ה

הבדלה

ברכת הנר בהבדלה כשהנר מאחורי זכוכית ח״ג עמוד קג

הדלקת נר הבדלה בחשמל ח״ג עמוד פח, קב

על אילו משקאות מבדילים ח״ח עמוד מ

הבחנה

בגר שנתגייר ואשתו עמו ח״א עמוד קנח

בדין גויה שנישאת לישראל ונתגיירה ח״ז עמוד עה

בדין הסכימו להתגרש ונפרדו זה מזה ח״ז עמוד קכט

בדין ישראלית הנשואה לגוי ח״ז עמודים סח, עג

בדין מילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן ח״ז עמוד קכח

בדין מניית חדשי הבחנה משעת כתיבת הגט או משעת נתינתו ח״ז עמוד קכז

בדין סריס שקידש ח״ז עמוד קכח

בדין עגונה שהותרה להנשא ע״פ בית דין ח״ז עמוד קיח

בישראלית הנשואה לגוי ח״ז עמוד קכד

בישראלית מגוי או בגויה מישראל ח״ח עמוד עח

יסוד איסור הבחנה ח״ז עמוד קיא

מזנה שהתעברה אם צריכה הבחנה ח״ה עמוד פ

מניית החודשים משעת כתיבת הגט ח״ז עמוד קכט

בדין שלושה חודשי הבחנה למזנה ח״ז עמוד קמג

הבערה

הבערה והוצאה מתוך שהותרה לצורך הותרה שלא לצורך ח״א עמוד סו

הבערה וכבוי בגחלת של מתכת ח״א עמוד רכג

הבערה להנאת הגוף ח״א עמוד סח, עב

הבערת התנור ע״י כיוון השעון להחם התבשילים בשבת ח״א עמוד רכד

הברחה והערמה ח״ד עמוד קכו

הגהה

מסירת עלי הגהה למי שחשוד שיעבוד בשבת ח״ט עמוד כג

הדור

הדור באתרוג ח״ו עמוד ד

הדור מצוה ח״ו עמוד ה

הדור מצוה דאוריתא או דרבנן ח״ג עמוד רכח

הדור מצוה, והדור באתרוג, מדמי מעשר ח״ג עמוד רכז

הדלקת נר שבת

החייבים בהדלקה ובברכה ח״ח עמוד עג

נר שבת, נר הבדלה ונר חנוכה בחשמל ח״ג עמוד פח

ההלכה והמוסריות ח״ד עמוד לו

הובלת מתים

סוגי המטות להובלתם ח״ח עמוד כד

ע״י מכוניות, האם מותר ח״ח עמוד כג

הודאת האשה לדברי עד טומאה ח״ח עמוד עא

הוית האישות בישראל ח״ז עמוד רעד

הוכר עוברה ח״ח עמוד שכה

הולכי דרכים

מה דינם לענין סוכה ח"ח עמוד קלג

הולכין אחר הרוב ח״א עמוד קץ

הוצאה מרשות לרשות

בעיר המוקפת ים ח״ח עמוד פה

לענין נסיעה בשבת כשהנהג גוי ח״ח עמוד פד

הוצאת זרע

אם מותר להוציא ש״ז לשם הריון ע״י אמבטי וכדומה ח״ה עמוד מט

גדר איסור הוצאת זרע לבטלה ח׳׳ט עמוד קצט

השחתת זרע לבטלה ח״ה עמוד קל

לבדיקה, למי ששהה שש שנים עם אשה ולא זכה לבנים ח״ה עמוד קכט

לבטלה, בגדר איסור הוצאה ח״ט עמוד קצט

לצורך בדיקה ח״ט עמוד קצט

לשם בדיקה להוודע אם הוא עקר ח״ז עמוד רנה

הזיות

הזיות האסורות משום דרכי האמורי ח"ב עמוד פא

הזכרת שלום

בבית המרחץ ח"ג עמוד יז

בדרך שיחה ח"ג עמוד יח

הזכרת שם ה'

בהקלטה, מתי אסור ומתי מותר ח״ט עמוד כ

האם האיסור בשם ה׳ דוקא או גם בשאר שמות ח״ט עמוד יט

לבטלה, מי חייב החזן או מניח הטבלא הקלוטה מקול החזן ח״ט עמוד יט

החזרת קדירה

מה הדין כאשר היא רותחת ממש ח״ח עמוד סח

מה הדין לאחר שהתקררה ח״ח עמוד סח

היושבת על המשבר ומתה ח״ט עמוד רכו

היתר איסור דרבנן משום צערא דגופא או הפסד ממון ח״א עמוד לז

היתר גזירת חכמים משום חיי נפש ח״ג עמוד קעד

היתר נישואין

בדין עדות עד אחד במיתת אשה ח״ז עמוד רמז

בענין ספק פלוגתא בחרגמ״ה ח״ז עמוד רנ

בעל שנפרד מאשתו ועברו שנים רבות לפרודו ממנה ח״ז עמוד שס

בעל שנשבה ח״ז עמוד שנט

למגרש בגירושין אזרחיים ח״ז עמוד שנג

היתר תלוי בענין ולא לפי ההוראה ח״א עמוד קכה

הכשר לקבלה טומאה ח״ד עמוד רסו

הכשרת כלים לפסח

דין כלי זכוכית וכלי חרס המצופים באבר וזכוכית ח״ח עמוד קא

מהי אמת המדה להכשרתם ח״ח עמוד ק

הלואה בשבת ח״ג עמוד קז

הלואת יו״ט אי ניתנה ליתבע ח״א עמוד רלא

הלוית בנים אחרי מטת אביהם ח״ו עמוד קצו

הלכה ואין מורין כן ח״ח עמוד נ

הלכות קבועות ח״ב עמוד רכה

הלכתא בלא טעמא נאמר גם כשאין הטעם מספיק ח״א עמוד קעז

הלל

האם לאומרו ולברך ביום העצמאות ח״ח עמוד נ

הללויה

קדושתה ח"ו עמוד יא, יח, כא

הלנת הדין

בדיני נפשות ח״ד עמוד נא

לכל טעם חדש לחובה ח״ד עמוד נא

הלנת המת

בלא קבורה ח״ו עמוד קנג

לצורך כבודו ח״א עמוד ריא

משום סכנת נפשות ח״ח עמוד כג

המחלק נכסיו ח"ד עמוד קצב

המשנה ממטבע שטבעו חכמים ח"ג עמוד רכא

המתנה והמלכה במשפט ח"ד עמוד ב

הנאה

דבר האסור בהנאה חשיב כאינו ברשותו ח״א עמוד צ

הנאה הבאה שלא מממשו ח״א עמוד פז

הנאה הנראית ח״א עמוד פח

הנאה מאיסור כשנהנה אחר היתרו של האיסור ח״ג עמוד קסו

הנאה שלא כדרכה באיסורים שלא נאמר בהם לשון אכילה או בדברים שאסורים בהנאה ח״א עמוד פז, פט

הנאה שלא כדרכה בדברים שאסורים בהנאה מן התורה ח״א עמוד פח

הנאת דפנות סוכה ח״א עמוד פז

הנאת למוד בדבר שאסור בהנאה ח״א עמוד ריג

הנאת ע״ז שלא כדרך הנאתו ח״א עמוד פז

הנאת עצי סוכה, אי איסורן דאורייתא ח״א עמוד פז

הסתכלות בדבר האסור בהנאה ח״א עמוד רט, רטז

הנהגה בכלאיים של בהמה ח"ד עמוד רפה

הנטען על השפחה ונשתחרר ח"ב עמוד קפט

הסירו מכשול מדרך עמי ח"ה עמוד קסד

הספד

הכנסת ארון המת לבית הכנסת לשם הספד ח"ו עמוד קמט

הספד וקבורה אי משום יקרא דחיי ח"א עמוד רי

הערמה

בדאורייתא ח"ד עמוד קכג

בשבועה במקום שנמשך ממנה חלול ה׳ ח"ד עמוד קל

בשבועה נגד דינא דמלכותא ח"ד עמוד קל

בשבועה שבערכאות ח"ד עמוד קכח

דמוכחא טובא ח׳׳ד עמוד קכד

לפטור מתרומה ומעשר ח״ד עמוד קכה

מסופקת ח״ד עמוד קכד

שאינה נכרת ח״ד עמוד קכד

הפה שאסר הוא הפה שהתיר

בדין הוחזקה אשת איש ח״ז עמוד תקמא

בתוך כדי דיבור ח״ז עמוד תקמ

האם נאמן גם כשאפשר לברר ע״י עדים ח״ז עמוד תקלח

הפלגה

בספינה לצורך מצוה, האם מותר בשבת ח״ח עמוד פו

הפלה

הפילה חתיכות בשר לאחר ארבעים יום להריונה, ושוב הרתה וילדה זכר, האם חייב בפדיון ח״ט עמוד קעה

הפלת מלאכותית ח״ד עמוד רכא

הפלת עובר כדי להמלט מאיסור אשת אח ח״ד עמוד רכה

זמן טהרה למפלת ח״ט עמוד קכט

הפסד

היתר איסור דרבנן משום צערא דגופא או הפסד ממון ח״א עמוד לז

הפסד מרובה ח״א עמוד קלא

הפסק פרשיות פתוחות וסתומות ח״א עמוד קסט

הפסקה בכתיבת השם ח׳׳ו עמוד ז

הפקר

בדבר שהוא מפורסם לבעליו מישראל ח״ו עמוד צא

בהמת הפקר שילדה בכור ח״ו עמוד פח

דבר שהוא בביתו ורשותו ח״ו עמוד צג

הוית ההפקר ח״ו עמוד צג

המפקיר בהמתו המבכרת לפטרה מקדושת פטר רחם ח״ו עמוד צא

הפקר ומתנה בשבת ויו״ט ח״א עמוד רל

הפקר לזמן ח״ו עמוד צז

זמן חלות ההפקר ח״ו עמוד צה

פטור מעשרות בהפקר ח״ו עמוד צה, קז

הפרשת או קריאת שם בכורים בזמן הזה ח״ו עמוד קכד

הקהל

האם יש איסור לקרא בס״ת במקום שלא תקנו חז״ל ח״ח עמוד כו

קריאה בהמון חוגג, האם מותר ח״ח עמוד כה

הקלטה

האם אסור לשמוע בה או להשמיע בה את שם ה׳ ח״ט עמוד יז

הקנאת שטרי חוב ח״ד עמוד קצב

הקפות למתים לפני הקבורה ח״ג עמוד כא

הר הזיתים ח״ו עמוד קסז

הרבעה

בבני נח ח״א עמוד צד

הכנסת בכור לדיר שיש בו עזים לשם הרבעה ח״ו עמוד עז

הרבעת בהמה בחול המועד ח״ו עמוד עה

הרבעת פסולי המוקדשין ח״ו עמוד עה

הרדמה חשמלית קודם השחיטה ח״א עמוד קו

הרהורי עבירה ח״ג עמוד קסז, ח״ז עמוד שסא

הרוגי ביתר

בדין עגונה ח״ז עמוד קנו

הריגה

הורג גוסס ח״ה עמוד שמה

חריגת העובר שהוא חי אחרי מיתת אמו ח״ט עמוד רכה

הריון

אם מותר להוציא ש״ז לשם הריון ע״י אמבטי וכדומה ח״ה עמוד מט

לפני הנישואין ח״ז עמוד תל

מעוברת ע״י אמבטי, אם אסורה להנשא עד אחרי זמן ההנקה מדין מעוברת ומינקת חברו ח׳׳ה עמוד מט

הרכבה

הרכבה בבני נח ח״א עמוד צד

הרכבת אילנות זב״ז של מינים שונים ח״א עמוד קצו

של עץ שקד בעץ שקד מר ח״ט עמוד קעח

הרשאות בגיטין ח״ז עמוד תקכז

השארת הנפש ח״א עמוד רטו

השבת אבידה

הצלת ממון ובהמת חבירו מדין השבת אבדה ח״א עמוד רטו

השמעת קול בכלי שיר ח״ג עמוד קלט

התורה חסה על ממונם של ישראל ח״א עמוד 3

התיישנות

בשטר חוב או מתנה ח״ד עמוד קלג

בשטר כתובת אשה ח״ד עמוד קלא

בשטר שבחתימת ידו ח״ד עמוד קלו

גדר זמן ההתיישנות ח״ד עמוד קלה

השטר מביאה לידי דין מרומה ח״ד עמוד קלד

שטר הכתובה של אשה גרושה מבעלה או בתביעת נדוניתה ח״ד עמוד קלב

התכה

התכת אותיות הדפוס שיש בהם שמות משמות הקדש ח״ו עמוד יח, כ

התכת אותיות השם שסודרו על ידי יציקה ח״ו עמוד טו