ע

עבודה עברית

מצוה ח״ד עמוד ריז

שיעור הוספת שכר העבודה העברית ח״ד עמוד ריח

עביד איניש לאחזוקי דבוריה ח׳׳ה עמוד שע

עגונה

בדין היוצא ליהרג ח״ז עמוד קעה

בדין ספינה שאבדה בים ח״ז עמוד קסח

אשה שבעלה הופרד ממנה במחנות ע״י הגרמנים ימ״ש ח״ז עמוד ריא

בדין אי סליק קלא אית ליה ח״ז עמוד קעד

בדין גדר מסיח לפי תומו ח״ז עמוד קצט

בדין גוי מסיח לפי תומו בשעת מלחמה ח״ז עמוד רלט

בדין הוא מת ואני נצלתי ח״ז עמוד קעג

בדין הותרה שלא ברשות בית דין ח״ז עמוד רטו

בדין הזכרת שמו ושם משפחתו ח״ז עמוד רי

בדין הניחוהו בבית הסקילה ח״ז עמוד קעו

בדין הפליטים ממחנות ההשמדה (תשובת הרב הראשי הגריא׳׳ה הרצוג ז"ל) ח״ז עמוד רלב

בדין הפליטים ממחנות ההשמדה ח״ז עמוד רכח

בדין טבע בלב ים ח״ז עמוד רג

בדין טבע במים וכסוהו המים לגמרי ח״ז עמוד קסג

בדין טבע במים (לשיטת הרמב״ם) ח״ז עמוד קס

בדין טבע במים (לשיטת מרן בשו״ע) ח״ז עמוד קסב

בדין טבע במים רובא וחזקה ח״ז עמוד קסג

בדין טבע במים שאין להם סוף ח״ז עמוד קנט

בדין מסיח לפי תומו על ידי שאלה ח״ז עמוד רא

בדין מסיח לפי תומו שלא אמר וקברתיו ח״ז עמוד קנא

בדין מצאו כתוב בשטר פלוני מת ח״ז עמוד קפט

בדין נישאת בעבריינות ח״ז עמוד קסה

בדין נישאת שלא ברשות ואחר כך בא בעלה ח״ז עמוד ריח

בדין נישואין ע״פ עדות שנתקבלה בפני בית דין ח״ז עמוד קסו

בדין נשכח שמו ואבד זכרו ח״ז עמוד קנז

בדין סימנים בכלי המת ח״ז עמוד קצב

בדין ספק מסיח לפי תומו ח״ז עמוד רב

בדין עד אחד במלחמה שבים ח״ז עמוד רג

בדין עד אחד של מיתה ח״ז עמוד ריג

בדין עד מסיח לפי תומו מפי אחרים שנהרג בערכאות ח״ז עמוד רלח

בדין עד מפי עד מסיח לפי תומו ח״ז עמוד קצח

בדין עדות אופן ההריגה ח״ז עמוד רב

בדין עדות בכתב של לא יהודי ח״ז עמוד קצו

בדין עדות ודאית של מיתה ח״ז עמוד קנז

בדין עדות טביעה במים שאין להם סוף בשעת הדחק ח״ז עמוד רד

בדין עדות מיתה בכתב ח״ז עמוד קצד

בדין עדות מסיח לפי תומו במקום אומדנא דמוכחא ח״ז עמוד קצח

בדין עדות מפי הערכאות שנהרג ח״ז עמוד רלח

בדין עדות שאחרי קול שטבע במים שאין להם סוף ח״ז עמוד רא

בדין עיר שכבשוה כרקום ח״ז עמוד קנה, קע

בדין ראוהו שנורה בכדור מות ח״ז עמוד רכג

בדין שטרות העולין בערכאות של עכו״ם ח״ז עמוד קפא

בדין שם אביו ושם עירו ח״ז עמוד קנג, רה

בדין תרי רובי להיתרא ח״ז עמוד קעב

בעדות שהפיל עצמו לים ח״ה עמוד פה

בענין עדות זהות המת ח״ז עמוד ריז

בענין עדות מפי הכתב ח״ז עמוד ריז

בענין עדות ערכאות ח״ז עמוד ריז

בענין שערבים אמרו שהרגו את בעלה ח״ו עמוד רלז

בשיעור השהיה במים שאין להם סוף ח״ז עמוד קסג

דינים שונים ח״ה עמוד פג, פז, צו, קד, קו, קח, קיג, קטז, קכב, קכד

היתר אשת איש שנעלם בעלה על ידי עדות של סימני טריפה ח״ה עמוד קטז, קיז, קיט

היתר עגונה בפני בית דין של שלשה ח״ה עמוד קכה

היתר עגונה עפ״י עדות ידיעה ברורה ח״ה עמוד פד

היתר עגונה שלא בפניה של האשה שמקבלת ההיתר ח״ה עמוד קכו

היתר של יסוד נשכח שמו ואבד זכרו ח״ז עמוד רל

הצעת הרב הראשי כמהרי״א הרצוג הלוי לתקנת עגונות ח״ז עמוד תקלא

נפל למים שאיו להם סוף ח״ה עמוד פה

נפל למים שאיו להם סוף הדין בזמן הזה ח״ה עמוד פו

עגונות אשר בעליהן נפלו בגוש עציון ח״ז עמוד קנד

פסק הלכה בשו׳׳ע בדין הזכרת שם עירו ח"ז עמוד רח

צרוף שתי עדויות חלוקות להיתר עגונא ח״ה עמוד קט

שאלה בענין נישאת וילדה ואח״כ נודע לבעלה שהיתה נשואה וספק א"א ח״ז עמוד קנז

שאלה בענין קרב שנפלו בו הרבה לוחמים ח״ז עמוד רכא

שאלה בענין רוכלים שנעלמו ח״ז עמוד קמח

שאלות בענין הפליטים ממחנות ההשמדה ח׳׳ז עמוד קסז רלה

שהותרה להנשא ע׳׳פ בית דין, בדין הבחנה ח״ז עמוד קיח

עד אחד

אומר שאינו יודע היום שבו נמסרה לו העדות ח״ד עמוד קעג

בהשבת אבידה ח״ד עמוד צט

בטענת שמא ח״ד עמוד קג

במלחמה ח״ה עמוד פח

בעדות השנים ח״ה עמוד שסג

בקידושין ח״ה עמוד רה

מחייבו ח״ד עמוד קיד

מחייבו שבועה ח״ד עמוד צח

נאמן כתרי ח״א עמוד קלא

שדעת הדיין סומכת עליו ח״ד עמוד קכ

עדות

אחר ג׳ ימים משנטבע ח״א עמוד קלד

אם לא יגיד ונשא עונו ח״ד עמוד נט

אשה ח״ד עמוד צב

בטביעות עינא דקלא ח״ד עמוד צ

ביטול עדות הקידושין במקום שיש הסכמה וחרם ח״ה עמוד רו

ברור דין מרומה שצריך דרישה וחקירה אם הוא בדי׳׳נ דוקא ממש ח״ה עמוד קצז

בשטר בדין מרומה ובדיני קנסות ועונשין ח״ד עמוד עב

גלוי מילתא ח״ה עמוד שכז

גראמופונית או קולנועית ח״ד עמוד עד

דרישה וחקירה בעדות קידושין ח״ה עמוד קצט

הטלת חרם, דברי איום על העדים ודין מרומה ח׳׳ד עמוד סג

השבעת העדים על ידי בית דין על אמתת העדות ח״ד עמוד סא

השבעת העדים על עדות שבדבר עבירה ח׳׳ד עמוד ס

חרש שוטה וקטן לענין עדות ח׳׳ד עמוד פח, עדר

יצא עמנו מעיר פלונית ומת ח״ה עמוד צב

כוונה להעיד ח״ה עמוד רלד

כפייה על העדים לישבע על אמתת עדותם ח״ד עמוד סא

לא יהודי בדיני ממונות ועונשים ח״ד עמוד פח

לא תענה ברעך עד שקר ח״ד עמוד נט

מיוחדת ח״ד עמוד קעג

מסופקת מדבר שקר תרחק ח׳׳ז עמוד שנה

מעיד בדדמי ח״ד עמוד קיז

מפיהם ולא מפי כתבם ח״ד עמוד סד

נאמנות עד אחד ונשים בעדות הכרת עוברה ח״ה עמוד שכו

נוטל שכר הליכה לראות העדות או להגיד עדותו לבית דין ח״ד עמוד עט

נוטל שכר להעיד ח׳׳ה עמוד ריד

נוטל שכר להעיד מאחד הצדדים ח״ד עמוד פ

נוטל שכר להעיד משני הצדדים ח״ד עמוד עה

נוטל שכר להעיד משני הצדדים בעדות שהיא רחוקה בזמן ח״ד עמוד פ

נוטל שכר להעיד על ידי בית דין ח״ד עמוד פא

נוטל שכר להעיד שמעיד לחובת מי שנתן לו שכר ח״ד עמוד פה

עד המסייעו ח״ד עמוד קו, קיד

עד מסייע למי שאינו יכול להשבע ח׳׳ד עמוד קטו

עד מסייעו נגד עד אחד מחייבו ומודה במקצת ח״ד עמוד קט

עד מסייעו שהעיד ראשונה ח״ד עמוד קח

עד מפי עד ושמעו שמת במלחמה ח״ה עמוד פט

עדויות שבכתב ח״ה עמוד פז

עדים זוממים או מוכחשים ח״ד עמוד סג

על ידי טלפון או רדיו ח״ד עמוד עה

פסולים לעדות מפני שפלות ח״ה עמוד רב

קבלת עדות מתוך צלום פוטוגראפי ח״ד עמוד עד

קבלת עדות קידושין שלא בפניה ח״ה עמוד רלה

קטן לגבי עדות כל זמן שלא הביא ב׳ שערות אחרי י״ג שנה גמורות ח״ה עמוד רז

קידושין שנמצא אחד מהעדים קרוב או פסול ח״ה עמוד ריח

קרובים ח״ד עמוד קיט

ראיה שעל ידי מראה ח״ד עמוד עג

ראיית והרגשת המקדש והמתקדש בעדים ח׳׳ה עמוד רה

שאין העדים יודעים את הזמן ח״ה עמוד קצז

שבועת העדים על אמתת הגדתם ח״ד עמוד סג

שבכתב ח״ד עמוד עא

שבשטר ח״ד עמוד עא

של ידיעה בלא ראיה בקידושין ח״ה עמוד רג

שלא בפני בעל דין על קידושי אשה שנישאת כבר לאחר ח״ז עמוד קו

שלא ראינו ח״ב עמוד פג

שנמצא בה מי שנטל שכר להעיד ח״ד עמוד פא