סימן לד' בענין מילת בן ישראל מן הגויה

ליו"ד סימן רס"ו

יט מנ״א תשי״א

לכבוד

ידידי וחביבי הרב הנכבד מאד

כמוהר״ר ר' ציון לוי יצ״ו

בק״ק פנאמה

שלום וברכה בחבה נעימה,

הנני לאשר קבלת מכתבו מיום ז׳ מנ״א דנא, והנני לענות:

שמחתי ויגל לבי, בקראי מכתבו שממנו נודעתי, כי הצליח ה׳ בידו להעמיד השו״ב במח״ק על תלה, והנני אומר לו: חזק ואמץ.

לשאלתו בענין מילת בן ישראל הנולד מן הנכרית, הנה מרן ז״ל פסק: ״ישראל שנולד לו בן מעובדת עכו״ם, אין מלין אותו בשבת״ (יו״ד סי׳ רס״ו סעיף י״ג), מכלל לאו אתה שומע הן, שבחול מלין אותו, והוא מהירושלמי (יבמות פ״ב, ובבראשית רבה פרשה ז): יש מי שסבר שמלין אותו, אפילו בשבת, אלא שנדחו דבריו, מדרשת הכתוב: ״כי יסיר את בנך מאחרי״ [דברים ז,ד [ בנך הבא מישראלית, קרוי בנך, אבל בנך הבא מן הנכרית, אינו קרוי בנך, אלא בנה.

מכאן יוצא מפורש, שבחול מלין אותו על ידי ישראל, וכן היא הלכה מפורשת: ״עכו״ם שבא לחתוך ערלתו מפני מכה, או מפני שחין שנולד לו בה, אסור לישראל לחתכה מפני שלא נתכוון למצוה, אבל אם נתכוון הגוי למילה, מצוה לישראל למול אותו(שם סי׳ רס״ח סעיף ט׳), אלא שמילה זאת אינה פוטרת אותו מהטפת דם ברית לכשיתגייר, משום שלא נעשית לשם גרות, וכדכתב מרן ז״ל: ״אם מל כשהיה עכו״ם, צריך להטיף ממנו דם ברית״ (שם סעיף א׳), וכיון שמצוה לישראל למול את העכו״ם, שרוצה למול את עצמו לשם מילה, ודאי הוא שיש מצוה זאת, לילד שהוא בן ישראל.

אולם בזמן האחרון כיון שרבו נשואי תערובות, יש שנמנעין למול בני ישראל שבאו מן הנכרית, כדי שלא יטעו לומר, שילד זה הוא מישראל שנגרר אחר אביו. מכל מקום נראה שבמקום שיש לחץ מצד האב, שהוא ישראל, שהוא רוצה בכך כדי שבנו יהיה נמשך אחרי ישראל, ושלא ילך אחרי אמו לגמרי, ובהיותו מהול אפשר שיתגייר אחרי כן כשיגדל, ויהיה בקרב ישראל, אבל אם אינו מהול, הרי הוא מרוחק לגמרי.

לכן הנני אומר, שאם באמת ניכרת כוונתו של האב שרצונו הוא כדי להכניס את בנו לברית ישראל, מלמדין אותו שיגייר את בנו זה מילדותו, שכן הוא הדין: ״עכו״ם קטן אם יש לו אב יכול לגייר אותו וכו' ובית דין מגיירין אותו, שזכות הוא לו״ (שם סעיף ד), ואם אי אפשר לו לגיירו מסיכה הכרחית, מלין את בנו על ידי ישראל, אבל לא בשבת ולא ביום השמיני, אפילו בחול, כדי להודיע על ידי כך, שילד זה שבא מן הנכרית, איננו בן ישראל, עד שיתגייר כדין וכהלכה.

בכבוד רב ובהוקרה

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון הרב הראשי