מ

מאכלים

איסור לנגוע בהם קודם נטילת ידים שחרית ח"ח עמוד ד

גוף הנאכל ישוב בשר בגוף האוכל ח"א עמוד רמ

האם נאסרו כשנגע בהם אדם שלא נטל ידיו שחרית ח"ח עמוד ד

מאלינס

אם יש בהם משום כלאי אילן ח״ו עמוד נז

מבטא

מבטא נכון לקריאה ח"ג עמוד רח

שינויי המבטאים שבין האשכנזים והספרדים ח"א עמוד א-ד

של שפתנו הקדושה כל הקובע אותו ע״פ חקירות מדעיות אינו אלא טועה ח"א עמוד 2

מבטל איסור לכתחלה ח״א עמוד רב

מבעיר מתכת ח״א עמוד לח, רכו

מבריח נכסיו מבעל חובו ח״ד עמוד קכז

מגילה

בגדרי ״איקבע איסורא״ ח״ח עמוד קלז

ביאור דין מוקפת חומה לענין מגילה ח״ח עמוד קמ

זמן קריאתה בירושלים החדשה כאשר ירושלים העתיקה המוקפת חומה היתה בידי הגוים ואין נמצא שם שום אדם מישראל ח״ח עמוד קמ

זמן קריאתה במדינות אמריקה ח״ח עמוד קלו

מגילה לתינוק להתלמד בה ח״ו עמוד לב

מדידה

איסורה בשבת ח״ח עמוד צא

מדינות אמריקה

בדין היום שיקראו את המגילה ח״ח עמוד קלו

מדיר את אשתו מהנאתו דעד שלושים יום יעמיד לה פרנס ח״ז עמוד שפג

מה מצינו קובע הלכה להנלמד ממנו להיות כמוהו ח״א עמוד נ

מודה במקצת במלוה שבמשכון ח״ד עמוד צה

מודר הנאה מחבירו אי מותר בריפוי ח״א עמוד רטז

מוחק שלא בדרך השחתה ח״ו עמוד טז

מוך

במקום תשמיש כדי למנוע הריון ח״ה עמוד קל

שימוש באשה שסובלת ממחלת לב ח״ז עמוד רנו

מוכר לחבירו דבר האסור ח״ד עמוד רס

מוליד אש ביום טוב ח״א עמוד סז

מוליד דבר חדש קרוב הוא לעושה מלאכה חדשה ח״א עמוד סד

מום

הטלת מום בבכור בזמן הזה ח"ו עמוד עט, צא

כהן בעל מום, האם נאמרה עליו מצות ״וקדשתו״ ח"ח עמוד עד

מטיל מום בבכור ח"ד עמוד ער

מומר

אח מומר, אם נקרא אחיך ח"ה עמוד שנח

אם יכול לקבל קידושין וגירושין עבור בתו הקטנה ח"ז עמוד תפא

קבורת מומרת בקברי ישראל ח"ג עמוד כב

שבעל אשה מישראל ח"ב עמוד קצח

מוסיף אהל ח״ג עמוד קיט

מוסיף אוהל ארעי לאוהל קבוע ח״א עמוד לז

מופקרת לזנות מה דינה ח״ז עמוד קלה

מוקצה מחמת איסור בבעלי חיים ח״א עמוד לא

מוקצה מחמת איסור ופירות האסורים באכילה ח״א עמוד לא

מורד

באשתו והשליש כתובתה בבית דין, אם נפטר ע״י כך במזונות ח"ה עמוד רמד

באשתו לענין תשלום כתובתה וירושתה ח"ז עמוד שפז

באשתו שאינו נוהג עמה מנהג בעל ח"ז עמוד שצב

מורדת ח״ז עמוד תקנ

מוריד הטל ח״ג עמוד כ

מזוזה

בבית האסורים של גוי ח"ו עמוד מג

בבית האסורים של מדינת ישראל ח"ו עמוד מד

בית המרחץ, בית התבן, בית הבקר, בית הכסא לגבי מזוזה ח"ו עמוד לח

בבית שהוא בשותפות עם גוים ח"ו עמוד מב

בתים שבספינה לגבי מזוזה ח"ו עמוד מ

דירה בעל כרחו ח"ו עמוד לט

דירת כבוד ח"ו עמוד לז

דירת עראי ח"ו עמוד מ

חיוב מזוזה בבתי האסורים שהם בשלטון ופקוח ישראל ח"ו עמוד לז

לשכות בית המקדש לגבי מזוזה ח"ו עמוד לט

פטור בית הכנסת ממזוזה ח"ו עמוד קמא

שנעשית ע״י צלום ח"ו עמוד מד

מזונות

בדין נישאת האם לאחר ח"ז עמוד תו

בן ישראל מאשה לא יהודית, אם נחשב כבנו לחייב את אביו במזונותיו ח"ב עמוד רי, ריז, רכא

חובת האב במזונות בנו מנוכרית ח"ב עמוד רטו, ח"ז עמוד כב

מזונות אלמנה זקוקה ליבם שהיא שוטה ח"ז עמוד תכג

מזונות בני תערובות ח"ב עמוד ריט

מזונות האשה מבעלה שגרשה ח"ז עמוד תנו

מזונות הבנים למעלה מגיל שש, בדין חיוב האב בהם ח"ז עמוד תלט

מזונות הבנים למעלה מגיל שש, מדין מתחייב בדבר שאינו קצוב ח"ז עמוד תמ

מזונות הבת מנכסי האב אחרי גירושין או אלמנות ח"ז עמוד תד

מזונות הזקוקה ליבום או חליצה ג׳ חודשים אחרי מות בעלה ח"ז עמוד שעב, תקע

מחילת האם במזונות בתה ח"ז עמוד תה

נתחייבה האם במזונות בתה ח"ז עמוד תה

פטור הבעל מהם כשהוא מורד בטענת מאוסה עלי ח"ז עמוד א

תביעת האשה מהבעל מלבד בית במתנה שקבלה ממנו ח"ז עמוד תח, תיא

מחאה גלויה נגד המתקנים תקנה חדשה ח״ה עמוד קסד

מחילה דחרם דרבנו גרשום ח״ה עמוד ו

מחיצה שלפני הדלת ח״ג עמוד קיט

מחיקת מקצת אותיות השם ח״ו עמוד ח

מחלוקת

איסורה בין שתי קהלות ובין יחיד לקהל ח״ט עמוד לו

בדרשת הכתובים או סברות חלוקות ח״ד עמוד נג

בטעמים בדבר שאיסורו דאוריתא ח״ד עמוד נה

מחלוקת הפוסקים בטעמי ההלכה ח״ד עמוד נה

מחלל שבת

בפני איש מישראל ח״ג עמוד קנ

בפרהסיא ח״ג עמוד קמח, קנ

בפרהסיא ביאור דברי העטור דאינו אלא בעבודת קרקע ח״ב עמוד קצא

מחנה צבאי

האם נפטר מעירובי תחומין או עירובי חצרות ח״ח עמוד קכז

מחצית השקל ח״ו עמוד קכד

מטריה

אם מותר לפתוח ולסגור בשבת ח״א עמוד לו

טלטולה בשבת ח״ג עמוד קי

מילה

מתו אחיו מחמת מילה וגדל וחזק כחו ח״ב עמוד קע

מילי לא ממסרן לשליח ח״ה עמוד קסח, תכד

מילתא דאמר רחמנא לא תעביד ח״ד עמוד קנז

מים אחרונים ח״ג עמוד קעב, רעב

מים שאין להם סוף להתיר יבמה ח״ז עמוד קעט

מינקת

בענין נישואיה ח״ז עמוד שלא

הגדרת הכרת הולד את מיניקתו ח״ז עמוד קלב

מינקת גרושה ח״ז עמוד קלז

מינקת גרושה (בשיטת הרמב״ם) ח״ז עמוד קמ

מינקת מזנה ח״ז עמוד קמב

מינקת שרוצה להנשא ח״ז עמוד קלא

מיסים

פטור תלמידי חכמים ממיסים ח"ב עמוד קנא

מיץ ענבים

ברכת בורא פרי הגפן וקידוש היום ח"ג עמוד סט

מיתת עובר במעי אמו ח״ד עמוד רכב

מכבה

נתינת מים תחת הנר בע״ש איסורו מדינא או מגזירה ח"א עמוד רכב

מכה בפטיש ח״א עמוד לט

מכונת גלוח ח״ב עמוד צא

מכירה

בדין אם מותר לחלק קרח בשבת לאלו ששילמו מערב שבת ח״ח עמוד פט

בלשון על מנת תנאה הוי או שיורא ח״ד עמוד קסח

המוכר שדהו על מנת שתתן לי כך וכך לשנה או על מנת שהדיוטא העליונה שלי ח״ד עמוד קסח

מכירת בית הכנסת ח״א עמוד יז

מכירת בית הקברות ישן ע״מ לקנות במקומו קרקע פנויה במקום אחר ח״ו עמוד קנו

מכירת דברים האסורים שנזדמנו לו עם דברים המותרים ח״ב עמוד נג

מכשיר שמיעה

דינו בשבת וימים טובים ויום כיפור ח״ג עמוד צט, ח״ח עמוד קכט

מכת מרדות ח״ד עמוד רפט

מלאכה

גדולה מלאכה ח״א עמוד רמ

מלאכה שאינה צריכה לגופה ח״א עמוד 4

מלאכה שאינה צריכה לגופה במלאכת לא יהודי ח״א עמוד רכט

מלאכת דבר האבד בחול המועד ח״ו עמוד עה

מלאכת יהודי שעושה אותה גוי על דעת עצמו ח״א עמוד רכז, ח״ג עמוד פב

מלאכת מחשבת אסרה תורה ח״א עמוד עג

מלאכת נכרי שישראל ונכרים משתמשים בה ח״א עמוד רכט

מלאכת שבת איסורה בחצי שיעור (בשיטת הרמב״ם) ח׳׳ט עמוד לג

מלח

אם מלח נחשבת גדולי קרקע ח״ג עמוד קלב

יסוד האש שבמלח ח״ב עמוד כה

סגולת המלח במגעו עם הדם ח״ב עמוד כה

שבירת כח האש שבמלח כשהוא נמס במים או הבשר ח״ב עמוד כה

מלחמה

האם כהן רשאי או מחוייב להיות מעורכי המלחמה ח״ח עמוד מה

הריגת גוים בזמן מלחמה ח״ח עמוד מז

השתתפות כהנים ולויים במלחמת מצוה ח״ט עמוד רטז

מינוי סופר ועדים ושליח לגט ח״ז עמוד תקל

מליחה

במלח דק ח״ב עמוד כז

מליחת בשר במלח ח״ב עמוד כה

מליחת הבשר בסוכר ח״ב כח, לג

פעולתה ח״ב עמוד כו

ממזר

בדין הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר ח״ז עמוד יט

בקשת רחמים, ״קיים את הילד הזה״ ח״ב עמוד קסה

חיובו בכבוד אביו ח״ז עמוד תקסה

חיובו במילה ח"ז עמוד תקסה

לענין מצות פריה ורביה ח"ה עמוד שנ

מצוה לפרסם שהוא ממזר ח"ז עמוד תקסו

של כהן באכילת תרומה ח"ד עמוד רעח

מנהג

מנהג אבות משום סייג ח"א עמוד מא

אל ישנה אדם ממנהג העיר ח"א עמוד5

אל ישנה אדם מפני המחלוקת ח"א עמוד 2

מנהג אבות משום אל תטוש תורת אמך ח"א עמוד 2

מנהג אבותינו בידינו ח"ג עמוד רח

מנהג איסור משום ספק ונתברר הספק ח"ד עמוד ערב

מנהג אמירת קדיש ח"א עמוד ז

מנהג במקום איסור ח"א עמוד ד, קיז

מנהג הסוחרים או דינא דמלכותא בחתימת ידו ח"ד עמוד קמט

מנהג הסוחרים בפשרה ח"ד עמוד לט

מנהג מבטל הלכה ח"א עמוד 5

מנהג שלא הונהג ע״פ ותיקין ח"א עמוד 5

מנהג שנהגו אבות משום סייג ח"א עמוד מא

מנהג שקבלו עליהם ח"ב עמוד קכ

מנהגי התפילות ח"ד עמוד רלה

מנהגים חלוקים של יחידים בקהילה ח"ט עמוד לז

מנוי שופטים ושוטרים ח"ו עמוד נג

מנוי שליחות בגרושין ח"ה עמוד קסד

מנורה

בת שבעה קנים וכשיש בה שנויים מצורת מנורת המקדש ח"ב עמוד סג, סד

מניקור ופדיקור לענין חציצה ח"ב עמוד קיז

מסוכנת בידי אדם ח"א עמוד קו

מסולקת דמים

שהרופאים בודקים אותה באותו מקום באינסטרומנט, אם מותרת אחר כך לבעלה ח״ב עמוד ק

מסייע לעוברי עבירה

ביאור גדר זה ח׳׳ט עמוד כח

מסקנת הלכה בדין מצוה מחמת מיתה ח״ד עמוד קפב

מסתפק משמן שבנר ח״א עמוד נח, סט, עא

מעביר פחות מד׳ אמות ברשות הרבים ח״ג עמוד קמד

מעוברת

מעוברת או מינקת ישראלית מגוי, או גויה הנשואה לישראל ונתגיירה, להמתין כ״ד חודש ח״ה עמוד פב

מעוברת ומינקת חברו, להצילה מזנות ח״ז עמוד קמג

ע׳׳י אמבטי אם אסורה להנשא עד אחרי זמן ההנקה מדין מעוברת ומינקת חברו ח״ה עמוד מט

מעוות לא יוכל לתקון ח״ד עמוד רכח

מעוטא דמעוטא לא חיישינן ח״א עמוד קפה

מעלית

שהגוי הפעילה לצורך עצמו בשבת ח״ח עמוד פז

מעקה בבתי מדרשות ובתי כנסיות ח׳׳ו עמוד קמא

מעשה אומן אסור לעשותו בשבת ח״ו עמוד טו

מעשה בית דין ח״ה עמוד שג

מעשה ידי האשה במלאכות שאינן קבועות ח״ז עמוד ת

מעשה ידיה של האשה לבעלה ח״ז עמוד שצט

מעשה מצוה שנתכוון לעבירה ח״ה עמוד שעה

מעשר

אם מותר לתת מעות מעשר לקופת קרן קיימת לישראל ח״ב עמוד קנט, קסא

מעות מעשר להיות בעל ברית או להכניס לחופה או לקנות ספרים ח״ג עמוד רכט

מעשר עני

האוכל מעשר עני ח׳׳ו עמוד מח

מפלת

בדין העובר תוך ארבעים יום ח״ט עמוד קעו

זמן טהרתה ח״ט עמוד קכט

מפקד פני ישראל

האם מותר ח״ד עמוד רמב

מפרק כלאחר יד ח״א עמוד ל, לא

מצבת זכרון

הקמת מצבת זכרון בבית הקברות לזכר קדושים ח״ב עמוד פג

מצה

מצת מצוה ע״י עירוב קמח קטניות ח״א עמוד מו

מצודה

באיזה אופן מותר לפרוש מערב שבת ח״ח עמוד סד

מצוה

אין דחוי אצל מצוות ח״א עמוד פה

אין להתקוטט עבור שום מצוה ח״ג עמוד ריב

בדבר שנוצר בעבירה ח״א עמוד צב

בדין ביטול מצוות עשה ח״ט עמוד קנח

ביטול מצוה מפני סכנת הפסד אחד מאברי הגוף ח״ד עמוד רכה

הפטור מעיקר המצוה אינו חייב בתוספת ח״א עמוד פז

חטף מצוה ממי שזכה בה ח״א עמוד יב

כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן ח"ז עמוד רצז

לקיים דברי האב ח"ד עמוד רב

מצוה זמנית ח"א עמוד פה

מצוה מן המובחר ח"ד עמוד רלז

מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע ח"ג עמוד קי

מצוות התורה בכללן נחלקו לשני סוגים חיוביות ומכשיריות ח"ה עמוד תח

מצוות חובת הגוף שאינן נוהגות אלא בארץ ח"ו עמוד נב

מצוות שהן חובת קרקע ח"ו עמוד מז

מצוות שזמנן ביום ח"ג עמוד יג

מצוות שעל הגוף אין נעשות ע״י שליח ח"א עמוד רמ

נשבע לקיים את המצוה ח"ד עמוד ס

סוגי מצוות התורה: שעל הגוף ושבגוף ח"א עמוד רמ

שפעולתה נמשכת בזמן ח"א עמוד פה

מצוה הבאה בעבירה 

באתרוג מורכב ח"א עמוד צג

במצוה דאורייתא ח"ד עמוד רנח

במצוה דרבנן ח"ד עמוד רנו

במצוה דרבנן שאין לה עיקר בדברי תורה ח"ד עמוד רסג

במצות לולב כל שבעה ח"ד עמוד רנז

בסוכה גזולה ח"ד עמוד רפד

בעבירה קודמת ח"ד עמוד רס

מצוה לקיים דברי המת

ביתומים קטנים ח"ד עמוד רא

יסוד הדין וטעמו ח"ד עמוד קצח

מי הם החייבים במצוה זאת ח"ד עמוד ר

מצוה מחמת מיתה ח"ד עמוד קפ

מצות עשה שהזמן גרמא

ברכת הנשים במצוות עשה שהזמן גרמא ח"ד עמוד רנא

נשים פטורות ח״א עמוד פב, פד

שיש בה גם לא תעשה ח״א עמוד פג

מצות פריה ורביה ח"ה עמוד יז

מצות קבורה ח״ו עמוד קנג, קעב

מציל עצמו בממון או גוף חבירו ח״א עמוד רי

מציצה במילה ח״ב עמוד קסז

מצריכה כרוז לכהונה ח״ה עמוד שמא

מקוה

הכנסת קרח לתוכו (לפי שיטת הרמב׳׳ם) ח״ט עמוד קמה

כשרותו ע״י קרח מלאכותי שהוכנס לבור המים הכשרים ללא המשכה ח״ט עמוד קמג

מקוה טהרה על ידי קרח מלאכותי ח״ב עמוד קכד

סתימת מקוה שנתקלקלה בתחתיתה ע״י ברז של מתכת המחובר לקרקע ח״ב עמוד קכה

של מ׳ סאה שהוא גליד ח״ט עמוד קמז

שלג, בדין טבילה בו ח׳׳ט עמוד קמה

מקוריות המבטאים ח״א עמוד ד

מקח וממכר בשבת ח״א עמוד רל

מקצת היום האחרון אי מחייב למקצתו הראשון ח״א עמוד פב

מקצת היום ככולו באבילות ח״א עמוד עה

מקרר חשמלי

שמוש בו בשבת ח״ג עמוד צט

מראה

עדות ראיה שעל ידי מראה ח״ד עמוד עג

מראית עין ח״ג עמוד קפח

מרבה חלונות בבית שתחת העליה או האוצר ח"ד עמוד קמג

מרגרינה

כיצד לודא שאין בה תערובת איסור ח"ט עמוד צא

מה דינה כשמגיעה מארה״ב ולא ידוע מה הוכנס בתוכה ח"ט עמוד צד

מרה

אם נמצא עליה עוד כיס קטן ובספק שתי מרות ח"ט עמוד נ

מרוח

מרוח ישראל בתבואה של גוי ח"ו עמוד קז

מרור

האם צריך לאכול כזית מרור בליל הסדר ח"ח עמוד קה

משנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות ח"ח עמוד עז

משפט

במהות חובת המלכה ח"ד עמוד ב

תפקידי השופט ח"ד עמוד ג

משקאות

ברכתם למיניהם לפי כל השיטות ח"ח עמוד לז

מת

ראה גם: ארון קבורה

בדין אבילות על המת ח"ט עמוד קפה

בדין בכיה על המת ח"ט עמוד קפד

בדין תפילין של מת ח"ט עמוד קפט

מת בער״ש ונקבר במוצ״ש, באיזה יום עושים הפקודה ביום השנה הראשונה ח"ו עמוד קנה

המובא מחו״ל בתוך ארונות, האם מותר לקברו בארון של ברזל ולעשות בהם נקבים ח"ו עמוד קפו

הקפות לפני הקבורה ח"ג עמוד כא

כופין לקיים דברי המת ח״ד עמוד רב

כל שלא נתעכל בשר המת יש בו חיות והרגשה נסתרת ח״א עמוד ריב

מצוה לקיים דברי המת במקום איסורא ח׳׳ד עמוד רג

נוול המת ח״א עמוד רח, ח״ו עמוד קנח

ניוול המת אינו אלא כשמתכוין לבזיון ח״א עמוד רי

ניוול המת משום פקוח נפש ח״א עמוד רט

נעילת נעלי המת ח״ט עמוד קפט

פנוי המת ממקום קבורתו שנשרף ח״ו עמוד קפב

מת מצוה

מת מצוה ח"ו עמוד קנח

קנה מקומו ח"ו עמוד קסד, קסו

שמונח על המיצר ח"ו עמוד קסה

שנקבר במקומו, האם מותר לפנותו ח"ו עמוד קסו

מתיבתות שבבל ח"ד עמוד כה

מתיך המתכת או עושהו גחלת ביו״ט ח"א עמוד סז

מתכבד בקלון חבירו ח"א עמוד ריב

מתנה

בדבר שאינו מסוים ח"ד עמוד קפו, קצא

בדבר שלא היה ברשותו ח"ד עמוד קפח

במתנה הולכין אחרי הכוונה ח"ד עמוד רז

בשבת ויום טוב ח"א עמוד רלא

דרכי הקנין במתנת מהיום ולאחר מיתה ח"ד עמוד קצא

הגעת שטר המתנה לידי המקבל בחיי הנותן ח"ד עמוד קצג

לשם הברחה והערמה ח"ד עמוד קכא

מהיום ולאחר מיתה ח"ד עמוד קפט

מתנה דלא כתוב בה כתבוה בשוקא ח"ד עמוד רח

מתנה דמהיום ולאח״מ שפירש אם לא אחזור ח"ד עמוד קצ

מתנה מפורשת מהבעל לאשה ח"ז עמוד תיג

מתנה על מנת להחזיר בפדיון בכור ח"ו עמוד עא

מתנה על תנאי ח״ד עמוד קצד

מתנת בריא או שכיב מרע לאחר מיתה ח״ד עמוד קעב

מתנת הבעל לאשה בטענת נחת רוח עשיתי לאשתי ח״ז עמוד תיד

נתן מתנת קרקע לאשתו ואח״כ גרשה ח״ד עמוד קנג

שכתוב בה אם לא אחזור בי ח״ד עמוד קפז

מתנה על מה שכתוב בתורה ח״ד עמוד קסט

מתעסק

טענת מתעסק בכתב ידו ח״ד עמוד קמח

מתקן כלי שיר ח״א עמוד לח

מתקן מנא ח״א עמוד לח, רכז