סימן יט' ב. על אלו משקאות מבדילים / או"ח סימן רצו

*הבדלה על חלב, תה, קפה , בירה מיצי פרות וליקרים *

        *ביאור גדר "חמר מדינה", ומה בכלל זה.*

שאלה ב

אם מותר להבדיל על חלב.

תשובה:

מרן ז״ל פסק: אין מבדילין על הפת, אבל על השכר מבדילים אם הוא חמר מדינא, והוא הדין לשאר משקין חוץ מן המים (או״ח סימן רצו סעיף ב). והנה יש טועים בפירוש דברי מרן ז״ל ומפרשין דהוא הדין לשאר משקים חוץ מן המים, היינו אפילו אם אינם חמר מדינה, אבל פירושו נסתר מסוגין דגמרא, דאמרינן: אי הכי חמר מדינה הוא אבדיל וטעים (פסחים קז,א), הרי לך מפורש דמשקה שאינו חמר מדינא, אין מברכין עליו, אבל פירוש ׳שאר משקין׳, היינו משקין היוצאים מן הפירות, שגם הם נקראים שיברא, הואיל והם זיעה בעלמא (עיין ברכות לח,א), וכן כתב הבית יוסף: ומשמע בגמרא דשכר שמבדילין עליו לאו דוקא של תמרים, אלא הוא הדין למשקה שאר פירות. וזהו שכתב רבנו: מקדשין על השכר ושאר משקין, ומיהו על המים כתב שם רשב״ם דאין מבדילין, אפילו היכא דליכא יין ושכר (בית יוסף או״ח סימן ער״ב).

ולפי זה מתפרשים דבריו בדין הבדלה, מכאן אתה למד שאין מבדילין על החלב, אפילו במקום או בזמן שלא נמצא יין או שכר, דחלב הרי הוא כמים ואינו זיעה. וכן כתב מרן החיד״א בברכי יוסף והבי״ד בשערי תשובה סימן רצו ס״ק א׳, וכן מוכח להדיא מדברי הרמב״ם ז״ל שכתב: מדינה שרוב יינה שכר, אעפ״י שהוא פסול לקידוש — מותר להבדיל עליו (ה׳ שבת פכ״ט הי״ז).

מדבריו למדנו שלא הותרו כל משקים להבדלה אלא בשני תנאים, שהוא שכר ושהוא יינה של המדינה,

לאפוקי יינה של עיר אחת מערי המדינה. מזה יוצא ברור לדין, שכל משקים אחרים שאינם בכלל שכר, אינם נקראים חמר מדינה, ולפיכך אין מבדילין עליהם, וכן פורש בשו״ע התניא: אין מבדילין על הפת, אפילו אין לו יין ולא שאר משקים וכו׳, אבל מבדילין על כל משקה שהוא חמר מדינה, חוץ מן המים, אלא אם כן יש לו יין, שאז אין זה הדור אם יבדיל על שכר, או שאר משקים, אעפ״י שהם חמר מדינא, אבל אם אין יין בביתו, אף שישנו אצל חנוני, אין צריך לקנותו, ומכל מקום מצוה מן המובחר להבדיל על היין בכל ענין(שו״ע התניא אורח חיים סימן רצו סעיף ז־ח).

ודבריו ברור מללו כדברי הרמב״ם ז״ל, שאין מבדילין אלא על שכר, שהוא יינה של המדינה (או בלשון הגמרא ׳חמר מדינה׳), ולא על כל משקים שדינם כדין המים, שאין מבדילין עליהם אפילו אם אין לו יין כלל.

שבתי וראיתי בערוך השלחן שכתב: ויותר מזה ראינו לגדולים שעשו הבדלה על חלב ותה מתוק, אע״ג דודאי לא שייך לקרותן חמר מדינה, אך מפני הלחץ זה הדחק, כגון שאין לו יין ולא שכר, או שנזהר מחדש וכו׳ אבל הבדלה שקשה לשתות אז יי״ש, בהכרח לעשות על איזה משקה, וחלב הוי משקה ותה מתוק ג״כ שותים הרבה, דבאמת כשנדקדק אין אצלנו חמר מדינה כלל זולת יי״ש, דרוב בע״ב במדינתנו אין שותים בחול לא יין ולא שכר לכל סעודה, ומה שייך לקרותם חמר מדינה. ולכן בדוחק גדול כזה, די במה שרק שם משקה על זה (ערוך השלחן אורח חיים סימן ער״ב סעיף יד וסימן רצו סעיף יג).

ולענ״ד נראה שאין להבדיל בחלב בשום אופן, דחלב הרי הוא כמים שאין עליו שם חמר מדינה, וכבר כתבנו שלא התירו בשאר משקים אלא כשהם יינה של מדינה או חמר מדינה, וחלב אינו בגדר זה כלל, אולם בתה וקפה יש צד להתיר, הואיל והם משקים של מי פירות שנעשים רק בשביל המים שלהם, ודומה לשכר שעורים (עיין ברכות לח,א תד״ה האי דובשא, ובהרא״ש שם ובתשובותיו כלל ד׳ סימן טו).

אבל בחלב אין להבדיל, הואיל ואינו בגדר שכר כלל. והנה הערוך שלחן נמק את דינו זה על מה שאין אצלנו חמר מדינה, הואיל ואין שותים יין ולא שכר (לא) בחול (ולא בשבת), ומה שייך לקרות חמר מדינה. ואין דבריו נהירין לע״ד, דחמר מדינה אינו תלוי במה ששותין אותו בקביעות, אלא כל מה ששותים אותו בתור יין בסעודות ומסיבות של שמחה, נמי קרוי חמר מדינה, מטעם זה יש לומר דקפה או תה קרוי חמר מדינה, הואיל והוא מי פירות שמתבשלין עם הפרי כדי לקלוט טעמו וכחו, אבל חלב וכל הדומה לו, אעפ״י שממתקין אותו בדבש או סוכר, אינו נעשה חמר מדינה, והרי הוא כמים מתוקים, או מי לימון, שאין מבדילים עליהם, וכמ״ש בערוך השלחן(סימן רצו סעיף יג).

הבדלה על עסיסי פירות

מכלל הדברים למדנו שמותר להבדיל על משקה הבירה שהוא עשוי משעורים, ועל עסיס תפוזים ולמונים, או תפוחים ורמונים, דכיון שהם משקה פירות הרי הם בכלל שכר, וכן בכל מיני ליקרים של פירות ובגדר חמר מדינה.

אבל אין הדברים אמורים אלא כשאין יין מצוי בבית בשעת ההבדלה, אבל אם יש יין בבית, אין להבדיל אלא על היין, ולכתחלה צריך להדר ולקנות יין להבדלה.

והנלע״ד כתבתי.