ח

חביב עדיף אינו אלא במידי דאכילה ח"א עמוד צב

חובת קטנים בתפילה ח"ג עמוד ריד

חוזר וניעור ח"א עמוד קכט

חול המועד

גלוח או תספורת ח"ג עמוד קפה, קפו, קצ

לענין גילוח וכיבוס ח"ח עמוד קכב

חולה

גירושין לאשה שהיא חולה ח"ז עמוד שצג-שצז

חולה שיש בו סכנה

להאכילו איסור וברפואה ידועה ח"ב עמוד עג, עד

חומרא דאתי לידי קולא ח"א עמוד צז

חופה

בענין העמדתה בבית הכנסת ח"ז עמוד ש, שו

הסיבות ללבישת טלית וברכת החתן ח"ח עמוד ז

העמדתה באחד בשבת ח"ז עמוד שנ

עריכת חופה בבית הכנסת ח"ח עמוד לו

שבירת הכוס בשעת החופה ח"ה עמוד תמד

תפילת מנחה לפני סדור החתונה בבית הכנסת ח"ג עמוד רכה

חופר בור במצר שדה חברו ח"ד עמוד קמה

חות דעת בתור מומחה בבית דין של ערכאות ח"ד עמוד מד

חזקה

חזקת האם להכשיר בתה ח״א עמוד קכה

חזקת זמן שאין בו אכילת פירות ח״ד עמוד רצד

חזקת מתהפכת והאם לידה מוציאה מחזקת מתהפכת ח״א עמוד קנח

חזקת שלש שנים ח״ד עמוד שב

חזקת שלש שנים בהנאה שיש בה עבירה או פירות הפקר ח״ד עמוד רצט

חזקת שלש שנים בפירות בנות שוח ח״ד עמוד ש

חזקת שלש שנים דינא הוא או תקנת חכמים ח״ד עמוד רצד

חזקת שלש שנים ונמוקה ח״ד עמוד רצב

שלא נתבררה שעה אחת ח״ז עמוד רסח

חזרת הש"ץ

אין לבטלה אפילו ללימוד תורה ח״ח עמוד יז

מדוע לא תקנוה בתפילת ערבית ח״ח עמוד נג

חידוש הסנהדרין ח״ו עמוד רכה

חיישינן למעוטא ח״ב עמוד נח, ח״ה עמוד רלא

חישובי זמנים במקומות שונים ח״ג עמוד עו

חיתוך נייר בשבת

באלו תנאים עובר על איסור קורע ומחתך ח״ח עמוד צג

מה דינו כשיש נקבים וחיבור מדולדל ח״ח עמוד צז

מתי מתירים משום כבוד הבריות ח״ח עמוד צה

חכם

שאסר אין חברו רשאי להתיר ח״ד עמוד מא, ח״ז עמוד רסב

שאסר בזמן הזה ח״ז עמוד רסג

שאסר ונתבררו שינויים בגוף השאלה ח״ז עמוד רסג

שהורה הלכה בדיני ממונות על פי צד אחד אם יכול לדון באותה שאלה בשמיעת טענות שני הצדדים ח״ד עמוד מד

חלב

חלב גמלים מה דינו ח״ט עמוד קא

ישראל שקנה חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו ועשאו גבינה ח״ב עמוד מז

שחלבו גוי ח״א עמוד קלה

שחלבו גוי בעיר שלא נמצא שם חלב טמא ח״ב עמוד נ

חלב שעל הקיבה שהוא מיובש ח״ט עמוד פט

חלה

חלת דמאי בארץ ישראל ח״ו עמוד צט

פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ לענין חלה ותרומות ומעשרות ח״ו עמוד קיג

חליבה בשבת

איסורא דאורייתא או דרבנן ח״א עמוד ל

דיני ואופן החליבה ח״ח עמוד סו

חולב לאיבוד ח״א עמוד לב, ח״ג עמוד קל, קלד, קלט, ח״ח עמוד עג

חולב לתוך אוכל ח"א עמוד לא

חליבה בשבת ח״א עמוד כט, ח״ג עמוד קכח, קלב־קלז

משום ישוב ארץ ישראל ח״ג עמוד קלה, קלח

משום צער בעלי חיים ח״ג עמוד קלג, קלה

ע״י קטן ח״ג עמוד קלו

על ידי גוי ח״ג עמוד קלג

חליצה

התרת היבמה על ידי חליצה ח״ה עמוד שצב

כוונה במצות חליצה ח״ה עמוד תטז

כפית לחליצה בספק סריס ח״ה עמוד שפט

מה נקרא זרע קיימא לפטור מן החליצה ח״ה עמוד שכא

מעשה החליצה ע״י היבמה החולצת ח״ח עמוד שצו

מצוה זו מביאה חיים וברכה ח״ז עמוד תקעח

מצות חליצה ותכליתה ח״ה עמוד תיג

מצות חליצה ליבמה נאמרה או גם ליבם ח״ה עמוד שצ

מצות חליצה קודמת ח״ד עמוד קס

פרטי דינים ח״ז עמוד ז

שנעשית עפ״י עצת בית דין או במקום איסור יבום ח״ה עמוד שצח

חליצת כתף על אב ואם ורבו ח״ח עמוד כד

חמאה של גוים

מה דינה ח"ט עמוד צט

חמץ

אם לסמוך על בדיקה כימית לאסור או להתיר ח״ט עמוד קכה

אם מותר להחזיר פתקאות מזונות בחול המועד פסח שהחנוני מקבל בהם במחלקת האספקה מצרכי מזון לפי מכסת הנקודות שהחזיר ח״ג עמוד קסה

חמצו של ישראל ביד גוי ח״ג עמוד קסד

חמץ שעבר עליו הפסח

אם מותר להוסיף עליו כדי לבטלו ברוב ח״ח עמוד צט

בשוגג או באונס ח״ג עמוד קסד, ח״ח עמוד צח

מכירתו לגוי שאשתו יהודיה מומרת ח״ח עמוד צח

מכירתו ללא שטר וללא שכירות ח״ח עמוד צח

חמר מדינה

מה נכלל בזה ח״ח עמוד מב

חנוכה

הדלקת נר חנוכה בחשמל ח״ג עמוד פח

חנות של נחתומין וצבעין או רפת של בקר שתחת אוצר ח״ד עמוד קמב

חצי שיעור

באיסור מלאכת שבת ח״ט עמוד לג

בדבר שנזכר שיעורו בתורה ח״ג עמוד קמד

בעבר ד׳ אמות ברשות הרבים ח״ג עמוד קמא

חצי שיעור איסור מן התורה ח״ב עמוד מא, ח״ג עמוד קמב

שלא כדרך הנאתו ח״א עמוד פט

חציו עבד וחציו בן חורין ח״ו עמוד קלח

חציצה

בבית הסתרים ח״ב עמוד קיא

בדין טבעת המונחת בפרוזדור הרחם ח״ט עמוד קמא

בדין מה חוצץ בטבילה ח״ט עמוד קלז

בדין סתימת שיניים זמנית ח״ט עמוד קמא

במקום בלוע ח״ב עמוד קיב

במקום שיש סכנה להסיר החוצץ ח״ב עמוד קטז

מה הדין בגבס ח״ט עמוד קלח

מעוטו ואינו מקפיד ח״ב עמוד קטו

עיקר דין חציצה ח"ב עמוד קז

קציצת הצפרנים משום דבר הדבק בהן ח"ב עמוד קיט

חרדת הדין ליכא אחר עיכול בשר המת ח"א עמוד ריז

חרם

הטלת חרם, דברי איום על העדים ודין מרומה ח"ד עמוד סג

חרם דרבנו גרשום

באשה המורדת על בעלה ח״ה עמוד ב

בענין אשה חולת רוח ח״ה עמוד רנ

במקום שהאשה המירה דתה ח״ה עמוד ח

במקום שהאשה נאסרה על בעלה ח״ה עמוד ח

בענין הולך ממקום שקבלו חדר״ג למקום שלא קבלו ח״ט עמוד לח

היתר באשה שזנתה תחת בעלה ח״ז עמוד שסג

בענין ספק פלוגתא בחדרגמ״ה ח״ז עמוד רנ

חדר״ג ושבועה בהיתר שלא לישא אחרת ח״ז עמוד א

כשיש עדות שראו את האשה יוצאת ליהרג ח״ז עמוד רכח

חרמי הצבור ח"ד עמוד כב

חרש

אשה הנשואה אליו וטוענת מאיס עלי מחמת חרשותו ח"ז עמוד תקנו

פקח שהתחרש ולמד לדבר בבית ספר לחרשים ח"ה עמוד תמג

חרש שוטה וקטן

במעשה המצוות ח"ד עמוד רעג לענין עדות

חשד

חשדא דרבים ח"ט עמוד קכ

חשוד במחשבת עבירה ח"ד עמוד רצ

חשמל

אור החשמל דינו כאש ח״א עמוד רכז

בשבת והדלקתו לנר שבת וחנוכה ח"א עמוד כג, רכה, ח"ג עמוד פט

הבערת אור הוא איסור תורה ח״ח עמוד סה

הדלקת נרות חשמל ליארצייט ח״ג עמוד סו

הדלקתו בשבת ע׳׳י שעון שבת ח״ח עמוד סד

הנאה בשבת כאשר יהודים עובדים בחברת החשמל בשבת ח״ח עמוד סו

הנאה מאור החשמל בשבת לאחר הפסקת חשמל בשבת ח״ח עמוד סז

חשמל ביו״ט ח״א עמוד סו

לימוד לאורו בשבת, אם לאסור משום ״לא פלוג" ח״ח עמוד סט

לימוד לאורו בשבת, אם לחוש שמא יטה ח״ח עמוד סט

מדוע לא חששו שיחליף נורה שנשרפה ח״ח עמוד ע

חתוכי דאונה ומצר החזה ח״א עמוד קי

חתיכה עצמה נעשית נבילה

בשאר איסורין ח"א עמוד קכח

כשלא נודע קודם התערובות ח"א עמוד קכח

בלח בלח ח"ד עמוד נה

חתימה

אם חתימה מצלת מדין נשתקע ח"ה עמוד רעא

חתן

נפילת אפים ח"ג עמוד לג

חתן תורה

האם מותר להפסיק לפני קריאת בראשית ח"ג עמוד נב