סימן יז – עוד להנ"ל

סימן יז

עוד להנ"ל

(שו"ע סי' ו)

 

כט תמוז תש"ב

 

לכבוד

הרה"ג הג' כמוהר"ר

חיים זבולון חרל"פ יצ"ו

רב ואב"ד בראשון לציון והסביבה

 

ר.מ.נ.

בתשובה למכתבו מיום כ"ג דנא בנדון פנויה שזינתה אי אסורה לכהן – האמת נתנה להאמר, שאני רואה בהמשכת משא ומתן זה בבחינת דרוש וקבל שכר, כי כבר בארתי היטב בתשובותי הקודמות שבכגון נדו"ד מי שרוצה להחמיר על עצמו תבוא עליו ברכה. אבל מי שבא לפנינו לשאול מורינן לה כהלכה שמותר, ולא עוד אלא שייכא בזה גם משום תקנת בת ישראל שלא תצא לתרבות רעה. ועל זה הבאתי דוגמא משפחה כנענית שמצינו שמתירים איסור עשה כדי למנוע איסורא דרבים, מבלי להכנס בפרטי הדברים, מכיון דאליבא דאמת אין בנדו"ד שום איסורא כלל, כמו שביארתי כבר די היטב, וא"כ מכ"ש שצריכים להורות לו כהלכה שמותר לישא אותה מבלי להחמיר כלל, כדי שלא תפקיר עצמה לאיסור ותכשיל רבים אחריה.

 

והנני בברכה

וברגשי כבוד מרובים

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון הרב הראשי לישראל