סימן יג' א. הולכת ס"ת לכותל המערבי לקרוא בו / או"ח סימן קלה.

האם אין בזה בזיון לס"ת

*האם הדבר מותר  גם כשמוליכים ומחזירים את הס"ת בו ביום 

כז באדר ב׳ תשו״ב

לכבוד הרה״ג חסידא קדישא ופרישא

כמוהר״ר יצחק אלפייה יצ״ו

שלום וברכה ברוב חבה. רב חביבאי!

מכתבו היקר קראתי בכל תשומת לבי, והנני לענות על ראשון ראשון.

א.      הולכת סה״ת לכותל המערבי, דבר זה נעשה בהסכמת הרבנים הגאונים שקדמונו, ואתם מאלה אשר הם בחיים שליט״א, ואין אני רשאי להרהר אחריהם, כי יש להם על מה שיסמוכו מדברי רמ״א ז׳׳ל דכתב: ואם הוא אדם חשוב, ככל ענין שרי (או״ח סי׳ קלה סעיף יד), וצבור גדול כזה שבכותל המערבי לא גרע מאדם חשוב. זאת ועוד אחרת, משום דבכותל המערבי קבוע ארון ועמוד לספר התורה, ובזה אין משום בזיון ספר תורה, וכמ״ש מהר״ם פאדוה ז״ל: נ״ל דהמרדכי מיירי בענין כשמביאין ספר תורה לקרות, אין אצלם שום ארון או תיבה אשר מוציאין ממנה ספר תורה ומחזירין לתוכו, רק מביאין אותה ממקום אחר בשעת הקריאה, ואחר הקריאה מחזירין ספר תורה למקומו. אמנם המנהג שלנו ליחד תיבה וארון על יום או יומים, ולתת בו הס״ת ולהוציאו בשעת הקריאה ואח״כ יחזירו לארון מותר, כי אין בו פגם להס״ת [מאחר שמייחד לה ארון ועמוד להוציאה ולהכניסה] [שו״ת מהר״ם פדובה סימן פח].

והנה בספר כף החיים (לגאון שבדורנו יעקב חיים בהרב יצחק ברוך זצוק״ל), הביא דברי כמה מרבוותא ריום או יומים לאו דוקא, אלא כל שמיחדים ארון ועמוד להוציאו ולהכניסו אף באותו יום מותר(או״ח סי׳ קלה ס״ק פג), והוסיף מדעתו וכתב: וכל זה הוא לפי דברי מור״ם ז״ל, אבל לפי דברי הזוה״ק אף בכה״ג אסור, דהא בבי כנישתא איכא מקום מוכן ואפילו הכי אסור, וכן כתב בדין אדם חשוב (שם ס״ק פד).

ואין דבריו מוכרחים לע״ד, ויש לומר שדברי הזוה״ק הוא כשמובילים את ספר התורה רק בשעת הקריאה, אכל אם עושים ארון ועמוד מיוחד, הואיל ואין בזה פגם לספר תורה, גם הזה״ק מתיר. ועל כל פנים אין הדברים אמורים אלא לבי כנישתא, אבל לא לכותל המערבי ששכינת הקודש לא זזה ממנו [שמות רבה ב.ב. במד״ר יא,ב], כדכתיב: ׳הנה זה עומד אחר כתלנו׳ [שיר השירים ב,ט], ובודאי שזה הוא כבוד ויקר לספר תורה לקרות בו בחרדת קדש ובקהל עם רב מישראל. אבל הדבר ברור מאד שבמקום קדוש זה צריך לנהוג קדושה יתירה, להקשיב בדומיה ואימה את קריאת התורה.

וכבר צוחו על זה קמאי קדמאי על שיחה בטלה שבבית הכנסת בשעת התפלה וקריאת התורה, ועל זה ידוו הדווים ויוכיחו את העם להחזירם למוטב.

אני מקוה שיבא שנוי לטובה בכל ענין גישתנו לכותל המערבי, ואז יתוקן גם דבר זה.

ב. הדירה בעיה״ק ירושלם תו״ב. אין ביכלתנו ולא ברשותנו למנוע דירתם של מי שהוא בתוככי ירושלם תו״ב. שגם הנביאים ומלכי יהודה בזמנם לא עשו כזאת בימיהם, כמו שכן יוצא מפורש מדברי הנביאים בחזיונם ותוכחותיהם.