ק

קבורה

ראה גם: מת, פנוי מתים

אין לעשותה ע״י אינו יהודי ח״ח עמוד כג

בארון של ברזל או של עץ ח״ו עמוד קפו

בכזית מן המת ח״ו עמוד קנד

הקפות למתים לפני הקבורה ח״ג עמוד כא

חללים שנקברו בקבר אחד ח״ו עמוד קסג

חרדת הדין ח״א עמוד ריז

מפני מה נקבר משה בחו״ל ח״א עמוד ריח

עכוב קבורת חמת משום חוב ח״א עמוד ריא

עם ציצית מצויצת ח״ו עמוד קנ

ערב לו לאדם שיהא נינוח אצל אבותיו ח״א עמוד ריז

קבורת בת ישראל שנשאת לנכרי ח״ג עמוד כב

קבורת נכרית הנשואה לישראל וקבורת מומרת בקברי ישראל ח״ג עמוד כב

קבורתו של יוסף ח״ו עמוד קפז

קבלת סברת הפוסק אפילו שהיא סברה זרה ויחידה

ח״ד עמוד מח

קבר

איסור הנאה בקבר של מת ח״ו עמוד קפט

קבר המת, לעניו טומאה ח״ו עמוד רח

בית הקברות של ישראל נקרא קברי אבות ח״א עמוד ריח

קברי צדיקים, כיצד ינהג כהן ח״ו עמוד רי

שיש עליו מצבה ח״ו עמוד רש

קדושה

אין עונים קדושה על הד קול ח״א עמוד עט

האשה מצוה על קדושה ח״א עמוד ח

וקדשתו לכל דבר שבקדושה ח״ג עמוד מד

קדושת בכורים בזמן הזה ח״ו עמוד קכג

קדושת האויר ח״ו עמוד

רבא קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא ח״א עמוד קצה

קדיש אם נחשב מצוה של דבריהם ח״ג עמוד לז

אמירת קדיש בחיי אביו ח״ג עמוד לז

אמירת קדיש לאחר הלימוד ח״ג עמוד לז

אמירת קדיש ע״י בנות כשאין בנים ח״ג עמוד לז

אמירת קדיש של קרובים או שכירים לעלוי נפש הנעדרים ח״א עמוד יא

הבנות ובני בנים ח״א עמוד ח לאחר ההספד בתוך י״ב חודש ח״א עמוד ח

קדיש יתום, יסוד המנהג ח״א עמוד ז

קדיש לעלוי נשמת, מקות ח״א עמוד ז

של אחרים אי יכול לדחות יתום ח״א עמוד ז

של אחרים אי מועיל לעילוי נשמת ח״א עמוד ז

קדיש וקדושה

התחילו בעשרה ויצאו מקצתם ח״ג עמוד נז

קדמה רפת לאוצר

ח״ד עמוד קמו

קדשים

בדין טומאת ידים והרצאת הציץ לטומאת ידים ח״ט עמוד רכז

קהל ישראל

ח״ד עמוד כ

קהלה

בחיתת הנהלת מוסחת הצבור ח״ד עמוד כח

הבחירות להנהלת ההסתדרויות ח״ד עמוד כח

הנהלת עניני הצמר ותקנותיהם על ידי נבחרי הקהלה ח״ד עמוד כו

זכות בחירה אקטיבית ופסיבית בהנהלת הקהלות ח״ד עמוד כז

ראש קהלה שנודע שאינו נמול ולא מל את בנו ח״ב עמוד קסח

קול הברה

ח״א עמוד עש קול של דיופי ח״א עמוד לח

קוצה של יוד

ח״א עמוד קנט

קורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה

ח״א עמוד ב

קורא פסוק בבית משתאות בלא זמנו מביא רעה לעולם

ח״א עמוד כא

קורא פסוק שיר השירים ועושה אותו כמין זמר

ח״א עמוד כא

קורע ומחתך

בנייר וחרס שחיבורם כעין עיסה ח״ח עמוד צז

קטלנית

עיקר דיו קטלנית ח״ה עמוד נ

שיטות הפוסקים בדין קטלנית ח״ה עמוד נג

קטן

אוכל נבלות לתאבון ח״ד עמוד עדר

אם יכול לחיות שליח צבור ח״ג עמוד רטו

אם עשת מצוה בקטנותו והגדיל, אם חייב לחזור ולקיים חמצוח ח״ט עמוד לה

בחובת המצוות ח״ד עמוד רעו

האומר יתגדל פודה את אביו מן הפורענות ח״א עמוד ח

הקדמת כהן קטן לקרוא בתורה ח״ג עמוד מז

חליבה ע״י קטן ח״ג עמוד קלו

לגבי עדות כל זמן שלא הביא ב׳ שערות אחרי י״ג שנח גמורות ח׳׳ה עמוד רז

להעלותו לתורה ח״ג עמוד ריז

למנין שבעה בקריאת התורה ח״ג עמוד מא

לענין תוספת שבת ויוהכ״פ ח״א עמוד פ

לקריאת התורה שהיא חובת היום ח״ג עמוד מד

מאימתי הוה בר עונשין ח״א עמוד פ

מתי לפסוק כדברי שו״ת מן השמים לגבי צירופו לדבר שבקדושה ח״ח עמוד יד

נשיאות כפים ח״ג עמוד ריז

עולה למנין שבעת עולים לתורה ח״ג עמוד ריח

פסול קטן לשחיטה ח״ד עמוד רעו

צירופו לעשרה לדבר שבקדושה ח״ח עמוד יג

צירופו לעשרה לקריאת התורה ח״ג עמוד לט

שהגדיל בהמשך זמן המצוה ח״א עמוד פו

שהגדיל ביום הכפורים ח״ג עמוד קצד

שהגדיל במוצאי יוהכ״פ ח״א עמוד פה, ח״ג עמוד קצב, קצד

שהגיע לחינוך, הפרשתו מאיסורים ח״ג עמוד קלו

שהזיק ח״ד עמוד רעז

שלא הגיע לחינוך, הפרשתו מאיסורים ח״ג עמוד קלו

שלא נפל טבורו עד יום השמיני ללידתו ח״ב עמוד קסו

קטנה המתגרשת ע״י עצמה מדעת אביה ובמאמרו

ח״ה עמוד שיב

קטניות

אם דורא הוא מיו קטניות ח״א עמוד נד

גזירת קטניות ח״א עמוד ל ט

גזירת קטניות דרך בישול בשעה״ ד ח״א עמוד מז

גזירת קטניות שלא כדרך הנאתן ח״א עמוד מז

היתר הקטניות בפסח בשנת בצורת ח״ג עמוד קעד

טעם איסור הקטניות בפסח  ח״א עמוד לט

יין שרף מקטניות ״א עמוד מז

כשנעשו משקה ח״א עמוד נ

מצת מצוה ע״י עירוב קמח קטניות ח״א עמוד מו

תערובת עיסה של קטניות ומיני דגן ח״א עמוד מד

קידוש

 בדין פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליה ח״ח עמוד מב  ד

בחג הסוכות, מה סדר הברכות ח״ח עמוד קל

ברכת בורא פרי הגפן וקידוש היום ח״ג עמוד סט

קידוש החודש

ע״פ הראיה ח״ג עמוד רח

עפ״י עדות ראיה או עפ״י קביעת חשבונות ח״ד עמוד כג

קידוש חדשים ועיבור השנים ח״ו עמוד נב

קידוש והבדלה

מה דינם לעשותם ביין שהיה מגולה לילה ח״ט עמוד נד

קידושין

בנתינה בלא אמירה, במדבר עמה על עסקי נישואיו ח״ה עמוד רכה

אדעתא דהכי לא נתקדשתי ח״ה עמוד רב

אדעתא דהכי לא קדשה נפשה ח״ה עמוד שנז

אדעתא דהכי לא נתקדשתי ח״ה עמוד רכ

אין מברכיו על קידושין ח״ו עמוד קכא

בדין אם יש לרב להזדקק לסידור קידושיו לזוג שסיכמו להתגרש ח״ז עמוד תלד

תיכף ומיד אחרי החתונה

בדין עדים שראו נתינת כסף הקידושין אבל אינם יודעים סכום המטבע חז עמוד שכד

 בדין קבלת עדות קידושיו שלא בפני המקדש ח״ז עמוד שכה

בטעות ח׳׳ה עמוד רטז

ביטול עדות הקידושין במקום שיש הסכמה וחרם ח״ח עמוד רו

בירור הלכות ח״ז עמוד שט

במרמה והתעללות ח״ה עמוד קצו, רז

בעניו דו״ח בעדות קידושיו שיש בהם דין מרומה ח״ז עמוד שכט

בעניו הוכחות לגדלות בשנים ח״ז עמוד שיא

בעניו לשון הקידושין ח״ז עמוד שיח

בעניו עדות ראיה בלי ידיעה ח״ז עמוד שכא

בעניו פסולי עדות שתם קרובי האם וקרובי אישות ח״ז עמוד שכט

בעניו שאמר לה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני ח״ז עמוד רסו

בשחוק וערמה ח״ה עמוד קסט, קעה, קעז, קעח, קפא, קפ ח

טענת האשה שהמקדש היה שוטח ח״ה עמוד רכ

ידיעת העדים בכוונת הקידושין ח״ה עמוד רל

יחוד עדים כשרים לקידושין ח״ה עמוד רלד

לזמן ח״ה עמוד קלז

לזמן על תנאי ח״ה עמוד קסג

מטבע לשון הקידושין ח״ה עמוד רלז

מקדש באיסורי הנאה אשה שהיא מסוכנת ח״ה עמוד רמא

מקדש והדר מברך ח״ז עמוד רצז

מקדש לזמן ח״ה עמוד קמו

מקדש ע״ד ורצון אחרים או בית דין ח״ה עמוד קנו

מקדש על דעת בית דין ח״ה עמוד קמה

מקדש על מנת שירצה אבא ח״ה עמוד קמו

משודכת לאיש ונתייחד עמה ח״ז עמוד רסה

נוסח לשון הקידושין ח״ה עמוד רה

עד אחד בקידושין ח״ה עמוד רה

קבלת עדות קידושיו שלא בפניה ח״ה עמוד רלה

קדש בפסולי עדות ח״ה עמוד ריז

קדשה בדבר שאינו שלו ח״ה עמוד ריד

קדשה בטבעת שיש בה אבן טובה ח״ה עמוד רלח

קדשה בעל כרחה ח״ה עמוד ריב

קידושי ביאה ח״ז עמוד רנה

קידושי תרמית ח״ה עמוד רט

קידש אשה באיסורי הנאה ח"א עמוד צ

קידוש אישה בטבעת של כסף וסבורה היתה שהיא של זהב ח"ז עמוד רצד

ראיית והרגשת המקדש והמתקדש בעדים ח״ח עמוד רח

שאלה בענין קידושין במסיבה ח״ז עמוד שמז

שנמצא א׳ מהעדים קרוב או פסול ח״ה עמוד ריח

קים לי נגד פסק בית דין

ח״ד עמוד מט

קירוב מימת הבהמה והעוף

טעם האיסור לאחר השחיטה ח״ט עמוד סה

קירוב מיתת עובר במעי אמו שמתה

אם חייב בנטילת נשמה ח״ט עמוד רכב

בדין אם עושה בשבת ח״ט עמוד רכב

קלא דלא פסיק בשו״ב

ח״ב עמוד ב

קלטת

הזכרת שם שמים בקלטת ח׳׳ט עמוד יט

עדות גראמופונית או קולנועית ח״ד עמוד עד

 קליפה או קדירת מקום שכתוב בו שם השם

ח״ו עמוד ט

קלף

עיבודו ע״י מכונות לצורך סת״ם ח״ט עמוד קסד

קם דינא

ח״ד עמוד מא

קמח

דינו לעניו חמץ ח״ח עמוד צט

קני על מנת להקנות לאחרים

ח״ד עמוד קכב

קנין

אסמכתא במקח שבין ישראל לגוי ח״ו עמוד פז

דרכי הקנאה במטלטלין ח״ו עמוד פב

חיבם בנכסי אחיו המת ח״ח עמוד שפב

הנעשה באיסור ח״ד עמוד קנו

כסף במטלטלין ח״ו עמוד פו

מדינא דמלכותא ח״ו עמוד פו

סטומתא ח״ו עמוד פה

קנין אגב ח״ד עמוד קפז

שכיב מרע בשבת ח״א עמוד רל

קנס

לדידיה קנסו ולא לבנו ח״א עמוד רא
על הטלת מום בבכור לאוסרו גם לאחרים ח״א עמוד רג

קראים

עניין הקראים ח״ה עמוד לז

קבלת גרים מבני הקראים ח״ב עמוד רכב, רבו

קרבן פסח

לענין קטן שהגדיל ביו שני הפסחים ח״ט עמוד לה

סדר אכילתו עם הכורך והטיבולים ח״ח עמוד קד

קרח

באיזה אופו מותר לשבור או לרסק ח״ח עמוד פט

בדין טלטול שברי קרח ששברם בשבת ח״ח עמוד צ

בדין כשרות מקוה אם הוכנס לתוכו ללא המשכה ח״ט עמוד קמד

המסתו בתוך המים בשבת ח״ח עמוד צ

חלוקה בשבת לאלו ששילמו מערב שבת, אם יש איסור טלטול ח״ח עמוד פט

קריאה במורה לקטנים

ח״ג עמוד ריג

קריאת איש ששמו שלום בבית המרחץ

ח״ג עמוד יז

קריאת השם בתינוק שאין לו יחוס אב

ח״ב עמוד קסו

קריאת התורה

אם טוב להפסיק בקריאת עולים בין ויושע לאז ישיר ח״ג עמוד קסב

בימים טובים ח״ג עמוד ריג

במנחה של שבת ח״ג עמוד ריג

בעשרה  ח״ג עמוד נד, ריד

בצבור, מקור התקנה  ח״ג עמוד ריג

בציבור, מדאורייתא או תקנת עזרא ח״ג עמוד מ ג

בשני וחמישי ח״ג עמוד ריג

בתענית שיש שבעה מתענים ח״ג עמוד ל

גזירת נכנסין ויוצאים ח״ג עמוד ריט

דקדוק הברת התנועות ומבטא האותיות בקריאת התורה    ח״א עמוד א

האם לעלות אדם שנשא אלמנת אחיו שהיתה לה בת ונולד לו ממנה בן ח״ז עמוד תקסד

הקדמת כהו קטן לקרוא בתורה  ח״ג עמוד מז

התחילו בעשרה ויצאו מקצתם ח״ג עמוד נז

חובת נשים לשמוע קריאת התורה  ח״ג עמוד ריד

להעלות קטנים ח״ג עמוד ריז

 לצרף קטנים לעשרה ח״ג עמוד רי ז

סדר חבור הפרשיות (לאחר הפסח) כשחל פסח בשבת ח״ג עמוד קס

עולה לתורת שטעה וברך באחרונה אשר בחר בנו ח״ג עמוד ריט

עולים נוספים בשבת ויום טוב ח״ג עמוד נב

צירוף קטן לעשרה לקריאת התורה  ח״ג עמוד לט

קריאת התורה בשבת ח׳׳ג עמוד ריג

קריאת קטעים מהפרשה והפטרה באנגלית ח״ג עמוד רכה