סימן נה' מכשיר שמיעה לכבדי שמיעה בשבתות, ימים טובים ויוכ"פ/ או"ח סימן ל"ו

* חוזר בו ממה שהתירו ביו"ט *

* יש בדבר משום הבערה ומשום מוליד כמוציא אש מן האבנים *

* לכן צריך להפעילו מער"ש או היו"ט, ולא יסירנו עד מוצ"ש או יו"ט *

(סובב על משפטי עוזיאל מהדו"ת או"ח סימן ל"ו סעיף ג')

ח תשרי תשט

לכבוד האדון הנכבד מר אלתר מורגנשטרן יצ״ו

שלום וברכה.

לשאלתו ממני אם מותר להשתמש במכונה להשמעה, לאלה שכבדה אזנם משמוע, ביום הכפורים, הנני לענות לפי קוצר השגתי.

בסה״ק ׳משפטי עזיאל׳ חאו״ח מהדו״ת סימן לו סעיף ג, הוריתי להתיר ביום טוב מדין ׳אשר יאכל לכל נפש׳

[שמות יב,טז], שהוא מתיר כל דבר שיש בו הנאה לגוף [ראה כתובות ז,א].

אולם עתה בראותי את המכונה עצמה שהביא לי כבודו, נוכחתי לדעת כי יש בזה משום הבערת הבאטריא, וגם משום מוליד, כדין מוציא אש מן האבנים, לכן אין אני מוצא היתר להשתמש בו בשבת או ביום הכפורים, אלא בדרך זאת, היינו לפותחו מערב יום הכפורים מבעוד יום, ולא לסוגרו עד מוצאי יום הכפורים, וה״ה גם ליום טוב, שהרי כל דבר שאפשר לעשותו בערב יום טוב, אסור לעשותו ביו״ט, אפילו אם הוא דבר של אוכל נפש.

והנלע״ד כתבתי.

בן ציון מאיר חי עזיאל

ראשון לציון, הרב הראשי לישראל