ל

לא אהנו ליה מעשיו ח"א עמוד רכח

לא ילבש

גדר איסור לאו דלא ילבש, ודין מרוח הפנים במשחה או במי קולוניא ח"ב עמוד צד

התנאות שהיא לרפואה ח"ב עמוד צה

לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים לו ח"ה עמוד שעט

לא נתפשט האיסור ח"ג עמוד קעה

לא תאכל כל תועבה ח"ד עמוד רסט

לא תענה ברעך עד שקר ח"ד עמוד נט

לא תרצח גם על הריגת גוי ח"ט עמוד רטו

לא תתגודדו

בחילופי מנהגים ח"ח עמוד עח

בני שתי עיירות שהתקבצו במקום אחד ח"ד עמוד רלט

בענין איסור שני בתי דינים ח"ט עמוד לו

פשוטו ודרושו ח"ד עמוד רלא

לולב

במצוה הבאה בעבירה ח"ד עמוד רנז

נענועו ח"ד עמוד רל

לועג לרש ח"ו עמוד כה, קנא

לידה אי מוציאה מחזקת מתהפכת ח״א עמוד קנח

לימוד

מדבר שאסור בהנאה אם נקרא הנאה ח"א עמוד כט

מלאכת שוחט ובודק לאנשים מחללי שבת ח"ב עמוד א

לעז על גיטין ראשונים או על הפוסקים הראשונים ח"ז עמוד תצב

לפני עור לא תתן מכשול

ביאור גדר זה ח"ב עמוד סז, ח"ז עמוד שסד, ח"ט עמוד כד

בתרי עברי דנהרא ח"ב עמוד סח

הושטת דבר איסור באיזה אופנים מתחייב ח"ט עמוד כט

הושטת דבר אסור לפני זמן איסורו ח"ט עמוד ל

מושיט דבר עבירה לישראל שאינו חשוד בעבירה הזאת, מתי מותר ומתי אסור ח"ט עמוד כו

מכשיל את חברו, מתי מתחייב על העבירה ח"ט עמודים כה, כח

לפנים משורת הדין ח"ג עמוד כה

לשם יחוד לפני הנחת התפילין ח"ג עמוד ז