סימן לב' האם מותר לוועד הקהילה לעכב מילת תינוק שנולד לאדם מהקהילה, שלא משלם מס לוועד.

ליו"ד סימן רס"א

ו אלול תשב״ילכבודהאדון הנכבדכש״ת ר׳ נסים י׳ סאלם יצ״ומילנו, איטליה

שלום וברכה,

בתשובה לשאלותיו אשר במכתבו מתאריך כ״ו מנ״א דנא, הנני לענות:

עכוב המילה למי שאינו משלם מס העריכה לועד הקהלה.

תשובה

מצות המילה היא מחוייבת בראשונה על האב למול את בנו, ביום השמיני ללידתו, ואם לא מל אותו האב, חייבין בית דין למולו, ויש לבית דין לגעור במוהל שמבקש שכר למול, ואם עומד במרדו, ואין יד האב משגת לתת לו שכרו, הוי כמי שאין לו אב שחייבים בית דין למולו, ובי״ד כופין אותו, מאחר שאין אחר שימול אותו (יו״ד סי׳ רס״א).

מכאן מפורש יוצא שאסור לבית דין, או פרנסי הקהלה, לעכב מילת יום השמיני, וכל יום שלא מלין עוברין הם עצמם בעונש חמור של בטול מצוה זאת, שהיא אות הברית בין ישראל לאביהם שבשמים, הלכך אין לעכבה אפילו יום אחד, ומצוה גדולה היא ביד בית דין שהיכולת בידם למול את כל בן מישראל אפילו אם אביו אינו רוצה למולו, ומכל שכן שאסור להם לעכב את המילה מפני תשלום מם העריכה, אלא מצוה עליהם למולו ולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו ביום השמיני, ומיום השמיני והלאה בלי כל אחור, ועליהם תבא ברכת טוב.

בכבוד רב ובהוקרה

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון הרב הראשי לישראל