ב

בגרות

בגרות הקטן לענין יוהכ׳׳פ ח״א עמוד פ

בשנים או בסימנים ח״א עמוד כא

גיל בגרות לעניינים שונים ח״ד עמוד כט

בדיקה

אי מועילה להכשיר בספק איסור ח״א עמוד קמו

אין אנו בקיאים בבדיקה ח״א עמוד קו, ח״א עמוד קח

בדיקה כימית, אם לסמוך עליה לענין תערובת איסור או חמץ בפסח ח׳׳ט עמוד צב קכה

בדיקה מדעית של רופא האם אפשר לסמוך עליה ח״ה עמוד לו

בימי ספירה, כשיש לאשה טבעת ברחם ח״ב עמוד קטז

הפסק טהרה ז׳ נקיים ח״ב עמוד קט

להכרת הילד את אמו ח״ז עמוד קלג

ע״י מכחול אם לא נמצא דם בצדדין ח״א עמוד קמג

בהמה

אם בהמה נחשבת גדולי קרקע ח׳׳א עמוד לה, ח״ג עמוד קלב

באיסור הימום הבהמה לפני השחיטה ח״ט עמוד מו

בדין לעשות צורת בהמות וחיות בולטת או שוקעת ח״ט עמוד קיח

בהמה בחייה בחזקת איסור ח״ט עמוד קיד

דלדול עובר במעי בהמה ח״ט עמוד רכג

דרוסה (איסור בהמה מחושמלת) ח״א עמוד קו

טריפה אינה חיה ח״ה עמוד שמז

נפלה לאור ונחמרו בני מעיה (איסור בהמה מחושמלת) ח״א עמוד קז

בורית

שעשו צוררי ישראל מעצמות קדושים ח״ו עמוד קע

בחוקותיהם לא תלכו

בדין שימוש ברמקול בבית הכנסת ח״ט עמוד כא

בענין העמדת חופה בבית הכנסת ח״ז עמוד ש

בענין נימוסים שלהם ח״ז עמוד שב

עיקר הדין ח״ב עמוד פז

ביאה

בעילה דרד גומי, אם נקרא ביאה כדרכה ח״ז עמוד רנג

ביטוח

אשה שנתן לה בעלה דמי אחריות החיים, אי יכולה לתבוע גם דמי כתובתה ח״ד עמוד קסז

האם מוטל על המעביד לעשות ביטוח חיים לעובדיו ח״ד עמוד רטז

ביטול

ביטול בשישים באיסורים ח״ט עמוד עד

ביטול ברוב בדבר שהאיסור ניכר בעין ח״א עמוד נא, נג

בשר שלא נמלח שנפל לתוך קדירה שמבשלין בה בשר כשר ונשפך ממנה ואין ידוע אם היה בה שישים ח״ב עמוד לז

ביטול תלמוד תורה ח״ד עמוד רסז

בין המצרים

לענין תספורת ח"ט עמוד מא

ביצה

בדין דם שנמצא בה ח״ט עמוד סא

האם מותר לאוכלה כשבושלה ע׳׳י גוי ח״ט עמוד קי

מה הדין בטיפת דם שנמצאה בביצה שבמעי שחוטה ח״ט עמוד סג

בישול

בדרך מים צוננים לתוך חמים ח״ג עמוד קכא

דברים האסורים שנזדמנו עם הטהורים, למוכרם מבושלים ח״ב עמוד נג

בית דין

אחרי רבים להטות בדיינים ח״ד עמוד מז

אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין אחר ח״ד עמוד מ, ער

אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו ח״א עמוד לט, מג

אין האשה דנה ח״ד עמוד ל

אשה שקבלו אותה לדון ח׳׳ד עמוד לב

בית דין, באיזה אופנים יכול לבטל דברי בית דין חבירו ח׳׳ט עמוד קמט

בדין אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו וכשבטלה טעם התקנה ח״ג עמוד קעא, קעד

בחירת בית דין הגדול ח׳׳ד עמוד כה

בי דינא בתר בי דינא לא דייקי ח״ד עמוד טו

בית דין הגדול ח״ד עמוד ז

בית דין הגדול בירושלם בקבוץ גליות ח״ד עמוד כא

בית דין יחידי נבחר מהקהל ח״ד עמוד ט

בית דין לערעורים ח״ד עמוד ו, יז, כה

בית דין לקבלת גרים ח״ז עמודים ס״ה, עב

בית דין של בוררים ח״ד עמוד י

בית דין של כפיה ובית דין שקבלוהו ח״ד עמוד יג

בקורת משפטית ח״ד עמוד יב

ברירת בית דין כיצד ח״ד עמוד ו

דיון בפחות משלושה דיינים ח״ז עמוד תלה

דיון לאחר פס״ד בגט ח״ז עמוד תקנ

דיין אוהב ושונא ח״ד עמוד מה

דיין נוטל שכר לדון ח״ד עמוד מה

דיינים שמסכימין להלכה וחלוקין בנמוקיה ח״ד עמוד נג

בית דין, הכרעתו בטיפול הבנים והבנות במקרה גירושין או אלמנות אמן ח״ז עמוד תו

הלנת הדין בדיני נפשות ח״ד עמוד נא

הלנת הדין לכל טעם חדש לחובה ח״ד עמוד נא

חות דעת בתור מומחה בבית דין של ערכאות ח״ד עמוד מד

חכם שהורה הלכה בדיני ממונות על פי צד אחד, אם יכול לדון באותה שאלה בשמיעת טענות שני הצדדים ח״ד עמוד מד

טעם אחד משני מקראות ח״ד עמוד נג

יסוד בית הועד או בית דין הגדול ובית דין לערעורים ח״ד עמוד יז

כתיבת פסק דין עפ״י בקשת אחד הצדדים בדרך "אם כן" ח״ד עמוד מב

כתיבת תשובה לצד אחד במקום שאין בית דין קבוע ח״ד עמוד מד

כתיבת תשובה לצד אחד לחובתו ח״ד עמוד מג

מחלוקת בדרשת הכתובים או סברות חלוקות ח״ד עמוד נג

מחלוקת בטעמים בדבר שאיסורו דאוריתא ח״ד עמוד נה

מחלוקת הפוסקים בטעמי ההלכה ח״ד עמוד נה

מי יקים בית דין הגדול ח״ד עמוד כד

קבלת סברת הפוסק אפילו שהיא סברה זרה ויחידה ח״ד עמוד מח

קים לי נגד פסק בית דין ח״ד עמוד מט

שני בתי דינים בעיר אחת ח״ד עמוד רלה

תקנת בית דין, אומדן דעת מיסדי התקנה ח״ד עמוד רעא

תקנת בית דין, ביטול התקנה מפני ביטול טעמה ח״ד עמוד ערב

תשובה לצד אחד בדרך ״אם כן״ ח״ד עמוד קפד

בית הועד ח״ד עמוד ח

בית הכנסת

אם מותר לאיש ואשתו לישן בחדר הסמוך לבית הכנסת בכותל משותף שבו עומד ארון הקודש ח״ו עמוד כז

אם מותר להשתמש בכותל משותף לבית הכנסת שבו עומד ארון הקודש לתשמישי חול ח״ו עמוד כז

אם מותר ליחד בית תפילה עם ארון הקדש וס״ת בחדר שבקומה ראשונה שעל גבו גרים דיירים ח״ג עמוד נט

אסור לסתור אא״כ ע״מ לבנות ח״א עמוד טז

בית הכנסת, באיזו שכירות קיימת קדושה ח״ח עמוד כט

בית הכנסת, באלו תנאים מותר למוכרו ח״ח עמוד כח

בית הכנסת, בדין בניית דירות מגורים מעליו ח״ח עמוד לד

בית הכנסת, בדין צורות בעלי חיים בולטים או שוקעים בו (ושם בסתירת שתי תשובות באבקת רוכל למרן ז״ל) ח״ט עמוד קכב

דין מעקה בבתי מדרשות ובתי כנסיות ח״ו עמוד קמא

דינו כבית מדרש ח״ג עמוד רכב

הכנסת ארון המת לבית הכנסת לשם הספד ח״ו עמוד קמט

בית הכנסת, הכנסת כלי שיר לתוכו ח״ח עמוד לה

בית הכנסת, הלכות סתירה ומכירה לשם בנית אחר ח״ט עמוד מז

בית הכנסת, הנותץ אבן איסורו מהתורה או מדרבנן ח״ח עמוד לד

הפקעת קדושת בית הכנסת ח״א עמוד יט

ישיבה בבית הכנסת ח״א עמוד כח

ישיבה בבית הכנסת ופניהם כלפי ההיכל ח״א עמוד טו

ישיבה בבית הכנסת כשאחוריהם כלפי ההיכל ח״ג עמוד לו

ישיבה על ספסלים שליד ארון קודש ח״ג עמוד סט

כבוד בית הכנסת וישיבתו ח״א עמוד יד

לייחד דירה לבית כנסת כשיש מעליה מגורים ח״ג עמוד נט

בית הכנסת, מה מותר להשתמש בגג ח״ח עמוד לד

בית הכנסת, מה שיעור קדושתו ח״ח עמוד לא

סכנת דירה בעליה של בית הכנסת ח״ג עמוד סא

עליה שעל גבי בית הכנסת ח״ו עמוד כט

עריכת חופה בבית הכנסת ח״ח עמוד לו

בית הכנסת, עשיית צורת עופות וחיות בו ח״ט עמוד קיט

עתידים בתי הכנסת ובתי המדרש שיקבעו בא״י ח״א עמוד כ

פטור בית הכנסת ממזוזה ח״ו עמוד קמא

פרוכת שלפני ארון הקודש ח״ג עמוד סד

קפנדריה בבית הכנסת ח״א עמוד טו

בית כנסת שחרב ח״ג עמוד ס

שינוי חדר בית הכנסת שהקדיש יחיד מדירתו לעשותו בית מרקחת או לבנות על גביו בית מרקחת ח״ג עמוד רכב

בית כנסת של כרכים או של כפרים ח״ג עמוד סג

בית המרחץ

קריאת איש ששמו שלום בבית המרחץ ח"ג עמוד יז

בית המשפט ושופטיו ח"ד עמוד א

בית הקברות

אם מותר לכסות בית הקברות בעפר ולחצוב בו קברים חדשים ח״ו עמוד קנח

בית העלמין הספרדי בירושלים ח״ו עמוד קסז

ההולך בבית הקברות וספר תורה בידו ח״ו עמוד כה

הולכת ספר תורה לבית הקברות לצורך תפילה ח״ו עמוד כו

הליכה לבית הקברות בט׳ באב ח״ו עמוד כז

הקמת גדר מסביב לבית העלמין הספרדי בירושלים, אשר הכרחי להשאיר קברים אחרים מחוץ לגדר ח"ו עמוד קסז

הקמת מצבת זכרון בבית הקברות לזכר קדושים ח״ב עמוד פג

כהן שמת לו מת, אם מותר בהליכתו ובחזרתו מבית הקברות להטמאות לשאר מתים קצג

מכירת בית הקברות ישן ע״מ לקנות במקומו קרקע פנויה במקום אחר ח״ו עמוד קנו

סדר פינוי קברים ח״ו עמוד קסח

תפילה בבית הקברות ח״ו עמוד כו

בית יוסף

דיעה שהביאה מרן בב״י ולא חלק עליה והשמיטה בשו״ע ח״א עמוד קעח

סתירת שתי תשובות באבקת רוכל למרן ז״ל ח״ט עמוד קכב

בכור

הכנסתו לדיר שיש בו עזים לשם הרבעה ח״ו עמוד עז

הפקעת קדושת בכורה על ידי סדור שטר מכירה לעכו״ם ח״ו עמוד פא

חיוב בכורה בבהמת שביעית ח״ו עמוד קמב

מבכרת שיצאה מלאה ובאה ריקנית ולא מצאו במקומה שום סימנים של דם או לכלוך אחר וכעבור זמן ילדה ולד ח״ו עמוד פ

מטיל מום בבכור ח״ד עמוד ער

צולע על יריכו ויש בו נפוח במקום צומת הגידים, אם זה נקרא מום להתיר בכור ח״ו עמוד עח

צורם אוזן בכור אי הוה כמבטל איסור ח״א עמוד כג

צורם אוזן בכור איסורו דאורייתא או דרבנן ח״א עמוד רד

קנס הטלת מום בבכור לאוסרו גם לאחרים ח״א עמוד רג

בכורים

בכורים בזמן הזה ח״ו עמוד קכג

מנהג בכורים שנוהגים בארץ ישראל ח״ו עמוד קכב

בל תוסיף ח"ג עמוד עמ' קנח

בל תשחית

אם יש בעקירת אילני מאכל בגושיהם ח״ט עמוד קג

בני ישראל

כת הנקראים ״בני ישראל״ בהודו, מה דינם ח״ז עמוד קמו

בני נח

הוזהרו על ההרבעה והרכבה ח״א עמוד צד

בני תערובות

איסור עריות בבני תערובות ח״ב עמוד ריג

יחוס בבני תערובות ח״ב עמוד רי

משפט הנחלה בבני התערובות ח״ב עמוד ריב

שעל ידי נישואים אזרחיים ח״ב עמוד רטז

בנים

בן הבא מן הנכרית ח״ב קצ

בן הבת חייב בכבוד זקנו ח״א עמוד יא

בן ישראל מאשה לא יהודית, אם נחשב כבנו לחייב את אביו במזונותיו ח״ב עמוד רי, ריז , רכא

בני בנים אם הם כבנים ח״א עמוד ח, ח״א עמוד קצט

ברא מזכה אבא ח״א עמוד ח

הלוית בנים אחרי מטת אביהם ח״ו עמוד קצו

בעל דין

נאמנות הודאת בעל דין ח״ד עמוד עז

בעל חוב

גביית בעל חוב ממתנת הבעל לאשתו ח״ד עמוד קנד

בר מצוה

הנולד באדר בשנה פשוטה ומלאו לו י״ג שנה בשנה מעוברת ח״ג עמוד ט

נפילת אפים במקום בר מצוה ח״ג עמוד לה

ברוך הוא וברוך שמו

ענייתם על ברכה מרמקול ח״ט עמוד כא

ברית מילה

באמצעות מכונה ח״ב עמוד קעח

בדין בנו של יהודי הנשוי לנכריה ח״ז עמוד פב

בדין בנו של יהודי הנשוי לנכריה, אם מהניא לגירות ח״ז עמוד פג

בדין ברכת שהחיינו ביום הברית ח״ח עמוד נ

בקשת רחמים, ״קיים את הילד הזה״ ח״ב עמוד קסה

ברכת הקהל כשם שהכנסתו לברית וכו׳ ח״ב עמוד קסה

האם מותר להקדים לפני יום השמיני ללידה ח״ט עמוד קנה

האם מותר לועד הקהילה לעכב מילה לאדם שלא שלם מס לועד ח״ט עמוד קנד

המציצה ח״ב עמוד קסו

חובת האב למילת בניו ח״ב עמוד קעג

לבן ישראל מן הגויה ח״ט עמוד קנט

לילד הנולד מבת ישראל ואביו אינו יהודי ח״ב עמוד קסד

לקטן שלא נפל טבורו עד יום השמיני ללידתו ח״ב עמוד קסו

לתאומים שמת אחד מהם תוך שמונה ח״א עמוד קנב

לתינוק נכרי על ידי ישראל ח״ב עמוד קסו

לתינוק נכרי על ידי ישראל במילה ופריעה ח״ב עמוד קסז

מוהל שמת התינוק שמל ח״ב עמוד קעח

מי שיש לו שתי ערלות אם מותר לפרוע העור השני בשבת ח״ג עמוד קכו

מי שמתו אחיו מחמת מילה ח״ב עמוד קעד

מילה שלא בזמנה, האם יש לעשותה בתשעה באב ח״ח עמוד קכד

מנהג כסא אליהו הנביא במילה ח״ב עמוד קפו

שליחות למצות מילה ח״ב עמוד קפא

שנעשית בתשעה באב לגבי ברכת שהחיינו ח״ח עמוד קכג

ברכה

אין מברכין על קידושין ח״ו עמוד קכא

אין מברכין על שינה בסוכה ח״ו עמוד קכא

אסור ליהנות מהעוה״ז בלא ברכה ח״א עמוד כז

ברכת בורא מאורי האש ופירושה ח״א עמוד כז

ברכת בורא פרי הגפן וקידוש היום ח״ג עמוד סט

ברכת דיין האמת בשעת הקריעה לכל אחד מהאבלים ח״ו עמוד קמח

ברכת ההדלקה עובר לעשייתן ח״ח עמוד עב

ברכת החודש בשבת מברכין, נוסח הברכה ח״ח עמוד פ

ברכת המוציא לחם מן הארץ על חיטים שלא גדלו בקרקע ח״ו עמוד רכג

ברכת המצוות ח״ד עמוד רנו

ברכת הנשים במצוות עשה שהזמן גרמא ח״ד עמוד רנא

ברכת הפירות על קאלניס ומאליניס ח״ג עמוד סט

ברכת הקהל כשם שהכנסתו לברית וכו׳ ח״ב עמוד קסה

ברכת השליח בפדיון הבן ח״א עמוד ר

ברכת חתנים פחות מעשרה ח״ה עמוד רמג

ברכת כעכין ומצות שחולטים אותם ואח״כ אופין בתנור ח״ג עמוד סח

ברכת מאורי האש בנכרי שהדליק מישראל וישראל מנכרי ח״ג עמוד קט

ברכת מאורי האש על אור חשמל ח״ג עמוד רכה

ברכת מעין שבע ח״ח עמוד נה

ברכת שהחיינו ביום הברית ח״ח עמוד נ

גדול העונה אמן יותר מהמברך ח״א עמוד ט

המקור לברכה על נר של שבת ח״ח עמוד עב

המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות ח״ג עמוד רכא

הרואה מקום שנעשה בו נס ח״ג עמוד עא

השותה מאמת המים לגבי ברכה ח״ג עמוד רלא

מין אילן לענין ברכה ח״ו עמוד נז

מקור ברכת החודש בשבת מברכין ח״ח עמוד עט

על אור חשמלי במוצ״ש ח״א עמוד כו

על מצות שחיטה ח״ו עמוד קכא

תותים הגדלים בסנה, מה מברכים עליהם ח״ו עמוד נז, נח

ברכות ההפטרה

בדין משנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות ח״ח עמוד עז

בשבת ור״ח אם הזכיר ר״ח האם מחזירין אותו ח״ח עמוד עז

בשבת ור״ח האם מזכיר ר״ח בברכות ההפטרה ח״ח עמוד עו

בשבת חול המועד, אם מזכירים את המועד ח״ח עמוד עז

ברכת האילנות

אי דוקא בניסן ח"א עמוד כא

אם לא בירך בראיה ראשונה ח"א עמוד כב, כג

ברכת הגומל

במאמר "רחמנא יהבך לן" ח"ג עמוד רכא

האם ברכת שהחיינו פוטרת אותה ח"ח עמוד מד

ברכת המזון

כיצד נוהגים בכוס בסעודה שלישית ח"ח עמוד מב

ברכת המלכים

אלו מלכים בכלל ברכה זו ח״ח עמוד מז

האם יש לברכה על נבחרי הציבור בזמננו ח״ח עמוד מט

מה נוסחתה המדוייקת ח״ח עמוד מט

ברכת המצוות

במצוה שנעשית ע"י שניים ח"ה עמוד תי

ברכת התורה

האם מברכים בפרשת הקהל ח״ח עמוד כז

תחלה וסוף לכל אחד מהעולים ח״ג עמוד נד

ברכת כהנים

טעם ודיני נט״י לפני הברכה ח״ח עמוד יח

כיצד ינהג כהן המצטער בהרמת ידיו ח״ח עמוד כא

ברכת שהחיינו

אם פוטרת מברכות אחרות הבאות מזמן לזמן ח״ח עמוד מד

בברית מילה ח״ב עמוד קסה

האם לברך ביום העצמאות ח״ח עמוד נ

האם נכון לפטור בה ב' עניינים ח״ח עמוד מד

האם פוטרת את החייב בברכת הגומל ח״ח עמוד מד

מדוע לא נוהגת בראש חודש כמו בשאר המועדים ח״ח עמוד נב

בשר

בשר המגיע מחו״ל, האם יש חשש החלפה ח״ט עמוד עה

בשר טריפה שלא נמלחה ונתערבה בחתיכות בשר כשר ח״ט עמוד עב

בשר טריפה שנתבטל בתוך שישים כשרה של חבירו ח״א עמוד קצד

בשר קפוא ששהה ג׳ ימים ללא מליחה ח״ט עמוד עז

ששהה ג׳ ימים בלא מליחה ח״א עמוד קלב

ששחה ג׳ ימים במקרר בלא מליחה ח״ט עמוד עה

בת ישראל

שנאנסה, אם נאסרה לכהן ח״ז עמודים עו, עז, עח

שנשאה לגוי, האם מתאבלים עליה ח״ח עמוד יז

שנשאת לנכרי, דין קבורתה ח״ג עמוד כב

בתים של תפילין

לעשותם מעור אחד ח״ח עמוד ע

מהו גדר ״בדיעבד״ ח״ח עמוד ע

בתר הוראה אזלינן או בתר ידיעה ח״א עמוד קכו

בתר השתא אזלינן או בתר מעיקרא ח״א עמוד קכה