סימן ל' ג. עשיית הבתים של התפילין / או"ח סימן לב

                 * אין לזוז מהוראת מרן השו"ע לעשותם מעור אחד *

                                 * מהו הנקרא "בדיעבד" *

 

[הערה מפנקסו סימן ג]

ג.       נסתפקתי בעשיית הבתים של התפלין וכו׳. דין זה מפורש ברברי הפוסקים רוא״ח (עיין או״ח סימן לב), ובודאי שאין לסור מהוראת מרן ז״ל שכתב: יעשה ארבע בתים מעור אחד לשל ראש ובית אחד לשל יד [שם סעיף לח], וסתם דבריו שיעשה אותם מעור אחד, ולא ד׳ בתים תפורים יחד, וכמו שכן עושים הסופרים הותיקים שבארץ ישראל.

ולענין ספקו דמר מה הוא הנקרא ״בדיעבד״, הנני להודיע, נקרא בדיעבד:

א. כל דבר שנעשה שלא כתקנו ואין לו תקנה אלא בהריסתו או גניזתו.

ב. כל דבר שאי אפשר לשוב ולהעשותו כתקנו לעולם.

ג. כל מקום שאין לו אפשרות לעשות המצוה והיא מצוה שעוברת זמנה.

ובנדון דידן מתירים בדיעבד, כגון שקנה תפלין כאלה שד׳ הבתים תפורים, ואין באפשרותו או ביכלתו להשיג תפלין אחרים. והדברים ארוכים, ולפי שאין זמני פנוי, הנני מסתפק בזה.

בברכת התורה מירושלים ובכבוד רב

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון, הרב הראשי לישראל