סימן לא' אם מותר לבעל מסעדה לגבות צדקה עבור מי שאכל במסעדתו ולא התכוון לשלם.

ליו"ד סימן רנ"ג

ב מנ״א תש״י

לכבוד

מעלת הרב הסופר הנכבד

בקי בחדרי תורה

כמוהר״ר אלתר מאיר יצ״ו

תל-אביב

שלום וברכה,

נתכבדתי בקבלת מכתבו מיום י״ב תמוז דנא, וברך אשיב על ברכותיו הנאמנות ליוכלי השבעים, ויהא רעוא מן שמיא דליפוש חיי אריכי ברוב טובה וחדוה, גם עד זקנה ושיבה הוא וכל ביתו, בית ישרים יבורך.

שאלה

הוה עובדה ואיש אחד נכנס למסעדה, אכל ושתה כהוגן, וכשבעל הבית דרש את התשלומים, ענה לו שאין בידו אף פרוטה אחת. נשאלת השאלה, אם מותר לבעל המסעדה לאסוף את הכסף ולהתרים אנשים לצורך תשלום חובו המגיע לו מן האיש ההוא. ולו היה האורח הזה מודיע לו לפני האוכל שלא ישלם לו, והבעל הבית היה חושב מיד לגבות את החוב מצדקה, אין שאלה שמותר לאסוף מעות כדי להאכיל עני, אבל כאן בעל המסעדה נתן לו לאכול בתור מי שיש לו מעות וישלם מכיסו, וכשנודע אחר כך שאין לו, לא יתכן שיגבה כספו מן הצדקה, כי לא לשם כך נתן לו. ועוד, מי שילוה לחברו כסף ולא יחזירנו, האם נתיר שיפרע חובו ע״י שיתרים אנשים לשם צדקה?

אולם נזכרתי במסופר בקהלת רבה פסקה ״שמח בחור בילדותך״ [קהלת יא,ט], כמעט עובדה כזאת,והחנוני היה אוסף את הכסף באופן זה כדי שיזכו במצוה, והמדרש מכנה את החנוני ״חכם״ על המעשה שעשה, ולו היה הדבר אסור, או אפילו שמץ איסור, לא היו משבחים אותו. ובכל זאת אין הדבר מניח את דעתי, ואבקש מכבוד מרן הגאון נ״י שיחוה דעתו בזה ולהאיר עיני.תשובה

מדברי שאלתו מוכח דפשיטא ליה למר שאם האורח פירש דבריו בשעה שהסב על השלחן שאין לו במה לשלם, רשאי בעל המסעדה לגבות את חובו על ידי התרמת צדקה לפרעון חובו של עני זה, ולע״ד נראה שבכגון זה שפירש העני שאין לו במה לשלם דמי סעודתו, ובכל זאת בעל המסעדה האכילו והשקהו כדי שבעו, אינו רשאי להתרים את אחרים לפרוע דמי סעודה זאת, אלא העני פטור מלשלם, משום דבכגון זה פרנסו בעל הסעודה מדין צדקה, דכיון דידע שאין לו במה לשלם, הרי הוא כאלו פירש שמפרנסו מדין צדקה, ואין לו לתבוע ממנו פרעון, והרי זה דומה למפרנס יתום, דאפילו היה ליתום באותה שעה, אינו יכול לתובעו, אם לא שפירש דרך הלואה. ואע״ג דכתב רמ״א: ״ודוקא יתום, אבל אחר אפילו בסתם נמי אמרינן שדרך הלואה עשה, מאחר שיש לו נכסים״ (יו׳׳ד סי* רנ״ג סעיף ה׳), מכל מקום מסתברא דאין זה אלא בסתם בעל הבית שפרנס עני על שלחנו זמן ידוע, אבל בעל מסעדה שידע מפי הסועד שאין לו מה לשלם והאכילו, הרי מעשיו מוכיחים שממדת רחמים ומדין צדקה האכילו, אם לא שפירש ואמר לו שמאכילו בהלואה, או שהסועד בקש ממנו להאכילו בהקפה והוא שתק. אבל כשלא פירש, סתמו כפירושו שהאכילו מדין צדקה, וכל שכן הוא אם לא ידע בעל המסעדה שסועד זה יש לו נכסים, ודאי שהאכילו מדין צדקה, וכיון שאין הסועד חייב לשלם, אינו רשאי בעל המסעדה להתרים את אחרים צדקה בשביל העני הזה, אלא מדעתו של העני, כמו שנבאר להלן, שכל מה שנותן אדם מנכסיו מדין צדקה, מצוה הוא דעביד, ואינו רשאי לבקש את אחרים תרומתם לצדקה זאת, אפילו להחזיר את תרומתו לעצמו, וכל שכן שאינו רשאי לבקש את אחרים בשמו של העני, ואם עשה כן, חייב לתת את מה שגבה לאותו עני שגבה בשמו, ואם לא עשה כן הרי הוא גונב דעת הבריות וגוזל את העני הזה. וכן אם עשה כן שלא מרעתו של עני, הרי הוא מבייש אותו בפני רבים, שלא כל עני רוצה להתבייש שיגבו צדקה בשבילו.

אחרים תרומתם לצדקה זאת, אפילו להחזיר את תרומתו לעצמו, וכל שכן שאינו רשאי לבקש את אחרים בשמו של העני, ואם עשה כן, חייב לתת את מה שגבה לאותו עני שגבה בשמו, ואם לא עשה כן הרי הוא גונב דעת הבריות וגוזל את העני הזה. וכן אם עשה כן שלא מרעתו של עני, הרי הוא מבייש אותו בפני רבים, שלא כל עני רוצה להתבייש שיגבו צדקה בשבילו.

צא ולמד ממ״ש הרשב״א ורבים רעמיה, שמא שלא תקנו ברכה על מצות צדקה הוא משום שתלוי בדעת העני, ושמא לא ירצה לקבל [שו״ת הישב״א ח״א סימן יח, סימן רנר. וח״ג סימן רפג], דון מינה במכ״ש שאין לגבות צדקה בשבילו, אפילו אם לא יזכיר את שמו, משום שמא לא יקבל, ונמצא אם כן שזה הגובה בשבילו הוא צריך להחזיר את הצדקה לתורמיה, כדי שלא יהיה כגזלן. אלא אם בא לגבות בשביל העני ובשמו, צריך שיפרש שהוא מאכילו בתור הלואה, ושיגבה התמורה על יד התרמת צדקה לשמו.

ולעצם שאלתו באיש דלא מעלי שהסב על שלחן מסעדת חברו, ככל האנשים הסוערים שמה, ואכל ושתה כחפצו ולשבעו, וכשנתבע לשלם פשט לו את הרגל, ומעכ״ת כתב: לא יתכן שיגבה כספו מן הצדקה כי לא לשם כך נתן לו, ועוד מי שילוה כסף לחברו ולא יחזירנו, האם נתיר שיפרע חובו ע״י שיתרים אנשים לצדקה? ושוב נסתפק בדבר ממ״ש בקה״ר וכר, ולו היה הדבר אסור או אפילו שמץ איסור, לא היו משבחים אותו.

ואנא דאמרי לע״ד חלילה להעלות על דעת שרז״ל יקראו את החנוני ההוא חכם, שהרי לפי מעשיו הוא נוכל ורמאי, כמו שמוכח מגוף המשל: ״לבן בליעל שבא אצל חנוני, אמר לו: תן לי בשר שמן ויין ישן ומיני ארגסטירין, אכל ושתה ובא לצאת, אמ״ל: אייתי טימי מה דאכלת וכו' חנוני הוה חכים, מה עשה, נטל מחצלת וכרכו בה והניחו על תרע חנותיה, כל דעבר אמר לו אישדי זכו עם הדין מיתה דנזבון ליה תכריכין, עבר חד בר פחין ביש סגיא, אמ״ל עד כדון ביש הדין גדא וטמיע מזלא הכא מקלק, אמ״ל חייך עד דאיסתנפנוי פריוטי, כיון דאיסתנפנוי פריטייא דידיה אמ״ל איזיל לפחתא״ (קהלת רבה יא,ט).

משל זה כולו לא בא אלא לגנות את שלושת הגופים שנזכרו בו, הראשון, הוא איש בן בליעל שגוזל ממון חברו, אוכל ושותה, זולל וסובה על דעת שלא ישלם, השני הוא חנוני שהוא חכים, כלומר רמאי ונוכל, שכן תרגם אונקלוס ״בא אחיך במרמה״ – על אחיך בחכמתה, ״ויעקבני זה פעמים״ – וחכמני דין תרתין זימנין(בראשית כז,לה-ל( ״ויענו בני יעקב וכו׳ במרמה״ – בחכמתא (שם לד.יג). ובאמת מעשיו של חנוני זה מוכיחים על סכלותו וערלת לבו, שהוא כרך איש זה שסעד אצלו במחצלת כאלו מת, וגנב דעת הבריות לבקש צדקה עבור מת מדומה זה לקנות לו תכריכין, ולנוכל זה ״חכם״ יקרא ? ודאי לא, אלא ״חכים״ יקרא היינו – רמאי ונוכל, וכמו שנאמר: ״חכמים המה להרע״ [ירמיהו ד.כב]. והגוף השלישי שבמשל זה הוא בר פחין ביש סגיא, כלומר איש פחות ורע מאד, שצר עינו על זה שחברו נטפל להלביש תכריכין למת והוא אומר לו מה לך עם ביש גדא זה שמת ואין לו קוברין, הנח לו. שלשה אנשים אלה הם חבורת חוטאים שמזדמנים יחד ומתגלים בפרצופיהם המכוערים.

וכונת משל זה הוא ללמד שאת הכל יביא האלקים במשפט – את בן הבליעל גזלן, החנוני הרמאי, והפחות איש רע לב, וכלם מזדמנים לפנדק אחד ומתגלים בפרצופם המכוער. נפרעים בדין לפי מעשיהם, זהו מוסר השכל היוצא ממשל זה.

ואם באת ללמוד ממנו, כך למד: איש הגוזל את חברו כדרך הפקרות כזאת, נקרא בן בליעל, אעפ״י שהוא עושה זאת מחמת עניות, והחנוני הגובה את גזלתו בדרך מרמה נקרא רמאי, וזה שהוא רואה את המת בדלותו ועינו צרה אפילו על זה שאחרים מטפלים בו, הוא איש פחות, נבזה ואיש רע מאד. אבל אין ללמוד מכאן הלכה שאסור לחנוני לגבות צדקה מאחדים לתשלום חובו, כי יש לומר שלא קראו אותו רמאי, אלא מפני שבקש על דבר שקר לקנות תכריכין, אבל אם מבקש בפירוש לתשלום חובו – מותר, דמוטב שיגבה חובו מן הצדקה ממה שיתבענו בדינא ודיינא להוציא את ממונו, ואין לו לחוש בזה לבושתו של העני, שהרי בושתו תהיה גדולה יותר אם יתבענו לדין.

וראיה לדבר ממ״ש: דן את הדין, זיכה את הזכאי וחייב את החייב, וראה שנתחייב עני ממון ושילם לו מתוך ביתו – זה משפט וצדקה (סנהדרין ו,ב). משמעות שילם מתוך ביתו היא ששילם ישר לבעל חובו. מכאן מוכח שתשלום חוב חברו לבעל חובו הוא מעשה צדקה, וכך הוא אם שילם מתוך ביתו, או שגבה מאחרים בתור צדקה, שגם מעשה הצדקה חשוב כצדקה, ולא עוד אלא ש״גדול המעשה יותר מן העושה״(ב״ב ט,א).מכללם של דברים למדנו לשאלה דידן:

מותר וגם מצוה היא לבעל הבית או בעל מסעדה לותר על דמי הסעודה של איש מישראל שסעד אצלו ואין לו במה לשלם דמי סעודתו, או לגבות צדקה מאחרים כדי דמי סעודתו, ואפילו אם לא פירש לפני הסעודה שאין לו במה לשלם.

ומכל מקום לא הותר לאדם לעשות זאת, שאם כן, הרי הוא כגוזל, הואיל ובעל המסעדה לא האכילו אלא אדעתא שישלם לו, ואין לכוף אותו למחול דמי סעודתו, או להיות גובה משל אחרים בתור צדקה.

ועל כל פנים אסור לו לאדם להיות זולל וסובא על חשבון בעל המסעדה, שאם כן נקרא ״בן בליעל״, אלא אם סעד כדי שבעו להשביר רעבונו ולרוות צמאונו, מותר לו לבעל המסעדה לגבות צדקה משל אחרים לתשלום דמי סעודתו.

במה דברים אמורים, שהסועד הוא עני באותה שעה, אבל אם יש לו ואינו רוצה לשלם, אין בעל המסעדה רשאי לגבות דמי סעודתו מן הצדקה, הואיל ואין מדת הצדקה נוהגת אלא במי שהוא זקוק לה וכמה שהוא זקוק לה, כדכתיב: ״כי יהיה בך אביון מאחד אחיך… פתוח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו וגו׳, נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך ה׳ אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך״ [דברים טו,ז-י].

והנלע״ד כתבתי

בברכה ורגשי כבוד רב,

ראשון לציון הרב הראשי לישראל