סימן כז' טבעת המונחת בפרוזדור למניעת הריון, לענין חציצה בטבילה

ליו"ד סימן קצ"ח

כו אדר תשי׳׳ב

ברכות שמים מעל לראש ידיד ה׳ ועמו

דעסיק באורייתא תדירא, הגאון המפורסם וכו׳

כמוהר׳׳ר כתריאל פישל טבורש יצ״ו

רב בשכונת שפירא והעובד

תל-אביב

שלום וברכה בחבה נעימה,

מכתבו היקר מיום ח״י טבת דנא, הגיע לידי במועדו, אולם טרדותי המרובות, ביחוד בשאלות להלכה שהן באות תכופות ודורשות פתרונן בתכיפות, הן הן ששללו ממני האפשרות לעיין בה, ולהודיע חוות דעתי, ואתו הסליחה. ועתה התפניתי קצת, והנני להשיב תשובה מאהבה ואומר: שאלה מעין זאת, היינו אם טבעת או חתיכת זהב, המונח על ידי הרופאים בפנים הפרוזדור כדי למנוע הריון, הויא חציצה לטבילה, ובתשובתי אל מעכ״ת מיום ר״ח אדר תרצ״ו, הוריתי לענ״ד שאין זה חוצץ, מדין טומאת בית סתרים ומדין בלוע (משפטי עזיאל יו״ד מהדו׳׳ת סי׳ ל סעיף א), וכן דנתי שם בדבר בדיקת ז׳ נקיים, והעליתי דבמקום דאי אפשר בדיקת חורין וסדקין לא חייבו יותר (שם סעיף ב). תשובתי אל מעכ״ת מיום כ״ח ניסן תרצ״ח, אינה מצויה אצלי, לפי הנראה היא היא התשובה של אדר התרצ״ו, ומה טוב אם ישלח לי העתקה.

ועוד נדפסה תשובה ארוכה בדין טבעת באותו מקום, אם חוצץ לטבילה, והעליתי שאינו חוצץ: א.

מדין מקום בלוע. ב. מדין מעוטו ואינו מקפיד. ג. מדין מקום סכנה (משפטי עזיאל שם סי׳ לא).

לפיכך אין אני מוצא צורך לשוב ולכתוב בשאלה זאת, שהיא ברורה לע״ד, והנני מסכים בהחלט למה שהורה מעכ״ת, להתיר הטבילה בלי הוצאת הטבעת, שאין טבעת זאת חוצצת בטבילה, וה׳ עמו שהלכה כמותו.

בברכת חג המצות תחגגו ברוב דיצות, ובברכת חג שמח עליז וכשר.

בכבוד רב ובהוקרה וברגשי חבה

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון הרב הראשי לישראל