סימן ז' ו. דם טריפה אינו אסור גם משום טרפה

דם טריפה אינו אסור גם משום טריפה

ו.   עמ״ש שדם טריפה אינו אסור משום טריפה – כתב מעכ״ת: הרי כשנפסקה ההלכה שעל כזית טריפה לוקין, לא נאמר כי משערינן בבשר בלי הדם שבתוכו.

ולע״ד אין זו ראיה מכרעת, משום שדם שלא פירש ולא נצרר לא אסרה תורה, והרי הוא בכלל בשר, ובאמת אין לך חלק בגוף שאין בו דם, ואדמימות הבשר הוא מהדם ונקרא בשר, הלכך אסור משום טריפה, אבל דם שהוא אסור ועליו נאמר: ״כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר״ [דברים יב,כג], אינו דם שהנפש יוצאה, והיינו דם שפירש.

והנלע״ד כתבתי

כנפש נאמנו בלב ונפש,

ברגשי כבוד והוקרה מרובה,

וצפיה לבנין אריאל

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון , הרב הראשי לישראל