סימן ז' ד. כף בלועה מאיסור שתחבה פעמיים בקדרה

ליו"ד סימן צד

 

כף בלועה מאסור שתחבה פעמיים בקדרה

ד. קושטא הוא דמרן ז״ל פסק: ״אם תחב הכף שתי פעמים בקדרה, ולא נודע בינתיים, צריך שתי פעמים ששים״ (יו׳׳ד סי׳ צד סעיף ב), הרי שגם באסור אחד לא סגי פעם אחת ששים לבטלה, ולא אמרינן הלא סוף סוף כף אחת לפנינו דמשערינן בכולה, ומה בכף שתחבנו אותה פעמים, אלא הסברא היא דכל שפירש גוף האיסור מתוך קדרה של היתר באסורו עומד, וצריך ס׳ לבטלו, וה״ה בשני איסורים מעורבים בחתיכה אחת, יש לומר דהוי כתחב איסור אחד פעמים בקדרה, וצריך שתי פעמים ששים להתירה. אבל האמת יורה דרכו, דכיון דשני האיסורים מעורבין בתוך הקדרה, מתבטלים בחד פעם ששים, אבל צריך ששים ואחת כדי שיהיה ששים לכל אחד מהאיסורים.