כ

כבוד האומה ח״א עמוד רי

כבוד הבריות 

גדול כבוד הבריות שדוחה ל׳׳ת שבתורה ח״א עמוד רי

כבוד הצבור ח״ג עמוד קנו

כבוד התורה ח״ג עמוד לז

כבוי גחלת של מתכת ביו״ט ח״א עמוד סב

כבוי כלאחר יד ח״א עמוד עג

כבוש כמבושל

בבשר הנמצא במקרר ח״ט עמוד עט

בדין בשר ששהה ג׳ ימים במקרר בלא מליחה ח״ט עמוד עו

כהן

אם מותר לכהן לקחת אתו אפר קדושים שנשרפו על קידוש השם ח״ו עמוד קעח

אשה שנשאת לגוי בנמוסיהם ונתגרשה ג״כ בנמוסיהם והיא רוצה להנשא לכהן ח״ב עמוד קצו

אשה שקלטה ש״ז ע״י אמבטי או מזרקה אם נאסרה לכהן ולבעלה ח״ה עמוד מז

בבית הקברות ח״ו עמוד רט

בן כהן שהוא ממזר ח״ד עמוד רעח

בנית בית על שטח גיא ההריגה בפולניה באופן שכהנים יוכלו להכנס בו ח״ו עמוד קעב

בעל מום האם נאמרה עליו מצות ״וקדשתו״ ח״ח עמוד עד

האם רשאי או מחוייב להיות מעורכי המלחמה ח״ח עמוד מה

המסייע בגרנות ח״ו עמוד עב

הקדמת כהן קטן לקרוא בתורה ח״ג עמוד מז

וקדשתו לכל דבר שבקדושה ח״ג עמוד מד

כהן חלל באיסורי קדושה ח״ד עמוד רפ

כהן חלל שהוא פצוע דכא וכרות שפכה ח״ד עמוד רעח

כהנים ולויים, השתתפותם במלחמת מצוה ח״ט עמוד רטז

להשתטח על קברי צדיקים ח״ו עמוד רי

מה דינו אם הרג בשעת מלחמה, האם נפסל ח״ח עמוד מז

מחלל שבת בפרהסיא, האם נושא כפיו ח״ח עמוד נו

ענין קדושת כהנים בעל כרחם ח״ח עמוד עד

פצוע דכא ח״ד עמוד רפ

קטן, האם נאמרה עליו מצות ״וקדשתו״ ח״ח עמוד עד

שהרג את הנפש, הרשאי לישא כפיו ח״ג עמוד ל

שמת לו מת, אם מותר בהליכתו ובחזרתו מבית הקברות להטמאות לשאר מתים ח"ו עמוד קצג

שנטמא בו ביום ח"ו עמוד קצב

שנשא גויה ח"ז עמוד פ

שנשא גיורת, דינו בנשיאת כפים ח"ב עמוד קצד

שנשא גיורת וילד ממנה בנים ורוצה לחזור בתשובה אחר מיתתה ח"ב עמוד קצג

שנשא נכרית ח"ב עמוד קצד

כהן גדול

האם הוא מעורכי המלחמה ח"ח עמוד מה

כהנים

כשהצבור מתפלל רק תפילה אחת עם הש״ץ אי רשאי אחד מהצבור להפסיק בקריאת כהנים ח"ג עמוד כט

שליח צבור קריאת ״כהנים״ ח"ג עמוד כט

כובע רחב טפח בשבת ח"א עמוד לז

כוונה במעשה הקידושין ח"ה עמוד קסט

כוונה להעיד ח"ה עמוד רלד

כוונת קדושת השם בכתיבתו ח"ו עמוד ז

כוונה באמירת קדיש יתום ח"א עמוד י

כופין לקיים דברי המת ח"ד עמוד רב

כורך

בטעם שלא תקנו ברכה עבורו ח"ח עמוד קה

בליל הסדר, האם צריך לאכול כזית ח"ח עמוד קה

כותל המערבי

הולכת ספר תורה אליו ח"ח עמוד כג

כח כוחו

בדין כח כוחו ח"ג עמוד פו

ביאור הסוגיה לפי כל השיטות ח"ט עמוד יז

כיבוד אב

אמירת קדיש לאחר הלימוד כשהאב מקפיד על כך ח"ג עמוד לז

כיבוד הורים אחרי מיתת האב ח"ב עמוד קלח

כיבוד הורים אחת מיתת האם ח"ב עמוד קל

כיבוד סבים בחיי האבות ואחרי מותם ח"ב עמוד קלו

כשהאב תלמיד לבנו ח"ב עמוד קלז

כיבוד אב ואם

אחרי מיתתם ח"ב עמוד קל, קלד

בן שקיבל מאביו ואמו פקודות מתנגדות אחת לרעותה ח"ב עמוד קל

בן שקיבל מאביו ואמו פקודות מתנגדות אחת לרעותה והאב תלמיד לבנו ח"ב עמוד קלב

כיבוש יחיד ח"ו עמוד מט

כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד ח"ה עמוד רטו

כיסוי ראש

מקום האסור בגילוי שיער ח"ז עמוד תמה

כיפה

חובת לבישתה ח"ט עמוד מא

כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם אלא כדרך הנאתם ח"א עמוד מח

כל דפריש מרובא פריש ח"א עמוד קפה

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו ח"א עמוד ט

כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן ח"א עמוד ט

כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ח"א עמוד יג

כל מאן דשמע ברכה ולא אתכוין באמן עליו נאמר ובוזי יקלו ח"א עמוד י

כל מילתא דאיהו לא מצי עביד השתא לא מצי משוי שליח ח"ה עמוד קסח

כל מילתא דאיהו לא מצי עביד לא מצי משוי שליח ח"ה עמוד שו

כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד ח"ה עמוד שז

כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד ל״מ ח"א עמוד רא

כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד באיסור שבדה מלבו ח"ה עמוד שו

כל ספיקא דיומא לקמיה שדינן ח"א עמוד רלג

כל ספיקא שדינן לקמיה ח"ג עמוד רז

כל שישנו בעשירי ישנו בתשיעי ח"א עמוד פב

כלאי אילן

מאלינס אם יש בהם משום כלאי אילן ח"ו עמוד נז

כלאי הכרם

בזמן הזה ח"א עמוד קצה

בזרעי תירס ח"ו עמוד סד

בתפוחי אדמה ח"ו עמוד סא, סג

זרעים בכלאי כרם ח"ו עמוד ס

מין אילן בדין כלאי הכרם ח"ו עמוד נט

כלאים

אבטיח ומלון אם הם כלאים זה בזה, ואם הם כלאים מהו שיעור הרחקתם ח"ו עמוד סה

האם עצי הדר נחשבים כמין אחד לענין כלאים ח"א עמוד קצו

זריעת שני מינים בשורה אחת כל מין ח"ו עמוד סו

כלאי אילנות ח"א עמוד קצו

מין במינו ח"א עמוד צג

שיעור הרחקה ח"ו עמוד סו

כלב נשטח על קברי אבות בחברון ח״ו עמוד כז

כלה

בדין טבילתה ביום השביעי ח"ט עמוד קלד

כלי שיר

שימוש בהם בזמן הזה ח"ח עמוד לו

כלים

כלי זכוכית, מה דין הכשרתם לפסח ח"ח עמוד קא

כלי חרס המצופים באבר וזכוכית ח"ח עמוד קא

כלי לנטילת ידים שחרית ח"ג עמוד א

כלי ניילון, האם בולעים וכיצד הכשרתם ח"ח עמוד קב

כלי עליון ותחתון בנטילת ידים ח"ח עמוד ב

כלים של גוים, מה דינם ח"ט עמוד קט

כסוי הדם

שליחות למצות כסוי הדם ח"ב עמוד קפב

כסף מכפר מחצה ח״א עמוד קנ

כפיה

כפית גט בדין ילדה ומתו ועברו עשר שנים ח"ז עמוד תקס

לחליצה בספק סריס ח"ה עמוד שפט

ליבום או חליצה ח"ה עמוד שעז, שצא

כרוב

בדיקת כרובים כבושים מתולעים ח"ב עמוד לד

כרות שפכה

אם הלאו נוהג גם בנשים ח"ז עמוז לב

בידי שמים ח"ז עמוד כו

כרפס

האם צריך לאכול כזית בליל הסדר ח"ח עמוד קה

כת הנקראים ״בני ישראל״ בהודו מה דינם ח׳׳ז עמוד קמו

כתב בכתב ידו לא מצי טעין טענת השבעה ח״ד עמוד קעד

כתב ידו בעניני שותפות ח״ד עמוד קמז

כתב על גבי כתב ח״ו עמוד כב

כתב קבלה

תלמידים שלמדו מלאכת שחיטה ובדיקה אצל שוחט שנתגלה שאין לו כתב קבלה ח״ב עמוד א

כתובה

אשה שנתן לה בעלה דמי אחריות החיים, אי יכולה לתבוע גם דמי כתובתה ח"ד עמוד קסז

בדין מזונות הבנים והבנות אחרי בגרותם ח"ז עמוד שעא

בדין שטר שהוא מזוייף מתוכו ח"ז עמוד שעה

בדין שיעורה ח"ז עמוד שסז

בענין סכומה ח"ז עמוד שסח

בענין שטרי חוב מוקדמים ח"ז עמוד שעה

הוספה על הסכום בחת״י החתן ובלי עדים וקנין ח"ז עמוד שעד

השלשת דמי כתובה ח"ה עמוד יז

יסודה ותכליתה ח"ז עמוד שסז

כתיבה

כתיבה לאו כדיבור דמי ביאור מושג זה ח"ט עמוד קצב

כתיבה שלא כסדרן בתפילין, מה הדין בתיקון אות טי״ת שכתבה בלא חרטום ח"ט עמוד ס

כתיבת פסוקי תנ״ך על קופסאות של צדקה ח"ו עמוד לב

נתכוין לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים ח"א עמוד קסג

כתמים

אשה הרואה דמים שלא הרגישה שיצא מגופה ח״א עמוד קלט

עיקר דין כתמים ח"ב עמוד קב

שנמצאו בבגדים ח"ב עמוד קב

שנמצאו בשלשה ימים ראשונים של ימי ספירה ח"ב עמוד קה