יורה דעה רעו-תרפח

רעו כיצד לתקן ספר תורה שנמצא חסר שני פסוקים, וכן בענין איסור מחיקת שם ה', ודין החלפת יריעה בת דף אחד במקום יריעה בת ג׳ דפין ח"ט סימן מ עמוד קעב

רעו ספר תורה שה״א ראשונה משם הויה נפסק גגה לגמרי ח"ו סימן ע עמוד י

רעו ספר תורה שנטשטשו ממנו אותיות י״ק משם הויה ח"ו סימן סט עמוד ו

רעו ספר תורה שנכתב עם אותיות משונות ואותיות המתוייגות שלא כמקובל כיצד לתקנו ח"ט סימן לז עמוד קסה

רעט כיצד לתקן ספר תורה שנמצא חסר שני פסוקים, וכן בענין איסור מחיקת שם ה' ודין החלפת יריעה בת דף אחד במקום יריעה בת ג׳ דפין ח"ט סימן מ עמוד קעב

רפ ס׳׳ת שנקרע הגויל קרע גדול לתוך האותיות אם ראוי להכשירו ע״י תפירה או דבק ח"א סימן יח עמוד קע

רפב אם מותר לאיש ואשתו לישן בחדר הסמוך לבית הכנסת בכותל משותף שבו עומד ארון הקודש, ואם מותר להשתמש בכותל זה תשמישי חול ח"ו סימן עד עמוד כז

רפב הולכת ספר תורה לבית החיים בזמן תפלה של שעת צרה ח"ו סימן עג עמוד כה

רפב כתיבת פסוקי תנ״ך על קופסאות של צדקה ח"ו סימן עו עמוד לב

רפב סגירת ספר מראשו לסופו ח"ו סימן עה עמוד ל

רפג כתיבת פסוקי תנ״ך על קופסאות של צדקה ח"ו סימן עו עמוד לב

רפו חיוב מזוזה במחנה עצורים שהם בשלטון ופקוח נכרים וחיוב מזוזה בבתי האסורים שהם בשלטון ופקוח ישראל ח"ו סימן עז עמוד לז

רפח מזוזות שנעשות על ידי צלום ח"ו סימן עח עמוד מד

רצד דין ערלה לפלפל החריף והמתוק ונטיעות הדומות לזה וברכותיהן ח"ו סימן פ עמוד נו

רצד שתילים שנעקרו ממקומם ונטעו במקום אחר בתוך שנות ערלה ח"א סימן כ, כא, כב, כג עמוד קפ, קפה, קצג, קצב

רצה הרכבת עץ שקד בעץ שקד מר ח"ט סימן מב [א] עמוד קעח

רצה כלאי אילנות ח"א סימן כד עמוד קצו

רצו אבטיח ומלון אם הם כלאים זה בזה, ואם הם כלאים מהו שיעור הרחקתם ח"ו סימן פה עמוד סה

רצו כלאי הכרם בזרע תירס ח"ו סימן פד עמוד סד

רצו מאלינס אם יש בהם משום כלאי הכרם ח"ו סימן פא עמוד נז

רצו צולע על יריכו ויש בו נפוח במקום צומת הגידים אם זה נקרא מום להתיר בכור ח"ו סימן צ עמוד עח

רצו תפוחי אדמה בכלאי הכרם ח"ו סימן פב עמוד סא וסימן פג עמוד סג

רצז הנהגה בכלאים ח"ד סימן טו עמוד רפה

שה פדיון הבן ח"א סימן כה עמוד קצז

שה פדיון הבן בדבר חשוב ח"ו סימן פז עמוד סט

שה פדיון הבן על מנת להחזיר ח"ו סימן פח עמוד עא

שח אשה שהפילה חתיכות בשר לאחר ארבעים יום להריונה, ושוב הרתה וילדה בן זכר – לענין מצות פדיון הבן ח"ו סימן צז עמוד קיב, ח"ט סימן מא עמוד קעה

שח הרבעה על ידי הכנסת בכורות למקום שבו עזים או איפכא ח"ו סימן פט עמוד עה

שח מנהג בכורים שנוהגים בארץ ישראל ח"ו סימן ק עמוד קכב

שח פדיון הבן בשוה כסף של חמש סלעים ח"ו סימן פו עמוד סז

שט, שיג צורם אוזן בבכור כדי להתירו במומו ח"א סימן כו עמוד רא

שטו מבכרת שיצאה מלאה ובאה ריקנית ולא מצאו במקומה שום סימנים של דם או לכלוך אחר וכעבור זמן ילדה ולד ח"ו סימן צא עמוד פ

שכ הפקעת קדושת בכורה על ידי סידור שטר מכירה לעכו״ם ח"ו סימן צב עמוד פא

שכ הפקרת בהמה מבכרת סמוך ללידתה ח"ו סימן צג עמוד פח וסימן צד עמוד צט

שכד חלת דמאי בארץ ישראל ח"ו סימן צה עמוד צט

שלא ברכת המצוות ח"ד סימן ה עמוד רנב

שלא בדין מצות הפרשת ונתינת תרומות ומעשרות ח״ו סימן צט עמוד קכ

שלא הרכבת עץ שקד בעץ שקד מר ח״ט סימן מב [א] עמוד קעח

שלא חיוב תרומות ומעשרות בפירות עכו״ם נטושים הנמצאים בידי מדינת ישראל ח׳׳ו סימן צו עמוד קו

שלא פירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ ופירות הארץ שיצאו לחו״ל לעניו חלה ותרומות ומעשרות ח״ו סימו צח עמוד קיג

שלא שדה השותפות בדין שביעית ח״א סימן כז עמוד רה

שלד בת ישראל שנשאת לגוי, האם קרוביה מתאבלים עליה ח״ח סימן ט [ב] עמוד יז

שלד הזכרת ש״ש בגרמופון ח״א סימן ה עמוד כ

שלד ישראלית שנשאת לגוי, דין אבילות עליה ח״ח סימן סא [ב] עמוד קלט

שלו ענייני רפואה והסתמכות על רופאים ח״ט סימן כג עמוד קכד

שמ ברכת דיין האמת בשעת הקריעה לכל אחד מהאבלים ח״ו סימן קז עמוד קמח

שמ הלוית בנים אחרי מטת אביהם ח״ו סימן קכו עמוד קצו

שמ רואה ס״ת שנפל לארץ או שנשרף ח״א סימן יט עמוד קעח

שמב במנהגי תפלה וקבורה ־ ועוד ח״ג סימן ו עמוד כ

שמב ענייני אבילות ח״ח סימן יג [ב] עמוד כג

שמג במנהגי תפלה וקבורה – ועוד ח"ג סימן ו עמוד כ

שמד הכנסת ארון המת לבית הכנסת לשם הספד ח"ו סימן קח עמוד קמט

שמד ישראלית שנשאת לגוי, דין אבילות עליה ח"ח סימן סא [ב] עמוד קלט

שמד אח שמירר את חיי אחיו ומת האם מותר שלא להתאבל עליו ח"ט סימן מה [א] עמוד קפד

שמה בת ישראל שנשאת לגוי, האם קרוביה מתאבלים עליה ח"ח סימן ט [ב] עמוד יז

שנא קבורה עם טלית מצויצת ח"ו סימן צו עמוד קנ

שנז נתוח המתים ח"ו סימן קי עמוד קנב

שסב אשה ששרפה גופת בעלה אם מותר לקבור אפרו , מת בער״ש ונקבר במוצאי שבת באיזה יום עושים הפקידה ביום השנה הראשונה ח"ו סימן קיא עמוד קנה

שסב מכירת בית הקברות ישן ע״מ לקנות במקומו קרקע פנויה במקום אחר. ואם מותר לכסות את פני הקרקע עם הקברות בעפר ולקבור בו מתים אחרים ח"ו סימן קיב עמוד קנו

שסג איסור פינוי עצמות המת ח"א סימן ל עמוד ריז

שסג הקדמת גדר מסביב לבית העלמין הספרדי בירושלים אשר הכרחי להשאיר קברים אחדים מחוץ לגדר ח"ו סימן קיד עמוד קסז

שסג פנוי מתים ח"ו סימן קכ עמוד קפד

שסג פינוי עצמות מתים ח"ו סימן קיט עמוד קפג

שסג פנוי קברות של חללי צבא ההגנה לישראל ח"ו סימן קיג עמוד קסא

שסג פנוי קברים קדושים שנפלו במלחמת השחרור ח"ו סימן קטו עמוד קסט

שסג נתוח גוף מת לצורך לימוד חכמת הרפואה ח"א סימן כח , כט עמוד רח, ריד

שסד מתים המובאים מחו״ל בתוך ארונות אם מותר לקברם בארון של ברול ולעשות בהם נקבים, ואם מותר להשתמש בארונות של מתים, ודין האבלות ח"ו סימן קכב עמוד קפו

שסט אם מותר לכהן לקחת אתו אפר קדושים שנשרפו על קידוש השם ח"ו סימן קיח עמוד קעח

שסט בורית שעשו צוררי ישראל מעצמות קדושים ח"ו סימן קטז עמוד קע

שעא אשת כהן מעוברת אם מותר לה להכנס באוהל מת ח"ט סימן מז עמוד קפט

שעא כניסת כהן לשטח בית הקברות ח"ו סימן קלא עוד רח

שעב אם מותר לכהנים להמצא תחת אהל אחד עם שלד אדם ואם מותר להם לנגוע בו לשם לימוד ח"ו סימן קכג עמוד קצ

שעב בנית בית על שטח גיא ההריגה בפולניה באופן שכהנים יוכלו ליכנס בו ח"ו סימן קיז עמוד קעב

שעב פינוי מתים הקבורים במקום בודד ח"ו סימן קכא עמוד קפה

שעג כהן שמת לו מת אם מותר בהליכתו ובחזרתו מבית הקברות להיטמאות לשאר מתים ח"ו סימן קכד עמוד קצג

שעד איש ואשה שנשאו זא״ז בחו׳׳ל רק על מנת לעלות ארצה ולהפרד בג״פ ומת האיש אם יש חיוב על האשה להתאבל עליו ח"ו סימן קכה עמוד קצד

שעד שומרת יבם שנשאת לזר ומת ח"ו סימן קכז עמוד קצז

שעד אח שמירר את חיי אחיו ומת האם מותר שלא להתאבל עליו ח"ט סימן מה [א] עמוד קפד

שעו קדיש יתום ח"א סימן ב עמוד ז

שצ תספורת בתוך שלשים לאבילות ח"ו סימן קכח עמוד קצט

שצט האם ניתן בתקופת האנינות למכור את העסק כדי שיפעל גם בימי האבלות ח"ט סימן מט עמוד קצה

תב אשה ששרפה גופת בעלה אם מותר לקבור אפרו , מת בער׳׳ש ונקבר במוצאי שבת באיזה יום עושים הפקידה ביום השנה הראשונה ח"ו סימן קיא עמוד קנה

תב הנחת תפילין למי שבא אצל גדול הבית ביום הז׳ ח"ו סימן קכט עמוד ר

תג בלא נגמר ליקוט עצמות בו ביום כי אם ליום המחרת מתי נוהגים אבילות ח"ו סימן קל עמוד רג

תרפח זמן קריאת המגילה בירושלים החדשה, כאשר ירושלים העתיקה (שהיא מוקפת חומה) היתה בידי הגויים ואין נמצא שם שום אדם מישראל ח"ח סימן סב עמוד קמ