סימן מ' כניסה לספינה ביום השבת, והיא נוסעת במוצ"ש / או"ח סימן שלט ו-שמו

* אם יושבת בקרקע או כשורה לנמל כמנהג הספינות, מותר להכנס בה בשבת *

                                   * בענין הוצאה מרשות לרשות *

ט אייר תשי

לכבוד רב חביבאי הרה״ג

מעוז ומגדול כמוהר״ר דוד צבאח יצ״ו כאן.

שלום וברכה.

בתר דמסגינא כשלמא ברוב חבה והוקרה, הנני נעתר לרצונו לחוות דעתי בשאלתו בדין עליה לספינה הקשורה לנמל ביום שבת קודש, והספינה נוסעת במוצש״ק, וזאת תשובתי:

בדין כניסה לספינה ביום השבת, הלכה פסוקה היא: ספינה, אם היא יושבת בקרקע הים ואינה שטה כלל — מותר ליכנס בה, ואם היא קשורה כמנהג הספינות העומדות בנמל, אעפ״י ששטה על פני המים — מותר ליכנס בה (או׳׳ח סימן שלט ס״ז). ובנדון דידן שהספינה אינה מפליגה אלא במוצאי שבת, אין מקום לאסור הכניסה בה ביום השבת, וכן נהגו כל ישראל לקנות שביתה בספינה שמפליגה בשבת, ולעלות על הספינה ביום השבת, אעפ״י שמפליגה בו ביום (עיין או״ח סימן רמח סעיף ג וד).

אולם יש לדון לאסור מדין הוצאה מרשות הרבים או היחיד לכרמלית (שו״ע או״ח סימן שמו ס״א). וכיון שהספינה

אינה באה לנמל אלא בשבת, הרי שהעולים אליה מעלים אתם גם את מטענם, הלכך אפילו אם העיר מעורבת כולה כדין וכהלכה, והרי היא רשות היחיד, בכל זאת אסור להכניס מתוכה אל הים שדינו ככרמלית, ואין צריך לומר אם העיר אינה מעורבת, הרי ההוצאה מהבית לרשות הרבים, וכן כל ד׳ אמות ברשות הרבים אסור להוציא בתוכם כל משא ביום השבת.לכן נראה לענ״ד שאין היתר להעלות על האניה בשבת, כל דבר שיש בו משום איסור הוצאה והכנסה מרשות היחיד לרשות הרבים או להיפך, וכן לכרמלית, או מכרמלית לכל אחד מרשויות אלה, אלא צריך להעביר את כל המטען שלו מערב שבת לנמל, או לחברת האניה, על מנת שיעבירו אותו לאניה במוצאי שבת, ואם הוא [הגוי] יעשה בשבת, אדעתא דנפשיה הוא דעביד.

והנלע״ד כתבתי.

בכבוד רב וביקרא דאורייתא

בן ציון מאיר חי עזיאל ראשון לציון, הרב הראשי לישראל