א

אבא

אבי הבן במצות פדיון נכדיו ח״א עמוד קצט

אין מזכה ברא ח״א עמוד ז

חובת האב למילת בניו ח״ב עמוד קעג

פזמוני שירה לאבי הבת ח״ט עמוד לא

שהסכים בלי ידיעת אשתו למסור לאחיו לטיפול בן שיולד לו ח״ז עמוד תלז

אבטיח ומלון אם הם  כלאים זה בזה ח״ו עמוד סה

אבידה

אבידת וגזילת גוי ח״א עמוד ר, ח״ד עמוד רפא

נטל האבידה על מנת לגוזלה ח״ד עמוד קנח

אבילות

אבילות בתוך לי אי הוי מדין תשלומיו ח״א עמוד פה

אבילות הקרובים בפנוי הארון וקבורתו ח״ו עמוד קצ

אבילות וקריעה בבנים שנולדו מנכרית ח״ג עמוד כא

אבילות יום א׳ שאחרי הרגל ח״ו עמוד רא

איסור הנחת תפילין ביום ראשון של אבילות ח״ו עמוד ר

איש ואשה שנשאו בחו״ל רק על מנת לעלות ארצה ולהפרד בג״פ ח״ו עמוד קצד

ומת האיש, האם יש חיוב על האשה להתאבל עליו בדין בת ישראל שנשאת לגוי ח״ח עמוד יז

ביום ליקוט עצמות ח״ו עמוד רו

הנחת תפילין למי שבא אצל גדול הבית ביום הז׳ ח״ו עמוד ר

חליצת כתף על אב ואם ורבו ח״ח עמוד כד

כשפגע הרגל בתוך ל׳ אי אמרינו מקצת היום ככולו מהבקר ח׳׳א עמוד עח

מתי נוהגים אבילות בלא ניגמר ליקוט עצמות בו ביום ח״י עמוד ריג

על ישראלית שנשאת לגוי ח״ח עמוד קלט

תספורת בתוך שלושים לאבילות ח״ו עמוד קצט

אבל

האם אומרים בביתו שובה ה׳ ויושב בסתר בערבית של מוצ״ש ח״ח עמוד נז

האם מותר לא להתאבל על אח שמירר חיי אחיו ומת ח״ט עמוד קפד

טעם שלא נופלים על פניהם בביתו ח״ח עמוד נו

כיצד לנהוג לעניו ״צדקתך" כאשר בא לבית הכנסת ח״ח עמוד נז

נפילת אפים בבית האבל ובית הכנסת שהאבל מתפלל בו ח״ג עמוד לב

שפסק אנינותו במוצ״ש ח״א עמוד פה

אבקת ביצים

איסור והיתר ח"ט עמוד פד

אבקת חלב

איסור והיתר ח"ט עמוד פה

אגודות אגודות

אגודה אחת אחדות ה׳ ח״ד עמוד רל

אסורות מדאורייתא ח״ד עמוד רלא

בדברים שבמנהג ח״ד עמוד רלג

נמוקי האיסור ח״ד עמוד רלד

אדארפאניקס

שזורעים שמה בלי קרקע אם יכולים לזרוע שמה בשביעית ח״ו עמוד קלב

אדם

אי מיקרי קרקע ח״א עמוד לה

אהל

אהל בדפנות ח״ג עמוד קיז

אודם

בדין צביעת השפתיים בשבת איסורו מהתורה או מדרבנן ח״ח עמוד פג

אוירא דארץ ישראל ח״ו עמוד רכא

אוכל נבלות להכעיס

האם שחיטתו כשרה ח״ב עמוד ה

אומדנא

אומדנא דאדעתא דהכי לא נדר ח״א עמוד קנ

דאדעתא דהכי לא נעשה ערב ח״ד עמוד קמ

דמוכחא לביטול המתנה ח״ד עמוד קכא

דרופאים ח״ה עמוד יז, כ, כב, כד

אומצא דאסמיק ח"א עמוד קלב

אומר מותר ח"ב עמוד קצה

אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי אתתא אחזקתא ח"א עמוד קכה

אורחיה דקרא למדרש סיפיה לרישיה ח"א עמוד פב

אותיות

אות חסרה, כיצד יתקנה סופר סת״ם במילה אלהיך ח״ט עמוד נט

אותיות משונות, בספר תורה כיצד יש לתקן הספר תורה ח״ט עמוד קסה

אחאב

מפני מה זכה אחאב למלכות ח"ו עמוד א

אחרי רבים להטות בדיינים ח״ד עמוד מז

אחריות נותן העבודה כלפי הפועל ח״ד עמוד רטז

איכא גופא דלא מקבל סמא ח״א עמוד קו

אילן

בדין עקירת אילן מאכל עם גושו ח"ט עמוד קז

מין אילן בדין כלאי הכרם ח"ו עמוד נט

מין אילן לענין ברכה ח״ו עמוד נז

עקירת אילני מאכל או קציצתם לצורך קורות ח״ט עמוד קד

עקירת אילני מאכל בגושיהם ח״ט עמוד קב

קציצת אילנות לצורך מקומם ח״ט עמוד קד

קציצת אילנות משום סכנה ח״ט עמוד קה

קציצת אילני סרק ח״ט עמוד קו

קציצת אילני פירות לצורך קורות ח״ט עמוד קח

קציצתם אילני מאכל לצורך מקומם לנטוע גן ירק ח״ט עמוד קו

שנעקר והסלע עמו ח״א עמוד קפ

שנעקר ממקומו בגושיו ח״א עמוד קפב

אילת

האם נוהגים בה יום טוב שני של גלויות ח״ח עמוד קי, קיד, קיח

אין אדם משים עצמו רשע ח״ה עמוד רטו

אין אדם נפסל בעבירה על פי עצמו ח״ג עמוד קנ

אין אדם עושה בבעי״ז ח״ה עמוד רכב

אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו ח״א עמוד לט, מג

אין דוחין נפש מפני נפש ח״ד עמוד רכז

אין מחזיקין ידי עוברי עבירה ח״ד עמוד רסז

אין משנים מצדקה לצדקה ח״א עמוד קמט

אין שבות במקדש ח״א עמוד סד

אין שליח לדבר עבירה ח״ד עמוד רכט

אין תנאי בנישואין ח״ה עמוד קנב

אינסטרומנט

אשה מסולקת דמים שהרופאים בודקים אותה בו, אם מותרת אחר כך לבעלה ח"ב עמוד ק

איש ואשה

אם מותר לאיש ואשתו לישן בחדר הסמוך לבית הכנסת בכותל משותף שבו עומד ארון הקודש ח"ו עמוד כ"ז

אכילה

אכילת איסור לאחר זמן היתרו ח״ט עמוד פה

אכילת בשר חזיר למוכי שחפת ח״ב עמוד עג

ביוה״כ ליולדת ח״ח עמוד קכט

שלא כדרך הנאה ח״א עמוד מט

שע״י הדחק לאו שמה אכילה ח״א עמוד נג, נד

שתיה בכלל אכילה ח״א עמוד מט

אל תטוש תורת אמך ח״ב עמוד פו, ח״ג עמוד קעד, ח״ד עמוד רלד

אליהו הנביא

מנהג כסא אליהו הנביא במילה ח"ב עמוד קפו

אלמנה

שאמרו שבעלה היה גוי ורוצה להנשא לכהן ח״ז עמוד צז

שהיתה שוטה בחיי בעלה ח״ז עמוד תכב

שוטה שנפלה לפני יבם ח״ז עמוד תיח

שנטלה נכסי בעלה בלא רשות בית דין ח״ד עמוד קלב

אם לא יגיד ונשא עונו ח״ד עמוד נט

אמונות תפלות ח״ב עמוד פב

אמירה לגוי

אמירה לגוי בשבת איסור תורה או דרבנן ח״ח עמוד נח

אמירה לגוי שבות ח״א עמוד רכז, ח״ד עמוד ער

אמירה לנכרי בענין סירוס ח״ז עמוד נ

באיסור דרבנן שעיקרו איסור תורה ח״א עמוד ל

באלו תנאים הותרה אמירה לגוי בשבת ח״ח עמוד נט, פח

בדבר שאסור משום שבות ח״א עמוד ל, לג

במקום צער בעלי חיים ח״ג עמוד קלח

אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט בצדקה לעניים ח״ד עמוד קעה

אמן

אמן וקדושה אין עונים על הד קול ח"א עמוד עט

גדול העונה אמן יותר מהמברך ח"א עמוד ט

כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן ח"א עמוד ט

עניית אמן וברכו ע"י הטלפון והרדיו ח"ג עמוד פט

ענייתו על ברכה מרמקול ח"ט עמוד כא

פרטי דינים בעניית אמן ח"ט עמוד כא

אמריקה

פורים במדינות אמריקה ח"ג עמוד כ

אמת המים

השותה מאמת המים לגבי ברכה ח"ג עמוד רלא

אנדרטא של מלכים ח"ב עמוד ס

אנוסה

אנוסה בעיר ח"ה עמוד סה

הנבעלת בעיר אם נקראת אנוסה ח"ה עמוד נח

טענת אנוסה בעיר ח"ה עמוד נט

אנינות

אם מותר ממן האנינות למכור העסק כדי שיפעל בזמן האבילות ח״ט עמוד קצה

אסמכתא

בהסכם לפני הנישואין לקבל גט בכל עת שתידרש ולוותר על פיצויים ח״ז עמוד תכט

דין אסמכתא ח״ד עמוד ריא, ח״ו עמוד פו

אסתר

פרהסיא של אסתר ח״ג עמוד קמח

אפוטרופוס

אפוטרופוס לגדולים ח״ד עמוד קצד

אפוטרופוס לנכסי נפקדים ח״ו עמוד קו

אפקעתא

אפקעינהו רבנן לקידושין ח״ה עמוד קמ, קנה

אפקעתא דמלכא ח״ו עמוד קכו

אפר

אפר השרופים ח׳׳ו עמוד קע

אפר קדושים שנשרפו על קידוש השם האם מותר לכהן לקחתו ח״ו עמוד קעח

אפרושי מאסורא ח״ה עמוד רפח

ארגון

ארגון הפועלים והכרזת שביתה ח״ד עמוד ריד

ארון קבורה

ארון של מת העברתו ממקומו למקום אחר ח״ו עמוד רו

ארונות של עץ קבורין באדמה ח״ו עמוד קעד

ארון קבורה מברזל שבא מחו׳׳ל וניכר בו רקבון של בשר המת אם מותר לקברו בארץ כמות שהוא ח"ו עמוד קצ

צפויי מתכת או עץ שעליהם שאינם נקברים עמו, מהו להשתמש בהם למת אחר או לצורך ח"ו עמוד קפח

ארון קודש

ישיבה על ספסלים שליד ארון קודש ח״ג עמוד סט

פרוכת שלפני ארון הקודש ח״ג עמוד סד

ארוסה

שעיברה וילדה (בשיטת הגאונים) ח״ז עמוד יב

שעיברה וילדה (בשיטת הרי״ף) ח״ז עמוד יב

שעיברה וילדה (בשיטת הרמב״ם) ח״ז עמוד יג

שעיברה וילדה (פסק מרן ורמ״א בשו״ע) ח״ז עמוד טו

ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ח״ד עמוד רכט

אש

אשו משום חציו ח״א עמוד רכג

יסוד האש שבמלח ח״ב עמוד כה

אשה

אין האשה דנה ח״ד עמוד ל

אשה מזנה מתהפכת ומזנה ח״ה עמוד עט

אשה שאמרה "מאיס עלי״ ח״ה עמוד רמה

אשה שקבלו אותה לדון ח״ד עמוד לב

בוגד באשתו ח״ז עמוד שפח

ברכת הנשים במצות עשה שהזמן גרמא ח״ד עמוד רנא

המסרבת לדין תורה ח״ה עמוד טז

הנחשדת בעבירת בגידה ח״ה עמוד סז

זכות האשה בבית המורשים ומוסדות ההנהלה הצבורית והישובית ח״ד עמוד לג

חובת אשה בהפקרת שדותיה בשביעית ח״ו עמוד קל, קמ

חובת נשים בתפילה ח״ג עמוד ריד

חובת נשים לשמוע קריאת התורה ח״ג עמוד ריד

חולת רוח והבעל מעוגן ורוצה להנשא ח״ה עמוד יז

מנוי של שררה לנשים ח״ד עמוד לה

נשים בתור נבחרות ח״ד עמוד לד

שאמרה הייתי נשואת ונתגרשתי, בדין הפה שאסר הוא הפה שהתיר ח״ז עמוד תקלח, ח״ז עמוד תקמ

שזינתה, בענין הלעיטהו לרשע ח״ז עמוד שסו

שישבה על המשבר ומתה ח״א עמוד רח

שמחלה כתובתה ח״ה עמוד ב

שמתו בעליה מסבת דבר הריגה או נפילה ח״ה עמוד נה

שמתו לה ג׳ בעלים בסרוגין ח"ה עמוד נה

שנתגרשה מרצונה בגט אזרחי ח״ה עמוד יב

שנתגרשה משני בעליה ח״ה עמוד נו

שנתפשה ע״י גוים לשם גזילת ממונה ח״ז עמוד קא

שעזבה את בעלה ונפרדה ממנו לגמרי מבלי להודיע מקום דירתה ח״ה עמוד יא

שקלטה ש׳׳ז ע״י אמבטי או מזרקה אם נאסרה לכהן ולבעלה ח״ה עמוד מז

ששרפה גופת בעלה, אם מותר לקבור אפרו ח״ו עמוד קנה

אשורית

כתב הגט ח״ה עמוד רפו

אשכנזים

ההבדלים בין מנהגי הספרדים לאשכנזים בעניו הזכרת טל וגשם ח״ג עמוד כ

אשפה

בדין הובלת אשפה ע״י גויים במכונית בשבת ח״ח עמוד ס

אשת אח

אשת אחיו שאינה זקוקה ליבום ח״ז עמוד תקסה

אשת איש

איש ואשה שגרו יחד והוחזקו כאיש ואשתו ח״ז עמוד רסו

הנחשלת בעבירה ח״ה עמוד נז

שזינתה בשוגג ח״ה עמוד קעב

שנישאת לאחר ח״ז עמוד קמד

שנפרדה מבעלה בלי גט וישבה עם איש אחר וילדה לפי דבריה אחר עבור עשרה חודשים, מה דין הולד ח״ז עמוד נז

אשת כהן

אם נאסרת לבעלה כשבא עליה שד או רוח ח״ז עמוד נד

מעוברת, אם מותר לה להכנס באוהל מת ח׳׳ט עמוד קפט

שנחטפה ע״י ליסטים ח״ז עמוד ק

אשתני גופא לא אשתני קטלא ח״א עמוד קכו

אתרוג

אתרוג המורכב ח״א עמוד צא

אתרוגי מוצאי שביעית ח״ח עמוד קלה

קדימת אתרוגי א״י ח״א עמוד צה