הקדמה לספר הגיוני עוזיאל

הקדמה

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

בסיון שנת תר״ץ, במלאת לי יובל שנים, החליט ועד הקהלה בתל־אביב,לכבד מאורע זה בהוצאה לאור חלק מכתיבותי, ומכיון שעד אז לא חשבתי לפרסם בדפוס דבר מדברי, כי ידעתי ערכי עלי ואמרתי בעצמי: מה אתן אני הדל בערכי, ומה אוסיף אני העני באוצר ספרותנו התלמודית הלכית דרושית ומחקרית, מחבורם של רז׳׳ל מדור דור עד הדורות האחרונים ועד בכלל, שהם מעין נובע שלא פסקו ולא יפסקו מימיו. לכן לא שמרתי את כתיבותי ומשום כך לא היה בידי חומר להדפסה אלא כדי קונטרס אחד קטן בכמות ודל באיכות מדברים שכבר נדפסו בספרי גאוני הדור אשר הרציתי לפניהם תשובותי בהלכה והם בטובם הגדול פרסמו את דברי בספריהם, אולם מכיון שעלתה הצעה נדיבית זאת על הפרק מצאתי חובה לעצמי לזכות בה בחבור ספר מיוחד הולם לתכלית זאת.

בחשבי זאת עמדו לפני דברי רז"ל באזהרתם : עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם ואל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום להיות עודר בו (נדרים ס״ב.) ואם כך אמרו בכל דברים שכל איש מישראל מצווה עליהם לקיימם בעתם וזמנם ובשלמותם, על אחת כמה וכמה בדברים שבמחשבה שמתפרסמים ברבים.

לפיכך אחריות גדולה רובצת על המחברים, לשקול דבריהם היטב היטב בתוכנם וסגנונם שיהיו ראויים לפרסום ולעשותם לשם פועלם, לדבר ולכתוב בהם לשמם, ולא חלילה להתהדר בהם, כי שאיפת ההתהדרות מביאה לרוב לידי חרפה וקלסה, מטעה את המחבר בדבריו, ועל ידי כך מכשיל גם את אחרים, ועל כגון זה אמרו רז״ל : חכמים הזהרו בדבריכם וכו', ונמצא שם שמים מתחלל על ידכם (אבות א׳ י״א).

בו בפרק עלו במחשבתי דברי הדיין החסיד רבנו בחיי הספרדי: והענין הזה (אמונת היחוד) אין המאמין רשאי שלא ידענו, שהתורה הזהירה עליו  דכתיב : וידעת היום והשבות אל לבבך וגו', וכן שאר מצוות הלבבות וכו', אשר לא תגמר אמונת המאמין אם לא ידעם ויעשם, והיא החכמה הצפונה, אשר היא אור הלבבות ונגה הנפשות, ועליה אמר הכתוב: הן אמת חפצת בטוחות ובסתום חכמה תודיעני, ואמרו על אחד מהחכמים: כשהיה מתיחד עם חבריו היה אומר: הבו האור הצפון, רצונו לומר : חכמת הלבבות, ונשאל אחד החכמים על שאלה נכרית מענין דין הגירושין, והשיב את שואלו: אתה האיש השואל על מה שלא יזיקנו אם לא ידעני, הידעת כל מה שאתה חייב לדעתו. מן המצוות אשר אינך רשאי להתעלם מהם, ואין ראוי לך לפשוע בהם, עד שנפנית לחשוב בשאלות נכריות, אשר לא תקנה בידיעתן מעלה יתירה בתורתך ואמונתך, ולא תתקן בה מעוות במדות נפשך וכו', ואמר חכם אחר: יש מן החכמה מה שהוא צפון בלבות החכמים כמטמון הנסתר, אשר אם יסתירהו לא ישיגהו אדם, וכאשר יגלהו – לא יעלם מאדם יושר אמריהם בו, וזה כמו שאמר הכתוב "מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה" [משלי כ, ה] רצה לומר כי החכמה תקועה בתולדות האדם וטבעו, ובכח הכרתו כמים הטמונים בלב הארץ, והנבון המשכיל ישתדל לחקור על מה שיש בכוחו ובמצפוניו מן החכמה לגלותו ולהראותו וישאבנה מליבו (חובת הלבבות בהקדמתו).

 צא ולמד מדברי רבינו ומאורנו הרמב״ם ז"ל, שהקדים בהלכותיו יסודות־התורה ומצוותיה של התורה וכתב: ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא: לידע האסור והמותר, וכיוצא בהם משאר המצות ואעפ׳׳י שדברים אלו ״דבר קטן״ קראו אותן חכמים שהרי אמרו : גדול- מעשה מרכבה ודבר קטן -הווית דאביי ורבא, אעפי״כ ראוי להקדימן שהן מיישבין דעתו של אדם תחלה, ועוד שהם הטובה הגדולה שהשפיע הקב״ה ליישוב העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא, (הלכות יסודי התורה פ״ד ה' י״ג)

הר"ן ז"ל כתב על דברי הרמב"ם אלה: והלואי שלא נכתבו, והרא״ם ז"ל אף הוא חלק על דברי הרמב"ם בפירושו ז"ל. למאמר דבר קטן וכו' (ראה כ"מ שם). ולענ״ד דברי הרמב"ם הם ברורים ובהירים, שכל דבר שהוא סבה לתכלית הוא נקרא: דבר קטון ביחס לתכלית שכל המצות בדבר האסור והמותר וישוב העולם, הם עילה להעלול מהן לתקנת הישוב החברותי בעולם הזה, כדי לנחול עולם הבא, וכן כתב הרמב״ן ז"ל: כי נועיל לעצמנו היותנו חכמים ויודעי אלקים יתברך מדרך האל וממעשיו, ועוד נהיה מאמינים ובוטחים באמונתו בנודע ובנעלם יותר מזולתנו, כי נלמוד סתום מהמפורש לדעת יושר הדין וצדק המשפט, וכן חובת כל נברא עובד מאהבה ויראה, לדון בדעתו לצדק המשפט, ולאמת את הדין כפי שידו משגת כדי שתתישב דעתו בעיניו ויתאמת עליו דין בוראו, וממה שיכיר וידע יכיר הדין והצדק במה שנעלם ממנו (הרמב״ן בשער הגמול).

מדברי שני מאורות גדולים אלה למדנו שצריך להקדים השגת: לחם ובשר, כלשונו של הרמב"ם, לידיעת מעשה בראשית ומעשה מרכבה, לפי שהן מיישבות דעתו של אדם  ומקיימים ישובו של עולם, ורק על ידן אפשר להגיע אל התכלית לנחול עולם הבא, שאין אדם זוכה לו אלא בהשתלמותו המדעית, בדעת אלקים אמת, באותה מדה שיכול להשיגה, ובדעת דרכי ה׳ ומשפטו בעולם הזה, כדי להיות עובד מאהבה ויראה כלשונו של הרמב״ן. ומדבריהם למדנו, שאין אדם יוצא ידי חובתו רק בידיעת ההלכות והמשפטים על בוריין ואמיתתן, אלא כל איש מישראל חייב להוסיף דעת לחקור ולדעת דרכי ה׳ כדי להיות עובד מיראה ואהבה.

ה״מסלת ישרים״ בהקדמתו אמר: ״הן יראת אדני היא חכמה״ [איוב כח,כח], ואמרו רז״ל: הן אחת וכו', הרי שהיראה היא: חכמה, והיא לבדה חכמה, וודאי שאין נקרא חכמה מה שאין בו עיון, אך האמת כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלה לדעת אותם באמת. לאורם של דברי רבותינו אלה בחרתי לעצמי חבור ספרי זה שנקרא ״הגיוני עוזיאל״, בדברים שהם הגיון לב לחקור ולדעת את נשמת אלקים השרויה בתוכנו כנר מהבהב ומלהיב, המאיר את דרכינו, כמאמר נעים זמירות ישראל: ״נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי״ (תהילים קי"ט,קה), וכן אמר החכם באדם: ״נר ה׳ נשמת אדם חופש כל חדרי בטן״ [משלי כ,כז], נר ה' הדולק ומאיר בעמקי נשמתנו הוא הנר הגלוי ונראה בכל דרכינו, צעדינו, מחשבותינו ודבורינו, בפינו או בעטנו, ובהעדר אור פנימי זה הננו כעור הממשש בצהרים, שעיניו חשכות בארובותיהם ויקו לאור ואין.

לזה מכוונים דברי חז״ל: הוי יודע שהקב״ה טהור ומשרתיו טהורים, נשמה שנתן בך, טהורה היא, אם אתה משמרה בטהרה מוטב, ואם לאו -הריני נוטלה ממך (נדה ל,ב). מכאן שחובת כל אדם היא לדעת הקשר שבין הקב״ה ונשמת האדם, שהיא טהורה וצריך לשומרה בטהרה, אולם הגיונות הלב עמוקים הם מאד, ולא כל אדם זוכה להציץ בהם אפילו דרך חודו של מחט, וכן אומר הרמב״ם ז"ל: החומר מחיצה גדולה ומסך מונע השגת השכל הנפרד כפי מה שהוא עליו וכו', ומפני זה כל אשר ישתדל דעתנו להשיג השם הנכבד, ימצא מחיצה ומסך מבדיל בינו לבינם, ואל זה היה הרמז בכל ספרי הנביאים שיש עלינו מסך מבדיל בינינו ובן השם, והוא נסתר ממנו בענן או בחשך וערפל או בעב וכיוצא באלו הדמיונות להיותנו מקצרים מהשיגו מפני החומר (מורה נבוכים ח"ג פ"ט).
הטיול בפרדס זה מסתעף לשני ענפים עיקריים שעליו רמז דניאל ואמר: ואלו אילן בגו ארעא ורומה שגיא, רבה אילנא ותקיף ורומה ימטא לשמיא וחזותיה לסוף כל ארעא, עפיה שפיר ואינבה שגיא ומזון לכולא בה תחותוהי תטלל חיות ברא ובענפוהי ידורן צפרי שמיא ומיניה יתזין כל בשרא (דניאל ד,ח-ט).

אילן זה הוא: אילנא דחיי, או ״האילן הקדוש״ בלשונם של רבותינו מרי דרזין עילאין קדישין, שהוא רמז לכל הבריאה כולה מראשית הויתה ודרך השתלשלותה בעשר ספירות חכמה הנטועות על בלימה, וממנו נובע אור אלקים בכל הענפים, העלים והפירות להאיר לכל היצורים כפי כח קליטתם, ולמעלה מהם ובתוכם הוא האדם שהוא צנור השפע והקדושה, אם הוא מתקדש בקדושה ובטהרת התורה, שהיא נאצלת מאור ישראל וקדושו, שהוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ולית אתר פנוי מיניה.
הענף הראשון שמסתעף מאילן החיים זה, הוא דרך הסוד והקבלה, והיא דרכם של הנביאים שרוח ה׳ דבר בם, המדמים את הצורה ליוצרה בצורת האדם הקדמון והשלם, ובדרך זו מגיעים לדעת סודות ההשגחה ותעלומת היצירה של יוצר בראשית, שהוא מרי דעלמא כולה בעולם הזה ־ שהוא פרוזדור לעולם הבא עולם הנשמות, בדרך עלייתן עד כסא הכבוד, ועולם התחיה שאחריו שהוא רזא דרזין, טמירא דטמירין, עין לא ראתה אלקים זולתך. והאמת אגיד, לצערי ולבשתי לא למדתי חכמה נעלמה זאת. ואין לי ידיעה בה, ובכלל חכמה נעלמה זאת לא ניתנה לגלותה ברבים אלא מפי רב לתלמידו ובלחישה.
הענף השני הוא דרך המחקר, שעליו נאמר: ״פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות, אטה למשל אזני, אפתח בכנור חידתי״ [תהילים מט,ד-ה], אבל לא כדרך הפלוסופים שבונים כל מחקרם על יסודות המוחש והמושכל, אלא להיפך, על יסודות האמונה והקבלה בדרך הנבואה האלקית, שהם פוקחים את העינים להשכיל ולהבין ולדעת עד כמה שאפשר לאדם להשיב ומכלל זה גם להגיע אל גבול ההשגה ולומר לעצמו: עד פה תבא ולא תוסיף, ומבינתך חדל.
על פי הדברים אלה, גמרתי בדעתי לחבר ספר זה, ואמרתי לעצמי כדברי נעים זמירות ישראל במזמוריו שבתמניא אפי: ״דרך אמונה בחרתי, משפטיך שויתי, דבקתי בעדותיך, ה׳ אל תבישני, דרך מצותיך ארוץ, כי תרחיב לבי״ (תהלים קיט,ל-לב), כי ההכרה במשפטי ה' שנראים כמנוגדים ־ לא תושג אלא בדרך אמונה.
בדרך זו משתווים הנגודים שבין הידיעה והבחירה, שהיא היסוד לגמול ועונש, והסתירות הגלויות שבין משפטי ה׳ לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, לבין המציאות של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, (צדיק) [רשע] ורע לו, צדיק וטוב לו, וצדיק נספה בלא משפט, בשואת רשעים מתחוללת ברשעתם.
אל בחירת דרך האמונה מצורפת התפלה הזכה וטהורה: ״דבקתי בעדותיך ה' אל תבישני״, כי מי הוא האיש אשר יוכל לעמוד בסוד ה׳ אם לא יזכה לסייעתא דשמיא: ״כי
ה' יתן חכמה, מפיו דעת ותבונה, יצפון לישרים תושיה מגן להולכי תום״ (משלי ב,ו-ז).

ואל הבחירה והתפלה מצורפת דרך המצוה, שהוא נר המאיר את הנשמה מעיר הרוח הנפש והרצון, ומזכך את הלב להבין יראת ה׳ ולהשיג דעת אלקים, ולזכות אל ההשגחה העליונה השומרת רגלי חסידיו בכל דרכיהם וצעדיהם, ״דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי״, וכן שלמה אומר במשליו: ״לנצור ארחות משפט ודרך חסידיו ישמור, אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב, כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם״ (משלי שם ז-י). זאת היתה בחירתי ותפלתי בגשתי אל מלאכה זאת, ואם אמנם ידעתי את דלות דרכי וידיעתי וכי לא בינת אדם לי, אמרתי: מזקנים אתבונן ללקט מדבריהם לצרפם ולסדרם כקופת רוכלים, כדי ללמוד ולהשכיל מדבריהם בהיותם מרומזים ומסודרים במקום אחד, וזו אינה אלא מלאכה ולא חכמה, וה' אלקים יעזור לי.
וכשהחלטתי זאת נגשתי אל המלאכה ביראה וחרדה, וסדרתי את המסגרת לשערי ספר זה ופרקיו, מסגרת מצומצמת ומוגבלת מאד במה שמצאתי הרשות לדבר בה. כאמור: במה שהורשית התבונן. רשות זאת היא מוגבלת מאד ומצומצמת לכל איש (שיש) [ואיש] לפי רמת השכלתו, ולכל שעה לפי צורך השעה ודרישת הזמן: כי ״מי ימלל גבורות ה', ישמיע כל תהילתו״ (תהלים קו,ב).
בהיותי עסוק במלאכה זאת, בא שנוי גמור בדעתי מפני שנוי המסיבות: ועד הקהלה שהיה היוזם להדפסת ספר מכתיבותי, לא הצליח להמציא את המקורות הדרושים לכך, ולכן רפו ידיו, ומצד אחר הגיע לידי מכתבו של הרב הגדול כמוהר״י באדהב זצ״ל, שהוא היה הקרוב היחיד לי ממשפחת אדוני אבי זצ״ל, וידבר אלי תוכחות נמרצות לאמר: ראיתי תשובותיך פה ושמה בספרים הנדפסים מחדש, והנני מוצא מחובתי להעיר אזנך למוסר ולהוכיחך על פניך שאתה בעצמך תכנס את כל כתיבותיך, ותוסיף עליהם מדברים אשר יעמדו לפני תפקידך, ותדפיסם בכרכים מיוחדים, כדרכם של רבותינו לקהלותיהם ולדורותיהם, וזכור נא כי הימים קצרים ואין לאדם בעולמו אלא דברי תורתו, וכדברי דוד מלך ישראל: ״אגורה באהלך עולמים״ [תהילים סא,ה], ודרשו רז״ל: אמר רב יהודה אמר שמואל: וכי אפשר לאדם לגור בשני עולמות? אלא כך אמר דוד: רבונו של עולם, יהי רצון שיאמרו דברי שמועה מפי בעולם הזה, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן לוי: כל תלמיד חכם שאומר [שאומרים] דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר (ילקוט שמעוני תהלים רמ"ז תשפ"א). כדברים אלה דבר אלי הרה״ג הצדיק כמוהר״י באדהב זצ״ל. ודברים אלה שקבלתים באהבה ויראה שכנעו אותי להשמע להם, לזאת הפסקתי עבודתי זאת, ושבתי אל מקורות ההלכה להשיב ולענות על שאלות שנשאלתי עליהם מפי אחרים, או שאני שאלתי לעצמי בדברים שהשעה צריכה להם, בסיבת חידושם של דברים שהטכניקה המפותחת שבדורנו אילצה אותנו למצוא להם הוראות הלכתיות, שהן נובעות מדברי תורה וקבלה שנאמרו למשה בסיני, כאמור: ״עלה אלי ההרה… ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה״ [שמות כד,יב], לוחות ־ זו תורה, והתורה – זו משנה, מצוה – אלו מצות חקים ומשפטים ־ אלו הדינים, אשר כתבתי ־ אליו נביאים, להורות – זה תלמוד, מלמד שכולם נתנו למשה בסיני (ברכות ה,א [במעט שינוי]). מכאן למדנו: שכל דברי הנביאים והחכמים במשנתם ותלמודם כולם נתנו לתכלית אחת והיא – להורותם, זאת אומרת להורות הלכה מפיהם לדורות עולם, שכל חדושי המסיבות והדורות רמוזים בתלמודם, זה הים הגחל ורחב ידים, כרכא דכולא ביה, וכל תשובות בהלכה, החל מדברי הגאונים ועד הדורות האחרונים, כולם הם נקראים בשמם הכללי: תלמוד. והן הן תלמודה של תורה, שעליה נאמר: אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, וכו', ותלמוד תורה כנגד כולם (פאה פרק א משנה א). אם אמנם הפסקתי עבודתי בחבור זה, אבל לא הזנחתיו לגמרי, אלא שמרתי אותו לעת מצא שתהיה השעה מוכשרת לכך, בינתים למראה מפעלות אלקים אשר ראינו בעינינו בגאולת ארץ ישראל מידי מושליה ותושביה הנכרים וזרים, ובגאולתו של עם ישראל וכנוס גליותיו אל ארץ נחלת ה', בדרכיו הנפלאים והנוראים. שגם אחרי שהתהוו לעינינו הננו עומדים ומתפלאים למראה עינינו ואומרים ברינה וצהלה: ״אלקינו זה קוינו לו ויושיענו, זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו״ (ישעיה כה,ט), ונתקיים בנו ולעינינו מאמר רז״ל: ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי על נהר כבר [מכילתא בשלח פ"ב].
מראות אלקים אלה הן קוראות בקול גדול, שאין בכחו של אדם, אפילו אם הוא נביא, להביעו בשפתיו, והם נותנים בפינו ובפי כל אלה שיש להם עינים לראות, אזנים לשמוע, ולב מבין, דברי נעים זמירות ישראל: ״לכו וראו מפעלות אלקים נורא עלילה על בני אדם״ (תהלים סו,ה) ״אשר שם שמות בארץ, משבית מלחמות עד קצה הארץ וכו' הרפו ודעו כי אנכי אלקים ארום בגוים ארום בארץ״ (שם מו,ט יא). ועתה הגיעה שעתו של ספר זה, במלאת לי בחסד ה׳ וזכות אבותי, שבעים שנה לשנות חיי, ואמרתי: ״הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי״(תהלים מ,ח) הוצאתי ספר זה ממחבואו וגניזתו ואמרתי: ״לכל זמן ועת לכל חפץ״ [קהלת ג,א]. חזרתי על הכתובים, תקנתים והוספתי עליהם דברי תהלה והודיה לה' קדוש ישראל וגואלו, אשר חשף זרוע עזו לעינינו ולעיני כל העמים, שהגדיל נפלאותיו וחסדיו עמנו, וקיים בנו: למען תדעו ותאמינו כי אני אל ־ ואתם עדי נאם ה' [ישעיה מג,י].
בחסד ה' ועזרתו הנני יוצא אל רשות הרבים וילקוטי בידי, מדבריהם ומאורותיהם של רבותינו הקדושים בתלמודם ומדרשם, פירושיהם ודרושיהם, מחקרם וסודותיהם.

יודע אני בעצמי שלא הצלחתי להשלים מלאכה זאת בכל סעיפיה וענפיה המרובים מאד, וגם במעט אשר כתבתי לא הגעתי להבינם על בוריין ועמקם, ולא להביעם בשפה ברורה, שכן טבע הדברים מחייב לקצר ולא להאריך, וכאמרם ז"ל: ״דבש וחלב תחת לשונך״ [שיר השירים ד,יא] דברים המתוקים מדבש וחלב יהיו תחת לשונך, דברים שהם כבשונו של עולם יהיו תחת לבושך (חגיגה יג,א). ובכל זאת התאמצתי בחבורי הקטן בכמותו ודל באיכותו זה, לתרץ ספקותיהם ושאלותיהם של השואלים שאלת חכם כדי לתרץ את ספקותיהם, ולהשיב כלפי המלגלגים שמרבים בשאלות ־ כדי לעקור מלבם הם ולבם של אחרים יסודות האמונה של תורת ישראל, שהיא תורת הדעת והחיים, כדי לקיים בעצמנו מצות התורה: ״תמים תהיה עם ה׳ אלקיך" (דברים יח,יג), ותפלת נעים זמירות ישראל במזמוריו: ״יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש״ (תהלים קי"ט,פ), ובה׳ שמתי מבטחי ואמרתי: ״ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש״ [שם מו] ו״יהיו לרצון אמרי פי והגיון לפי לפניך ה׳ צורי וגואלי״ [שם יט,טו].
כאן המקום להודות ולברך את הרבנים הגאונים חברי ועד ההדפסה לספרי, וביחוד ידידי הגאון המפורסם בחבוריו היקרים כמוהר״ר אליעזר יהודה וולדינברג יצ״ו חבר בית הדין בירושלים שע״י הרבנות הראשית לישראל, אשר התמסר בכל לבו בהדפסת ספר זה בהדורו ושלמותו. ולכל מוסדות והסתדרויות אשר עזרו בתרומותיהם להשלמת הוצאת הדפוס שהן גדולות ועצומות בשעה זאת.
ברכה מיוחדת אני נושא למוסד הרב קוק בהנהלתו המוצלחת של ידידי וחביבי הרב הגאון ספרא רבה כמוהר״ר י.ל.הכהן מיימון שליט״א, אשר תמך בסיועו החשוב של ספר זה ויתר ספרי אשר נדפסו עד כה, לכולם הנני מודה מקרב לב, ואומר: ברך ה׳ חילם ופעל ידם תרצה.
ולבסוף הנני להזכיר בדמע את אסוני הגדול בימים אלה, בהלקח ממני בני חמודי יוסף רפאל עזיאל ז"ל, והנני מצדיק עלי דין שמים באהבה, ומתפלל לעלוי נשמתו במחיצתם של צדיקים וחסידים.
והנני מסיים בהודאה ותפלה לפני ה׳ נורא עלילה ואומר: מודה אני לפניך ה׳ אלקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש והגעתני עד הלום, יהי נא חסדך הגדול עמי עוד כל ימי חיי עלי אדמות, לשקוד באהבה בתורתך הקדושה, ״גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך״ [תהלים קי"ט,יח], ויהא רעוא מלפניך שאומר דברים שיהיו מקובלים בבי מדרשא. ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם רעיתי ועזרתי בחיים עליזה לבית אלטאראס, בני ובנותי, חתני וכלותי ואחי – הם וכל ביתם, ברכנו אבינו כולנו בחיים ושלום, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, הראנו ה׳ ישועתך, ושפות שלום לנו ולמדינת ישראל אשר הקמות בנפלאותיך וזרוע עזך, וקיים בנו ולעינינו יעודיך הטובים בתורת קדשך לאמור: ״והביאך ה׳ אלקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה והיטיבך והרבך מאבותיך״ [דברים ל,ה], ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, וכסא מלכות בית דוד עבדך משיחך יכון בה לנצח ולדור דורים בבנין אפריון ואריאל, אמן.

כנפש עבדך המצפה לישועתך
בן ציון מאיר חי עזיאל
ראשון לציון הרב הראשי לישראל