סימן ל' א. דיני חזרה בשבת / או"ח סימן רנג

                * המחזירים קדרה כאשר עדין רותחת ממש, יש ללמד עליהם זכות *

            * אותם שהחזירו לאחר שהקדרה התקררה לא טוב עשו, ויש למחות בידם *

כח תמוז תשיב

בין המצרים קרן עמו ירים

יזרח אור לישרים

למעכ״ת הרה״ג דעסיק באורייתא

כמוהר״ר דוד עידן יצ״ו טוניס

שלום וברכה.

קראתי בחבה העתקת ג׳ שו״ת מפנקסו, והנני לחו״ד לפי קוצר השגתי, בעזרת צור ישועתי.

[העתקה מפנקסו סימן א׳]

א.       נסתפקתי, זה לי ימים כבירים, והוא דבר שכיח והוה בכל יום שבת קדש, וכמעט נצרך הוא לכל בני משפחה ומשפחה, ולא ראיתי מי שנתעורר בזה.

והוא, מה שנהגו מחדש פה העירה אי ג׳רבה יע״א, להוציא קרירות התבשיל מן הכבשן ביום שב״ק בבוקר, ולהניחם על ספסל או מחצלת או שק, לקחת כל אחד מה שנצרך לו, וכל הנשארים מחזירין אותן אל הכבשן עדי בוא בעלי דבר לעת הצהרים או לעת ערב לקחת כל איש ואיש די מחסורו, ועוד ראתה עיני ותבן לה, שמזה נשתרבב המנהג להוציא הקדירות הנז׳ החוצה ממש, דהיינו ברשות הרבים ולהניחם על גבי שקים הפרושים ע״ג קרקע ממש, ולשבת שם כחצי שעה או יותר, וכל אחד יבוא ויכיר את שלו הנצרך לו, ואת היתר ידון בחזרה אל הכבשן, ומזה הוסיפו לעשות עוד לפעמים שמוליכין את הקדירה אל הבית להוציא ממנה הנצרך להם ולהחזירה לכבשן.

ועוד שמעתי כי כן היה המעשה, כי אחרי שהוליכו קדירת המרק אל הבית ונתקרר לגמרי, וראו אותו לעת הצהרים, והנה לעת ערב הוא חם ממש, וישאלו את אנשי המקום איך ובמה היה זה, ויאמרו לאמר כי החזירוהו לכבשן ומתחמם ככל הצורך.

והנה מעכ״ת הביא דברי הרמב״ם והטור ומרן ז״ל בשו״ע (או״ח סימן רנג סעיף ב), ואסיק לדינא לאסור, ולגעור בידי אלה העושים כן, ודבריו נאמנו מאד להלכה.

אולם יש ללמד זכות על אלה שמוציאין את הקדירה מהתנור ומחזירין אותה בעודה רותחת ממש, רמ״א ז״ל: וי״א דכל זה אינו אסור רק כשנטלו מן הכירה מבעוד יום ולא החזירו עד שחשכה, אבל אם לקחו משם משחשכה אפילו הניחו על גבי קרקע מותר, וכן נוהגים להקל בתנורים שלנו שיש להם דין כירה וסומכים עצמם על דברי המקילין, וטוב להחמיר. והטו״ז ומג״א נמקו דין זה דכשנטלו מבעוד יום בטלה הטמנה ראשונה והוה כמטמין לכתחלה וכו׳, משא״ב בנוטל בשבת (מג״א שם ס״ק כד וטו״ז ס"ק יא).

ואם אמנם כתב רמ״א: וטוב להחמיר, והטו״ז הוסיף וכתב: כי הר״ן כתב קולא זאת, והתוס׳ והרא״ש והנמשכים אחריהם לא ס״ל כן (שם ס״ק יב).

מכל מקום אין למחות בידי המקילין, שהרי גם רמ״א לא אמר אלא וטוב להחמיר, וצא ולמד ממ״ש הרא״ש ז״ל בסוגיא דהאי הלכתא: ובשביל שרבו הדעות בהאי פיסקא, וישראל אדוקין במצות ענג שבת ולא ישמעו להחמיר, הנח להם כמנהג שנהגו וכו׳ (הרא״ש שבת פ״ג סימן א).

דברים אלה הם בנין לכל הלכות שבדיני הטמנה בשבת, אולם אין הדברים אמורים אלא כל זמן שהקדרה רותחת, אבל אם נצטננה אסור לדברי הכל, וכמ״ש רמ״א שם.

לפיכך אלה שהוליכו קדירת המרק אל הבית ונתקרר לגמרי, וראו אותו לעת הצהרים והנה לעת ערב הוא חם ממש, וישאלו את אנשי המקום איך ובמה היה זה, ויאמרו לאמר כי החזירוהו לכבשן ומתחמם ככל הצורך, ודאי לא טוב עשו כלל, והוא רחום יכפר, וצריך למחות בהם, ולהפרישם מאסור חלול שבת קדש, ויקיימו מצות ענג שבת כהלכה, ועליהם יאמר: ׳וקראת לשבת עונג וגו׳ אז תתענג על ה״ [ישעיה נח,יג־יד].