נ

נאמן אדם על עצמו לענין עונשין ח״ג עמוד קנ

נאמנות

אשה לגירושיה מבעלה ח״ז עמוד רמ

גר על עצמו ח״ב עמוד קצז

האב ליחוס בניו ח״ה עמוד כז

האם ליחוס בניה ח״ה עמוד כט

האשה בטענת טומאה להאסר על בעלה ח״ה עמוד ס

האשה לומר שמאמבטי נתעברה ח״ה עמוד מח

האשה על הריונה מארוס שלה ח״ז עמוד תלב

הודאת בעל דין ח״ד עמוד עז

עד אחד ונשים בעדות הכרת עוברה ח״ה עמוד שכו

נדה

ראיית דם באשה, בדין יש מקום לתלות ח״ט עמוד נח

ראתה דם אחרי תשמיש ללא הרגשה ח״ט עמוד נו

ראתה דם ללא הרגשה ח״ט עמוד נה

רואה דם בימי לבונה ח״ב עמוד צט

רואה דם מחמת מכה ח״ב עמוד צו

רואה דם מחמת מכה בשעת וסתה ח״ב עמוד צז

רואה דם מחמת מכה שלא בשעת וסתה ח״ב עמוד צח

רואה דם מחמת תשמיש ח״א עמוד קמא

אומרת טמאה אני ויש רגלים לדבר ח״ה עמוד עד

אמרה טמאה אני וחזרה ונתנה אמתלא לדבריה ח׳׳ה עמוד עד

בדין מינקת (מסולקת דמים) שראתה דם ח״ט עמוד נה

בדיקה בימי ספירה כשיש לאשה טבעת ברחם ח״ב עמוד קטז

בדיקת שפופרת ח״א עמוד קמה

הפסק טהרה ז׳ נקיים ח״ב עמוד קט

זקנה שראתה דם בלא הרגשה שנעקר ממקור דמיה ח״א עמוד קמ

מראות דם ח״א עמוד קמב

נודע לה מפי הרופאים שיש לה מכה שמוציאה דם ח״ב עמוד צח

שנוי מראה דם מכתה מדם נדתה ח״ב עמוד צט

נדר

להתענות יום ח״א עמוד קמז

לשנה ונתעברה השנה ח״א עמוד קמו

נורות שאין בהם שלהבת אש ולא גוף לוהט

בדין הדלקתם ח״ח עמוד סז

נזק הרבים חשוב כסכנת נפשות ח״א עמוד סג

נחירת הבהמות כדי להשתמש בעורן ח״ב עמוד נא

נטילת ידים

אם שכשך ידיו ח״ג עמוד ב

דין מאכלים שנגע בהם לפני נטילת ידים של בוקר ח״ח עמוד ד

האם צריך ג״פ ח״ח עמוד א

האם צריך כלי ח״ח עמוד א

היכן ישפוך את המים ח״ח עמוד ג

הסיבות לנטילה בבוקר ח״ח עמוד א

טעם נטילת ידים לפני ברכת כהנים ח״ח עמוד יח

כלי עליון ותחתון ח״ח עמוד ב

לנשיאות כפים ח״ג עמוד כד

לפני ברכת כהנים, האם נט״י שחרית פוטרת אותה ח"ח עמוד כ

ממים חולפים ובנעור בלילה ח"ג עמוד ד

נטילת ידיים לסעודה מכיור שהמים מקלחים דרך נקבים עם פתיחת הברז ח"ג עמוד סז

נטילת ידיים של שחרית מהברז ח"ג עמוד ג

שחרית, אם נעור כל הלילה ח"ג עמוד ג

של שחרית ח"ג עמוד א

נטען על השפחה ונשתחררה או גויה ונתגיירה ח"א עמוד קנז

נידוי

באשה שנשאת לגוי ח"ח עמוד קלט

הרחקת החוטא ממחנה ישראל ח"ד עמוד רנ

ניחום אבלים

אם ניתן לקיים מצוה זו בכתב ח"ט עמוד קצא

ניקוד

החלפת קמץ בפתח ח"ג עמוד רח

ניקוי רחובות בשבת

איסור דאורייתא משום בונה ח"ח עמוד ס

האם אפשר להתיר ע״י גוי ח"ח עמוד נח

נישואי אלמנה

איסור והיתר לפני שלושה חודשי הבחנה ח"ט עמוד רג

נישואי מינקת

בדין גמלתו אחרי מיתת בעלה ח"ז עמוד שלג

בדין גמלתו בחיי בעלה ח"ז עמוד שלה

בדין נתנה בנה למינקת ח"ז עמוד שלד

האם אפשר להקל בשעת צורך ח"ז עמוד שלא

נישואי שוגג

בדין כשרות הילדים שנולדו מזקוקה ליבום שנישאה בשוגג ח"ז עמוד תקסט

נישואי תערובת

בת מיהודי וגויה שנישאה ליהודי ומעוברת ממנו, דין נאמנותה על העובר ח"ט עמוד קסא

קיצור הלכות ח"ז עמוד צד

של יהודים ומוסלמים ח"ז עמוד שמח

נישואין

אזרחיים כשאנוסים לזה מיראה דמלכותא ח"ה עמוד רכד

איש ואשה שגרו יחד והוחזקו כאיש ואשתו ח"ז עמוד רסו

בדין טרם מלאו ג' חודשי הבחנה ח"ז עמוד שלט

בדין עבר וכנס בתוך חודשי הבחנה ח"ז עמוד שלט

בערכאות ח"ז עמודים רעג, רפט, רצ

האם תופסים במי שנשא אלמנת אחיו שהיתה לה בת ונולד לו ממנה בן ח"ז עמוד תקסד

הסכם לפני הנישואין לקבל גט בכל עת שתידרש ולוותר על פיצויים ח"ז עמוד תכו

כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה ח"ז עמוד שעט

כנסה ונמצאת אילונית ח"ז עמוד שפ

מחאה נגד הרוצים לתקן הפקדת גט בזמן הנישואין ח"ה עמוד קסד

נושא אשה או יושבת תחתיו ומשמשתו, ודעתו לגרשה ח"ה עמוד קסה

נישואים אזרחיים ח"ה עמוד רכב, רמג

נשא אשה ונודע לו שלפני הנישואין נותחה והוסר חלק מרחמה ח"ז עמוד שעח

נישואי קראים ח"ה עמוד מג

נישואין אזרחיים וגירושין אזרחיים ח"ז עמוד רצג

נשוי ואחר כן נעשה פצוע דכא ח"ז עמוד כח

על תנאי ח"ה עמוד קלח

של בת ישראל לגוי, האם מתאבלים עליה ח"ח עמוד יז

נכרית

בנישואין אזרחיים ח"ז עמוד כה

הבא על הנכרית והוליד בן ח"ב עמוד קצט

הנשואות לישראל בדין מינקת חברו ח"ז עמוד צו

חובת האב במזונות בנו ממנה ח"ז עמוד כב

נשואה לישראל, אם מותרת לבעלה ישראל אחר שתתגייר ח"ב עמוד רה

נשואה לישראל, בדין הבחנה שלושה חודשים ח"ז עמוד צו

שאביה ישראל ונשאת לישראל בערכאותיהם ח"ב עמוד רג

נס

ברכה על הנס ח״ג עמוד עא

נסיעה בקרונות קיטוריות בשבת ח״א עמוד כז

נסיעה בשבת כשהנהג גוי

בדין איסור הוצאה מרשות לרשות ח"ח עמוד פד

כדי לזכות הרבים ח"ח עמוד פד

נעלי המת

באיסור נעילתם ח״ט עמודים קפ״ו, קפח

נפיחת הריאה ח"א עמוד קכא, ח"ט עמוד מה

נפילת אפים

בבית האבל ובבית הכנסת שהאבל מתפלל בו ח״ג עמוד לב

ביום המילה ח״ג עמוד לה

במקום בר מצוה ח״ג עמוד לה

כשיש חתן ח״ג עמוד לג

נפש אטומה וקבר סתום ח"ו עמוד קעג

נפש כל דהו נפש ח"א עמוד קו

נצוק אינו חבור ח"א עמוד עד

נקור חוטי דכפלא ח"ב עמוד כב

נר חנוכה

אם אפשר לצאת יד״ח נר חנוכה במנורת החשמל שעל גג ביהכ׳׳נ הגדול ומגדל המים שמדליקין לפרסומא ניסא ח"א עמוד כה

מי שלא הדליק נר חנוכה, אם יברך בראיית מנורת החשמל שעשה נסים ח"א עמוד כה

נר שבת

אם אפשר לצאת חובת הדלקת נר שבת בנר חשמל ח"א עמוד כג

הדלקתו, מצוה או חובה ח"א עמוד כד

הרגיל בנר שבת הויין ליה בנים ת״ח ח"א עמוד כב

מהי המצוה, ההדלקה או מציאות הנר ח"ח עמוד עא

נשבע לקיים את המצוה ח"ד עמוד ס

נשבע שלא ישא אחרת אלא אם שהתה עשר שנים ולא ילדה ח"ה עמוד כה

נשוי לנכרית

האם עולה לתורה או חזן ח"ח עמוד קכה

נשיאות כפים

בכל יום ח"ג עמוד כא

במקרה שהש״ץ חוזר לרצה ח"ג עמוד קנז

קטן ח"ג עמוד ריז

כשהש״ץ טעה ולא הזכיר יעלה ויבוא ונזכר אחרי שים שלום וחזר לרצה ח"ג עמוד קנג

אלו עבירות בכהן פוסלות ח"ח עמוד נו

בכהן שהרג את הנפש ח"ג עמוד ל

בתפילת מנחה בתעניות כשמתפללים סמוך לשקיעת החמה ח"ח עמוד כב

כהן שנשא גיורת ח"ב עמוד קצד

לכהן שהרג בזמן המלחמה ח"ח עמוד מז

לשליח ציבור כהן ח"ח עמוד כא

נשים

הטעם שנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא ח"ד עמוד רנב

חיוב הנשים בתוספת שבת יו״ט ויוהכ״פ ח"א עמוד פב

חיוב נשים במצות שביעית ח"ד עמוד קכ

נשים האסורות ללכת בגלוי הראש ח"ז עמוד תמו

נשים וקטנים במצות אכילה בעיוהכ״פ ח"א עמוד פד

נשכח זכרו בזמן הזה שיש דואר ומברקים קבועים ח״ה עמוד קיב

נשכח שמו ונאבד זכרו של מי שהלך בדרך יבשה ח״ה עמוד קיא

נשתנה גוף האיסור ח״א עמוד קכט

נתוח המת

לצורך למוד רפואי ח״א עמוד רט

משום הפסד ממון ח״א עמוד רח

האם מותר להשאיר חלקים מהמת בליגנא בכוהל לצורך לימוד הרפואה שצריכים התלמידים לראות בעינים ח״ו עמוד קנב

נתיצת המזבח ח״ו עמוד יט