סימן ג' ד. אופן טהרת מינקת (מסולקת דמים) שלאחר ששימשה ראתה דם בבוקר

ליו"ד סימן קפט

 

שאלה ד

אשה שילדה בת וטבלה, והיא בחזקת טהורה לבעלה, שהיא מינקת ומסולקת דמים. ויהי היום אחרי שישה חודשים, שמשה עם בעלה, ובבוקר מצאה דמים הרבה. שאלתי אותה (ע״י נו״ב) אם יש לה מכה באותו מקום, ואמרה לא, אבל בזמן התשמיש הרגישה כאב מצד בעלה. ומעכ״ת הורה לה לישב ט״ו ימים, ז׳ לבדיקה וז׳ ימי ליבון ככל הנשים, אלא שאינה צריכה לחוש על קביעות וסת, ולא לרואה דם מחמת תשמיש, כיון שאינו אלא פעם ראשונה, עכת״ד.

ואותי ביקש לחוות דעתי, והנני נענה לו ואומר:

תשובה

א.  ראתה דם ולא הרגישה

מדברי השאלה מתברר כי אשה זאת לא הרגישה זיבת דם מבשרה אלא כאב מצד הבעל. ולפי״ז אתאן לדינא דגמרא: אמר שמואל, בדקה קרקע עולם וישבה עליה ומצאה דם עליה – טהורה, שנאמר: ״בבשרה״ (ויקרא טו,יט], עד שתרגיש בבשרה, ואסקינן התם: אמר רב ירמיה מדפתי, מורה שמואל שהיא טמאה מדרבנן, פירש״י: דילמא ארגשה ולאו אדעתא. וכתוס׳ ד״ה מודה כתבו: ואין נראה, דאפילו מוחזק לה שלא הרגישה – טמאה, הואיל וראתה דם נדות, ורב אשי נמי מודה דלשמואל היכא דלא הרגישה – טהורה מן התורה וטמאה מדרבנן וכו׳ (נדה ריש פרק הרואה כתם נז,ב-נח,א).

מכאן למדנו: ראתה דם ולא הרגישה, לדעת רש״י הדבר שנוי במחלוקת, שרב (ירמיה) [אשי] סובר שהיא טמאה מדאורייתא, שהרי כתב: ״טעמא דשמואל דאמר לעיל בדקה קרקע עולם, לאו משום הרגשה, אלא כרבי נחמיה ס״ל״. דברים אלה ברור מללו דלרב אשי בראיית דם תליא מילתא, ואפילו לא הרגישה כלל טמאה, אלא דא״כ קשה לישנא דגמרא שנאמר: ״בבשרה״, עד שתרגיש, ואם כרב אשי דדינו דשמואל הוא משום דרבי נחמיה, שדבר שאינו מקבל טומאה אינו מקבל כתמים, הלא גזירת כתמים היא מדרבנן, ומה ענין מדכתיב: ״בבשרה״ – עד שתרגיש, ונראה שלכן סיימו התוס׳ דבריהם וכתבו: ורב אשי נמי מודה וכו' וכוונתם בזה לדחות דברי רש״י, דלרב אשי לא הרגישה נמי טמאה מן התורה, דבאמת שמואל אמר מילתא בטעמא, שנאמר: ״בבשרה״ ־ עד שתרגיש, אלא אתי לפרושי דכי נמצא אקרקע טהורה אפילו מדרבנן, וכדברי מהרש״א ז״ל, וה״ק שמואל, כיון דלא הרגישה, אין לה אלא טומאת כתם מדרבנן, והכא בקרקע טהורה אף מדרבנן.

מכללם של דברים למדנו: לרש״י ז״ל אם מוחזק לה שלא הרגישה, טהורה לגמרי, שהרי לא גזרו רבנן אלא משום דלמא ארגשא ולאו אדעדא, והיינו כשאינה אומרת שלא הרגישה, אבל באומרת ודאי שלא הרגישה, ואין צריך לומר אם ניכר הדבר שלא הרגישה, כגון בשאלה דנדון דידן, שלא ידעה ממציאות הדם אלא עד הבוקר שמצאה דם הרבה בסדינים, ולא עוד אלא שהרגישה בשעת תשמיש כאב גדול מצד בעלה, וזה מחזק הדבר שלא הרגישה זיבת דם מן המקור, לפי״ז יש לומר לדעת רש״י שהיא טהורה לגמרי. אולם לאידך גיסא יש לומר, דכיון דרב אשי פליג ארב ירמיה, וס״ל דשמואל לא טהר משום חוסר הרגשה, אם כן כוותיה נקטינן להלכה.

ולדעת התוס׳ דאפילו מוחזק לה שלא הרגישה, טמאה לדברי הכל מדרבנן. ודאי בשאלה דנדון דידן טמאה אשה זאת מדרבנן, כיון דראתה דם נדות על הסדין ולא על הקרקע. טעם גזירת כשראתה דם ומוחזק לה שלא הרגישה, כתבו התוס׳ הואיל וראתה דם נדות, ולפירוש מהרש״א היא גזירת כתמים, שכל ראיית דם בלא הרגשה הרי היא כראיית כתמים, וכשגזרו על הכתמים כללו בזה גם גזרתם על זיבת דם בלא הגשה, ולפי״ז מצאה דם על הקרקע ולא הרגישה, הרי היא טהורה, שכך היא רואה דם כרואה כתמים.

הרמב׳׳ם ז״ל נמק דין זה וכתב: ״מדברי סופרים שכל הרואה כתם דם על בשרה או על בגדיה, אעפ״י שלא הרגישה, אעפ״י שבדקה עצמה ולא מצאה דם, הרי זו טמאה וכאילו מצאה דם לפנים בבשרה, וטומאה זאת בספק: שמא כתם זה מדם החדר הוא בא״ (הלכות איסורי ביאה פ״ט ה״ב). ועוד כתב: ״כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה ־ טהור, ואינה חוששת לו וכו׳, שכל שאינו מקבל טומאה, לא גזרו על הכתם שימצא בו״ (שם הלכה ז). מכאן מוכח דהרמב״ם סובר כדעת התוס' דרב אשי מודה דשמואל סבר שטמאה מדרבנן רואה דם ולא הרגישה, אלא שהוא מפרש מילתיה דשמואל שמדין כתמים נגעו, וכל שהוא טהור בכתמים, כגון בדקה קרקע עולם וכו' טהור גם בראתה דם ולא הרגישה. אבל ראתה דם בסדינים או בבגדיה, אעפ״י שלא הרגישה, טמאה מדרבנן.

ב.   ראתה דם אחרי תשמיש בלא הרגשה

גרסינן התם: ״עד שהיה נתון תחת הכר ונמצא עליו דם, אם עגול ־ טהור, ואם משוך – טמא. היכי דמי, אי דארגישה, עגול אמאי טהור, אלא לאו דלא ארגישא וקתני משוך טמא? לא, לעולם דארגישה, ואימור הרגשת עד הואי משוך ודאי מגופא אתא. עגול טהור. פרש״י: ועגול טהור לעולם דאימור הרגשת עד הוא שציערתה (נדה נז,ב). מכאן למדנו לדין למסקנא דגמרא, דמודה שמואל שאם לא הרגישה, היא טמאה מדרבנן, וראתה אחרי תשמיש טהורה, אפילו אם הוא משוך, דכיון דלא הרגישה, אין הוכחה ודאית דמגופה אתא, הלכך תלינן דציערתה בדיקת העד.

אבל מדברי הרמב״ם לא מוכח כן דכתב: ״הניחה העד תחת הכר, או תחת הכסת ונמצא עליו דם, אם משוך – טמאה, שחזקתו מן הקנוח, ואם היה עגול ־ טהורה, שאין זה אלא דם מאכולת שנהרגה תחת הכר (ה׳ איסורי ביאה פ״ד הי״ח). הרי לך מפורש דמה שעגול טהור הוא, משום שאין זה אלא דם מאכולת שנהרגה, ולא כפירש״י משום דבדיקת העד ציערתה, וצ״ל דסובר הרמב״ם דלמסקנא דרב ירמיה מודה שמואל שהיא טמאה מדרבנן, מתפרשא מתניתא זאת בדלא הרגישה, ואעפי״כ טמאה מדרבנן כשהוא משוך, ובעגול טהורה אפילו מדרבנן, דתלינן במאכולת שנהרגה.

ונראה ודאי דגם רש״י ז״ל לא פירש כן אלא למאי דס״ד דאוקמינן האי מתניתא אפילו בהרגישה, הלכך מוכרחים לומר בטעמא דעגול, משום דבדיקת העד ציערתה, אבל למסקנא דגמרא מתניתא אירי בלא הרגישה, דבהרגישה אפילו עגול טמאה, ובלא הרגישה טמאה מדרבנן כשהוא משוך, ובעגול טהורה, דתלינן במאכולת, וכדכתב הרמב״ם ז״ל.

עיין סדרי טהרה סי׳ קפג סק״ב ד״ה ולכאורה, ולע״ד נראה כמו שכתבתי, דלמסקנא דגמרא בלא הרגישה טמאה מדרבנן, ובהרגישה – אפילו עגול טמאה מדין תורה, ודברי רש״י והרמב״ם מתפרשים כן וכדכתיבנא.

מרן ז״ל בשו״ע פסק כדברי הרמב״ם, והוסיף וכתב: ״ואם עגול, ואין בו כגריס ועוד, טהורה״(סי׳ קצ סעיף לד), וטעמו ונמוקו עמו, דכיון שטעם ההיתר הוא משום שאין זה אלא דם מאכולת, כשהכתם הוא כגריס ועוד, אין זה דם מאכולת. וכן כתב המ״מ בשם הרמב״ן והרשב״א, שאם יש בו כגריס ועוד, אפילו עגול טמאה, וכן הדין, שהרי אפילו לא בדקה אלא שמצאה בחלוקה כתם כגריס ועוד, טמאה, כמו שיתבאר(רמב״ם פ״ט הלכה כ״ג). והפתחי תשובה הביא משם החת״ם סופר, דבזמננו יש להחמיר בכל כתם, דבכתם הנמצא שעורו בכגריס ועוד, שהוא שיעור דם מאכולת גדולה שלא נמצא כן בזמננו (פחחי תשובה יו׳׳ד סי׳ קץ ס׳׳ק מ).

מכל האמור ומדובר למדנו, שאין להקל בראתה אחר תשמיש ולא הרגישה, משום דתלינן הרגשת עד הוא דציערתא. ולא עוד אלא שיש להחמיר ולומר שהיא טמאה מדין תורה, מדתנן: ״נמצא על שלו, טמאין וחייבין בקרבן, נמצא על שלה (אותו יום), טמאין וחייבין בקרבן״(נדה יד,א). וטומאה זאת היא ודאי מדין תורה, שאין חיוב קרבן אלא בטומאה שהיא מן התורה. הרי לך מפורש שראתה אחר תשמיש מגרע גרעה, משום שיש לומר שמה שלא הרגישה, הוא משום דהרגשת התשמיש הסתירה ממנה הרגשת הנדה. ולפי זה מ״ש בגמרא: ״ואימא הרגשת שמש הוה״ (שם נז,ב), אינו אלא דרך דחיה, ולמסקנא דגמרא אדרבה, הרגשת שמש מסתירה הרגשת נדות, וכיון שראתה דם ודאי הרגישה, וכ״כ בחוות דעת: ״ודע שבשעת תשמיש אין שום אפשרות להבחין בין הרגשת שמש להרגשת דם, ולזה אפילו אם אמרה לו בשעת תשמיש מרגשת אני, אין צריך לפרוש ממנה באבר מת״(חו״ד ביאורים סי׳ קץ ס״ק א). דון מינה שגם אם אומרת שלא הרגישה, טמאה מדין תורה, דכיון שראתה דם, חזקה שהרגישה בהרגשת התשמיש.

והנה בסדרי טהרה כתב: ״האחרונים זלה״ה האריכו בדין אשה שמצאה דם אחרי תשמיש, או אחר בדיקת העד ולא הרגישה, אם הוא ספק דאורייתא וכו', ובאמת נעלם מהם דברי הרשב״א וכו׳ וזה כוונת הרמב״ם: אין האשה טמאה מן התורה וכו' עד שתרגיש, ואם לא הרגישה ובדקה ומצאה דם לפנים בפרוזדור, ודאי טמאה, שחזקתו מן המקור, והרי זו בחזקת שבא בהרגשה (הלכות איסורי ביאה פ״ט ה״א) וכמ״ש בפ״ה. והיינו טעמא, דכיון דמצאה על ידי בדיקת עד, ואיכא למיתלי דטעתה דסברה דלא הרגישה אלא בדיקת עד היא, טמאה ודאי מדאורייתא, משא״כ בכתם (ס״ט סי׳ קפג סק״א ד״ה האחרונים).

ולע״ד נראה שמדברי הרמב״ם אין ראיה מסייעת, ושיעור דברי הרמב״ם כך הוא: ״אין האשה מטמאה בנדה או בזיבה עד שתרגיש ותראה דם בבשרה, והיינו בדם שיצא בבשרה, כלומר בבית החיצון, וכמ״ש: ״כל הנשים מתטמאות בבית החיצון״ (שם פ״ה ה״ב). וכן דייק מילתיה דשמואל שנאמר ״בבשרה״ – עד שתרגיש בבשרה, ללמדך שדם הנמצא בבשרה אינו מטמא עד שתרגיש, אבל אם מצאה דם בפרוזדור, אעפ״י שלא הרגישה, טמאה מן התורה, משום שהיא בחזקת שבא בהרגשה, כמו שביארנו, והדברים מגיעים למ״ש: ודם הנמצא בפרוזדור, אם נמצא מן הלול ולפנים, הרי זה טמא, שחזקתו בא מן החדר״ וכו׳(שם פ״ה ה״ה).

מכאן מתברר הדבר כשמלה, שטעמו של הרמב״ם הוא משום שלא אומר שמואל למילתיה אלא בנמצא בבשרה, ולא בנמצא בפרוזדור, ולא כמ״ש הסדרי טהרה דסברה שלא הרגישה. ומכל מקום הדין הוא דין אמת, מטעמא דכתב החות דעת. דאין להבחין בין הרגשת תשמיש להרגשת פליטת דם נידה, לפיכך כשראתה דם אחרי תשמיש, או אחרי בדיקת העד, שזהו גם כן כתשמיש, אמרינן ודאי הרגישה ולא הבחינה, וחזקה על הדם שיצא מבשרה שהיה בהרגשה, כמו שכתב הרמב״ם במצאה דם בפרוזדור.

מכלל הדברים למדנו: אשה זאת דנדון דידן שראתה דם בבוקר, ודאי שראיה זאת היתה אחרי תשמיש, ומשום כך לא הבחינה בהרגשת פליטת דם נדות, ולפיכך היא טמאה מדין תורה.

ג. יש מקום לתלות

הרמ״א ז״ל פסק: ״וה״ה אם הוא יותר מכגריס, ויש מקום לתלות בו באיזה דבר, תלינן כתם״ (סימן קץ סעיף לד). והט״ז כתב: ״משמע כאן דאף בספק שהוא על ידי בדיקה, מהני בו לתלות בשום דבר. ע״כ נראה לי באשה שרגילה להוציא דם מבית הרעי שלה, על ידי איזו סבה, ובדקה עצמה אפילו בעד הבדוק, ובשעת הבדיקה נגעה גם שם, דתולה בה שלא בשעת וסתה, דאין כאן ספק דאורייתא, כיון שלא הרגישה בדם מן המקור״ (טו״ז שם ס״ק כ״ג). מכאן מוכח להדיא דגם בספק שהוא על ידי בדיקה, דיש לומר שכן הרגישה, אלא שלא הבחינה בין בדיקת העד לפליטת דם הנדות, בכל זה כיון דאיכא לתלות שדם זה בא שלא ממקור דמיה, הרי היא טהורה. והיינו טעמא דטפי יש לתלות בדם שלא מן המקור, כל שיש רגלים לדבר, מלתלות שבא מן המקור ולא הרגישה, או שלא הבחינה (עיין חוות דעת סי׳ קץ ביאורים ס״ק כז).

והנה החו״ד השיג על הטו״ז וכתב: ״דממה נפשך, אי דמי למכה שידוע שמוציאה דם, אפילו בשעת וסתה תהיה טהורה, ואם אינו ידוע, אפילו שלא בשעת וסתה תהיה טמאה, ועוד מהיכא תיתי שלא יהיה לזה דין מכה שידוע שמוציאה דם, דמ״ש מהא דסעיף כ: ״מי שרגיל לצאת ממנו דם דרך פי האמה, ובשעת תשמיש נמצא בעד האשה דם, תולה בבעלה״(חו״ד שם שם ס׳׳ק יח).

ולע״ד נראה לקיים דברי הטו״ז, דודאי ידוע הוא שהיא מוציאה דם, וכדכתב: שרגילה להוציא דם מבית הרעי על ידי איזו סיבה, כלומר על ידי חיכוך קל כמו בדיקת העד, ומכל מקום אינו דומה למכה שבגופה, שהרי כל מכה מוציאה דם אפילו שלא על ידי נגיעה, הלכך תולה בה אפילו בשעת וסתה כל זמן שלא הרגישה, אבל דינו של הטו״ז הוא ברגילה להוציא דם מבית הרעי על ידי איזו סיבה, לפיכך בשעת וסתה הספק שקול, אבל שלא בשעת וסתה, טפי יש לומר שדם זה בא ממקום הרעי שלה, ממה שנאמר שבא מן המקור, לפיכך תולה להקל כיון שלא הרגישה.

מהאמור ומדובר למדנו, דכל מקום שיש לתלות שהדם אינו בא מהמקור, תלינן לטהר, אם הוא שלא בשעת וסתה.

ומעתה דון מינה בשאלה דנדון דידן, שאשה זאת היא מינקת זה ששה חדשים, ואם כן ודאי שזהו בגדר שלא בשעת וסתה, וכמ״ש מרן ז״ל: ״מעוברת, לאחר שלושה חדשים לעיבורה, ומניקה כל כ״ד חודש אחר לידת הולד, אינה קובעת וסת, אפילו מת הולד או גמלתו, דמים מסולקים ממנה כל זמן עיבורה וכל כ״ד חדש״ (סי, קפט סעיף לג).

לפיכך אם יש מקום לתלות תלינן, ובנדון דידן כיון שאמרה שהרגישה כאב גדול מאד מצד הבעל, הרי יש מקום לתלות שדם זה הוא מחבלה שחבל בה בעלה בשעת תשמיש, וכבעיא דאפשיטא בגמרא (ב״ק לב,א), ופסקה להלכה מרן ז״ל: ״המזיק לאשתו בתשמיש המטה, חייב בנזקיה״ (חו׳׳מ סי׳ תכא סעיף יב). וכן פסק רמ״א ז״ל בדין אשה שרואה דם מחמת תשמיש: ״אם הרגישה צער וכאב בשעת תשמיש, לכ״ע יש לסמוך אבדיקה בבעל הראשון״ (סי׳ קפז סעיף ג בהגה). וכתב הש״ך: ״נראה קצת כי חולי ומכה יש לה ויש לסמוך אבדיקה״ (שם ס׳׳ק טו). מכאן למדנו דכל מקום שיש צער וכאב בשעת תשמיש, הרי היא הוכחה על חולי ומכה.

מינה נלמד לנדון דידן שהרגישה כאב גדול מצד הבעל, הרי זו הוכחה גמורה שהיה לה באותה שעה חולי או מכה מצד הבעל, לפיכך יש לצדד להעמידה בחזקתה שהיא מסולקת דמים.

את זה הנני אומר להלכה, אבל למעשה חושש אני מאד להכניס עצמנו אפילו בספק אסור נדה שהוא מחייבי כריתות, ויפה הורה מעכ״ת להצריכה ימי בדיקה ולבון וטבילה ככל אשה נדה, וכן שורת הדין נותנת להתרחק מטומאת נדה הרחקה גמורה ומוחלטת, כדי שנהיה טהורים וקדושים, כדכתיב: ״והזרתם את בני ישראל מטומאתם״ [ייקרא טו,לא], ונאמר: ״קדושים תהיו כי קדוש אני ה׳ אלקיכם״ !שם יט,ב].

והנלע״ד כתבתי