יורה דעה א-רעו

א-ס הלכות שחיטה וטרפות ח"ט סימן ט [י] עמוד מא

א לימוד מלאכת שוחט ובודק לאנשים מחללי שבת מתוך הכרח של פרנסה ח"ב סימן א עמוד א

א תלמידים שלמדו מלאכת שחיטה ובדיקה אצל שוחט שנתגלה שאין לו כתב קבלה ח"ב סימן א עמוד א

ב שחיטת נכרי ואוכל נבילות להכעיס ח"ב סימן ב עמוד ד

ה הימום הבהמה בכח חשמלי לפני שחיטתה ח"א סימן א עמוד קא

יז באיסור הימום בהמה לפני השחיטה ח"ט סימן א [ב] עמוד מו

יח בענין חשוד ושליח לדבר עבירה ח"ד סימן יז עמוד רצ

לג קוץ בושט, רמש או נמלה בעור הושט ח"א סימן ב עמוד קז

לו בהמה המסתכנת בצבית בטנה ואין לה תקנה להצילה ממות אלא בנקיבת הכרס בסכין מיוחד ח"ב סימן ד עמוד יח

לו בועה גדולה ע״ג הריאה במיצר החזה, ובועה בסירכא לדו״ץ ח"א סימן ג עמוד קח

לט דין נפיחת הריאה ח"ט סימן א [א] עמוד מה

לט סירכא מהריאה מקום שאין הנקב פוסל ולא בצבצה הריאה אבל יצא דם ח"א סימן ד עמוד קטו

מב מרה שנמצא עליה עוד כיס קטן, ובספק שתי מרות ח"ט סימן ב עמוד נ

מח בהמה המסתכנת בצבית בטנה ואין לה תקנה להצילה ממות אלא בנקיבת הכרס בסכין מיוחד ח"ב סימן ג עמוד ז וסימן ד עמוד יח

מח קרום הטחול בצדו הדק אי סותם נקב הכרס ח"ב סימן ה עמוד כ

נב בדין עוף שנפל לגופרית, ותיכף נשחט כהלכה , ונמצאו מעיו חלקם אדום וחלקם ירוק ח"ט סימן ג [א] עמוד נב

סד בירור הלכה בדין נקור חוטי דכפלא ח"ב סימן ו עמוד כב

סו בדין דם שנמצא בביצה, ובביצה שנמצאת במעי תרנגולת שחוטה ח"ט סימן ד עמוד סא

סז בטעם איסור קירוב מיתת הבהמה והעוף לאחר השחיטה ח"ט סימן ה עמוד סה

סז דם טריפה אינו אסור גם משום טריפה ח"ט סימן ז [ו] עמוד עה

סז דם שבשלו ח"ט סימן ז [ה] עמוד עד

סז משא ומתן הלכתי בסוגיית איסור דם שבשלו ח"ט סימן ו עמוד סז

סט בשר הנמצא במקרר האם נאסר משום ״כבוש הרי הוא כמבושל״ ח"ט סימן י [ב] עמוד עט

סט בשר קפוא- לענין: שהייה ג' ימים ללא מליחה , ולענין: כבוש-הרי הוא כמבושל ח"ט סימן ט עמוד עו

סט בשר ששהה בחדר המקרר ג׳ ימים ויותר אם מותר במליחה, ואם נאסר מדין כבוש ח״א סימן ו עמוד קלב

סט בשר ששהה במקרר שלושה ימים בלא מליחה ח״ט סימן ח [ב] עמוד עה

סט מליחת בשר במלח מזוקק משני חומרים חריפים ח״ב סימן ז עמוד כה

סט מליחת הבשר בסוכר ח״ב סימן ח עמוד כח וסימן ט עמוד לג

ע בשר טריפה שלא נמלחה ונתערבה בבשר כשר ח״ט סימן ז [א] עמוד עב

עא איסור הג׳לאטין ח״ט סימן יג [ב] עמוד צ

פג איסור תולעים בדגים ח״ט סימן יא עמוד פ

פד איסור תולעים בדגים ח״ט סימן יא עמוד פ

פד בדיקת כרובים כבושים מתולעים ח״ב סימן י עמוד לד

פו היתר אבקת ביצים ח״ט סימן יב [א] עמוד פד

פז איסור חלב מיובש ודם קרוש ח״ט סימן יג [א] עמוד פט

צד כף בלועה באיסור שתחבה פעמיים בקדרה ח״ט סימן ז [ד] עמוד עד

צד שיעור ביטול כנגד שני איסורים ח״ט סימן ז [ג] עמוד עד

צח בשר שלא נמלח שנפל לתוך קדירה שמבשלין בה בשר כשר ונשפך ממנה ואין ידוע אם היה בה ששים ח"ב סימן יא עמוד לז

צח דין חצי שיעור אסור מן התורה ח"ב סימן יב עמוד מא

צח דם ובשר – שני מינים ח"ט סימן ז [ב] עמוד עג

קג מרגרינה צמחית כיצד לודאות שאיו בה תערובת איסור ח"ט סימן יד עמוד צ

קח בסוגיא דריחא מילתא ח"ב סימן יג עמוד מה

קיג האם מותר לאכול ביצה שבושלה על ידי גוי ובכליו ח"ט סימן יט עמוד קט

קטו איסור והיתר אבקת חלב ח"ט סימן יב [ב] עמוד פה

קטו האם מותר לאכול ביצה שבושלה על ידי גוי ובכליו ח"ט סימן יט עמוד קט

קטו האם מותר לאכול חמאה של גוים ח"ט סימן טו עמוד צט

קטו ישראל שקנה חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו ועשאו גבינה ח"ב סימן יד עמוד מז

קטו שמנת מחלב שחלבו גוי, איסור גבינה וחמאה מחלב שחלבו גוי ח"א סימן ז עמוד קלד

קיז איסור סחורה בדברים אסורים ח"א עמוד רלג, ח"ט סימן כ עמוד קיא

קיז סחורה בדגים טמאים הניצודים יחד עם דגים טהורים ח"ב סימן טו עמוד נה

קיח בשר המגיע מחו״ל עם פלומבה – אם אין חשש של החלפה ח"ט סימן ח [א] עמוד עה

קכב דבר חריף שנתבשל בקדרה בת יומא ח"א סימן ח עמוד קלז

קכב האם מותר לאכול ביצה שבושלה על ידי גוי ובכליו ח"ט סימן יט עמוד קט

קמא איסור סחורה בצלמים ח"ב סימן יז עמוד נח

קמא בדין מנורה של שבעה קנים ח"ב סימן יח עמוד סג

קמא בדין צורות בעלי חיים בולטים או שוקעים בבית הכנסת ח"ט סימן כב עמוד קכב

קמא האם מותר לרקום צורת אריות על פרוכת ההיכל והמסתעף מכך ח"ט סימן כא עמוד קיז

קנא מסחר בסכיני גילוח ח"ב סימן יט עמוד סז

קנה אכילת בשר חזיר למוכי שחפת ח"ב סימן כ עמוד עג

קנה ענייני רפואה והסתמכות על רופאים ח"ט סימן כג עמוד קכד

קעז הזיות האסורות משום דרכי האמורי ח"ב סימן כא עמוד פא

קעח הקמת מצבת זכרון בבית הקברות לזכר הקדושים ח"ב סימן כב עמוד פג

קעח שימוש ברמקול בבית הכנסת, לענין: בחוקותיהם לא תלכו ח"ט סימן ב עמוד כ

קפא גלוח הזקן במכונת גלוח ח"ב סימן כג עמוד צא

קפא גלוח הזקן על ידי משחה ח"ב סימן כד עמוד צג

קפב גדר איסור לאו דלא ילבש, ודין מרוח הפנים במשחה או במי קולוניא ח"ב סימן כה עמוד צד

קפז אשה שרואה דם מחמת מכה ח"ב סימן כו עמוד צו

קפז באופן טהרת מינקת (מסולקת דמים) שלאחר ששימשה ראתה דם בבוקר ח"ט סימן ג [ד] עמוד נה

קפח אשה מסולקת דמים והרופאים בודקים אותה באותו מקום באינסטרומנט אם מותרת אחר כך לבעלה ח"ב סימן כז עמוד ק

קפט אשה רואה דם מחמת תשמיש ח"א סימן ט עמוד קלט

קצ טהרת מינקת (מסולקת דמים) שלאחר ששימשה ראתה דם בבוקר ח"ט סימן ג [ד] עמוד נה

קצ כתמים שנמצאו בבגדים ח"ב סימן כח עמוד קב

קצד זמן טהרה ליולדת ומפלת ח"ט סימן כד עמוד קכט

קצז טבילה ביום השביעי מבעוד יום ח"ט סימן מב [ב] עמוד קעח

קצז טבילה ביום השביעי שחל בערב שבת קדש ח"ט סימן כה עמוד קל

קצח אם מותר לאשה חולה באזנה להשים אצבעה בתוך האוזן בשעת הטבילה ח"ב סימן כט עמוד קו

קצח אשה החבושה בגבס באחד מאיבריה לענין חציצה בטבילה ח"ט סימן כו עמוד קלו

קצח טבעת באותו מקום אם חוצץ לטבילה ח"ב סימן ל עמוד קז וסימן לא עמוד קיא

קצח טבעת המונחת בפרוזדור למניעת הריון לענין חציצה בטבילה ח"ט סימן כז עמוד קמא

קצח מניקור ופדיקור לענין חציצה ח"ב סימן לב עמוד קיז

קצח סתימת שיניים זמנית לענין חציצה בטבילה ח"ט סימן כח עמוד קמא

קצט טבילה ע״י חפיפת שערות ראשה בידיה וע״י נקור הצפרנים בלבד ח"ב סימן לג עמוד קכ

רא כשרות מקוה ע״י קרח מלאכותי שהוכנס לבור המים הכשרים ללא המשכה ח"ט סימן כט עמוד קמג

רא מקוה טהרה על ידי קרח מלאכותי ח"ב סימן לד עמוד קכד

רא סתימת מקוה שנתקלקלה בתחתיתה ע״י ברז של מתכת המחובר לקרקע ח"ב סימן לה עמוד קכה

רכ נדר לאסור על עצמו אכילה או הנאת דבר או לפרנס יתום ״לשנה״ ונתעברה השנה ח"א סימן י עמוד קמו

רמ בן שקיבל מאביו ואמו פקודות מתנגדות אחת לרעותה ח"ב סימן לו עמוד קל

רמ בן שקיבל מאביו ואמו פקודות מתנגדות אחת לרעותה והאב תלמיד לבנו ח"ב סימן לז עמוד קלב

רמ כיבוד אב לאחר מותו ח"ב סימן לז עמוד קלח

רמב עשה דכיבוד תלמידי חכמים ח״ב סימן לח עמוד קמ

רמג פטור תלמידי חכמים ממסי צדקה ח״ב סימן מא עמוד קנא

רמג פטור תלמידי חכמים ממסים ח״ב סימן לט עמוד קמג סימן מ עמוד קמח

רמה ירושה ברבנות ח״ב סימן מב עמוד קנב

רמט אם מותר לתת מעות מעשר לקופת קרן קיימת לישראל ח״ב סימן מג עמוד קנט וסימן מד עמוד קסא

רנב איסור מלאכת שבת בחצי שיעור – בשיטת הרמב״ם ח׳׳ט סימן ה עמוד לג

רנג אם מותר לבעל מסעדה לגבות צדקה עבור מי שאכל במסעדתו ולא התכוון לשלם ח״ט סימן לא עמוד קנא

רנח לשנות מצדקה לצדקה ח״א סימן יא עמוד קמט

רמה מצות תלמוד תורה לתשב״ר ח״ד סימן ט עמוד רסז

רסא האם מותר לועד הקהילה לעכב מילת תינוק שנולד לאדם מן הקהילה שלא משלם מס לועד ח״ט סימן לב עמוד קנד

רסא מילת ילד הנולד מבת ישראל ואביו אינו יהודי ח״ב סימן מה עמוד קסד

רסב מילת קטן שלא נפל טבורו עד יום השמיני ללידתו , פריעת המילה אם צריכה להעשות בצפורן דוקא, המציצה, מילה לתינוק נכרי על ידי ישראל ח״ב סימן מה עמוד קסו

רסג בדין מי שמתו אחיו מחמת מילה ח״ב סימן מח עמוד קעד

רסג ראש קהלה שנודע שאינו מהול ולא מל את בנו ח"ב סימן מו עמוד קסח

רסד מילה באמצעות מכונה, מוהל שמת התינוק שמל ח"ב סימן מח עמוד קעח

רסה האם מותר להקדים מילה לפני יום השמיני ללידה ח"ט סימן לג עמוד קנד

רסה מנהג כסא אליהו הנביא במילה ח"ב סימן נ עמוד קפו

רסה שליחות למצות מילה ח"ב סימן מט עמוד קפא

רסו תאומים שמת אחד מהם תוך שמונה ללידתו, אם למול את השני ביום השמיני ח"א סימן יב עמוד קנב

רסז בדין בן הבא מן הנכרית ח"ב סימן נב עמוד קצ

רסז בן ישראל מאשה לא יהודית אם נחשב כבנו לחייב את אביו במזונותיו ח"ב סימן ס עמוד רי, סימן סא עמוד רי וסימן סב עמוד רכא

רסז הנטען על השפחה ונשתחרר ח"ב סימן נא עמוד קפט

רסח אשה שנשאת לגוי בנמוסיהם ונתגרשה ג״כ בנמוסיהם והיא רוצה להנשא לכהן ח"ב סימן נו עמוד קצו

רסח ביאור דברי העטור דמחלל שבת בפרהסיא אינו אלא בעבודת קרקע ח"ב סימן נד עמוד קצא

רסח בענין מילת בן ישראל מן הגויה ח"ט סימן לד עמוד קנט

רסח בענין קבלת גרים ח"ח סימן לח [ב] עמוד צא

רסח בת מיהודי וגויה שנישאת ליהודי ומעוברת ממנו – אופן הגירות ונאמנותה על העובר ח"ט סימן לה עמוד קס

רסח גוי שרוצה להתגייר כדי לישא בת ישראל שהתאהב בה והסכימו לינשא זה לזה גם כשהוא בגיותו ח"ב סימן נג עמוד קצ

רסח גרות בפני יחיד, כהן שנשא גיורת וילד ממנה בנים ורוצה לחזור בתשובה אחר מיתתה ח"ב סימן נה עמוד קצג

רסח טבילת גיורת שלא במעמד בית דין ח"א סימן יג עמוד קנד

רסח ישראל שנשא אשה נכרית בגיותה ח"א סימן יד עמוד קנז

רסח נכרית שאביה ישראל ונשאת לישראל בערכאותיהם ח"ב סימן נח עמוד רג

רסח נשואי תערובות ומה דינם כשמתגיירים ודין הבאים רשומים בתור איש ואשה ח"ב סימן סה עמוד רכז

רסח סדר הגירות ובענין קריאת ספר תורה של המקדיש ביום פטירתו ח"ב סימן סו עמוד רכט

רסח קבלת גרים מבני הקראים ח"ב סימן סג עמוד רכד וסימן סד עמוד רכו

רסח קריאת שמות לבנים מתגיירים שאבותיהם כבר התגיירו ח"ב סימן נט עמוד רז

ער מכירת ספרי תורה לקריאה בצבור במקום שיש לחוש לחלול קדושתם ח"ו סימן סז עמוד א

רעא עיבוד עורות על ידי גוי לכתיבת ס״ת ח"ט סימן לו

רעג קריאה בספר תורה שנמצאו בו יריעות בנות שתי דפין ח"ו סימן סח עמוד ד

רעד אות בס״ת שנראית פרודה רק ע׳׳י מגדלת מה דינו של ס׳׳ת זה, וביאור דיני אותיות שנפסקו ח"ט סימן לח [א] עמוד קסו

רעד אותיות בס״ת שנדבקו ע״י תגים מה דינו של ספר תורה זה ח"ט סימן לח [ב] עמוד קסח

רעד זיון האותיות בתגין בס׳׳ת שנעשה שלא כמנהג המקובל ח"א סימן טז עמוד קסח

רעד מכתי״ק א״א ז״ל: צורת אות יוד ח"א סימן טו עמוד קנט

רעה כיצד לתקן ספר תורה שנמצא חסר שני פסוקים, וכן בענין איסור מחיקת שם ה' ודין החלפת יריעה בת דף אחד במקום יריעה בת ג׳ דפין ח"ט סימן מ עמוד קעב

רעה שנויי הכתב בצורות האותיות בס״ת תפילין ומזוזות שבין מנהג הספרדים למנהג האשכנזים ח"א סימן יז עמוד קסט

רעו אבוד גליונות הגהות דפוס ובהם דברי ושמות שבקדושה ח"ט סימן לט עמוד קסט

רעו התכת אותיות שמות קודש בדפוס אחרי ההדפסה ח"ו סימן עג עמוד כ

רעו התכת אותיות שמות קדש בדפוס אחרי ההדפסה, מודעות שיש בהם שם משמות קדש אם מותר לזרקם לאשפה ח"ו סימן עא עמוד יא וסימן עב עמוד יח