סימן נב' יורה דעה- בדין בן הבא מן הנכרית

סימן נב

(ליו"ד סימן רס"ז)

בדין בן הבא מן הנכרית

 

י"ג תשרי הת"ש.

לידידי וחברי הרב הגאון אשכול הכופר כמוהר"ר ח' ל' אוירבאך יצ"ו, ירושלים.

ידידי הרב!

 

רק עתה פניתי לעיין בהערתו החשובה ממ"ש: בגמ' לא תנסיב כותית ושפחה דלא ליזיל זרעך בתרה (יבמות ק ב) ואען ואומר: פירושו בסוגית הגמ' הוא נכון. שכל זמן שהבן הבא מן הנכרית לא התגייר, הרי הוא כגוי גמור, אבל משהתגייר אהני לא זרע האב להיות נקרא מזרע ישראל לענין כהונה, דהלא גר שנתגייר מותר לבוא בקהל ישראל כאילו נולד מישראל, אבל הגיורת נאסרת לכהונה משום שאינה ישראלית גמורה, אבל כשהתגייר חוזר ונקרא מזרע ישראל, הואיל ונזרע מישראל, וזהו גם טעמא דרשב"י דמכשיר בנזרעו בתוליה מישראל אעפ"י שאינה מזרע ישראל לגמרי, משום דקרא דבתולה מזרע ישראל בא להקל שכל שנזרע מישראל או בישראל כשרה לכהונה.

והנלע"ד כתבתי.