סימן לט' טבילה בשבת וביו"ט / או"ח סימן שכו

     * מבאר שהדבר כרוך באיסורים רבים שאי אפשר להימלט מהם, ומעלה לאיסור. *

יב חשון תשיא

לכבוד מעלת הגאון המפורסם וכו'     

מוהר׳׳ר מ.י. גוטמן יצ״ו

 רב גבעת עליה, יפו

שלום וברכה.

נתכבדתי בקבלת מכתבו מיום טו״ב מנ״א תשי, נעתר לבקשתו הנני לחוות דעתי בשאלתו דלהלן:

שאלה.

אבקש חו״ד בענין טבילה בש״ק בים, ליזהר מסחיטה וממתין לנגוב המים קודם שיצא מתחום הים, אלא שמוכרח לטבול במכנסים קצרים כחוק, וח״א סובר שבטבילתו זו נחשב לכבוס, ולענ״ד הוא דבר שאינו מתכוין ומותר, והרי מתירין להולך לקבל פני רבו ללכת בבגדיו במים ובלבד וכו׳ [שו״ע או״ח], ויען כי לפניו נגלו כל תעלומות תוה״ק, אקצר, ולתשובתו אחכה יום יום.

תשובה.

רחיצה בשבת בימים, נהרות ואגמים כרוכה באיסורים רבים, סחיטת השערות שיש בהם איסור סחיטה מדרבנן, טלטול ד׳ אמות בכרמלית, שכל העולה מן הרחיצה יש מים רבים על גופו, ומשום שיטה במים ופצול הקיסמין המפוזרים על פני המים, לכן נהגו אבותינו ורבותינו לאסור רחיצה בצונן, והבא לפרוץ גדר של ראשונים עליו נאמר: 'ופורץ גדר ישכנו נחש, (ערוך השלחן, או״ח סימן שכו סעיף ט) ובשו״ע [בעל] התניא (שם סעיף ז).

לכן ראיתי ושמעתי שכל איש הירא דבר ה׳, נמנע מלהתרחץ בים ביום השבת, וחלילה לפרוץ גדרן של ראשונים,

ומכל שכן בענין זה שיש בו מכשולי עון שאין אדם יכול להמלט מהם.

ועוד זאת הרחיצה בים בשבת בימינו אלה, נעשה ברוב עם אנשים ונשים, ובחלול שבת בפרהסיא במלאכות אסורות מן התורה, כמו בשול והבערה, ועוד מכשולים אחרים מבחינת מדת הצניעות והמוסר, וזה ניכר ביום שבת יותר ויותר מימות החול, לכן מצוה וחובה היא על כל איש ואשה מישראל הנאמנים לה׳ ולתורתו שלא להמצא במקום הטבילה בים בימי שבת ומועד, ומכל שכן שלא להיות בין הטובלים הרבים שיש בהם מחללי שבת בשעה זו ובמקום זה, ומה גם שכרוך בה איסורים ובכללם גם כביסה הואיל והמים מרובים, וזהו בכלל אינו מתכוין במקום דפסיק רישיה. ועכ״פ יש כאן איסור סחיטה ודאית של המכנסים שהוא טובל בהם שלא ימלטו ממעשה סחיטה.

מכל טעמים אלה נלע״ד ברור דאין לטבול בים בימי שבת ויו״ט, ואלה הרוצים וצריכים לכך, יקדישו שעה מזמנם בערב שבת, ויקיימו בזה גם כבוד שבת, ועליהם תבוא ברכת טוב.

והנלע״ד כתבתי.

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון, הרב הראשי לישראל