אבן העזר מד-קעב

מד בדין נשואי תערובות של יהודים ומוסלמים ח"ז סימן ע עמוד שמח

סב חופה שאי אפשר לעשותה בעשרה אנשים אם לברך ז׳ ברכות ח"ה סימן סב עמוד רמג

סב קידושי נתינה בלא אמירה במדבר עמה על עסקי קידושין ח"ה סימן ס עמוד רכה

סד העמדת חופה בא׳ בשבת ח"ז סימן עא עמוד שנ

סו אם יש לרב לסדר קידושין לזוג שיש ביניהם הסכם להתגרש תיכף ומיד אחרי החתונה ח"ז סימן פט עמוד תלד

סו דו״ד ביו בעל לאשתו אודות הבטחת האשה שתקבל ג״פ לאחר שיתחתנו ואודות הריון שלפני הנשואין ח"ז סימן פח עמוד תל

סו הסכם שנעשה לפני הנשואין ובו התחייבה האשה לקבל ג׳׳פ בכל עת שתידרש ע׳׳י בעלה וכן ויתרה על דרישת פיצויים ח"ז סימן פז עמוד תכו

סז נשא אשה ונודע לו שלפני הנשואין נותחה והוסר חלק מרחמה ח"ז סימן עו עמוד שעח

ע אשה שנשאת בערכאותיהם אם בעלה חייב במזונותיה ח"ז סימן עז עמוד שפב

עא בעל שטוען שגירש אשתו בגירושין אזרחיים ומבקש היתר נשואין ח"ז סימן עב עמוד שנג

עא בשיעור הכתובה ומזונות הבנים ומזונות הזקוקה ליבום ח"ז עמוד עד עמוד שסז

עא הוספה על סכום הכתובה בחת״י החתן ובלי עדים וקנין ח"ז סימן עה עמוד שעד

עד בדין מדיר את אשתו מהנאתו דעד שלושים יום יעמיד לה פרנס ח"ז סימן עח עמוד שפג

עז אשה שאמרה על בעלה "מאיס עלי״ ח"ה סימן סד עמוד רמה

עז דיון בפחות משלשה, טענה לחיוב ג״פ בגלל שהזווג נפרד זמן רב ח"ז סימן צ עמוד תלה

עז היתר חדר״ג באשה שבגדה בבעלה ח"ז סימן עג עמוד שסג

עז מורד באשתו לענין תשלום כתובתה וירושתה ח"ז סימן עט עמוד שפז

עז מורד על אשתו והשליש כתובתה אם נפטר בזה ממזונות לאשתו ח"ה סימן סג עמוד רמד

עט בעל שרוצה לגרש אשתו מפני שחלתה ח"ז סימן פ עמוד שצג

פ בדין מעשה ידיה של האשה לבעלה ח"ז סימן פב עמוד שצט

פב אב שהסכים בלא דעת אשתו לתת לאחיו לטיפול הבן שיולד לו ח"ז סימן צא עמוד תלז

פב הדין דהבת אצל אמה לעולם אם נאמר גם בגרושה ח"ז סימן פג עמוד תג

פב חיוב מזונות האב בבניו שהם למעלה מגיל שש והיכא שהתחייב על כך ח"ז סימן צב עמוד תלט

פה אלמנה שהיתה שוטה בחיי בעלה ח"ז סימן פו עמוד תכב

פה בעל שהעביר בית על שם אשתו והאשה תובעת הכנסת הבית לידה, וגם מזונות ח"ז סימן פה עמוד תיא

פה בעל שנתן לאשתו בית במתנה והאשה תובעת מזונות מחוץ להנאותיה מהבית ח"ז סימן פד עמוד תח

פה הוצאת פירות נכסי מלוג להשבחתם ח"ז סימן פו עמוד תטו

פה מזונות אלמנה זקוקה ליבם שהיא שוטה ח"ז סימן פו עמוד תכג

פה שבועת האלמנה בכל האופנים ח"ז סימן פו עמוד תיח

קטו באיסור פריעת ראש האשה ודין פאה נכרית ח"ז סימן צד עמוד תמג

קטו נטענת בפריצות אם יגרשנה בעל כרחה ח"ה סימן סה עמוד רמז

קיג בדין עישור נכסי ח"ז סימן צג עמוד תמב

קיט ביקורים אצל אשה שהשליש ג׳׳פ עבורה ח"ז סימן צה עמוד תנג

קיט גירושי אשה ראשונה, ומסיבה של קטטות תמידיות ח"ז סימן צו עמוד תנח

קיט דירת האשה בשכונת בעלה המגרש ח"ז סימן צה עמוד תמח

קיט מזונות האשה מבעלה שגרשה ח"ז סימן צה עמוד תנו

קיט ענין חרם דרבינו גרשום מאור הגולה וענין זיכוי גט על ידי אחר לאשה שנשתטית, גט חרש ח"ה סימן סו עמוד רנ

קכא גט חרש ח"ה סימן פט עמוד תלט

קכה ספיקות בכתיבת ג״פ ח"ז סימן צז עמוד תסז

קכו ספיקות בכתיבת ג״פ ח"ז סימן צז עמוד תסז

קכו שו״ת על ג״פ (מאבי הגהמ״ח ז״ל הרב הגאון כמוהר״ר יוסף רפאל עוזיאל ז״ל) ח"ז סימן צח עמוד תעב

קכז גט נסדר ע״י בי״ד שאינם בקיאים בטיב גיטין וקידושין ונמצאו כמה פסולים בגט ח"ה סימן סז עמוד רנא

קכז נתקדשה בעודה קטנה ומאנה אח״ז ומת הבעל והאח היבם מומר ח"ה סימן עח עמוד שנד

קכח כתיבת שם העיר תל־אביב בגט ח"ה סימן סח עמוד רסא

קכט אם כתב ענינים אחרים בגט אם פוסל הגט ח"ז סימן צט [ב] עמוד תפד

קכט בדין שינויים בטופס הגט בין מקום כתיבה למקום נתינה ח"ז סימן ק עמוד תפו

קכט גט נסדר ע״י בי״ד שאינם בקיאים בטיב גיטין וקידושין ונמצאו כמה פסולים בגט ח"ה סימן סז עמוד רנא

קכט מומר אם יכול לקבל קידושין וגרושין עבור בתו הקטנה ח"ז סימן צט [א] עמוד תפא

קכט מי ששינה את שמו לשם אחר לזכר נס, איך לכתוב בגט ח"ה סימן סט עמוד רסג וסימן ע עמוד ערב

קל חתימת עדי הגט בסיוע הסופר ח"ז סימן קא עמוד תצז

קלא בעל ששלח ג״פ לאשתו מרוסיא ובדין לשמה צריך להיות בדיבור או סוגיא במחשבה ח"ז סימן קג עמוד תקד

קלא בעל ששלח ג״פ לאשתו מרוסיא וכמה ספיקות בכתבו ח"ז סימן קב עמוד תצח

קלא מומר שמינה סופר ועדים ושליח הולכה לגרש אשתו ח"ה סימן עא עמוד רפ

קלג מומר שמינה סופר ועדים ושליח הולכה לגרש אשתו ח"ה סימן עא עמוד רפ

קמ זיכוי גט לפרוצה ח"ה סימן עב עמוד רפח

קמא גירושי קטנה ח"ה סימן עה עמוד שיא

קמא מינוי סופר ועדים ושליח שלא בפניהם ח"ה סימן עג עמוד רצ

קמא שליח שנתן גט לאשה בעל כרחה ח"ה סימן עד עמוד דש

קמב בדין הרשאות ובנמצא טעות ח"ז סימן קו עמוד תקכז

קמב שליח גיטין שמינה שליח במקומו בלשון: מנו אתם שלוחים בשמי ח"ז סימן קד עמוד תקט וסימן קה עמוד תקכג

קמז מינוי סופרים ועדים ושליח בכתב בזמן מלחמה ח"ז סימן קז עמוד תקל

קמט אחד גירש אשתו משום שם רע וגר אתה יחד אחר הגירושין ח"ז סימן קח עמוד תקלב

קנב אשה שאמרה הייתי נשואה ונתגרשתי ח"ז סימן קט עמוד תקלח

קנד אם בית דין צריך להזדקק לטענות חדשות ח"ז סימן קיא [א] עמוד תקנ

קנד אם נאמנת אשה לטעון שבעלה מתנהג אתה בברוטליות ושאינו נותן לה ספוק מתוך שממהר לשפוך זרעו ח"ז סימן קיא [ב] עמוד תקנו

קנד אשה נשואה לחרש שאינו שומע ואינו מדבר , וטוענת מאיס עלי מחמת חרשותו ח״ז סימן קיב עמוד תקנו

קנד ילדה ומתו ועברו עשר שנים אם כופין אותה לקבל ג"פ ח״ז סימן קיג עמוד תקס

קנד מי שגירש בגט כשר ויצא קצת לעז על הגט, אם כופין אותו לתת גט אחר ח״ז סימן קי עמוד תקמב

קנו בן טריפה אי מציל את אמו מזיקת יבום וחליצה ח״ה סימן עח עמוד שמ

קנו בעובדא שנשא אלמנת אחיו שהיתה לה ממנו בת ונולד לו ממנה בן ח״ז סימן קיד עמוד תקסד

קנו מה נקרא זרע קיימא לפטור מן החליצה ח״ה סימן עו עמוד שכא , סימן עז עמוד שכח וסימן עח עמוד שלד

קנח יבם מעיד על מיתת הבעל והוא עד אחד ובא לחלוץ ח׳׳ה סימן פא עמוד שסז

קנט אשה שמת בעלה בלי זש״ק בחזקת שלא היו לו אחים, ונשאת והולידה בנים, ואח״כ נודע שיש לבעלה הראשון אח במדינת הים ובא וחלץ לה ח״ז סימן קטו עמוד תקסו

קס מזונות הזקוקה ליבום או חליצה ג׳ חודשים אחר מות בעלה ח״ז סימן קטז עמוד תקע

קסג עקול נכסי היבמה שהיא מסרבת להתיבם ח״ה סימן פב עמוד שעב

קסד יבם שעלול להיות נשלח לחזית המלחמה בכל רגע , אם מותר לחלוץ את יבמתו בתוך ג' חודשים ח"ז סימן קיז עמוד תקעג

קסה אם רשאים לקיים מצות יבום בזה״ז ח"ה סימן פג עמוד שעה

קסה בעובדא ביבם ויבמה אשכנזים שנתייבמו זה לזה ע׳׳י רבנים ספרדים ח"ז סימן קיט עמוד תקפא

קסה הקדמת זקנה לצעירה ממנה בחליצה ויבום ח"ה סימן פד עמוד שעח

קסו בעובדא שסידרו יבום לארוסה ע״מ לגרשה אחר כך ונתייחדו בלי עדי ביאה ח"ז סימן קיח עמוד תקעז

קעב דין יבום וחליצה לאשת סריס ח"ה סימן פו עמוד שפד

קעב יבום זקן וזקנה וזכות היבם בנכסי המת ח"ה סימן פה עמוד שפא