אורח חיים רנד-תרצ

רנד בענין שעון שבת, ובענין הנאה מחשמל בשבת ח"ח סימן כח עמוד סה

רנד הדלקת נרות שאין בהם שלהבת אש ולא גוף לוהט – שימוש בטלפון בשבת ח"ח סימן כט עמוד סז

רנו מאור החשמל בשבת והדלקתו לנר שבת וחנוכה, עניית אמן וברכו ע"י הטלפון והרדיו ח"א סימנים ז כ"א ובהשמטות בעמוד רכה, ח"ג סימן לד עמוד פט

רסג ברכת ההדלקה עובר לעשייתן ח"ח סימן לא [ג] עמוד עב

רסג ברכת ההדלקה של נרות שבת ח"ח סימן לא [ב] עמוד עב

רסג גדר מצות נר שבת ח"ח סימן לא [א] עמוד עא

רסג החייבים בהדלקה ובברכה ח"ח סימן לא [ד] עמוד עג

רסד הדלקת נר שבת וחנוכה במאור חשמלי ח"א סימן ז עמוד כג

רסד הדלקת נר שבת ונר הבדלה בחשמל, הכנת תנור חשמלי מע"ש ע"מ שידלק בשבת ח"א השמטות עמוד רכה, ח"ג סימן לג עמוד פח

רסד מאור החשמל בשבת הדלקתו לנר שבת וחנוכה, עניית אמן וברכו ע"י הטלפון והרדיו ח"א סימנים ז כא ובהשמטות עמוד רכה, ח"ג סימן לד עמוד פט

רסד צות הדלקת נר שבת ח"א סימן ז עמוד כג, ח"ג סין לה עמוד צד

רעב יין מגולה שעבר עליו לילה, אם ראוי לקידוש והבדלה ח"ט סימן ג [ג] עמוד נד

ערה לימוד לאור החשמל בשבת ח"ח סימן ל [ב] עמוד סט

ערה שימוש ברמקול בשבת ויום טוב ח"ט סימן ב עמוד כב

רעו נסיעה בשבת וביום טוב, כשהנהג גוי, כדי לזכות הרבים ח"ח סימן לו עמוד פג

רעז הדלקה וכיבוי החשמל בשבת ויום טוב, מי שאזניו כבדים משמוע אם מותר להשתמש בשבת ויום טוב במכונה שקולטת קול המדבר ח"א בהשמטות עמוד רכא-רל, ח"ג סימן לו עמוד צו

רעז שימוש במקרר חשמלי בשבת  ח"ג סימן לז עמוד צט

רפב הקדמת כהן קטן וענין קדושת הכהנים ח"ח סימן לב עמוד עד

רפד בדיני ברכות ההפטרה בשבת ור"ח, ובשבתות חול המועד ח"ח סימן לג עמוד עו

רפד מנהג "ברכת החודש" ב"שבת מברכין" ונוסחו ח"ח סימן לד עמוד עט

רפט בנוסח קידוש של יום השבת ח"ח סימן יט [ד] עמוד מב

רצב האם אומרים "צדקתך" במנחה של שבת בבית האבל ח"ח סימן כד [ג] עמוד נו

רצה בדין אמירת שובה ה' ומזמור יושב בסתר עליון בערבית של מוצ"ש בבית האבל ח"ח סימן כד [ד] נז

רצו משקאות שמבדילים עליהם ח"ח סימן יט [ב] עמוד מ

רחצ אם מותר לברך ברכת הנר במוצ"ש ויוה"כ על אור חשמלי ח"א סימן ח עמוד כו

רחצ בדין ברכת בורא מאורי האש לאור החשמל ח"ג סימן לח עמוד קב

רחצ ברכת מאורי האש בנכרי שהדליק מישראל וישראל מנכרי ח"ג סימן מ עמוד קט

רחצ הדלקת נר שבת ונר הבדלה בחשמל . הכנת תנור חשמלי מע"ש ע"מ שידלק בשבת ח"א השמטות עמוד רכה, ח"ג סימן לג עמוד פח

רצט שתיה מכוס "שבע ברכות" שלאחר סעודה שלישית ח"ח סימן יט [ג] עמוד מב

שא הוצאת שעון יד לרשות הרבים ח"ח סימן לה [א] עמוד פא

שא מחלק חלב ביום השבת לעיני כל העוברים ושבים אם נקרא מחלל שבת ח"ג סימן לט עמוד קה

שג צביעת השפתיים ב"אודם" בשבת ח"ח סימן לה [ב] עמוד פג

שה חליבה בשבת ח"א סימן י עמוד כט, ח"ג סימן מז עמוד קכח וסימן מח עמוד קלב

שה חליבת בהמות בשבת ח"א סימן י עמוד כט וסימן יא עמוד לד

שה נסיעה בטראמווי בשבת ויו"ט וטלטול המטריה ועוד ח"ג סימן מא עמוד קי

שה נסיעה בקרונות קיטוריות או חשמליות שמתנהגות על ידי לא יהודי ח"א הקדמה עמוד 5, סימן ט עמוד כז

שה קונטרס החליבה ח"ג סימן מט עמוד קלה

שז איסור הפעלת הטלויזיה בשבת ח"ח סימן לז עמוד פח

שז בדין או קורין פסוק על המכה בשבת ח"ג סימן מב עמוד קיא

שז חליבה בשבת ח"א סימן י עמוד כט, ח"ג סימן נ עמוד קלז

שז מחלק חלב ביום שבת לעיני כל העוברים ושבים אם נקרא מחלל שבת ח"ג סימן לט עמוד קה

שז ניקוי הרחובות ע"י גוי בשבת ח"ח סימן כה עמוד נח

שז נעילת החנויות בשבת ע"י שני מוטות ברזל שמשני מזוזות הדלת, ונעילת הבתים ע"י מוט ברזל לאורך הדלת שנתחב בשני חורים שבמזוזות הבית משני צדדיו ח"ג סימן מג עמוד קיג

שח חלוקת קרח בשבת לאותם ששילמו מערב שבת ח"ח סימן לח [א] עמוד פט

שיב חיתוך נייר טואלט בשבת ח"ח סימן מא עמוד צג

שטו אם מותר לפתוח ולסגור את השמשיה או המטריה בשבת ויו"ט ח"א סימן יב עמוד לו

שטו וילונות הפרושים על החלונות ותלויים על פסי ברזל בטבעות, אם יש בפרישתם בשבת לרוחב החלונות , ובקפולם, משום בנין אהל וסתירה ח"ג סימן מד עמוד קיז

שיח אם מותר להשתמש בשבת במים שהוחמו באמצעות ההסקה המרכזית ח"ג סימן מה עמוד קכ

שיח אם מותר להשתמש במעלית חשמלית בשבת ע״י לא יהודי ששכור לכך מצד בעה״ב ח"א השמטות עמוד רכו

שיח בענין שעון שבת, ובענין הנאה מחשמל בשבת ח"ח סימן כח עמוד סה

שיח הדלקת וכיבוי החשמל בשבת ויום טוב, פתיחת מאורר חשמלי ופתיחת מעלית בשבת ויום טוב, מי שאזניו כבדים משמוע אם מותר להשתמש ובשבת ויום טוב במכונה שקולטת קול המדבר ח"א בהשמטות עמוד רכא-רל, ח"ג סימן לו עמוד צו

שכ חלוקת קרח בשבת לאותם ששילמו מערב שבת ח"ח סימן לח [א] עמוד פט

שכ חליבה בשבת שהחלב הולך לאיבוד ח"ח סימן לא [ה] עמוד עג

שכג חלוקת קרח בשבת לאותם ששילמו מערב שבת ח"ח סימן לח [א] עמוד פט

שכג מחלק חלב ביום השבת לעיני כל העוברים ושבים אם נקרא מחלל שבת ח"ג סימן לט עמוד קה

שכה בענין שעון שבת, ובענין הנאה מחשמל בשבת ח"ח סימן כח עמוד סה

שכו אם הותר להשתמש בשבת במים שהוחמו ההסקה המרכזית באמצעות ח״ג סימן מה עמוד קכ

שכו טבילה בים בשבת ובימים טובים ח״ח סימן לט עמוד צב

שלא חליבה בשבת ח"א סימן י עמוד כט, ח"ג סימן נ עמוד קלז

שלא מי שיש לו שתי עורלות אם מותר לפרוע העור השני בשבת ח"ג סימן מו עמוד קכו

שלד שימוש במקרר חשמלי בשבת ח"ג סימן לז עמוד צט

שלו בדיני יולדת לענין חילול שבת ולענין אכילה ביום הכיפורים ח"ח סימן נו [א] קכט

שלו חליבה בשבת ח"א סימן י עמוד כט, ח"ג סימן מז עמוד קכח וסימן מח עמוד קלב

שלז ניקוי הרחובות ע"י גוי בשבת ח"ח סימן כה עמוד נח

שלח השמעת קול בשבת ע"י גרמופון טלפון ורדיו ח"א סימן יג עמוד לח

שלח שימוש ברדיו טלפון וגרמופון בשבת ח"א סימן יג עמוד לח, ח"ג סימן נא עמוד קלט

שלח שימוש ברדיו בשבת ח"ג סימן נב עמוד קמא

שלט הפקר ומתנה בשבת ויו"ט ח"א השמטות עמוד רל

שלט כניסה לספינה ביום השבת והיא נוסעת במוצאי שבת ח"ח סימן מ עמוד צג

שלט נסיעה בשבת וביום טוב, כשהנהג גוי, כדי לזכות הרבים ח"ח סימן לו עמוד פג

שמ חיתוך נייר טואלט בשבת ח"ח סימן מא עמוד צג

שמ חליבה בשבת ח"א סימן י עמוד כט, ח"ג סימן מז עמוד קכח, סימן מח עמוד קלב וסימן נ עמוד קלז

שמ קונטרס החליבה ח"ג סימן מט עמוד קלה

שמג קונטרס החליבה ח"ג סימן מט עמוד קלה

שמו כניסה לספינה ביום השבת והיא נוסעת במוצאי שבת ח"ח סימן מ עמוד צג

שמט חצי שיעור במעביר ד' אמות ברשות הרבים ח"ג סימן נג עמוד קמא

שנו שדה זרוע יותר מבית סאתים לענין עירוב ח"ג סימן נד עמוד קמו

שסו האם מותר לאנשי הצבא לצאת חוץ לתחום כדי לשמוע תקיעת שופר ח"ח סימן נד עמוד קכו

שפה מחלל שבת בפרהסיא ח"ג סימן נה עמוד קמח וסימן נו עמוד קנ

שצא נסיעה בשבת וביום טוב, כשהנהג גוי, כדי לזכות הרבים ח"ח סימן לו עמוד פג

תכב ש״צ שטעה ולא הזכיר יעלה ויבוא ומכר אחרי שים שלום, וחזר לרצה, אם חייבים הכהנים לישא שוב כפיהם ח"ג סימן נז עמוד קנג

תכח אי יאות להפסיק בקריאת עולים בין ויושע לאז ישיר ח"ג סימן נט עמוד קסב

תכח סדר חבור הפרשיות כשחל פסח בשבת ח"ג סימן נח עמוד קס

תמה בדין חמץ שעבר עליו הפסח ח"ג סימן ס עמוד קסג

תמח בדין חמץ שעבר עליו הפסח ח"ח סימן מב [א] עמוד צח

תנא אם מותר להחזיר פתקאות מזונות בחול המועד פסח שהחנוני מקבל בהם במחלקת האספקה מצרכי מזון לפי מכסת הנקודות שהחזיר ח"ג סימן סא עמוד קסה

תנא הכשרת כלי פלסטיק וכלי ניילון לפסח ח"ח סימן מג עמוד ק

תנג אכילת קטניות בפסח בשעה"ד ח"א סימן יד, טו, טז עמוד לט, מב, מד

תנג בדין אין בית דין יכול לבטל בית דין חבירו וכשבטלה טעם התקנה ח"א סימן טו עמוד מב, ח"ג סימן סב עמוד קעא

תנג יין שרף העשוי ממיני קטניות בפסח ח"א סימן יז , יח עמוד מז , נא

תמב האם יש לסמוך על בדיקה כימית לענין תערובת איסור או חמץ בפסח ח"ט סימן כג עמוד קכד

תסט פסח שבשלו בחמי טבריה ח"ג סימן סד עמוד קפ

תעה  ״כרפס״, ״מרור״, ״כורך״ – האם צריך לאכול בהן ״כזית״ ח"ח סימן מה עמוד קה

תעה בטעם שלא תיקנו ברכה לכורך ח"ח סימן מד [ב] עמוד קה

תעה סדר אכילת קרבן פסח, ה"כורך" והטיבולים ח"ח סימן מד [א] עמוד קד

תפז אמירת או"א רצה נא במנוחתנו במועד שחל בשבת ח"ט סימן ו עמוד לד

תפח אמירת או"א רצה נא במנוחתנו במועד שחל בשבת ח"ט סימן ו עמוד לד

תצה ביאור דברי תוס' במו"ק דף י"ג ח"ג סימן סה עמוד קפא

תצו העיר עזה אם צריכים לנהוג בה רק יו"ט א' או גם יו"ט שני של גלויות ח"ג סימן סו עמוד קפב

תצו יו"ט שני של גלויות בישובים מרוחקים בתוך מדינת ישראל- תשובה להשגות ח"ח סימן מו עמוד קט, סימן מז עמוד קיא , סימן מח עמוד קיד, סימן מט עמוד קיח וסימן נ עמוד קכ

תצו שני ימים טובים של גלויות לבני חו"ל הנמצאים בא"י ח"ג סימן סז עמוד קפג

תצח בדיקת הסכין של שחיטה ביו"ט ח"א השמטות עמוד צו

תקיא עד תקיד כבוי מאור החשמל ומכונת הבישול ביו"ט ח"א סימן יט עמוד נו

תקלא גילוח וכיבוס בחול המועד למי שהתגלח וכיבס בערב המועד ח"ח סימן  נא עמוד קכב

תקלא גלוח או תספורת בחול המועד ח"ג סימן סח עמוד קפה

תקלא גלוח בחוה׳׳מ וגלוח הזקן ע״י סם המשיר את השער ח"ג סימן סט עמוד קפו

תקלא גלוח הזקן בחול המועד ח"ג סימן ע עמוד קצ

תקלד גילוח וכיבוס בחול המועד למי שהתגלח וכיבס בערב המועד ח"ח סימן נא עמוד קכב

תקמח מקצת היום ככולו לענין הפסקת אבילות מעיו׳׳ט מצפרא ח"א סימן כ עמוד עה

תקנא אכילת איסור לאחר זמן היתרו ח"ט סימן יב [ג] עמוד פה

תקנא תספורת בימי בין המצרים ח"ט סימן ט [ז] עמוד מא

תקנט אמירת הקינות בט׳ באב למרות הקמת מדינת ישראל ח"ח סימן נג [א] עמוד קכה

תקנט פרטי דינים במילה בט׳ באב ח"ח סימן נב עמוד קכג

תקסו כשהצבור מתפלל רק תפלה אחת עם הש״ץ אי רשאי אחד מהצבור להפסיק בקריאת כהנים ואם מותר לקרות ויחל ביום תענית צבור כשיש רק שבעה מתענים ח"ג סימן ט עמוד כט

תקפו בדין התוקע בשופר במקום הרחב ח"ח סימן נו [ב] עמוד קל

תקפו האם מותר לאנשי הצבא לצאת חוץ לתחום כדי לשמוע תקיעת שופר ח"ח סימן נד עמוד קכו

תקפז שמיעת קול שופר ברמקול ח"ט סימן ב עמוד כג

תקפט מאור החשמל בשבת והדלקתו לנר שבת וחנוכה, עניית אמן וברכו ע״י הטלפון והרדיו ח"א סימן ז עמוד כא ובהשמטות עמוד רכה , ח"ג סימן לד עמוד פט

תקפט שמיעת ברכות קדיש וקדושה ותקיעת שופר ע״י טלפון ח"א סימן כא עמוד עט

תקצ בדין התוקע בשופר במקום הרחב ח"ח סימן נו [ב] עמוד קל

תקצב אם נכון להוסיף בתפלת המועדים כשחלו להיות בשבת או״א רצה נא במנוחתנו ח"ג סימן עא עמוד קצ

תרד ביאור המאמר של וכי בתשעה מתענין הלא בעשירי מתענין ח"ג סימן עב עמוד קצא

תרטז קטן שהגדיל ביום או במוצאי יום הכיפורים ח"א סימן כב עמוד פ, ח"ג סימן עד עמוד קצד

תרטז קטן שהגדיל במוצאי יום הכפורים ח"א סימן כב עמוד פ, ח"ג סימן עג עמוד קצב

תרטז תוספת יוה״כ לקטן שהגדיל ביוה״כ ח"א סימן כב עמוד פ

תריז בדיני יולדת לענין חילול שבת ולענין אכילה ביום הכפורים ח"ח סימן נו [א] עמוד קכט

תרכג ש״ץ שאמר במוסף יוה״כ את מוספי יוה״כ אי מחזירים אותו ח"ג סימן עה עמוד קצו וסימן עו עמוד קצח

תרכו סוכה שלמעלה הימנה בגובה שני מטרים יוצאת איצטבא משפת הגג ברוחב ארבעה טפחים ח"ג סימן עז עמוד קצט

תרלד בדין שיעור רוחב ואורך הסוכה ח"ג סימן עח עמוד רג, ח"ח סימן נז עמוד קלא

תרלח הנאה מצל הסוכה, שאינה באה מממשו של איסור ח"א סימן כג עמוד פז, פח

תרמ פועלים שנמצאים משך רוב היום בעבודה, אם פטורים מלאכול בסוכה ח"ח סימן נח עמוד קלג

תרמג בסדר הקידוש בחג הסוכות ח"ח סימן נט עמוד קלד

תרמח מצוה הבאה בעבירה ח"ד סימן ו עמוד רנו

תרמח אתרוג המורכב ח"א סימן כד עמוד צא

תרעה הדלקת נר שבת וחנוכה במאור חשמלי ח"א סימן ז עמוד כג

תרפח בדין כל ספיקא לקמיה שדינן ח"ג סימן פ עמוד רז

תרפח הבא ממקום שקורים בי״ד ובט״ו למקום שקורים בי״ד אם יכול להוציא בקריאתו ידי חובת קריאה ח"ג סימן עט עמוד רו

תרפח זמן קריאת המגילה במדינות אמריקה ח"ח סימן סא [א] עמוד קלו

תרפח קריאת המגילה לתושבי ירושלים שנמצאים ביום י״ד וט״ו אדר בת״א ח"א סימן כה עמוד צה

תרצ קריאת המגילה ללועזית בלעז ח"ג סימן פא עמוד רט