ט

טבילה

איסור טבילה בים בשבת ובימים טובים ח״ח עמוד צב

אם מותר לאשה חולה באזנה לשים אצבעה בתוך האוזן בשעת הטבילה ח״ב עמוד קו

ביום השביעי מבעוד יום ח״ט עמוד קעח

ביום השביעי מסיבת אונס ח״ט עמוד קלג

ביום השביעי שחל בעשב״ק ח״ט עמוד קל

במקוה של מ׳ סאה שהוא גליד ח״ט עמוד קמז

במקוה שלג, או ברד או כפור ח״ט עמוד קמה

טבילת גר ח״א עמוד קנד

ע״י חפיפת שערות ראשה בידיה וע״י נקור הצפרנים בלבד ח״ב עמוד קכ

עברה וטבלה ביום השביעי ח״ט עמוד קלב

טביעת עינא דקלא ח׳׳ה עמוד קפו

טבל

האוכל טבל ח"ו עמוד מח

טבעת

ברחם בדין חציצה בטבילה ח״ב עמוד קז, קיא , ח״ט עמוד קמא

ברחם, בדיקה בימי ספירה ח״ב עמוד קטז

טבעת

של פרקים שחקוק בהם השם, האם מותר לפרקו ח׳׳ו עמוד יד

טובי העיר ח״ג עמוד ריא, רכב , ח״ד עמוד כו, ח״ד עמוד כו

טומאה

דבר המקבל טומאה שמחובר לקרקע ח״ב עמוד קכח

טומאת אוהל במת עכו״ם ח״ו עמוד קצא

טומאת כהנים בזמן הזה ח״ו עמוד קצב

טומאת מגע ומשא במת גוי ח״ו עמוד קצא

טורח ציבור ח"ג עמוד כג, קנו

טלויזיה

טעמי איסור הפעלתה בשבת ח״ח עמוד פח

טלטול

בדין אם מותר לחלק קרח בשבת לאלו ששילמו מערב שבת ח"ח עמוד פט

בדין דבר העשוי גם לתכשיט וגם להשתמש בו ח"ח עמוד פב

טלית

אופן ההתעטפות המחייב ברכה ח״ח עמוד ח

הסיבות ללבישתה בחופה וברכת החתן ח״ח עמוד ז

חתן המתעטף בטלית ח״ח עמוד ט, ח״ט עמוד לח

טלית קטן זמן לבושו ח״ט עמוד מ

טלית קטן שיעור שאפשר לברך עליה ח״ח עמוד י, ח״ט עמוד מא

לרקום פסוקים מן התורה על הטלית ח״ו עמוד לה

עטיפת טלית בלילה ח״ח עמוד י

שניים שמתעטפים ביחד ח״ח עמוד ח

טלפון

איסור שימוש בשבת ח״ח עמוד סז

השמעת קול בשבת ח״א עמוד לח

עדות על ידי טלפון ח״ד עמוד עה

עניית אמן דרך הטלפון ח״ג עמוד צב

טעם אחד משני מקראות ח"ד עמוד נג

טעם כעיקר דאורייתא ח"א עמוד מט

טעמא דקרא

דרשינן טעמא דקרא ח"ב עמוד צא

טעמי מצות שביעית ח"ו עמוד קכה

טעמים

טעות בניקוד או בטעמי הנגינה ח"ג עמוד רל

טענה

טענת חלקנו השותפות ח״ד עמוד קמח

טענת מאיסה עלי ח״ז עמוד תלג, תלו

טענת מתעסק בכתב ידו ח״ד עמוד קמח

טענת פרעתי או אמנה נגד כתב ידו ח״ד עמוד קמז

טענת שלא להשביע את עצמו ח״ד עמוד קעג

טריפה

אטום בסירכא ח״א עמוד קט

בהמה המסתכנת בצבית בטנה ואין לה תקנה להצילה ממות אלא בנקיבת הכרס בסכין מיוחד ח״ב עמוד ז, יח

בהמה שנקבה בסכין מלובנת ח״ב עמוד ז

בועה בחריץ אונה העליונה ח״א עמוד קיג

בועה בריאה במקום שסמוך לשדרה ח״א עמוד קיב

בועה בשפולי אונה ח״א עמוד קט

בועה וסירכא לדופן צר ח״א עמוד קיא

בועה ע״ג אונה ח״א עמוד קט

בן טריפה לענין יבום וחליצה ח״ה עמוד שדמ

גלד ע״ג הריאה ח״א עמוד קיט

היתר אשת איש שנעלם בעלה על ידי עדות של סמני טריפה ח״ה עמוד קטז, קיז , קיט

טריפה אינה חיה ח״ב עמוד ח

טריפה שילדה ח״ב עמוד ח

טריפות האדם ח״ה עמוד שנב

יתרת בריאה ח״א עמוד קט

כרס פנימי שנקב ח״ב עמוד טו

לענין מצות פריה ורביה ח״ה עמוד שנ

מים בחלל הבהמה ח״א עמוד קיט

מצר החזה עדיף מחתוכין  ח״א עמוד קי

מראה פסולה בריאה בדופן צר ח״א עמוד קט

נחמרו בני מעיה ח״א עמוד קז

ניקבה ודופן סתמה ח״ב עמוד יז

נקב בכרס הפנימי ח״ב עמוד טו

נקובה או חסרה בסכין מלובנת ח׳׳ה עמוד שנא

נקיבת קרומי הריאה ח״א עמוד קטז

סרוכה לעצם ובשר בדו׳׳צ ח״א עמוד קיג

קורט דם בקרום העליון של הריאה ח״א עמוד קטז

קרום הטחול בצדו הדק אי סותם נקב הכרס ח״ב עמוד כ

קרום מכסה על הבועה ח״א עמוד קטז

קרום שעלה מחמת מכה אחר זמן ח״ב עמוד יט

ריאה דאושא ח״א עמוד קלג

ריאה של בהמה, בדיקתה בנפיחה ח״ט עמוד מו

ריאה שנמצא בה כמין נחש ח״א עמוד קכא

ריאה שנמצאת בה יבלת ח״א עמוד קיז

ריעותא בושט ח״א עמוד קז

ריעותא בריאה ח״א עמוד קכ

שהיית י״ב חודש לענין ספק שריפה ח״א עמוד קו

שיכולה להרפא ח״ה עמוד קכא

ששהתה י״ב חודש ח״ב עמוד ח, יא