המון שביבא די נורא״ (דניאל ג,כב), במקרה זה העוף נשרף כולו, אבל בכל אור אחר שאינו מגיע לחום זה, העוף פורח בכנפיו ונמלט מחום האש, בלי שום פגיעה באבריו הפנימיים, אם לא שהה בו זמן מסויים.

ג. עוף שנפל לכלי מלא גופרית

לאור דברים אלה נדון בשאלתנו. מהאמור ומדובר מתברר שגם בעוף שנפל לאור, אם נמלט, או שהוציאוהו סמוך לנפילתו, לא איתרע חזקתו של רוב עופות שהן כשרים. הלכך בנדון דידן שהוציאו אותו תיכף לנפילתו, אם גם נניח שהגפרית דינו כאש ממש, לא הורעה חזקתו, אבל אם גם שהה בו, אינו יוצא מחזקתו, שאם אמנם הגפרית הוא חומר שרפה כאש, וכמו שמוכח מדברי הכתובים: ״וה׳ המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש… מן השמים״(בראשית יט,כד), ״גפרית ומלח שרפה כל ארצה״ (דברים כט,כב), ״יזורה על נוהו גפרית״ (איוב יח,טו). ומפורש הדבר יותר במדרשם ז״ל: משל לשתי מדינות שמרדו במלך, אמר המלך: אחת תשרף משלה ואחת מטמיון, כך להלן ״ועפרה לגפרית״ (ישעיה לד,ט), ברם הכא: ״וה׳ המטיר על סדום… גפרית ואש״ (בראשית רבה נא,א).

וכן הוא באמת, שהגפרית הוא חומר שרפה הנמצא במעמקי האדמה, אולם אין זה אלא שהוא עלול להתלהב בהגיע אליו חום ידוע מעצמו או מחום הקרוב לו, וכל זמן שהוא בהויתו אינו בוער ולא שורף בנגיעה, כמו הגחלת או האור, הלכך נפילת העוף על גבי הגפרית, אם לא התלהב הגפרית מסבה זאת, אין העוף יוצא מחזקתו. אמנם ריח הגפרית הוא חזק ועלול בעל חי להחנק מריחו ולמות, אבל להכוות או להשרף לא, הלכך אין להצריך בדיקה לעוף שנפל על כלי מלא גפרית.

ד. לא נודע שנפל לאור ונשתנו האברים

הספק שבנדון דידן הוא זה, שנבדקו המעיים ונמצא חלק מהם אדומים [וחלק מהם ירוק], ודקדק מלשון מרן דנקט: ״המעיים שדרכן להיות ירוקים״, וזה לא נכון לדעתי, שהרי ברישא נמי נקט לשון זה: ״הלב והקורקבן וכבר שדרכם להיות אדומים״, ובאלה אין חלק מהם שאינו אדום, וכיון ששנוי באברים אלה מטריף במשהו, אין לסמוך על דברי האשה או הנשים שאומרים כן, ויש לומר שכיון שראינו בהם שנוי של אדמימות, אפילו אם לא ראינו שנפל לאור – איתרע חזקתו, וכמו שפסק הרמב״ם ז״ל: ״בני מעיים של עוף שלא נמצא בהם שינוי, וכשנשלקו נשתנו והאדימו הירוקים והוריקו האדומים, בידוע שנפל לאור ונחמרו בני מעיו״ (שם שם), וכן פסק מרן ז״ל (שם סעיף ג), ולכן לכתחילה לא ראוי להתיר אלא אם שלקן וחזרו למראיהם, אבל בדיעבד יש לסמוך על הוראת הרמ״א להכשיר, וביחוד בזמן הזה שיש הפסד מרובה, עיין ש״ך שם ס״ק יד.

והנלע״ד כתבתי