ג

גאולה

גאולת ישראל ח"א עמוד רלט

גביה

גביית בעל חוב ממתנת הבעל לאשתו ח״ד עמוד קנד

גבינה

גבינות שנעשו ע״י לא יהודי ח״א עמוד קלו

גבס

דינו לענין חציצה בטבילה ח״ט עמוד קלז

גגות ההיכל ח"ו עמוד כח

גדולי קרקע

אם בהמה נחשבת גדולי קרקע ח״ג עמוד קלב

גוי

באיסור הריגתו ע״י ישראל ח״ט עמוד ריב, ריח

גויה הנשואה לכהן ח״ז עמוד פ

דגון גוי לענין תרומה ומעשר ח״ד עמוד קכד

גוי, האם מותר לאכול ביצה שבושלה על ידו ח״ט עמוד קי

גוי, האם עובר בהריגתו בלא תרצח ח״ח עמוד מז

חקירה בדין אבידת עכו״ם ח״א עמוד ר

מלאכת יהודי שעושה אותה גוי על דעת עצמו ח״ג עמוד פב

גוי, ניקוי הרחובות על ידו בשבת האם מותר ח״ח עמוד נח

שחיטת גוי ח״ב עמוד ה

שכיר של ישראל, בדין איסור אמירה ח״ח עמוד נט

שעושה מלאכה בשביל ישראל בשבת ח״א עמוד רכח

גורם

הבערה בדבר שאינו מתכוין ח״ג עמוד קא

כבוי ומונע התפשטות הדליקה ח״א עמוד נו

כבוי ע״י פעולה אחרת בדרך פסיק רישיה ח״א עמוד ס

למהר כבוי ח״א עמוד נט

מלאכת איסור על ידי מלאכת היתר בדרך פסיק רישיה ח״ג עמוד קכג

קרוב הכבוי ח״א עמוד נו

גוש עציון

נשים אשר בעליהן נפלו בגוש עציון ח״ז עמוד קנד

גזלה

נטל האבידה על מנת לגוזלה ח״ד עמוד קנח

גזירה

גזירה לגזירה ח״א עמוד נא, עא

גזירה לגזירה בדבר שעיקר איסורו עונש כרת ח״א עמוד נא

גזירה לגזירה לא גזרינן אלא באיסור כרת ח״א עמוד נ

גזירת קטניות ח״א עמוד לט

גזירת קטניות דרך בישול בשעה״ד ח״א עמוד מז

גזירת קטניות שלא כדרך הנאתן ח״א עמוד מז

גזירת חכמים שהיא משום דלא ליתי לאחלופי אם אפשר להתירה ע״י הכירא ח״א עמוד מח

נתינת מים תחת הנר בע״ש איסורו מדינא או מגזירה ח״א עמוד רכב

גזל

גזילת גוי ח״א עמוד ר

גזל ע״מ להחזיר ח״ד עמוד רפד

גזל עכו״ם ח״ד עמוד רפה

גזל פחות משוה פרוטה ח״ד עמוד רפב

גט

אזהרות הדיינים לשליחי נתינה וקבלה ח״ח עמוד שג

אזהרות להסופר והעדים ושליח הנתינה ח״ה עמוד רצט

אישור כתב ידו ח״ה עמוד רצז

אם גירש בגט כשר ויצא לעז עליו אם כופין עליו לתת אחר ח״ז עמוד תקמב

אם חתימה מצלת מדין נשתקע ח״ה עמוד רעא

אם כתב מספר השטרות במקום שנהגו למנות לבריאת עולם ח״ה עמוד רנג

גט, אם כתב ענינים אחרים בו אם פוסל הגט ח״ז עמוד תפד

אמר ללבלר כתוב גט לארוסתי לכשאכניסנה אגרשנה ח״ה עמוד קסז

אסור להחמיר ולהצריך גט במקום ששורת הדין מתירה בלא גט ח׳׳ה עמוד רז

אשה שנתגרשה בגט פסול ח״ה עמוד א

ב׳ ריעותות בגט אחד אם מכשירינן ליה בשעת הדחק ח״ה עמוד רנח

בדין אותיות מוקפות גויל בגט ח׳׳ז עמוד תסז

בדין אותיות מסופקות ח׳׳ז עמוד תסז

בדין הרשאות ובנמצא טעות ח״ז עמוד תקכז

בדין טעות גלויה וברורה בסיבתה ח״ז עמוד תקכח

בדין כתב בכתב ידו ואין בו זמן ח״ז עמוד תקכט

בדין כתיבה וחתימה לשמה ח״ז עמוד תצח

בדין לשמה צריך להיות בדיבור או סגיא במחשבה ח״ז עמוד תקד

בדין מונים הבחנה משעת כתיבתו ח״ז עמוד קכט

בדין מעשה השליחות ח״ז עמוד תק״ג, תקז

בדין שינויים בטופס בין מקום כתיבה למקום נתינה ח״ז עמוד תפו

בדין שליח שמת ח״ז עמוד תקכא

בדין שליחות לכתיבה, חתימה והולכה בכתב ידו ח״ז עמוד תקכז

בדין שליחות שניה שלא בפניו ח״ז עמוד תקכד

בזה״ז שהגט גנוז ביד בית דין אי פסלינין הנך גיטין דפסולייהו משום לעז ח״ה עמוד רנג

ברור תקנת כתיבת שני גיטין לצאת ידי כל הדיעות ח״ה עמוד שטז

גט חרש ח׳׳ה עמוד תלט

גט מעושה ח״ה עמוד לז

גט שנסדר ע״י בית דין הדיוטות ח״ה עמוד רנט

דקדוקים בנוסח הגט ח״ז עמוד תעב

הגדרת מושגי דמתקרי ודאתקרי ח״ה עמוד רעג

הוראת מהרימ״ט אם נאמרה גם בשם הכנוי ח״ה עמוד ער

הוראת מהרימ״ט לכתוב דמתקרי ח״ה עמוד ער

הסכם לפני הנישואין לקבל גט בכל עת שתידרש ולוותר על פיצויים ח"ז עמוד תכו

הצווי להסופר ח״ה עמוד שכ

הקנאת גט שכ״מ בשבת ח״א עמוד רל

זכוי גט לאשה האומרת שאינה רוצה בגט ח״ה עמוד רפט

זכוי גט למומרת ח״ה עמוד רפט

חתימת עדיו בסיוע הסופר ח״ז עמוד תצז

כפית גט בילדה ומתו ועברו עשר שנים ח״ז עמוד תקס

כתב הגט ח״ה עמוד רפו

כתיבת דמתקרי בין שני שמות שנקרא בהן משעת לידה או מחמת חולי ח״ה עמוד רעג

כתיבת הגט בדפוס ח״ו עמוד מה

כתיבת הגט הקנאת הסופר דיו ונייר וכלי כתיבה ח״ה עמוד רחצ

כתיבת הגט חתימתו ונתינתו ח״ה עמוד רחצ

כתיבת שם העיר בגט הנכתב בתל אביב ח״ה עמוד רסא

כתיבתו על קרן פרה ח״ו עמוד יא

לגרש אשה בעל כורחה ח״ה עמוד ג, י

לעז על גיטין ראשונים או על הפוסקים הראשונים ח״ז עמוד תצב

לשון הגט וכתבו ח״ז עמוד תקא

מומר שמינה סופר ועדים ושליח ח״ה עמוד רפ

מומר ששלח גט אם חוששין שיבטלנו ח״ה עמוד רפז

מי שנקרא בשני שמות יחד ח״ה עמוד רסג

מי שנקרא בשני שמות מלידה או מסיבת שינוי ע״י חולי וכיוצא ח״ה עמוד ערב

מי ששינה את שמו לשם אחר, לזכר נס, איך לכתוב בגט ח׳׳ה עמוד רסג

מינוי סופר ועדים ושליח לגט ליוצא למלחמה ח״ז עמוד תקל

מנוי שלוחים לכתיבה חתימה ונתינה ח׳׳ה עמוד רצו

מנוי שליח לכתיבה ועדים לחתימה על ידי כתבו של המגרש ח״ה עמוד רצג

מנוי שליח לכתיבת הגט שלא בפניו ח׳׳ה עמוד רצא

מנוי שליח קבלה שלא בפניו על ידי כתבה של המתגרשת ח״ה עמוד שא

מסירת הגט ח׳׳ה עמוד רצט

מסירת הגט מידי שליח לנתינה לשליח קבלה ח״ה עמוד שג

נוסח אמירת המגרש לאב ח״ה עמוד שכא

נוסח אשור בית דין של שלשה או העדים ח״ה עמוד רחצ

נוסח גט קטנה המתגרשת על ידי אביה ח״ה עמוד שטו

נוסח הגט ח״ה עמוד שיט

נוסח הגט כלפי האב (ברתך, ברתא דידך, ברת דידך, בתך פב״פ ברתא דידך) ח״ה עמוד שיז

נכתב הגט חוץ לעבורה של עיר או חוץ לתחום ח״ה עמוד רנב

נשתנה שמו בעיר אחרת ח״ה עמוד רנז

נתינת שני גיטין ח״ה עמוד שכ

נתרצות לקבל גטה ח״ז עמוד שנז

סדר נתינת שני הגיטין ח״ה עמוד שכא

עדי חתימה בגט ח״ח עמוד רפ

עדי חתימה שמנה המגרש ח״ה עמוד רפג

עשה שליח להוליך גט לאשתו והשליח נתנו לה בע״כ ח״ה עמוד שט

קטנה המתגרשת, אם יש לה יד לקבל גיטה היא בעצמה בלי דעת אביה ח״ה עמוד שיא

קיום החתימות ח״ז עמוד תעח

שאלות הדיינים להשלוחים ח״ה עמוד רצט

שולח גט לאשתו ובטלו ח׳׳ה עמוד קסח

שלוחו של המגרש שממנה שלוחים במקומו לכתיבה וחתימה ונתינה ח״ח עמוד רצב

שליח גיטין שמינה שליח במקומו ח״ז עמוד תקט

שליח הולכה ח״ה עמוד רצז

שליח להולכה שעשה שליח שני ח״ז עמוד תעב

שליח קבלה לקבל גיטה מיד שליח בעלה ח״ה עמוד רצט

שליחות המגרש לכתיבת הגט ח״ה עמוד רצ

שם הנעלם מקריאה ולא מידיעה אי חשיב נשתקע ח״ה עמוד רעא

שם שנשתקע ח״ה עמוד רנג

שנוי או טעות בכתיבת שם העיר ח״ה עמוד רנב

שנוי השם שלא מחמת סיבה חזקה ח״ה עמוד רנח

שנוי השם שמחמת סיבה קלה ח״ה עמוד רסה

שנוי שם שלא מחמת חולי או סיבה חזקה ח״ה עמוד רסח

שנוי שם שקראו לו אחרים ח״ה עמוד רסח

שני שמות דמחמת שינוי שנעשה מחמת חולי או סיבת אחרת חזקה ח״ה עמוד רסה

תעודת גירושין ח״ה עמוד רצט[

גיורת

כהן שנשא גיורת וילד ממנה בנים ורוצה לחזור בתשובה אחר מיתתה ח״ב עמוד קצג

שבאה להתגייר אחר שנשאה לישראל בגויותה ח״א עמוד קנז

שנישאת לישראל בגיותה אם מותר לקיימה ואם צריכה ימי הבחנה ח״א עמוד קנח, קנט

שנשאת לישראל בגיותה אם מותר לבעלה לקיימה לאחר התגירותה ח״א עמוד קנז

גילוח

בחול המועד ח״ח עמוד קכב

גילוח או תספורת בחול המועד ח״ג עמוד קפה, קפו, קצ

גילוח וכיבוס בחול המועד למי שהתגלח וכיבס בערב המועד ח״ח עמוד קכב

גילוח כהן גדול בחוה״מ ח״ג עמוד קצ

דינו בערב יו״ט האחרון וטעם הדין ח״ח עמוד קכג

זקן בחול המועד ח״ג עמוד קפח

זקן בחול המועד ע״י סם המשיר את השער ח״ג עמוד קפח

זקן במכונת גלוח ח״ב עמוד צא

זקן על ידי משחה ח״ב עמוד צג

ע׳׳י משחה בימי העומר ח״ג עמוד קפו

גילוי הראש ח"ט עמוד מא

גירושין

אם חייב הבעל להוציא את אשתו כשאומרת טמאה אני לך ויש רגלים לדבר ח״ה עמוד עו

בדין הוספה על דמי הכתובה ח״ז עמוד תסה

בדין תשלום הכתובה ח״ז עמוד תסג

בעל כרחה ח״ז עמוד שפ

בענין הפה שאסר הוא הפה שהתיר ח״ז עמוד רמה

בענין חולה או שוטה שקבלו עליהם חדר״ג או שבועה שלא יגרשנה בעל כרחה ח״ז עמוד שצז

בענין מילתא דעבידא לאגלויי ח״ז עמוד רמד

בענין עדות מפי השמועה ח״ז עמוד רמג

גירושי אשה ראשונה ח״ז עמוד תנח

גירש אשתו משום שם רע וגר איתה יחד אחרי הגירושין ח׳׳ז עמוד תקלב, תקלו

גרש את אשתו ונתייחד עמה ח׳׳ז עמוד תקלז

טענת אינו יורה כחץ ח״ז עמוד תקנב

טענת מאיס עלי ח״ז עמוד תקנב

טענת מאיס עלי מחמת חרשות ח״ז עמוד תקנו

לאשה שהיא חולה ח״ז עמוד שצג

לאשה שהיא חולה בגדר חולי אחד ח״ז עמוד שצה

לאשה שנשתטית ח׳׳ז עמוד שצו

מסיבת קטטות תמידיות ח״ז עמוד תסב

שהתה עשר שנים ולא ילדה ח״ה עמוד י

שהתה עשר שנים ולא ילדה והאשה ממאנת לקבל גט ח״ה עמוד טז

שהתה עשר שנים ולא ילדה ולד של קימא ח״ה עמוד כו

תנאי בגט ח״ז עמוד תקלא

גירות

בדין אם קיום המצוות מעכב הגירות ח׳׳ז עמוד צב

בדין סמיכות בית דין לקבלת גרים בזמן הזה ח״ז עמוד פז

בדין קטנים שהגדילו יכולים למחות ח״ז עמוד פו

בנשים נכריות הנשואות לישראל ח״ז עמוד צה

בקטן שנתגייר ע״י אביו ח״ז עמוד פג

גוי שרוצה להתגייר כדי לישא בת ישראל שהתאהב בה והסכימו לינשא זה לזה גם כשהוא בגיותו ח״ב עמוד קצ

גיור הקטן על דעת בית דין ח״ז עמוד פה

גיורת שטבלה שלא במעמד בית דין ח״א עמוד קנד

גירות בפני יחיד ח״ב עמוד קצג

דין נישואי תערובות הבאים רשומים בתור איש ואשה ח״ב עמוד רכז

לבת מיהודי וגויה שנישאה ליהודי ומעוברת ממנו ח״ט עמוד קס

לנשי ובני ישראלים שאינם שומרי דת ורוצים לגייר נשותיהם הנכריות עם בניהם ח״ז עמוד צא

לענין זרע ישראל ח״ז עמוד פז

לשם נישואין ח״ז עמודים עט, פא

נישואי תערובות ומה דינם כשמתגיירים ח״ב עמוד רכז

סדר הגירות ח״ב עמוד רכט

קבלת גרים מבני הקראים ח״ב עמוד רכד, רכו

קריאת שמות לבנים מתגיירים שאבותיהם כבר התגיירו ח״ב עמוד רז

תשובות לשאלות שונות בעניני גירות ח״ז עמוד צז

ג'לאטין

מה דינו ח"ט עמוד צ

גרושה

אם נאמר בה הדין דהבת אצל אמה לעולם ח״ז עמוד תג

אשה שנשאת לגוי בנמוסיהם ונתגרשה ג״כ בנמוסיהם והיא רוצה להנשא לכהן ח״ב עמוד קצו

גרושת הלב ח״ה עמוד קסו

דירתה בשכנות בעלה המגרש ח״ז עמוד תמח

התחייב הנושאה לפרנס את הולד ח״ז עמוד קלז

נתגרשה בעודה מעוברת ח״ז עמוד קמא

פגישות מקריות בינה לבין בעלה הראשון ח״ז עמוד תנג

קיבל האב טיפול בנו ממנה ח״ז עמוד קלד

שהיא מינקת ח״ז עמוד קלב

שהניקה קודם שנתגרשה עד שהכירה הולד ח״ז עמוד קלב

שנתגרשה או נתאלמנה מבעלה השני ח״ז עמוד תנב

גרושין

נתן מתנת קרקע לאשתו ואח"כ גירשה ח"ד עמוד קנג

גרים

בית דין לקבלתם ח"ז עמודים סה, עב

במקום שתקנו שלא לקבלם וקמו חכמים ופרצו הגדר וקבלום, אי מהני הקבלה ח״ז עמוד סב

בענין קבלתם ח״ח עמוד צא

גר שחזר לסורו ח״ב עמוד קצח

גרי אריות פרטי דינים ח״ז עמוד סד

גרי צדק, פרטי דינים ח״ז עמוד סד

הבא להתגייר לשום תועלת ח״א עמוד קנז

נאמנות גר על עצמו ח״ב עמוד קצז

שהתגיירו במקום שיש תקנה שלא לקבל גרים ח״ז עמוד סו

גרם כיבוי

בדרך פסיק רישיה ח״א עמוד ס

כשאינו דרך כבוי ח״א עמוד נח, ס

שלא במקום הפסד ח״א עמוד נט

שלא מכבה בידים ח״א עמוד ס

גרם עשיית מלאכה בשבת ח״א עמוד רכא

גרמופון

אם יוצאים ידי חובת קריאה ותפילה בדברים הנאמרים ע״י  הגרמופון ח״א עמוד כא

אם מותר להשמיע על ידי הגרמופון שירות ותשבחות במקום הטנופת ח״א עמוד כא

אם מותר לשמוע ולהשמיע על ידי הגרמופון דברים שיש בהם הזכרת שם שמים ופסוקי תורה ותפילה ח״א עמוד כא

אם צריכין לענות אמן אחר הברכות הנשמעות ע״י הגרמופון ח״א עמוד כ

גשמים

האם שואלים לפי הזמן או לפי המקום ח״ח עמוד טז

הזכרתם וברכתם במדינות אמריקה שאצלם קיץ מתשרי עד ניסן ח״ח עמוד טו