ו

והיו עיניך רואות את מוריך ח״ג עמוד לז

והייתם נקיים מה׳ ומישראל ח״ד עמוד יד

ויכולו

אמירת ויכולו מעומד ח״ו עמוד רכט

וילון

איסור בנית אוהל ח״ג עמוד קיז

ולד שקים לן שכלו חדשיו ח״ה עמוד שכה

ועד הקהילה

האם מותר לועד הקהילה לעכב מילה לאדם שלא שלם מס לועד ח״ט עמוד קנד

אם ראוי למנות ערל כחבר בו ח״ט עמוד לג

וקדשתו לכל דבר שבקדושה ח״ג עמוד מד