סימן ג' ו. סופר שכתב אות טי"ת בתפילין בלא חרטום וכתב אחריה, האם יש אפשרות לתקן

לאו"ח סימן ל"ו

שאלה ו

סופר שכתב אות טי״ת בתפלין בלא חרטום אלא: U מהו לתקנה אחרי שכתב אחריה,

או שאין לה תקנה מדין כתיבה שלא כסדרן.

תשובה

כל אות שתינוק דלא חכים יכול לקרותה, אעפ״י שצריכה תקון, אין זה בכלל שלא כסדרן, וכ״כ הטו״ז: כתב בית יוסף בשם האגור בשתי קצוות שעושים ביו״ד, יש לעשותן קודם שיתחיל לכתוב האחרת, כי פסולה היא לדעת ר״ת בלא אלו הקצוות וכו', ומשמע דעת הב״י דלענין הלכה לא פסק כדעת האגור, ומשום הכי לא זכרו בשו״ע, אלא אדרבה משמע בסי׳ ל״ב שכל שאין מקצת יודי״ן שעל השיני״ן נוגעין, ותינוק יודע לקרותו, מהני ליה תינוק, ולא הוי שלא כסדרן, מאחר שצורת האות היא ניכרת״ וכו' (טו׳׳ז או״ח סי׳ לו סק״א), וה״ה לאות טי״ת שלא כפף את ראשה לתוכה, הואיל והיא נקראת כן, הרי היא ככתובה כהלכתה, לענין זה שתקונה אינו פוסל מדין כתיבה שלא כסדרן, וכמו שכן הורה מעכ״ת, והלכה כמותו.

והנלע״ד כתבתי

והנני בברכה ורגשי כבוד וחבה

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון הרב הראשי לישראל