אבן העזר א-מב

א ענין נשתטית חרם דרבינו גרשום מאור הגולה ח"ה סימן י עמוד יז וסימן יא-יג

א היתר חדר״ג ושבועה שלא לישא אחרת ח"ז סימן א עמוד א

א חרם דרבינו גרשום מאור הגולה ח"ה סימן ה עמוד ז , סימן ז עמוד י, סימן ח עמוד יג וסימן ט עמוד טו

א נשבע שלא ישא אחרת אלא אם שהתה עשר שנים ולא תלד ושהתה עשר שנים ולא ילדה, אי רשאי לגרשה בע״כ או לישא אחרת ח"ה סימן יד עמוד כה

ד אשת איש שנפרדה מבעלה בלי ג״פ, וישבה עם איש אחר וילדה לפי דבריה אחר עבור עשרה חודשים, מה דין הולד שנולד ח"ז סימן יב עמוד נז

ד בא על פנויה ונתעברה וטוענת שהולד ממנו ח"ז סימן ב עמוד ט

ד בדין היתר הקראים ח"ה סימן יז עמוד לז וסימן יח עמוד מג

ד בדין ספק ממזרת לבוא בקהל ח"ה סימן טו עמוד כז

ד בעניני יוחסין ח"ח סימן מב [ב] עמוד צט

ד הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר ח"ז סימן ג עמוד יט

ד חובת האב במזונות בנו מן הנכרית ח"ז סימן ד עמוד כב

ה אם יש לכוף לפצוע דכא לגרש את אשתו ח"ז סימן ה עמוד כו

ה אם מותר להעלות את האשכים אצל עגלים ולקשור את שקית האשכים למטה ח"ז סימן ח עמוד מו

ה אם מותר לסתום לאיש שבילי הזרע שלו לשם רפואה ח"ז סימן ו עמוד לד

ה בדין פצוע דכה ח"ה סימן טז עמוד לג

ה בענין סירוס עופות ח"ז סימן י עמוד נג

ה הריון מלאכותי: דין האשה ודין הולד ח"ה סימן יט עמוד מז

ה מי שנסתרס או נעקר על ידי אדם להתרפאות מחליו, אם נאסר ע״י כך לבא בקהל ח"ז סימן ז עמוד מ

ה סירוס עופות ח"ז סימן ט עמוד נא

ו אשת כהן שנחטפה על ידי ליסטים ח"ז סימן כג עמוד ק

ו בענין גירות ח"ז סימן כב עמוד צז

ו בענין הגרים ח"ז סימן יד עמוד עב

ו בת ישראל שנאנסה אם נאסרה לכהן ח"ז סימן טו עמוד עו, סימן טז עמוד עז וסימן יז עמוד עח

ו גביית עדות שלא בפני בע״ד על קידושי אשה שנשאת כבר לאחר ח"ז סימן כד עמוד קיא

ו גירות לנשי ובני ישראלים שאינם שומרי דת הרוצים לגייר נשותיהם הנכריות עם בניהם ח"ז סימן כ עמוד צא

ו גירות לנשים נכריות הנשואות לישראל, ובדין הבחנה והמתנת כ״ד חודש ח"ז סימן כא עמוד צה

ו גירות לשם נשואין וגויה הנשואה לכהן ח"ז סימן יח עמוד עט

ו גירות לשם נשואין וגויה הנשואה לכהן ובדין גירות קטנים ומילתן ח"ז סימן יט עמוד פא

ו דין ההבחנה לישראלית הנשואה לגוי ח"ז סימן יג [ב] עמוד סח

ו הריון מלאכותי: דין האשה ודין הולד ח"ה סימן יט עמוד מז

ו מקום שתקנו שלא לקבל גרים וקבלום, אי מהני הקבלה ח"ז סימן יג [א] עמוד סב

ו שד או רוח שבא על אשת כהן אם נאסרה לבעלה ח"ז סימן יא עמוד נד

ט אשה שנתגרשה משני בעליה אם דינה כקטלנית לענין זה ח"ה סימן כב עמוד נו

ט בדין קטלנית ח"ה סימן כ עמוד נ וסימן כא עמוד נב

טז בדין ישראל הבא על הכותית ח"ז סימן סח עמוד שמד

יא אשת איש הנחשדת בעבירה ח"ה סימן כג עמוד נז

יא אשת איש שנחשדה בעבירת בגידה ח"ה סימן כד עמוד סז

יא נכרית נשואה לישראל ורוצה להתגייר ולהשאר תחת בעלה בחו״ק ח"ה סימן כה עמוד עו

יג איסור והיתר נישואין לאלמנה לפני שלושה חודשי הבחנה ח"ט סימן ב עמוד רג

יג בדין הבחנה: ישראלית מגוי או גויה מישראל ח"ה סימן כו עמוד עח

יג בדין כת הנקראים ״בני ישראל״ שבהודו ח"ז סימן לב עמוד קמו

יג בדין מינקת ח"ז סימן כח עמוד קלא

יג בדין מינקת מזנה ח"ז סימן ל עמוד קמב

יג בדין מניית חדשי הבחנה משעת כתיבת הגט או משעת נתינתו ח"ז סימן כז עמוד קכז

יג בדין נשואי מינקת ח"ז סימן סו עמוד שלא

יג בירור דיני הבחנה ח"ז סימן כה עמוד קיא

יג בענין מינקת ח"ז סימן כט עמוד קלז

יג דין הבחנה לישראלית הנשואה לגוי ח"ז סימן כו עמוד קכד

יג מעוברת או מינקת ישראלית מגוי, או גויה מישראל ח"ה סימן כז עמוד פב

יז אשת איש שנשאת לאחר ח"ז סימן לא עמוד קמד

יז בעל שקיבל מכתב דרך צלב האדום שאשתו מתה ח"ז סימן מט עמוד רמו

יז בענין עגונה ח"ה סימן כח עמוד פג , סימן כט עמוד פז, סימן ל עמוד צו סימן לא עמוד קד, סימן לב עמוד קו, סימן לג עמוד קו, סימן לג עמוד קח, סימן לג עמוד קיג, סימן לה עמוד קטז, סימן לו עמוד קיז, סימן לז עמוד קיט, סימן לח עמוד קכב, סימן לט עמוד קכג וסימן מ עמוד קכד, ח"ז סימן לג עמוד קמח , סימן לה עמוד קנז, סימן לז עמוד קפא, סימן לח עמוד קפט, סימן לט עמוד קצד, סימן מ עמוד ריא, סימן מא עמוד ריג, סימן מב עמוד רכא, סימן מד עמוד רכח, סימן מו עמוד רלה

יז בענין עגונה שערבים אמרו שהרגו את בעלה ח״ז סימן מז עמוד רלז

יז בענין עגונה שראוהו שנורה בכדור מות ח״ז סימן מג עמוד רכג

יז בענין עגונה (תשובת הרב הראשי הגריא״ה הרצוג ז"ל) ח"ז סימן מה עמוד רלב

יז סדר התרת עגונה ח״ה סימן מא עמוד קכה

יז עגונות אשר בעליהן נפלו בגוש עציון ח״ז סימן לד עמוד קנד

יז עגונים ועגונות מגיא ההריגה מהדור בגרמניה ח״ז סימן לו עמוד קסז

יט נאמנות אשה לגירושיה מבעלה ח״ז סימן מח עמוד רמ

כ בעילה דרך גומי אם נקרא ביאה כדרכה ח"ז סימן מט עמוד רנג

כג איסור הוצאת ז״ל ח״ט סימן א עמוד קצט

כג הוצאת ז״ל לשם בדיקה להודע אם הוא עקר ח״ז סימן נ עמוד רנה

כג הוצאת ז׳׳ל לשם בדיקה רפואית ח״ה סימן מב עמוד קכט

כג שימוש במוך באשה שסובלת ממחלת לב ח״ז סימן נא עמוד רנו

כג תשמיש במוך במקום סכנה ח״ה סימן מג עמוד קל

כו איש ואשה שגרו יחד בלא חו׳׳ק ולאיש אין גבו״א ח״ז סימן נג עמוד רסא

כו איש ואשה שנשאו בנשואין אזרחיים ונתגרשו בגירושין אזרחיים ח״ז סימן נז עמוד רצג

כו נשואי ערכאות ח״ז סימן נד עמוד רעג, סימן נה עמוד רפט וסימן נו עמוד רצ

כו קידושי ביאה ח״ז סימן נב עמוד רנח

לא קידש אשה בטבעת של כסף וסבורה היתה שהיא של זהב ח״ז סימן נח עמוד רצד

לד בדין מקדש והדר מברך ח״ז סימן נט עמוד רצז

לד העמדת חופה בבית הכנסת ח״ז סימן ס עמוד ש וסימן סא עמוד שו

לה בדין נשואין טרם מלאו ג׳ חדשי הבחנה ח״ז סימן סז עמוד שלט

לה בדינא דשליח עושה שליח בקידושין ח"ז סימן סב עמוד שז

לז בעניני קידושין והוכחות לגדלות בשנים ח״ז סימן סג עמוד שט

לח מקדש באיסורי הנאה ח״ה סימן סא עמוד רלט

לח תנאי בקידושין ח״ה סימן מד עמוד קלה

מ קידושין לאחר זמן על תנאי ח״ה סימן מז עמוד קסג

מב בענין קידושין ח״ו סימן סט עמוד שמז

מב הכחשת עדים אי מבטלת דין שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא ח״ז סימן סד עמוד שכב

מב עדים שראו נתינת כסף הקידושין אבל אינם יודעים סכום המטבע ח״ז סימן סה [א] עמוד שכד

מב קבלת עדות קידושין שלא בפני המקדש ח״ז סימן סה [ב] עמוד שכה

מב קידושי טעות ח"ה סימן נז עמוד רטז וסימן נח עמוד רכ

מב קידושי שחוק וערמה ח״ה סימן מט עמוד קסט, סימן נ עמוד קעה, סימן נא עמוד קעז, סימן נב עמוד קעח, סימן נג עמוד קפא , סימן נד עמוד קפח, סימן נה עמוד קצו וסימן נו עמוד רט