סימן לז' איסור הפעלת הטלויזיה בשבת / או"ח סימן שז

                                            * טעמי איסור הפעלת רדיו וטלויזיה בשבת *

                         * באלו תנאים מותרת אמירה לגוי בשבת, ומה הדין בנידון הטלויזיה *

לכבוד הרב הגאון וכו׳,

כמוהר״ר אברהם דוב העכט

רב ומו׳׳ץ בק"ק ׳בני מגן דוד׳

ניו יורק

שלום וברכה.

מכתבו מיום כ׳׳ח תשרי דנא קראתי בחפץ לב, ובו מצאתי ראיתי שאלתו בדבר הלכה, והיא: ׳שאלת הטלויזיה.

כהיום נתרבו אלו המכונות עד שכמעט נמצא בכל בית, ואנו רוצים לדעת מה איסור יש להשתמש בזה ביום שב״ק, והאם מותר להביט בו ביום ש״ק, והאם מותר לומר לנכרי להתעסק בו לצרכי יהודי, ולתשובתו הרמה אנו מחכים׳. ע״כ.

תשובה.

לפי מה שנודעתי, הטלויזיה שמובנה ראיה ממרחקים, היא פועלת עפ׳׳י כח חשמלי, ובסיבוב כפתור החשמל שהוא מאיר העדשה אשר בלוח ודרך גלי האתר, כמו במקלט הרדיו. יראה המסתכל בלוח הטלויזיה את המתהוה במקום השידור, תנועת האנשים וכל אשר מסביבם. מכאן יוצא ברור שפעולת הטלויזיה שוה לגמרי לפעולת הרדיו, אלא שזה האחרון הוא משמיע קול דברי המשדר ולא תמונתו, והטלויזיה מראה מה שבמקום השדור בהויתו ותנועותיו, ואינו משמיע קול דברים. ושניהם שוים בכחם והפעלתם שאינם נמצאים ולא פועלים אלא בקשורם לכח החשמל והזרמתו למקום השדור, ע״י נקישת וכוון החשמל למקום שבו נשמע הקול ונראות התמונות.

והנה בענין השמעת הרדיו בשבת, כתבתי בסה״ק ׳משפטי עזיאל׳ (ח״א סימן יג) לאסור הפעלתו בשבת ויו״ט, מעין אסור מתקן מנא, ומשום הבערה שאסורה גם ביו״ט כשאין בה שום צורך הזנה והנאה לגוף, וכיון שאסור לפתוח ולכוין את הטלויזיה בשבת ויו״ט. מצוה וחובה על כל איש מישראל שלא להסתכל בלוח טלויזיה זאת שנפתחה באיסור.

שאלה.

אם מותר לומר לנכרי להתעסק בו לצרכי יהודי?

תשובה.

כבר כתבתי במקום אחר* שהיתר אמירה לגוי מוגבל בתנאים דלהלן.

א. למנוע עבירה ודאית של ישראל, כגון מחשיך בדרך, דקים להו רבנן שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו, אי לא שרית ליה, אתי לאתויי ד׳ אמות ברה״ר (שבת קנ,א).

ב. דבר שאינו מלאכה ואינו אסור לישראל אלא משום שבות, והוא שיהיה שם מקצת חולי, או יהיה צריך לדבר צורך הרבה, או מפני מצוה.

ג.   להביא מים דרך חצר שלא עירבו לרחוץ בו המצטער, ויש אוסרין (או״ח סימן שז סעיף ה).

ד. העיטור מקיל בתנאים אלה גם במלאכה דאורייתא, ורוב הפוסקים חלקו עליו (עיין או״ח סימן רעו סעיף ב׳ בהג״ה, וט״ז סימן שז ס"ק ד).

ה. כלל גדול אמר המג״א: ודע שאין מדמין דבר לדבר בעניני שבותין, ואין לך בהם להתיר אלא מה שאמרו חכמים (מג״א סימן שו ס״ק ז).

ובנדון דידן שאין אף סעיף מהנ״ל להיתרא, ודאי שאסור לומר לגוי להתעסק במכשיר הטלויזיה לצרכי יהודי.

והנלע׳׳ד כתבתי.

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון, הרב הראשי לישראל

* לעיל סימן כה