מאמר ה' סרס המקרא ודרשהו

כשם שדרשו רז״ל הכתובים בסרוס צרוף אותיותיו כך דרשו להקדים ולאחר גם מלים שלמות דוגמא לזה דרשתם: במאמר הכתוב ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה. אפשר עמדו לפני משה ולא אמר להם דבר ועמדו לפני הנשיאים וכל העדה 1?אלא סרס המקרא ודרשהו כאלו כתוב ותעמודנה לפני העדה והנשיאים וכו׳ ולפני משה אלא שלא רצה הכתוב לומר כן כדי שלא להקדים בכתוב התלמיד לפני הרב (ב״ב קי״ט ופרשב״ם). בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך דרשוהו כאלו כתיב. בכל מקום שאבוא אליך וברכתיך אזכיר את שמי. ומזה למדו לנשיאות כפים בשם (סוטה לח. ספרי במדבר כ״ג). במאמר הכתוב: וירם תולעים ויבאש, אמרו: הרי זה מקרא מסורס וכי מרחיש ואחר כך מבאיש ? אלא מבאיש ואחר כך מרחיש, כענין שנאמר: ולא הבאים ורמה לא היתה בו (מכילתא בשלח). וכן דרש רבי עקיבא כי כל אוכל חלב כאלו כתוב כי אוכל כל חלב לרבות חלב בעלי מומין (ת״כ צו פ, ופסחים מ״ג). וכן דרשו צדקתך על משפטיך. כהררי אל על תהום רבה (ב״ר ל״ג ויקר״ר כ״ו מדרש שוח״ט בפסוק זה) ויש שסרסו גם פרשיות ממקומם. דוגמא לזה דרשת חז״ל במאמר הכתוב: אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך, רבי אבהו ורבי יוחנן, חד אמר: מסורסת היא הפרשה שכבר הבטיחו הקב״ה שנאמר והנה אנכי עמך, והוא אומר אם יהיה אלקים עמדי אתמהה ? (בראשית רבה ע׳ ג.) : ״כי גר יהיה זרעך" הוא מסורס כלומר: גר יהיה זרעך ארבע מאות שנה בארץ לא להם. עיין בפרוש הרמב״ן עה״ת (בראשית ט״ו י״ג).דומה לזה הוא מאמרם ז״ל: ערוב פרשיות כתיב כאן שנבאר להלן.
בסרוסי מקראות אלה והדומים להם כתב השל״ה דברים נכונים מאד: לא שהפסוק הוא מסורס ובלא סדר, רק שהוא ריק ממנו להבין כסדר שהוא כתוב ואין לנו בו הבנה כאלו הוא מסורס (שלה ח׳ תורה שבע״פ ושונות סוגיות הש״ס אות א׳). בסוג זה נכללת דרשתם בכתובים בדרך: ערובי דברים. כתוב כאן. דוגמא לזה מאמר הכתוב: ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו והמן כזרע גד הוא .ישראל אומרים: בלתי אל המן עינינו, והמקום אומר: והמן כזרע גד הוא. ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני, והמקום אומר: ולא יסף עוד לדעתה. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך (ועמלק) לא ירא אלקים. חכמות שרותיה תענינה אף היא תשיב אמריה לה הלא ימצאו יחלקו שלל כן יאבדו כל אויביך ה' (שופטים ה׳). כאלו כתוב שרותיה תענינה הלא ימצאו יחלקו שלל וכו׳ אף היא (דבורה) תשיב אמריה לה: אל תצפי לבנך שהוא בושש לבוא, כך יאבדו כל אויביך ה'. וכן מי יצילנו מיד האלקים האדירים האלה (שמואל א׳ ל״ב). עד כאן דברי צדיקים. אבל רשעים אמרו: אלה הם האלקים המכים את מצרים, בכל מכה במדבר, עשר מכות היו לו והביאם במצרים במדבר, כיוצא בו: ויאמרו כל השרים וכל העם אל הכהנים אין לאיש הזה משפט מות וכו' (ירמיהו כ״ו). עד כאן אמרו הצדיקים, אבל רשעים מה הם אומרים ? : גם איש היה מתנבא בשם ה׳ אוריה בן שמיעהו וישמע המלך יהוקים ויבקש המלך המיתו (שם) וכו' כשם שאוריה נהרג כך ירמיה חייב ליהרג.
כיוצא בו חי ה' שכבי עד הבוקר. נשבע ליצרו ואמר חי ה' אם אגענה ולאשה (רות) אמר: שכבי עד הבוקר (ספרי במדבר י״א ו־ז ופרש״י שמואל א' ד' ח').