סימן לד'- מנהג "ברכת החודש" בשבת מברכין ונוסחו / או"ח סימן רפד

                           * ברכת החודש בשבת מברכין לא נזכר בש"ס ובראשונים, ולא בשו"ע וברמ"א *

                                          * בראשונים נזכר לומר ברכה זו ביום ר"ח עצמו * 

                       * שוב מביא מקור לברכה זו בשבת מברכין מאבודרהם, מרדכי, הגהת מור"ם ועוד. *

ב״ה, ירושלים, ו מר־חשון תשח

לכבוד האדון הנכבד דגמיר וסביר

 מר משה ברנשטין יצ״ו בעיה״ק חיפה, תו״ב

שלום וברכה.

הנני מאשר קבלת מכתבו מיום ג׳ לסדר נח, ובו שאלת חכם:

"אחדש״ה הנני בזה שיאבה בטובו להשיב לי על שאלתי, היות קראתי ב׳לוח ארץ ישראל׳ משנת תש״ז מאת יחיאל מיכל טוקצינסקי (בעמוד 26 שורה 7) בהיה״ר יש לומר: שתחדש עלינו את החודש הבא. מהגאון הארר״ת זצ״ל. הנני בזה לבקשהו להודיעני כי* צריכין לאמור הבא תמורת ה ז ה הכתוב בכל הסידורים. אנו בקיבוץ יש לנו מנין מצומצם, ואין לנו רב לשאול השאלה הזאת, גמרתי בלבי לכתוב לכבוד הרב הראשי״.

* ואולי צ״ל: אם.

תשובה.

א.   מנהג ברכת החדש בשבת

מנהג זה לא נזכר בתלמודין ולא בספרי הפוסקים הראשונים ז״ל, ולכן לא הזכירו מרן ז״ל בשו״ע (ולא הרמ״א בהגהותיו).* *

** לקמן ציין הרב שהרמ"א בסימן רפד,ז הזכיר את ברכת החודש.

והנה בסדור רב עמרם גאון ז״ל, נזכר דבר זה ביום ר״ח עצמו אחר קריאת התורה [במהדורת פרומקין ח׳׳ב עמוד 10], ובנוסח: מי שעשה נסים לאבותינו… בסימן טוב יהא לנו ר״ח פלוני ביום פלוני, הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות בכל עת… יחדשהו הקב״ה וכו׳. ואמנם הדבר תמוה שביום ר״ח אומרים ביום פלוני, ויותר נכון היה [לומר] היום, ובשני ימים של ר״ח היום או מחר. וצריך לומר שתקנו זה כדי שיהיה זכור לכל יום השבוע שחל בו ר״ח, כדי להזכיר על ידי כך בכתיבת הכתובות והגיטין את יום החדש ויום השבוע.

לעומת זאת לא הזכיר רע״ג בסדורו הזכרה זאת בשבת שלפני ר״ח, מזה מוכח שלא היה נהוג לברך את החדש בשבת שלפני החדש. וכן ראיתי ב׳מקור הברכות׳ להרה״ג אריה ליב פרוסקין ז״ל שכתב: מי שעשה נסים לאבותינו וכו׳, נוסח זה נמצא בפנקס גרמייזא, ולא מצאתי תפלה זאת בכל כתבי יד העתיקים שיזכרו זאת בשבת שלפניו, רק בראש חדש עצמו.

והנה ב׳מקור הברכות׳ שם הביא מ״ש הרה״ג ר״ד ליפשיץ ז״ל בסידורו מים חיים, דחפש ומצא סמך למנהג זה ממ״ש בירושלמי: אמר ר׳ יוסי כגון אנא דמן יומוי לא צלית מוספא מן דלא ידע אימתי ירחא (ירושלמי סנהרין פ״ה ה״ג). ופירש דברי הירושלמי דעל מוסף שבת שלפני ר״ח קאמר, דלא התפלל מוסף עד שידע אימתי ירחא, מהשליח צבור שמכריז יום שחל בו ר"ח לפני המוסף. וכן כתב בהגהות ציון וירושלם [ירושלמי שם]: מכאן סמך גדול על מה שכותבין שנכון לידע המולד ר״ח. אבל הר״ד פרומקין ז״ל, דחה פירוש זה בשתי ידים, דבאמת כל הנוסח הזה וההכרזה ההיא לא מצאנוה אלא ליום ר״ח עצמו, כמובא זאת לקמן, ולכן קיים פירוש הפני משה: מימי לא התפללתי מוסף של ר״ח אם לא הייתי יודע יום האחד של החדש על נכון. ולקושית הרד״ל הנ״ל, מיעלה ויבא של ערבית וממוסף דר״ח עצמו, תרץ עפמ״ש הר״ש סיריליו.

ולע״ד לשון הירושלמי: דמן יומוי לא צלית מוסף, אינו מתפרש אלא על מוסף ר׳׳ח, דאם על שבת שלפני ר״ח, לא נופל לשון דמן יומוי לא צלית מוספא, דהא יש שלש שבתות בחדש שלא מזכירים ר״ח. והדבר מוכח מענינו שעל ר״ח הוא דאמרן כן, ואין להקשות מיעלה ויבא והלל ומוסף, שהרי הדבר ידוע לכל שביום הכ״ט לחדש בערב הוא ראש חדש הבא, ואומרים בו יעלה ויבא בערבית ושחרית והלל וקריאת התורה של ראש חדש ומוסף, אלא הספק הוא אם זה הוא יום שלשים של חדש העבר ומתחילים למנות החדש מיום המחרת, או שיום זה הוא הראשון לחדש, ולכן אם ביום השני אירע שלא התפלל עם הצבור, לא ידע יום הראשון של החדש, מכאן הטעות של העדים, שאחד אומר בשנים לחדש ואחר אומר בשלשה, ומפרש בגמרא: א״ר יוחנן כגון העירנין הללו, והכוונה היא למ״ש בריש מסכת מגילה: כפרים ועיירות קורין… לפי שמקדימין ליום הכניסה, ולכן אפשר שלא התפללו הצבור ביום שלאחר ר״ח, ולא ידעו באיזה יום היה ראשון לחדש, ומונים מיום הראשון של ר״ח, וחכמים אומרים אינן כלום, וא״ר יסא כגון אנא וכו׳ שביום הראשון של ר״ח מכריזין אימת ירחא, כלומר אם היה ראשון לחדש או מחר. והכרזה זאת נאמרה ביום הראשון של ר״ח לפני תפלת המוסף.

ב.   נוסח ההזכרה

מכאן מצאנו מקור נאמן למנהג גרמייזא שמכריזין ביום ר״ח את יום השבוע שחל בו ר״ח, ומודיעים אם הוא יום אחד או שהוא שני ימים. ועדיין לא מצאנו שום מקור לברכת החדש שבשבת שלפני החדש.

המקור הראשון למנהג זה מצאנו באבודרהם ז״ל הבי״ד הכנה״ג: כתב הרד"א ז״ל, שבת שקודם ר״ח אחר קריאת התורה קודם אשרי. מכריז הש״ץ לקהל באיזה יום יחול ראש חדש (כנה״ג או״ח סימן רפד הגהב"י). מדברי מהרד״א [בסדר ראש חדש] למדנו, שנוסח הכרזה זאת היה: יה״ר מלפני אבינו שבשמים שתכונן את בית חיינו, לרחם על פליטתנו, לקיים לנו חכמי ישראל, שנשמע ונתבשר בשורות טובות. מי שעשה נסים לאבותינו וכו׳ בסימן טוב יהיה לנו ר״ח פלוני ביום פלוני. יחדשהו הקב״ה עלינו וכו׳.

שוב מצאתי סמך לברכת החדש בשבת שלפני ר״ח, במרדכי דכתב: ראיתי בתוס׳ דשבת שלפני ר״ח אב אין מזכירין ר״ח, משום שכתיב ׳במספר ירחים אל יבא׳ [איוב ג,ו]. ודחה דאדרבה יותר טוב כדי לברך את ישראל שהזמן מוכן לפורענות, ועוד יש לומר דלאו על חדש אב נאמר איוב, דלאיט על מזליה (צ״ל: אלא איוב וכו', הכותב), ועוד דא״כ הלל לא יאמרו, דכתיב: ׳אל תבוא רננה בו׳ [שם ז] (מרדכי מו״ק הגהות דשייכי על ת״ב).

מכלל הדברים למדנו על קיום מנהג לברך את החדש בשבת שלפני ר״ח, וכן מוכח מדברי רמ״א שכתב: ויש אומרים שאין אומרים אותו [נוסח: ״אב הרחמים״ וכו'] כשמברכין החדש (שו״ע או״ח סימן רפד סעיף ז), וכן נזכר מנהג זה בדברי המג״א דכתב: שבת שלפני ר״ח מברכין החדש חוץ מלפני ר״ח תשרי וכו׳, וכתוב בספר יראים, דאין זה קדוש בית דין אלא שמודיעים להעולם מתי ר״ח, ומכל מקום נהגו לעמוד בשעת אמירת ר״ח ביום פלוני, דוגמת קידוש החדש שהוא מעומד (מג״א או״ח סימן תיז ס״ק א ובמחצית השקל ס׳׳ק א).

מזה למדנו המקור למנהג זה, אבל עדיין לא מצאנו הנוסח המקורית של ברכה זאת, וכיון שמצאנו בסדור רע״ג נוסח המקובל בידינו: מי שעשה נסים לאבותינו וכו׳ ראש חדש פלוני יהיה ביום פלוני הבא עלינו לטובה, יחדשהו הקב״ה וכו׳, שהוא קרוב לנוסח רע״ג שהוא מקובל היום אצל קהלות הספרדים, הסברא נותנת לומר שזה היה הנוסח המקובל אצל האשכנזים מאז הוסדו. אולם הנוסח הנוסף של יהי רצון מלפניך ה׳ או״א שתחדש עלינו החדש הזה לטובה ולברכה — לא נמצא בשום ספר קדמון, ואין טעם לצרוף יהי רצון זה ליהי רצון של רב: ותתן לנו חיים של שלום וכו׳ (ברכות טז,ב).

אולם אחרי שראינו שנוי נוסח הזכרה זאת אצל הספרדים מסדורו של רע״ג, שלא נזכר בו אלא: מי שעשה נסים לאבותינו וכו׳, ולא כל יהי רצון מוקדם לו, הדבר מתקבל על הדעת שבתוקף הצרות והתלאות של גלות ישראל, תקנו יהי רצון לכונן את בית חיינו וכו׳, שהספרדים קבעו אותו ביום ר״ח ואח״כ בשבת שלפני ר׳׳ח, וקהלות האשכנזים הנהיגו לאומרו בכל יום שני וחמישי [לאחר קריאת התורה]. ולפיכך הוסיפו בשבת החדש צלותיה דרב: שתתן לנו חיים ארוכים וכו' בשנויים קלים שאינם משנים את התוכן, לאומרו לפני ההזכרה שבשבת מברכין, והוסיפו בו שתחדש לנו את החדש הזה, ללמדנו שתפלה זאת נקבעה לשבת מברכין.

ועתה לעצם שאלתו. נראים הדברים שתפלה זאת נקבעה מעיקרא ליום ראש חדש, כמו שכן היה נהוג אצל הספרדים: מי שעשה נסים וכו' אלא שבקהלות האשכנזים הוסיפו בה יהר׳׳מ שתחדש עלינו את החדש הזה, ולפיכך גם כשחדשו המנהג דשבת מברכין, לא שנו בו הנוסח הקודם,

ועל כל פנים אין אני רואה לע״ד צורך בתקון הנוסח המקובל לפנינו. דכיון שבאותה תפלה עצמה אומרים: מי שעשה נסים וכו׳ יהיה לנו ר״ח [פלוני] ביום [פלוני] הבא עלינו לטובה, הרי זה כמפורש שהחדש הזה שבתחלת המאמר, מכוון לחדש זה שאנו מזכירים בסמוך, והיינו החדש הבא.

את זה אני אומר לבאר הנוסח המקובל שלפנינו, אבל למעשה הואיל ושאלה זאת היא כללית ושייכת רק לקהלות האשכנזים שנהגו יהי רצון זה, לכן אין אני מורה הלכה למעשה, וטוב יעשה כבודו לשאול את הרבנות הראשית בחיפה, והם יורוהו הלכה למעשה.

והנני בברכה ורגשי כבוד

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון, הרב הראשי לישראל