יורה דעה

סימן לו' עיבוד עורות ע"י גוי לכתיבת ס"ת

סימן לז' ס"ת שנכתב עם אותיות משונות, ואותיות המתויגות שלא כמקובל- כיצד לתקנו?

סימן לח' א. אות בס"ת שנראית פרודה (חצויה)רק ע"י מגדלת , מה דינו של הס"ת? וביאור דיני האותיות שנפסקו.

סימן לח' ב. אותיות בס"ת שנדבקו ע"י תגים, מה דינו של ס"ת זה

סימן לט' אבוד גליונות הגהות דפוס ובהם דברי ושמות שבקדושה

סימן מ' כיצד לתקן ס"ת שנמצא חסר שני פסוקים

סימן מא' אשה שהפילה חתיכות בשר לאחר ארבעים יום להריונה, ושוב הרתה וילדה בן זכר – לענין מצות פדיון הבן

סימן מב' א. הרכבת עץ שקד בעץ שקד מר

סימן מב' ב. טבילה ביום השביעי מבעוד יום

סימן מג' מאימתי חלה קיום מצות שמיטה, ודין ירושלים במצוה זו

סימן מד' איבוד והפסד פרות שביעית

סימן מה' א. אח שמירר את חיי אחיו, ומת, האם מותר שלא להתאבל עליו

סימן מה' ב. איסור נעילת נעלי המת

סימן מו' א. איסור נעילת נעלי המת- חלק ב'

סימן מו' ב. היתר שימוש בתפילין של המת

סימן מז' אשה כהן מעוברת, אם מותר לה להכנס באוהל מת

סימן מח' האם ניתן לקיים מצות ניחום אבלים בכתב

סימן מט' האם ניתן בתקופת האנינות למכור את העסק כדי שיפעל גם בימי האבלות

דף 2 מתוך 212