יורה דעה

סימן א' ב. באיסור הימום בהמה לפני השחיטה

סימן א' ג. בהלכות סתירת ומכירת בית הכנסת לשם בניית אחר

סימן א. בדין נפיחות הריאה

סימן ב'- מרה שנמצא עליה עוד כיס קטן, ובספק 2 מרות

סימן ג' א. עוף שנפל לגופרית, ותכף נשחט כהלכה, ונמצאו מעיו חלקם אדום וחלקם ירוק

סימן ג' ב. ס"ת שנמצא בו טעות ובמקום "ושרתו אותו" כתוב ושתו אותו

סימן ג' ג. יין מגולה שעבר עליו לילה, אם ראוי לקידוש והבדלה

סימן ג' ד. אופן טהרת מינקת (מסולקת דמים) שלאחר ששימשה ראתה דם בבוקר

סימן ג' ה. סופר סת"ם שבא לכתוב "אלהיך" וכתב: אליך – כיצד יתקן

סימן ג' ו. סופר שכתב אות טי"ת בתפילין בלא חרטום וכתב אחריה, האם יש אפשרות לתקן

סימן ד' בדין דם שנמצא בביצה, ובביצה שנמצאת במעי תרנגולת שחוטה

סימן ה' בטעם איסור קירוב מיתת הבהמה והעוף לאחר השחיטה

סימן ו' משא ומתן הלכתי בסוגיית איסור דם שבישלו

סימן ז' ג. שיעור ביטול כנגד שני איסורים

סימן ז' ד. כף בלועה מאיסור שתחבה פעמיים בקדרה

סימן ז' ה. דם שבישלו

סימן ז' ו. דם טריפה אינו אסור גם משום טרפה

סימן ח' א. בשר המגיע מחו"ל עם פלומבה- אם אין חשש של החלפה.

סימן ט' בשר קפוא – לענין שהיה ג' ימים ללא מליחה, וכן ענין כבוש כמבושל

סימן טו' האם מותר לאכול חמאה של גויים?

סימן טז' אופנים באיסור והיתר קציצת אילני מאכל.

סימן י' א. בנאמנות שו"ב מוסמכים

סימן יא' איסור תולעים בדגים

סימן יב' א. היתר אבקת ביצים

סימן יב' ב. איסור והיתר אבקת חלב

סימן יב' ג. אכילת איסור לאחר זמן היתרו

סימן יב' ד. איסור באכילת כל שהוא מתקרובת ע"ז

סימן יב' ה. יבום בקטנה

סימן יג' א-ב. איסור חלב מיובש ודם קרוש

סימן יג' ג. איסור הג'לאטין

סימן יד' האם ניתן לסמוך על פיקוח ממשלתי האוסר תערובת שאינה מוצהרת על המוצר?

סימן יז' בדין עקירת אילן מאכל עם גושו

סימן יח' קציצת אילני מאכל כשצריך לקורותיהם

סימן יט' האם מותר לאכול ביצה שבושלה ע"י גוי ובכליו

סימן כ' משא ומתן הלכתי באיסור סחורה בדברים האסורים

סימן כא' האם מותר לרקום צורת אריות על פרוכת ההיכל, והמסתעף מכך

סימן כב'- בדין צורות בע"ח, בולטים או שוקעים בביהכנ"ס

סימן כג' האם יש לסמוך על בדיקה כימית לענין תערובת איסור או חמץ בפסח,

סימן כד' זמן טהרה ליולדת ומפלת

סימן כה' טבילה ביום השביעי שחל בערב שבת קודש

סימן כו' אשה החבושה בגבס באחד מאיבריה, לענין חציצה בטבילה.

סימן כז' טבעת המונחת בפרוזדור למניעת הריון, לענין חציצה בטבילה

סימן כח' סתימת שינים זמנית, לענין חציצה בטבילה

סימן כט' כשרות מקוה ע"י קרח מלאכותי, שהוכנס לבור המים הכשרים ללא המשכה

סימן ל' באיזה אופנים יכול בי"ד לבטל דברי בי"ד חבירו.

סימן לא' אם מותר לבעל מסעדה לגבות צדקה עבור מי שאכל במסעדתו ולא התכוון לשלם.

סימן לב' האם מותר לוועד הקהילה לעכב מילת תינוק שנולד לאדם מהקהילה, שלא משלם מס לוועד.

סימן לג' האם מותר להקדים מילה לפני יום השמיני ללידה

סימן לד' בענין מילת בן ישראל מן הגויה

סימן לה' בת מיהודי וגויה, שנישאה ליהודי ומעוברת ממנו – אופן הגירות ונאמנותה על העובר.

דף 1 מתוך 212