סימן יז' – בנית דירות מגורים מעל בית הכנסת / או"ח סימן קנא

           *קדושת ביהכ"ס, האם היא כקדושת ההיכל או כקדושת העזרה *

*האם יש קדושה בגג ביה"כ, ומה חומרתה * אלו תשמישים מותר להשתמש בגג ביה"כ*

*ביאור ענין "עיר שגגותיה גבוהין מביה"כ * הנותץ אבן מביה"כ , חומרת איסורו

 

ט׳ תמוז תשי״א

לכבוד הרב הגאון המפורסם וכו׳

הרה״ג כמוהר״ר ר׳ דוד אסף יצ״ו

רב בשכונת גאולה חיפה

שלום וברכה.

מכתבו מיום י״ח סיון דנא קראתי בחפץ לב, ובו מצאתי מרגניתא טבא שאלת חכם, והיא: במשך 17 שנה מתפללים ולומדים תושבי השכונה בצריף, בזמן האחרון קנו את המגרש שעליו עומד הצריף, כדי לבנות עליו ביהכ״נ, והיות שלבנות ביהכ״נ נחוץ הרבה כסף ואין, רוצים חברי הועד בשתי קומות שעל ביהכ״נ לבנות דירות למגורים למכירה, ויש לחקור:

א. אי יאות דבר כזה.

ב. אם זה כמו עליות היכל שנתקדשו.

ג. אי קדושת ביהכ"נ כקדושת היכל אי לאו.

ד. אם רצוי להתנות רשות בנייה ששתי קומות שעל ביהכ׳׳נ יהיו דירות למגורים.

ותשובתה בצדה בחכמה ותבונה כיד ה׳ הטובה עליו, ואותי בקש לחו״ד, והנני נעתר לחפצו להשיב מאהבה לפי קוצר השגתי, בעזרת צור ישועתי, ואומר: בשאלה כזאת דנתי בסה״ק ׳משפטי עזיאל׳ או״ח מהדו״ת (או״ח סימן יט), והנני שב לעיין בה מפני הדברים שהתחדשו בה בתשובתו זאת.

 

מעכ״ת פתח לה פתח״א בהלכה זאת מדברי המרדכי: כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת וכו׳(שבת יא,א),

כתב רבנו מאיר: איני יודע איסור גמור להשתמש בעליה שעל גבי בית הכנסת כמו שכתבתם, דאפילו גגין ועליות דעזרה לא נתקדשו, מיהו יש להזהר מלהשתמש שם תשמיש של גנאי, כגון לשכב שם, מדאמרינן: כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת, סופה ליחרב, הני מילי בבתים, אבל בקשקושי ואברורי לית לן בה, משום דלא משתמשי על גבן, ושמא דמי לעליות היכל שנתקדשו, דמקדש מעט שלנו יש לנהוג בו קדושה קצת מעין קדושת היכל, דעליות היכל נתקדשו, כדאמרינן (פסחים פו,א), ואפילו עליות עזרה דלא נתקדשו כקדושת עזרה גופא, מכל מקום אין נוהגין בהם מנהג בזיון (מרדכי שבת פ׳׳א סימן רכח).

מכאן מוכח להדיא דבתי הכנסת אין להם דין קדושת המקדש, אפילו כקדושת העזרות, ואין צריך לומר קדושת ההיכל, דקדושת המקדש לא נאמרה אלא במקדש ה׳, שנאמר בו: ׳ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם׳(שמות כה,ח), והשראת השכינה שבמקדש היא המקדשת את המקום, החל ממקום ההיכל שהוא בית קודש הקדשים, וכלה בעזרות שגם הן נתקדשו במחיצתן, כמו שנאמר במשכן: ׳וירא כבוד ה׳ אל כל העם׳(ויקרא ט.כג), וכן נאמר בחנוכת המקדש: ׳כי מלא כבוד ה׳ את בית ה״ (מלכים א, ח,יא), אבל בית הכנסת שהוא מקום מועד לתורה ולתפלה, אינו קדוש אלא בפנימיותו, אבל לא בגגו. וזהו שכתב דאפילו גגין דעליות לא נתקדשו, ר״ל, וכל שכן בית הכנסת, דאפילו כפנימיותו אין בו מקדושת העזרות לענין טומאה, ושהיה שלא בשעת עבודה, והוסיף וכתב: מיהו יש להזהר וכו׳, מדאמרינן כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת סופה ליחרב, הני מילי בבתים, אבל בקשקושי ואברורי לית לן בה, משום דלא משתמשי על גבן. מכאן למד המרדכי דטעמא דשלא יהיו בתי הכנסת גבוהים מן העיר, הוא משום דמשתמשין בבתים, דמכלל לאו אתה שומע הן, שהרי בקשקושי ואברורי מותר משום דלא משתמשין, מכלל דבבתים טעם האסור הוא משום דמשתמשין בהם, דון מינה במכל שכן בעליות שעל בית הכנסת גופו אסור. ובאמת דברים אלה נאמרו מפורשים יותר בהגהות מרדכי: והיינו טעמא דקשקושי ואברורי דלא משתמשי לית לן בה, אם כן משם יש ללמוד דכל שכן [בגגין] שעל בית הכנסת אסור לשכב שכיבה של קבע, דתשמיש של גנאי הוא (הגהות המרדכי סימן תנא).

מכל מקום דין זה צריך תלמוד, דכיון דבית הכנסת אין בו דין קדושה, אפילו כעזרות דמקדש, מנא לן האי דינא דאסור לשכב אפילו כבתים שגבוהין מבית הכנסת, לזה הוסיף המרדכי וכתב: ושמא דמי לעליות של היכל שנתקדשו… ואפילו עליות (היכל) [עזרה] דלא נתקדשו כקדושת עזרה גופה, מכל מקום אין נוהגין בהן מנהג בזיון (מרדכי שם).

מכללם של דברים אלה למדנו, שהמרדכי פשיטא ליה דבית הכנסת אינו קדוש אפילו כקדושת העזרות שבמקדש, וכדכתב בראשית דבריו משם רבינו מאיר: ׳איני יודע איסור גמור להשתמש בעליה שע״ג בית הכנסת׳, ומכל מקום אעפ״י שאין איסור מצד קדושה, סובר המרדכי שיש איסור משני טעמים:

א.     דכיון דביהכ׳׳נ הוא דומה להיכל משום ארון הקדש שבו, יש לנהוג קדושה קצת מעין קדושת ההיכל, כלומר אע״ג שגגות ההיכל אסורין בכל שמוש שהוא, אפילו שמוש של כבוד, בגגות בית הכנסת סגי לנהוג קצת קדושה, והיינו [איסור] שכיבה.

ב. אם תמצי לומר בית הכנסת אין לו קדושה כלל, והרי הוא גם בפנימיותו כגגות העזרה, גם בגגות העזרה,

אעפ״י שלא נתקדשו, אסור לנהוג בהם מנהג בזיון, וזהו טעמא דדינא דכל עיר (שאין) שגגותיה גבוהים מבית הכנסת סופה ליחרב.

הוצרכתי לכתוב זאת משום שראיתי במהרי״ט ז״ל שתמה על המרדכי וכתב: ומיהו הא תמיהא לי, מה ראה מהר״ם לדמותו לעלית ההיכל, חדא דעלית ההיכל שאני, שהכל נקרא היכל וכו׳, הלכך לפי שנחלק במחיצה בין בית לעליה, לא ירד מקדושת ההיכל, אבל בית הכנסת מנא לן שתופס את אוירו כנגדו עד לרקיע שתאסר עליה שעל גביהן, ועוד, דקדושת בית הכנסת הוא למטה מקדושת ההיכל הוא, שהרי קדושת הר הבית למטה מקדושת העזרה, ותנן בשלהי ברכות: לא יכנס אדם להר הבית וכו׳, ולא נאסר אלא כל מה שאדם מקפיד בחצרו, אם כן מסתייה שנדמהו לקדושת העזרה ולא לקדושת ההיכל (מהרי״ט ח״ב יורה דעה סימן ד).

ואני תמיה על תמיהתו, שהרי דברי מהר״ם שבמרדכי הם ברורים ומפורשים, שאין לבית הכנסת קדושת היכל ולא קדושת עזרות, אלא דאעפ״י כן מסתברא ליה למהר״ם, דשמא צריך לנהוג בו קדושה קצת מעין קדושת ההיכל, ואפילו אם תמצא לומר דאין קדושה כלל על גגות, ודינו כגגות העזרה, מכל מקום גם בגגות העזרה אסור לנהוג בהם מנהג בזיון, ולפי זה מסולקת לגמרי תמיהת מהרי״ט ז״ל.

והנה הרא״ש ז״ל כתב: ולא אמרן אלא בבתים, אבל בקשקושי ואברורי לית לן בה, פי׳ בירניות ומגדלין לפי שאין משתמשין על גגותיהן (הרא״ש שבת פ״א סימן כג), מדבריו מוכח דס״ל כמהר״ם במרדכי דאסור להשתמש בגגות שגבוהים מבית הכנסת, וכל שכן בעליות שעל גביו, והיינו מטעם בזיון, וכדכתב המרדכי.

והרמב״ם ז״ל פסק: כשבונין בית הכנסת, אין בונין אותו אלא בגובהה של עיר, שנאמר: ׳בראש הומיות תקרא׳ [משלי א,כא], ומגביהין אותו עד שיהא גבוה מכל חצרות העיר, שנאמר: ״לרומם את בית אלקינו״ [עזרא ט.ט] (הלכות תפלה פי״א ה״ב).

מכאן למדנו שתי מעלות לבית הכנסת:

א.      לבנותה בגובהה של עיר באופן שקרקעיתה יהיה גבעה רמה ונשאה, וזהו ממ״ש בתוספתא (מגילה פ״ג,יד).

ב. שגגה תהא גבוהה מכל הבתים שבעיר. ונ״ל שדקדק הרמב״ם לומר מכל חצרות שבעיר, ללמד שאין הדברים אמורים אלא בבתי הדירה שהן נקראים חצרות העיר, להוציא בירניות ומגדלים שאינן חצרות העיר, ובודאי שהוא סובר כהמרדכי והרא״ש בטעם דין זה, משום תשמיש של בזיון, מינה נידון במכל שכן לאסור עליות דירה למעלה מגגות בית הכנסת.

מרן הבית יוסף כתב משם מהר״י בן חביב: בתי כנסיות שאנו מתפללים בהם תוך החצרות במלכות תוגרמא וכו׳, וכל דירתנו בבתיהם ובחצריהם וכטירותם הכל דרך עראי בשכירות חודש או שנה. ואין בהם קדושה, וכ״ש שאין בהם מה שאמרו: עיר שגגותיה גבוהים וכו׳, שהרי הרמב״ם כשהזכיר דין זה אמר: כשבונין בית הכנסת וכו׳ שפירושו כשבונין אותו מתחלה בקבע, ובזמננו זה, במלכות הנזכרת, אין לנו רשות להזמין בית קבוע לשם בית הכנסת וכו׳, אם כן אפילו שיהיה בית דירה למעלה על הבית שאנו מתפללים בו כמנהג, אין למחות, ובלבד שינהגו בנקיות בבתים שלמעלה מבית התפלה (כית יוסף או״ח סימן קנד).

מדבריו למדנו שהוא סובר דבית הכנסת קדוש כקדושת ההיכל שבמקדש, הלכך גגו הוא קדוש כקדושת ההיכל. בית הכנסת עראי אעפ״י שאינו קדוש, ולפיכך מותר להשתמש בגגו, מכל מקום צריך שינהגו בנקיון בבתים שלמעלה, ושכיבת קבע אינו מנהג של נקיון, אלא להיפך זהו מנהג בדיון, וכמ״ש המרדכי.

מכאן יוצא לדין שבזמננו שארץ ישראל עומדת תחת דגלה של מדינת ישראל בחסד ה׳ עלינו הגדיל, חזר הדין להיות בתי הכנסת הנבנים בתוכה, דין בית הכנסת קבוע שקדושים גגותיו כגנות ההיכל, ואסור להשתמש בגגותיה לבנות עליות, אפילו אם ישתמשו בהם בנקיון וכבוד.

אולם כבר כתבתי מדברי המרדכי ומהרי״ט, דסברי בפירוש שאין דין קדושה כלל לבתי הכנסת, ולא מצאנו בדברי הפוסקים הראשונים שחולקים על דבריהם, לפיכך שורת הדין נותנת שמותר להשתמש בגגיהם או בעליות שעל גגיהם כל תשמיש של חול שאינו תשמיש של בזיון, כגון: שכיבת קבע.

וכדי שלא לשוויה פלוגתא, נלע״ד דגם מהרי״ן חביב לא אמר דבבית הכנסת קבוע יש לו קדושה כקדושת המקדש, אלא קצת קדושה כעין קדושת המקדש, והיינו לאסור דירה שיש בה שכיבת קבע, וכן צריך לומר בדעת מרן דפסק: בתים וחצרות שמתקבצים בהם להתפלל באקראי, אין בהם שום קדושה (סימן קנד סעיף א), דוק ותשכח (דלא) דכתב אין בהם שום קדושה, לומר לך דאפילו קדושה מקצתית אין בהם, ומותר להשתמש בעליה שעל גביהם שמוש של חול, ואין בזה אסור משום קדושה, ובכל זאת כתב: ׳יש להזהר מלהשתמש בעליות שעל גבי בית הכנסת תשמיש קבוע של גנאי, כגון לשכב׳, והיינו מדין בזיון וכמ״ש (שם סימן קנא סעיף יב).

ומה שכתב מר״ן [שם]: ובשאר תשמישים יש להסתפק וכו׳, היינו משום דעת הסוברים רבתי הכנסת הואיל ונקראו ׳מקדש׳, וכמ״ש: ׳והשימותי את מקדשכם׳ [ויקרא כו,לא], ודריש בספרי [שם]: אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, לפיכך יש לומר שיש להם דין קדושת ההיכל ואסור להשתמש בעליה שעל גבם כל תשמיש, ולא משום שגגות בית הכנסת קדושים הם, אלא משום שצריך לנהוג בהם קצת קדושה מעין קדושת ההיכל, וכמו שכן כתב בבית יוסף בשם מהרי״ק מדברי המרדכי דמקדש מעט שלנו יש לנהוג בו מקצת קדושה, ומעין קדושת ההיכל (בית יוסף סוף סימן קנא), וסובר מרן ז״ל דמקצת קדושה, היינו להמנע מלהשתמש בו אפילו תשמישים שאין בהם בזיון אסורים, משום מצות מנהג של קדושה כעין קדושת ההיכל.

מכל האמור ומדובר, תורה יוצאה שבית הכנסת אפילו אם הוא קבוע שבנו אותו לשם כך, אין בו דין קדושת המקדש, אפילו בקדושת העזרות, אלא שצריך לנהוג בו מעין קדושת המקדש, ולא להשתמש בעליות שבו תשמיש של בזיון לדברי הכל, ויש להסתפק אם אסור גם בתשמישים של חול שאין בהם בזיון, וכיון דאף למ״ר שיש להסתפק, אינו אלא משום כעין קדושת המקדש, וודאי שזה הוא מדרבנן, הולכין בספקו להקל.

מורא מקדש

ודע שאין הדברים הללו אמורים אלא לענין גגות ועליות של בית הכנסת, אבל בית הכנסת בפנימיותו הוא קדוש לנהוג בו יראה וכבוד, כמו קדושת המקדש, כלומר כקדושת ההיכל, וכן כתב כספר היראים [סימן תט]*: ׳ויראת מאלקיך׳ [ויקרא יט.יד ועוד], צוה בהכנס אדם למקדש או לבית הכנסת או לבית המדרש שינהוג בהם מורא וכיבוד וכו׳, ומצאנו בבית הכנסת ובבית המדרש שנקראו ׳מקדש׳, ומביא בת״כ [ויקרא כו,לא]: ׳והשימותי את מקדשכם׳… לרבות בית הכנסת וביהמ״ד, ואמרינן במגילה [כט,א]: ׳ואהי להם למקדש מעט׳ [יחזקאל יא,טז], אמר רבי יצחק: אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, למדנו שכשאמרה תורה: ׳ומקדשי תיראו׳ [ויקרא יט,ל[ שבית הכנסת וביהמ״ד בכלל, והמורא אינו מפורש כתורה.

* במהדורת הרב אברהם אבא שיף. ווילנא תרס־ב. במהדורות קודמות — סימן: שכד.

דין זה הוא הלכה פסוקה, שאין עליה חולק, וכן פסק מרן ז״ל: בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהם קלות ראש, כגון: שחוק והתול, ושיחה בטלה, ואין אוכלים ושותים בהם וכו׳, ואין ישנים בבית הכנסת אפילו שינת עראי וכו׳  (או"ח סימן קנא סעיפים א-ג).

וכן כתב בחיי אדם: קדושת בית הכנסת ובית המדרש גדולה מאד, ומוזהרים עליהם לירא ממי ששוכן בהם, כדכתיב: ׳ומקדשי תיראו׳, ולא בית המקדש בלבד, אלא כל מקום המקודש, ובהכ״נ ובהמ״ד נקראים מקדש, כדכתיב: ׳ואהי להם למקדש מעט׳, וכתבו הפוסקים דמצוה זו לירא מן המקדש הוא מן התורה (חיי אדם כלל יז אות ו׳).

ומענין לענין באותו ענין, הביא מעכ״ת דברי הפרמ״ג [ראה סימן קנב א״א סק״ו], שנסתפק בנותץ אבן מביהכ״נ, אם עבר על אסור דאורייתא ולוקה או לא, ראינו אלא אסור דרבנן, ומעכ״ת כתב: ולפי הנ׳׳ל נראה פשוט שהוא דאורייתא. דבר זה נפתח בגדולים, עיין שדי חמד כללים (מערכת הבית סימן מג, דף סב ד״ה ועפ״י האמור), וגם אני כתבתי בענין זה והנו בכתובים, ואין כאן מקומו להאריך.

תבנא לדיננא, בנדון דידן, בהלכה זאת כתבתי בסה״ק ׳משפטי עזיאל׳ (או״ח מהדו״ח סימן יט) והעליתי

להלכה:

א. אין להשתמש בעליה שעל גבי ביהכ״נ לשמוש של גנאי, כמו שכיבה של קבע, אפילו בבית שיחדוהו לבית כנסת אחרי בנינו, ואפילו בכל שטח החדר שתחתיו, וגם אם הוא בית שכור, כל זמן שהוא משמש לבית תפלה צריך לנהוג בו ועל גבו מנהג של כבוד הראוי לבית הכנסת, ומספק יש להזהר אפילו בשמוש שאינו של גנאי בכל שטח של הגג שעל בית הכנסת, וביחוד בשטח שעל ארון הקדש.

ב. המשתמש בעליה שע״ג ביהכ״נ שמוש של גנאי, צפוי לעונש שמימי בנכסים או בנפשות.

אולם בנדון דידן אם העליות שעל בית הכנסת תהיינה מיוחדות מתחלתן ומוקדשות לתלמוד תורה, יש לומר שאין ספק בדבר, ולכל הדעות מותר להשתמש בעליות שעל בית הכנסת לתלמוד תורה, כמו שמותר למכור בית הכנסת, ואפילו ספר תורה להספקת תלמידים (או״ח סימן קנג סעיף ו), וכל שכן הוא שמותר לבנות עליות על גבי בית הכנסת שילמדו בהם תורה ברבים, בתנאי שהשטח שעל גבי ארון הקדש יהיה גדור, שלא תהיה בו דריסת רגל כלל, ולא מחסן לכלי מלאכה, אלא יעשו על גבו ארונות של ספריות וכדומה, שהם דברים של נוי וכבוד, וכמ״ש הרמב״ם ז״ל: המקום שעל ההיכל אינו יכול לישן שם, ולא להניח כלי מלאכתו (תשובות פאר הדור סימן עד).

ואם אפשר (מוטב) שבניני התלמוד תורה יהיו בקומה הראשונה, ובית הכנסת למעלה מוטב, כדי שנקיים מקרא שכתוב: ״לרומם את בית אלקינו״ [עזרא ט,ט], בארץ ישראל הרבונית בחסדי ה׳ ונפלאותיו, ובעשותנו זאת לרומם בית אלקינו, נתרומם כולנו לאותה מעלה עליונה, שנאמר עליה: ׳וה׳ האמירך היום להיות לו לעם סגולה… ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לה׳ אלהיך כאשר דבר׳ [דברים כו,יח־יט].

והנלע״ד כתבתי.

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון הרב הראשי לישראל