סימן לב'. הקדמת כהן קטן וענין קדושת הכהנים / או"ח סימן רפב

          * מצות "וקדשתו" האם נאמרה על כהן קטן? *

                   * האם נאמרה על כהן בעל מום? *

                    *ענין קדושת הכהנים בעל כורחם *

לשבט תשיא, א׳ ר״ח אדר א׳.

לכבוד ידידי וחביבי

הרב הגאון חו״ב משנתו קב נקי

כמוהר״ר אהרן יצחק זסלנסקי יצ״ו כאן.

שלום וברכה בחבה נעימה.

נתכבדתי בקבלת מכתבו היקר מיום יא תמוז תשי, ובו הערה יקרה עמ״ש בעניי בסה״ק ׳משפטי עזיאל׳* בדין כהן קטן, והנני לענות לפי קוצר השגתי בעזרת צור ישועתי:

* או"ח תניינא סימן יד אות ה.

והנה בסה״ק הבאתי דברי המג״א [סימן רפב ס"ק ו] דכתב: מצוה עשה ד״וקדשתו״ לא נאמרה על כהן קטן, דהא כתיב: ׳כי את לחם אלקיך הוא מקריב׳ [ויקרא כא,ח], וקטן לאו בר עבודה הוא. ובעניי כתבתי שדברי המג״א אלה נסתרים מדברי הספרא [עה׳׳פ שם ו ועיין עוד בסנהדרין נא,ב]: ״והיו קדש״ — לרבות בעלי מומין, הרי שאפילו על בעלי מומין שלא יבואו לכלל מצות עבודה והקרבה נתרבו במצות קדושה, דון מינה במכ׳׳ש לקטנים שהם עלולים לבוא לכלל עבודה.

ומעכ״ת השיב וכתב:

א. לפי הנראה הכוונה בספרא היא על בעלי מומין שהיו תמימים ונפסלו במום שנפל בהם משגדלו, והסברא נותנת כן, דכיון שנתקדשו בהיותם תמימים לא פקעה קדושתם כשנפל בהם מום, וכן משמע מפירוש ׳קרבן אהרן׳ והמלבי״ם.

ב. יש לחלק בין מצות ׳קדושים יהיו… והיו קדש׳, שהיא נאמרה לכהנים, לפיכך אתרבו גם בעלי מומין שהם יהיו שומרים קדושתם, אבל מצות ׳וקדשתו׳ שנאמרה לישראל לקדש את הכהנים, כדכתיב: ׳כי את לחם אלקיך הוא מקריב׳, הוא רק בראויים לעבודה, אבל לא על בעלי מומין, אלא דבעלי מומין אתרבו גם הם מדכתיב: ׳קדוש יהיה לך׳, אבל קטנים לא איתרבו, ע״כ.

והנני משיב על ראשון ראשון: מ״ש מעכ״ת — לפי הנראה הכונה בספרא על בעלי מומין שהיו תמימים, אינו נראה לי, ואדרבה, מדברי הספרי בסתמיותם ״לרבות בעלי מומין״, משמע כל בעלי מומין, וגם אלה שנולדו במומם, ואין לחדש מדעתנו חלוק זה שממנו יוצאת הלכה שבעלי מומין מלידה אין אנו מצווים לקדשם, ואם נשאו נשים פסולות אין אנו כופין אותם לגרש.

ועוד מעכ״ת לתרוצי דברי המג׳׳א אתי, ולפיכך צריך לומר דרבויא לבעלי מומין הוא לאלה שנעשו בעלי מומין אחר שגדלו וחלה בהם קדושת מעלה וכבוד, ואתא קרא לרבוינהו דלא פקעה מהם קדושתם, וזה ודאי היה צריך לפרש ולא לומר בסתם ׳לרבות בעלי מומין.

ובדברי הרמב״ם מפורש שכל בעלי מומין דינם שוה, שכתב: על כן אמרו ׳והיו קדש׳ כל הזרע הנכבד ההוא, תמים ובעל מום (ספר המצות מ״ע לב). הרי לך מפורש דהרמב״ם מפרש קרא ד׳כי את לחם אלקיך הוא מקריב׳, או ׳כי את… לחם אלקיהם הם מקריבים והיו קדש׳, שהוא על הזרע הנכבד ההוא, הוא זרע אהרן, והואיל והוא התיחד לעבודה והקרבה, לפיכך גם בעלי מומין שהם מלידה מצוה עלינו לקדשם ולכבדם, ולא אתמעטו מקדושה אלא הלויים, הואיל ואין עליהם קדושת ההקרבה, וכדרשת הספרא [על הפסוק]: הם מקריבים ולא הלוים, פירוש: הם מקריבים הזרע הנכבד של בני אהרן ולא בני לוי, אעפ״י שהם משבט אחד.

והכי מסתברא, שהרי מצות הקדשת הכהנים אינה גמול העבודה, כי בתור גמול נתנו להם מתנות כהונה, אבל מצות ההקדשה היא לחלק להם כבוד ומעלה, וכמ״ש הרמב״ם ז״ל: שנצטוינו לכבד זרע אהרן לפארם ולכבדם וכו׳, זה כולו הגדלה לאל יתעלה שבחרם ולקחם לעבודתו ולהקריב קרבנותיו (שם), לפיכך כל זרע אהרן הוא בכלל מצוה זאת. והכי דאיק לשון הרמב׳׳ם ז״ל: שלא תאמר אחר שלא יאות להקריב לחם אלקיו, למה זה נתן לו מעלת הקדמה וכבוד, על כן אמרו ׳והיו קדש׳ (שם), פירוש, שלא תאמר שמעלה וכבוד זה הוא שכר עבודתם, ולפיכך אינו מחוייב אלא לעובדים או שראויים לעבוד, ולא למי שאינו ראוי לעבוד, לכן בא רבוי ד׳והיו קרש׳ לרבות כל זרע אהרן, ללמדך שכבוד ומעלה זאת הוא לזרע [אהרן] בגלל קרבת ובחירת ה׳ בם, והדברים מפורשים יותר בספר החנוך [מצוה רסט], ולכך המנחת חנוך [שם, ובמהדורת ׳מכון ירושלים׳ עמוד שלא] תמה על דברי המג״א דאין לחלק בין קטנים לבעלי מומין, וכיון דבעלי מומין נכללו במצות ׳וקדשתו׳, הוא הדין לקטנים, דחד דין וחד טעמא הוא, הואיל והם מזרע אהרן.

אתאן לחלוקו השני בין מצות ״וקדשתו״ שהיא על ישראל, והחיוב שלנו הוא על בעלי עבודה ולא קטנים. גם זה לא נהירא לי, דהלא בספרא דריש על מקרא זה ד׳וקדשתו… קדוש יהיה לך׳ — לרבות בעלי מומין*. מעכ״ת עמד על זה וכתב: אבל קטנים לא אתרבו. וזה אינו לע״ד, דאדרבה יש לומר דקטנים אינם צריכים רבוי, כיון דראויים הם לעבודה בזמן. ובבעלי מומין הוא שהוצרכו לרבוי משום דאינם ראויים ולא יהיו ראויים להקרבה כלל, ועכ״פ מבעלי מומין נלמד לקטנים במכ״ש.

* כמצויין לעיל דרשת הספרא היא על פסוק ו — ״קדושים יהיו… והיו קודש״, ולא על פסוק ח: ״וקדשתו… קדוש יהיה לך״. וצ"ע.

אסיפא דמגילתא העיר מעכ״ת הערה חשובה וכתב: יש מקום לדון בעצם הכפילות של הדרשות: ״קדושים יהיו״ — בעל כרחם, ״וקדשתו״ — בעל כרחו, וכן איתא ביבמות (פח,ב).

והנה אישתמיט מיניה דמעכ״ת דברי רש״י על התורה דכתב: ׳קדושים יהיו׳ — יקדישום ב״ד על כך, ׳וקדשתו׳ — על כרחו, שאם לא רצה לגרש הלקהו(ויקרא כא). פשט דברי רש״י מוכיחים דכתוב הראשון ׳קדושים יהיו׳, הוא לענין טומאה דלמעלה מיניה. וקדשתו, הוא אפסלות דאשה זונה וחללה, וכן כתב הרא״ם בשם רבינו ישעי׳, וכן כתב בשפתי חכמים (שם אות נ). אבל עומדים בפנינו דברי רש״י בסוגיא דגמרא: מנין שאם לא רצה, פירש״י: להתקדש מן טומאה ומנשים פסולות (יבמות שם).

ביותר קשים בעיני דברי הרא״ם, דכתב להוכיח מדברי רש״י אלה להשוות דעתו עם דעת רבינו ישעיה, ובלא זה דברי רש״י צריכים ביאור, דבטומאה מה שייך לומר דפנו [ = כפה אותו במלקות] אחר שכבר נטמא מה תועיל הכפיה.

לכן נראה דרש״י לצדדין קאמר, שאם אמר אינו פורש מן טומאה ומן נשים פסולות וכו׳, תלמוד לומר ״וקדשתו״— דפנו', ומ״מ כפיה זאת אינה שוה, דמן טומאה כופין לפרוש קודם שיטמא״ ככל מצוה, שאם אינו רוצה כופין עד שיאמר רוצה אני, ולפיכך נאמר בטומאה לאו ד״לא יטמא״ לחייב עליו מלקות כדין כל חייבי לאוין, ועשה ״דקדושים יהיו״ לכוף אותו קודם מעשה. וזהו פירוש רש״י עה״ת: על כרחם יקדישום ב״ד על כך, ונאמר ״וקדשתו״ לכוף לגרש בגט, וכדאמרינן לקמן דמפקינן ליה מיניה ולא סגי כמלקות גרידא. דברי רש״י בסוגין כפי פשטם משמעו דשניהם למדנו מ״וקדשתו״, אבל מוטב לדחוק עצמנו בפירושו, כדי שלא יהיו דבריו בסוגין סותרין לדבריו בפירושו עה״ת.

בכבוד רב וביקרא דאורייתא

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון, הרב הראשי לישראל