סימן כט' – הדלקת נורות שאין בהם שלהבת אש ולא גוף לוהט – שימוש בטלפון בשבת

                               * האם בנורות אלו יש חיוב משום מבעיר *

                  * מהות חיובי הבערה וכיבוי שיש בשימוש בחשמל בשבת. *

 

ירושלים, ל סיון תשח

ראה ראיתי קונטרסיו החשובים של ידידנו הרב הגאון כמוהר״ר ש.ז. אוירבעך יצ״ו, בנדון דבור בטלפון בשבת, ונהניתי מדבריו מפלפולא דאורייתא לעומקא של הלכה, ולפי שגם אני בעניי דנתי בשאלות אלה בסה״ק משפטי עזיאל (חלק א או׳׳ח סימן ח דף כו־כז, ובהשמטות שם עמודים רכ״ג ורכ״ז, ובמהדו״ח חלק או״ח סימנים לב,לו, נא, נב), ובדברי נגעתי ברוב ככל השאלות שבהן נשא ונתן ידידנו הרה״ג מהרש״ז אוירבעך יצ׳׳ו, ועתיקא קשה מחדתא, ומה גם בשעות אלה שהננו שרוים בחרדה, ובתפלה וצעקה בעת צרה, לכן לא יכלתי לישא וליתן בהלכה בכל פרטי הבעיות שבקונטרסים יקרים אלה, אולם למעשה אני סובר שאין להתיר שיחה טלפונית בשבת, לא להקורא ולא להעונה, מכל הטעמים והנמוקים שכתבתי בתשובותי הנ״ל, ואיסור זה יש גם להעונה, לא רק משום מוקצה, דהגבהת השפופרת עצמה היא מלאכה שיש בה הזרמת כח האור של החשמל לתוך השפופרת, ובהפסקתה על ידי החזרת השפופרת יש בה משום מכבה.

אולם ראיתי בקונטרסים אור החשמל דף 2 שהרה״ג המחבר יצא לידון בדבר חדש, במנורות אור שמפיצות אור לא ע״י שלהבת אש, ולא ע״י גוף לוהט שמאדים או מלבין, כי אם על ידי זרמים חשמליים בלבד, ובהם שני סוגים וכו׳ וכתב: כי מסתבר דבנדו״ד לא מחוייב כלל משום מבעיר, וכל שכן דלא שייך בו אסור כבוי, כי שלילת האור היינו כבוי.

ולי נראה שאין לחלק בזה, וכל הפעלת החשמל או הפסקתו, בין אם הוא נאחז על ידי גוף אחר ונעשה אור, או אפילו אינו נעשה אור, אסור משום מבעיר, לפי שכל כח החשמל מעיקרו אינו אלא כח האש דינאמי שהוא מתפשט וזורם בכל מקום שפותחין לו את הדרך להזרימו, וכח אש זה, בין שהוא נותן אור, או שנותן כח, הרי הוא הבערת האש, והפסקתו זה כבוי, שהרי כבוי האש אינו תלוי בשלילת האור, אלא כל הפסקת כח פעולת האש זהו כבוי חדש, שהרי בחבור החשמל אל החוט נראים זיקוקין דנורא, ונגיעה בלתי זהירה בחוטי החשמל עלולה לחשמל את האדם הנוגע בהם עד כדי מיתתו והתאבנותו לפחם.

מכאן שהעברת החשמל לחוטים או לכל גוף אחר שמביא אור או כח תנועה דינאמי ופעיל — הוא הבערת האש, והפסקתו — זו היא כבויו, ולכן אסור לדעתי להפעיל כח החשמל במכשיר הטלפון על ידי הרמת השפופרת לקריאה או עניה, וכדאמרן.

ואם לא תאמר כן, יצא להתיר כל רכבות חשמליות וכל בתי חרושת חשמליים שבפתיחת הכפתור וסגירתו פועלים ומפעילים כל הגלגלים, אעפ״י שאין האור נראה בהפעלתן, זה לא יעלה על הדעת לאמרו, ומכל שכן לכתבו, והיינו משום דסוף סוף כח האש הוא המפעיל, ויש בו כדי לשרוף ולכלות וגם להמית ולהרוס, ולכן הפעלתו היא אסורה משום הבערת אש וכבויו משום הפסקתו, ולכן אין להתיר כל פעולה חשמלית בשבת באיזו צורה שהיא. מטעם זה כתבתי לאסור פתיחת המעלית או המאורר בשבת (משפ״ע מהדו״ת ח׳ או׳"ח סימן לו ד׳ צז ד׳׳ה ומענין לענין). לכן נראה לע״ד שאין להתיר שיחת טלפון בשבת, אם לא במקום צורך פקוח נפש, כגון הזמנת רופא וכדומה, או שעת מלחמה וצורך הגנה, על פי הוראת חכם.

והנלע״ד כתבתי.

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון, הרב הראשי לישראל