אורח חיים ב-רנג

ב גילוי הראש ח"ט סימן ט [ח] עמוד מא

ד בדין נטילת ידים שחרית ח"ג סימן א עמוד א

ד נטילת ידים של שחר – דין מאכלים שנגע בהם אדם שלא נטל ידיו בבוקר, או שספק נגע בהם ח"ח סימן ב עמוד ד

ד פרטי דינים בנטילת ידיים של שחר ח"ח סימן א עמוד א

ה כיצד ראוי להדפיס שם ה' בסידורים ח"ח סימן ג עמוד ה

ח פרי דינים בברכת החתן ע טלית החופה ח"ח סימן ד עמוד ז

י הריגת גויים במצבי מלחמה ח"ח סימן כא [ג] עמוד מז

י תעשה ולא מן העשוי, הכשר לקבלת טומאה ח"ד סימן ח עמוד רסו

טז שיעור טלית קטן ח"ט סימן ט [ט] עמוד מא

טז שיעור טלית קטן שאפשר לברך עליה ח"ח סימן ה עמוד י

יז, יט עטיפה בטלית לפני הנישואין ח"ט סימן ט [ד] עמוד לח

כא דין השומע דברים שבקדושה מהרדיו ח"ח סימן כ עמוד מג

כא, כד זמן לבישת טלית קטן ח"ט סימן ט [ו] עמוד מ

כה ברכות התפילין ח"ח סימן ו עמוד יא

כה הנחת התפילין שעל יד מיושב ח"ט סימן ט [ה] עמוד לט

לב מסירת עלי הגהה למגיה הדחוק בזמן, ויש חשד שיגיה בשבת ח"ט סימן ג עמוד כג

לב סופר סתם שבא לכתוב "אלהיך" וכתב: אליך-כיצד יתקן ח"ט סימן ג [ה] עמוד נט

לב סופר שכתב אות טית בתפילין בלא חרטום וכתב אחריה, האם יש אפשרות לתקן ח"ט סימן ג [ו] עמוד ס

לב עשיית הבתים של תפילין ח"ח סימן ל [ג] עמוד ע

לב שינוי הנוסחאות שבאמירת לשם יחוד לפני הנחת התפילין ח"ג סימן ב עמוד ז

לב צורת אות יוד ח"א סימן טו עמוד קנט

לו צורת אות יוד ח"א סימן טו עמוד קנט

לו שינוי הכתב בצורת האותיות בס"ת תפילין ומזוזות שבין מנהג הספרדים למנהגי האשכנזים ח"א סימן יז עמוד קסט

נג האם הנשוי לנכרית עולה לתורה להיות חזן וכו' ח"ח סימן נג [ב] עמוד קכה

נג שליחי הציבור העוברים לפני התבה ח"ג מלואים עמוד ריא

נה מי שנולד באדר שנה פשוטה ומלאו לו י"ג שנה בשנה מעוברת ח"ג סימן ג עמוד ט

נה צירוף קטן לעשרה לדברים שבקדושה ח"ח סימן ז עמוד יג

נח הקורא קריאת שמע של לילה אחרי עמוד השחר אם צריך להניח תפילין ח"ג סימן ד עמוד ט

סא שינוי ההברות והמבטאים בשפתנו הקדושה בכל קריאה של חובה ומצוה ח"א סימן א עמוד א

פה קריאת איש ששמו שלום בבית המרחץ ח"ג סימן ה עמוד טז

קי תפילת הדרך ח"ח סימן ח עמוד טו

קיד במנהגי תפלה וקבורה – ועוד ח"ג סימן ו עמוד כ

קיז הזכרת וברכת הגשמים במדינות אמריקה הדרומית ח"ח סימן ט [א] עמוד טו

קכד המתנת הש"ץ למי שהוא מן הציבור לחזרת התפלה ח"ג סימן ז עמוד כב

קכד חזרת הש"ץ ח"ח סימן י עמוד יז

קכד עניית ב"ה וב"ש ואמן על ברכה מרמקול ח"ט סימן ב עמוד כא

קכח אם רשאי תלמיד חכם שהוא מזרע הלוים להשתמט מיציקת מים על ידי הכהנים לנשיאת כפים ח"ג סימן ח עמוד כד

קכח כהן שהרג את הנפש ח"ג סימן י עמוד ל

קכח כהן שמחלל שבת בפרהסיא, האם נושא כפיו ח"ח סימן כד [ב] עמוד נו

קכח כשהצבור מתפלל רק תפלה אחת עם הש"ץ אי רשאי אחד מהצבור להפסיק בקריאת כהנים ואם מותר לקרות ויחל ביום תענית צבור כשיש רק שבעה מתענים ח"ג סימן ט עמוד כט

קכח פרטי דינים בברכת כהנים ח"ח סימן יא עמוד יח

קכט נשיאת כפים בתפילת מנחה בתעניות ח"ח סימן יב עמוד כב

קלא טעם שלא נופלים על פניהם בבית האבל ח"ח סימן כד [ג] עמוד נו

קלא נפילת אפים בבית האבל ובבית הכנסת שהאבל מתפלל בו, וביום המילה ביום בר מצוה ח"ג סימן יא עמוד לב

קלב אמירת קדיש מפי הבנות לע"נ הוריהן שלא זכו לבנים ח"ג סימן יג עמוד לז

קלב בהלכות קדיש וישיבה בבית הכנסת כשאחוריהם כלפי ההיכל ח"ג סימן יב עמוד לו

קלב קדיש יתום ח"א סימן ב עמוד ז

קלה דין כהן עולה ראשון לתורה כשהכהן הוא קטן ח"ג סימן יד עמוד לח

קלה הולכת ס"ת לכותל המערבי לקרוא בו ח"ח סימן יג [א] עמוד כג

קלה – קמט קריאת פרשיות "הקהל" בהמון חוגג מתוך ס"ת, בברכות ח"ח סימן יד עמוד כה

קלו דין כהן עולה ראשון לתורה כשהכהן הוא קטן ח"ג סימן יד עמוד לח

קלז קהל שיש להם רק ספר תורה אחד ובשבת החדש אחרי שהפטירו בנביא וברכותיה נזכרו שצריך לקרוא פרשת החדש. ודין עולים נוספים בשבת ויו"ט ח"ג סימן טו עמוד מט

קמ בימים שמוציאין שני ספרי תורה אם אפשר להפסיק בין קריאתם במזמורי תהלים ח"ג סימן טז עמוד נב

קמג ס"ת שנמצא בו טעות ובמקום "ושרתו אותו" כתוב: "ושתו אותו" ח"ט סימן ג [ב] עמוד נד

קמג קריאת התורה בעשרה ח"ג סימן יז עמוד נד וסימן יח עמוד נה

קנ אם מותר ליחד בית תפלה עם ארון קודש וס"ת בחדר שבקומה ראשונה שעל גבו גרים דיירים ח"ג סימן יט עמוד נט

קנ בהלכות קדיש וישיבה בבית הכנסת כשאחוריהם כלפי ההיכל ח"ג סימן יב עמוד לו

קנ בית הכנסת ח"א סימן ג, ד עמוד טו,יז

קנ ישיבה על ספסלים שע"י היכל הקדש ח"א סימן ג עמוד טו, ח"ג סימן כ עמוד סב

קנא בנית דירות מגורים מעל בית הכנסת ח"ח סימן יז עמוד לא

קנב בית הכנסת ח"א סימן ג, וסימן ד עמוד טו, יז

קנג בית הכנסת ח"א סימן ד עמוד יז, ח"ג סימן כא עמוד סג

קנג בהלכות סתירת ומכירת בית הכנסת לשם בניית אחר ח"ט סימן א [ג] עמוד מז

קנג מכירת בית הכנסת ח"ח סימן טו עמוד כח

קנד הדלקת נרות חשמל לנר יא"צ ח"ג סימן כג עמוד סו

קנד פרוכת שלפני ארון הקודש ח"ג סימן כב עמוד סד

קנד קדושת בית הכנסת השכורה מגוי ח"ח סימן טז עמוד כט

קנט נטילת ידים לסעודה מכיור שהמים מקלחים דרך נקבים עם פתיחת הברז ח"ג סימן כד עמוד סז

קסח ברכת כעכין ומצות שחולטים אותן ואח"כ אופין בתנור ח"ג סימן כה עמוד סח

רב ברכת בפה"ג וקידוש היום על מיץ ענבים שרגילים למוזגם עם מי גזוז ח"ג סימן כו עמוד סט

רב ברכת המשקאות למיניהם ח"ח סימן יט [א] עמוד לז

רג ברכת הפירות על קאלניס ומאליניס ח"ג סימן כז עמוד סט

רטו הזכרת ש"ש בגרמופון ח"א סימן ה עמוד כ

רטו מאור החשמל בשבת והדלקתו לנר שבת וחנוכה, עניית אמן וברכו ע"י הטלפון והרדיו ח"א סימן ז עמוד כג, ובהשמטות עמוד רכה, ח"ג סימן לד עמוד פט

רטו שמיעת שם ה' מהקלטה, האם יש בזה הזכרת שם ה' לבטלה ח"ט סימן א עמוד יז

ריח ברכת הנסים ח"ג סימן כח עמוד עא

ריט ברכת הגומל ח"ח סימן כא [א] עמוד מד

רכד ברכת המלכים ח"ח סימן כב עמוד מז

רכה ברכת שהחיינו וברכה על ההלל ביום העצמאות ח"ח סימן כג עמוד נ

רכו ברכת האילנות ביומי דניסן ח"א סימן ו עמוד כא

רלז אם מותר לחזן לומר "עמידה" של ערבית בקול רם ח"ח סימן כד [א] עמוד נג

רמב ישראלים דרי יפאן ושאר מדינות אחרות שהימים שלהם שונים מהימים שלנו, כיצד עליהם לקבוע את יום השבת ויום הכיפורים ח"ג סימן כט עמוד עב

רמב מי שעשה התחלת השבת במקום שיתאחר שקיעת השמש ועבר בספינה למקום רחוק ששם מקדים שקיעת השמש איך יתנהג  ביציאת השבת ח"ג סימן ל עמוד פ

רמג שכירות חצר מגוי בשבת ובפחות משוה פרוטה ח"ט סימן ז עמוד לד

רמד ניקוי הרחובות ע"י גוי בשבת ח"ח סימן כה עמוד נח

רמה שותפות בין יהודי לגוי, באיזה אופן מותר ליהודי ליהנות מהרווחים של שבת ח"ח סימן כו עמוד סב

רמח נסיעה בשבת ויום טוב, כשהנהג גוי, כדי לזכות הרבים ח"ח סימן לו עמוד פג

רנב הדלקת חשמל בשבת ע"י שעון שבת ח"ח סימן כז עמוד סד

רנב העמדת שעון החשמל בע"ש להדליק ולכבות בשבת, נסיעה ברכבת חשמלית ח"ג סימן לב עמוד פו

רנב מלאכת ישראל שעושה אותה לא יהודי על דעת עצמו ח"א השמטות עמוד רכז, ח"ג סימן לא עמוד פב

רנב עד רסה מאור וחמום תבשילים בשבת בתנור חשמלי שהוכן מער"ש ע"י שעון אוטומטי ח"א השמטות עמוד רכא

רנג בדיני החזרת קדירה לאש ח"ח סימן ל [א] עמוד סח