סימן מט' עוד בענין יו"ט שני בישובים מרוחקים בארץ ישראל

* האם היה זמן שעשו יו"ט שני של גלויות בירושלים *

* כיצד ינהגו בעיר "עזה" בענין זה [סובב על משפטי עוזיאל או"ח מהדורא תנינא סימן סו] *

ירושלים, ט סיון תשט

למאן דזיו ליה כבר בתיה, ונהורא עמיה שריא,

רב חביבאי הגאון המפורסם בקי בחדרי וסתרי תורה,

 כמוהר״ר עובדיה הדאיה יצ״ו רב ראשי לקהלות הספרדים פתח־תקוה

שלום וברכה ברוב חבה.

קראתי בכל לב קונטריסו החשוב בנדון יום טוב שני של גלויות בא״י*. במקומות הכבוש החדשים שלא היה בהם ישוב, או שלא נודע אם היו השלוחים מגיעים שם, וזאת הלכה העולה שכל א״י היא חטיבה אחת לענין זה, שאין עושים בה אלא יום טוב אחד. ולפי שאני הקדמתי וכתבתי תשובתי ככל מה שהעלה כת״ר, ובינתים קבלתי תשובתו של הגאון המפורסם מהר״ר י.מ. טיקוצניסקי יצ״ו, לכן אחרתי תשובתי לכת״ר עד כה, ועתה הנני ממציא למעכ״ת את שתי תשובותי בענין זה, ואני שמח מאד שהתכוננו לדעה אחת בדין זה. וכדי להשתעשע באמרותיו היקרות, הנני כותב בקצרה הערותי על דברי קונטריסו.

באות ד׳ תמה על דברי רש״י דכתב: ושני ימים טובים של ר״ה דוקא נקט, דבזמן לחם הפנים לא היו שני ימים טובים של גלויות (פסחים מז,א ד״ה שני ימים של ר״ה). מדבריו משמע דבזמן הזה, היינו אחרי החרבן, נוהג גם בירושלים דין שני ימים טובים של גלויות, וזהו דבר תמוה מאד, דבירושלים שממנה היו שלוחים יוצאים, לית מאן דאמר שנוהג שני ימים טובים של גלויות אפילו אחרי החרבן. ומעכ״ת נדחק לתרץ דברי רש״י וכתב: ואפשר דהיה זמן אחר החרבן שלא היו בקיאים בקביעא דירחא, דנאבד להם החשבון מסבת הגלות, ולכן היו עושים אפילו בירושלים שני ימים.

ולע׳׳ד אין תירוצו מישב את הדעת, שהרי מלישנא דגמרא מוכח דלא חיישינן לזימנין דגזרי המלכות אלא בחו״ל, דהכי אמרינן התם: והשתא דידעינן בקביעא דירחא, מאי טעמא עבדינן תרי יומי, משום דשלחו מתם הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם, זימנין גזרי המלכות גזירה ואתי לקלקולי (ביצה ד,ב). מכאן יוצא מפורש שעיקר טעם יו״ט שני של גלויות הוא משום מנהג אבותיכם בידכם, וזימנין דגזרי וכו׳ הוא טעם למנהג אבותיכם בידכם, שאם לא תאמר כן הוה סגי לומר זמנין דגזרי מלכות וכו׳, מכאן למדנו שבא״י לא חשו לכך, וטעמא דדינא, משום דבא״י שבה מקדשין את החודש אין ספק בדבר, דקדוש בית דין קובע את החודש אפילו הם שוגגים או מוטעים [ר״ה כד,א) אבל בחו״ל יש ספק משום שלא יגיעו השלוחים, הלכך בחו״ל צריכים לשמור מנהג אבותיהם בידיהם. וכן פירש׳׳י: יום שני של גלויות שאין עושים אותו אלא בני גלויות הרחוקים וכו׳ (שם ד״ה של גלויות).

* נדפס בספר שו״ת ישכיל עבדי ח"ו סימן נ.

ובאמת דברי רש״י כפשוטם צריכים עיון רב, וכמו שגם מעכ״ת כתב, ועדיין צריך עיון, אבל חייבים אנו לדחוקי נפשין ולתרץ דברי רש״י, שמלבד התמיהה שבדבריו הם נסתרים מיניה וביה ממ״ש רש״י שאין עושים אותו אלא גלויות הרחוקים וכו׳.

לכן נראה דשיעור דברי רש״י כך הוא: רבזמן לחם הפנים לא היו שני ימים טובים של גלויות אפילו בחו״ל, שהרי תקנת שני ימים טובים היתה אחרי קביעות החשבון, אין צריך לומר שלא היו שני ימים טובים בא״י, וזהו שדקדק רש״י וכתב שני ימים טובים של גלויות. והם הם הדברים שכתב, ומדאורייתא ביום הראשון שבתון וביום השביעי שבתון ותו לא (ביצה שם), ללמדך שלפני התקנה לא היה דין שני ימים טובים אפילו בחו״ל. וזה שלא בדברי הגאונים רס״ג ורה״ג דכתבו שדין יום טוב שני הוא דבר ה׳ למשה, שבא״י יעשו יום אחד ובחו״ל שני ימים, ולדבריהם גם בזמן הבית ישראל היושבים בחו״ל עשו שני ימים.

באות ה׳ עמד על דברי הרמב״ם ז״ל בהלכות קדוש החודש ותרץ אותם, ואין דעתי נוחה מתירח זה, ביחוד בהשואה למ״ש הרמב״ם ז״ל בהלכות יום טוב, לכן כתבתי בתשובתי הקודמת: ודברי הרמב״ם צל״ע.

בהמשך דבריו פלפל בחכמה בדברי מרן הראש״ל ישא ברכה זצ״ל, כוונתי היא על תשובתו בספר ׳מעשה איש׳, ואני בעניי כתבתי על זה בסה״ק משפ״ע מהדו״ת לאו״ח סימן סו, ובכלל דברי מעכ״ת הם דברי.

באות ז׳ הוסיף נופך משלו שני טעמים לדין זה:

א. משום קלקול בדין תרומות ומעשרות, שאם יעשו במקומות שבא״י שני ימים טובים של גלויות, יבואו לטעות לפטור מקומות אלה מהפרשת תרומות ומעשרות, ויכשלו על ידי כך לידי אכילת טבל שהיא אסורה מדאוריתא, לכן מוטב לבטל דבר שהוא מדין מנהג, כדי שלא להכשל באיסור דאוריתא.

ב. מצד האומות שהסכימו לתת לנו א"י, ואם יראו שאנו דנים במקומות שבארץ כדין חו"ל, יהיה להם פתחון פה לומר: אין לכם חלק ונחלה במקומות אלה.

טעמים אלה לא נהירים לי, כי הלא דין יום טוב שני של גלויות אינו תלוי בקדושת הארץ וגבוליה, אלא במקום שהשלוחים מגיעים, ואם לא ידעו זאת — נודיע להם, והרוצה לטעות יטעה, והוא את עונו ישא. ואטו מפני הטועים או המזידים נשנה תקנת חז״ל?

דבר זה מספיק גם לדחות פתחון פה של האומות, ובלא זה נמי הלא הם לא עמדו על גבולי הארץ והוציאו ממדינת ישראל שטחים גדולים שהם ודאי מגבולי ארץ ישראל. ואנו נשענים על דבר ה׳ לאבותינו ולנו על נחלת הארץ בכל גבולותיה, ולא מפני טענת שוא של אחרים נשנה תקנת חכמים, לכן אני אומר: טעמים אלה לא חזו לאיצטרופי כלל, ומוטב שלא להזכירם אפילו ברמז.

אסיפא דדינא הנני מסכים ומעריב לפסק דינו, שאין לנהוג בארץ ישראל בכל גבוליה אלא יום טוב אחר בלבד,

ומהרה נזכה לרשת את כל הארץ ולבנין אריאל.

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון, הרב הראשי לישראל