י

יבום

אשה שאמרה מת יבמי ח״ז עמוד קעז

בזקן וזקנה שאינם ראוים להוליד ח״ה עמוד שפא

בזקנה שאינה ראויה ללדת ח״ה עמוד שעט

ביאה שלא לשם מצות יבום ח״ז עמוד תקעח

במקום שבועה שלא ישא אשה אחרת עליה ח״ה עמוד שסט

בקטנה ח״ט עמוד פח

הכוונה במצוה זו ח״ז עמוד תקעח

זקוקות ליבם שנעלמו יבמיהן ח״ז עמוד קעז

יבום קודם או חליצה קודמת ח״ז עמוד תקעז

יבם ויבמה אשכנזים שנתייבמו ע״י רבנים ספרדים ח״ז עמוד תקפא

יבם ויבמה שרוצים לקיים מצות יבום אם מזדקקים להם בזה״ז ח״ה עמוד שעה

יבם שעלול להשלח לחזית המלחמה בכל רגע, אם מותר לחלוץ יבמתו בתוך ג׳ חודשים ח״ז עמוד תקעג

יבמה שנפלה לפני יבם מתנכר ח״ה עמוד שנה

יתומה שהשיאה אמה שלא מרצונה ונפלה לפני יבם מומר ח״ה עמוד שס

כל שאינה עולה ליבום אינה עולה לחליצה ח״ה עמוד שע

כשיש לאחיו המת בן מאשה גויה ח״ב עמוד ריב

לארוסה ע״מ לגרשה אח״כ ונתייחדו בלי עדי ביאה ח״ז עמוד תקעז

מת היבם תור שלושה חודשים למיתת הבעל ח״ז עמוד קיז

עד אחד ביבמה ח״ז עמוד קעח

עדות טביעה במים שאין להם סוף להתיר יבמה ח״ז עמוד קעט

עדי ביאה ביבמה ח״ז עמוד תקעט

פרטי דינים ח״ז עמוד ה

קנין היבם בנכסי אחיו המת ח״ה עמוד שפב

יבום וחליצה

אשה שבעלה ואחיו הובלו למחנות ע״י הגרמנים ימ״ש ח״ז עמוד ריא

בן טריפה לענין יבום וחליצה ח״ה עמוד שדמ

היבמה במצות יבום וחליצה ח״ה עמוד תיא

המתנת שלושה חדשים ביבמה וחלוצה ח״ז עמוד קטו

זקוקה ליבום שנישאה בשוגג לאחר ח״ז עמוד תקסו

חלצה תוך ג׳ חודשים למיתת בעלה ח״ז עמוד תקסח

יבום וחליצה מה קודם ח״ה עמוד שעז

יבם שמעיד על מיתת הבעל והוא עד יחיד ובא לחלוץ ח״ה עמוד שסז

כונה במצות יבום וחליצה ח״ה עמוד תיד

לאשת סריס שמת ח״ה עמוד שפד

מדוע לא נתקנה להם ברכה ח״ה עמוד תיט

ממאנת ואומרת שלא ניח״ל ביבם זה ח״ה עמוד שס

עיקר מצות יבום וחליצה ח״ה עמוד תח

יד

יד אשה כבעלה לגבי מצוה דלא שייכת בה ח״א עמוד קצח

יד עבד כיד רבו ח״ה עמוד תלג

יד פועל כיד בעה״ב ח״ה עמוד תלו

יד פועל כיד בעה״ב לענין מצוה ח״ה עמוד תלז

ידים עסקניות הן ח"ג עמוד א

יהרג ואל יעבור ח"א עמוד קג

יוהרה ח"ג עמוד כו

יוחסין

בענין זנות בעדים והתראה אי שכיח או לא ח"ח עמוד צט

מתי אמרו שתולין שבא בעלה ע״י שם ח"ח עמוד צט

יולדת

דינה לענין חילול שבת ואכילה ביוה״כ ח"ח עמוד קכט

זמן טהרתה ח"ט עמוד קכט

יום

מצוות שזמנן ביום ח"ג עמוד יג

יום העצמאות

האם יש לברך שהחיינו וברכת ההלל ביום זה ח"ח עמוד נ

יום טוב

איסור הבערה חשמלית ביו״ט ח״א עמוד לט

הבערת פרימוס ומאור החשמל ביו״ט ח״א עמוד סו

פתיחת המאורר ביו״ט ח״ג עמוד צח

יום טוב שחל בשבת

לאמר בו או״א רצה נא במנוחתנו ח״ט עמוד לד

יום טוב שני של גלויות

בדעת הגאונים והרמב״ם בדין א״י ח״ח עמוד קיב-קיז, קכ-קכא

בישובים מרוחקים בתוך מדינת ישראל, לפי דברי הרמב״ם ולפי פסיקת גדולי ישראל במרוצת הדורות ח״ח עמוד קט

דינו בעיר אילת ח״ח עמוד קי, קיד, קיח

האם היה זמן שעשאוהו בירושלים ח״ח עמוד קיח

זמן תקנתו ולמי נתקנה התקנה ח״ח עמוד קכ

חלותו בתחומי ארץ ישראל ח״ח עמוד קיא

כיצד ינהגו בעיר עזה ח״ח עמוד קיט

מדוע אין להנהיגו בא״י ח״ח עמוד קיא

יום כיפור

חיוב הנשים בתוספת שבת יו״ט ויוהכ״פ ח״א עמוד פב

נשים וקטנים במצות אכילה בעיוהכ״פ ח״א עמוד פד

קביעת זמן שבת ויום כיפור ביפן ח״ג עמוד עב

קטן שהגדיל במוצאי יוהכ״פ ח״א עמוד פה

יחוס

בבני תערובות ח״ב עמוד רה

הנולד מש׳׳ז שנקלט ע״י אמבטי או כדומה אם נחשב כבנו ח״ה עמוד מח

נאמנות האב ליחוס בניו ח״ה עמוד כז

נאמנות האם ליחוס בניה ח״ה עמוד כט

יחיד כנגד רבים באיסור תורה בשעת הדחק ח״א עמוד לג

יין

דין יין שרף לענין חמץ ח״ח עמוד צט

יין שרף מקטניות לענין פסח ח״א עמוד מז

מה דינו לקידוש והבדלה אם היה מגולה לילה ח״ט עמוד נד

ים

איסור טבילה בים בשבת ובימים טובים ח״ח עמוד צב

ימים ונהרות שבארץ ישראל קדושתם ולענין שביעית ח״ו עמוד רכא

יפן

קביעת זמן שבת ויום כיפור ח"ג עמוד עב

יקרא דחיי ח״א עמוד רי

ירושה

בדין מתה מחמת קטטה ח״ז עמוד שצ

בדין מתה מחמת קטטה בזמן הזה שיש חדר״ג או שבועה שלא לישא אשה אחרת ח״ז עמוד שצא

בכתר הרבנות ח״ב עמוד קנב, קנו

ירושת הבנות בכתר מלכות או רבנות ח״ב עמוד קנז

ירושת הבעל בנכסי אשתו ח״ז עמוד שצ

ירושת היבם את יבמתו בעודה שומרת יבם ח״ה עמוד שעג

ירושת היבם בנכסים שנתן לה בעלה במתנה ח״ה עמוד שעג

ירושת הרבנות בדורות האחרונים ח״ב עמוד קנז

ירושת כסא מלכות והשררה בישראל ח״ב עמוד קנג

ירושת פרנסות ושירות של קדושה ח״ב עמוד קנד

משפט הנחלה בבני התערובות ח״ב עמוד ריב

ירושלים

גביית צדקה מת״ח שבה ח״ב עמוד קמח, קנ

האם אפשר להגביל מי יגור בה ח״ח עמוד כג

קריאת המגילה בירושלים העתיקה ח״ח עמוד קמ

ישוב ארץ ישראל 

חליבה בשבת ח״ג עמוד קלה, קלח

שקול ככל התורה ח״א עמוד קנא

ישראל הבא על הכותית ח״ז עמוד שדמ